Naam Aalburg
Code 0
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 15000

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Grondexploitatie Leges bouwvergunningen None None None
GR / Verbonden partijen Langlopende financieringen None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Personeel Bedrijfsvoering None None None
Sociaal domein Decentralisaties (3D's) binnen het Sociaal Domein None None None
BUIG Gebundelde uitkering 100.0 244000.0 244000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 100.0 30500.0 30500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Grondexploitatie ROB None 900000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 20.0 100000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Contractrisico's 10.0 200000.0 20000.0
Grondexploitatie Als gevolg van de economische situatie kan de onderhanden werkpositie in de grondexploitatie oplopen, met het risico dat de gemaakte kosten niet meer worden terugverdiend bij de verkoop van de kavels. None None None
GR / Verbonden partijen Financiële tekorten van verbonden partijen die kunnen worden afgewenteld op de gemeenten zijn niet juist, volledig en tijdig verwerkt in de jaarrekening. None None None
Aanbesteding Risico dat niet wordt voldaan aan de EU-aanbestedingsregels en de voorwaarden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid None None None
Overig Waardering van de voorzieningen is niet of onvoldoende onderbouwd met meerjarenbeheerplannen. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet rechthebbende. None None None
Overig Als gevolg van de economische crisis en verwachte bezuinigingen kan de overlopende passiva te laag en de overlopende activa te hoog zijn verantwoord. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De mogelijkheid van het doorbreken van de interne controlemaatregelen dienen met een voldoende mate van professioneel kritische houding te worden beoordeeld. None None None
Overig Ontwikkeling prijspeil None None None
Belasting Invoering venootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (vpb) None None None

0
0 Kengetallen Rekening Begroting Rekening Begroting Begroting 2015 2016 2016 2017 2018
1 Netto schuldquote 76,08% 66,89% 64,36% 72,44% 60,82% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 59,56% 48,71% 49,47% 53,22% 60,62% Solvabiliteitsratio 33,84% 31,72% 32,50% 30,14% 29,76% Grondexploitatie 53,21% 38,83% 46,84% 66,22% 60,85% Structurele exploitatieruimte 4,86% 0,28% -3,30% 3,73% 9,21% Belastingcapaciteit 101,12% 99,02% 99,70% 94,61% 92,39%


0 1 2 3 4 5 6
0 3.310 3.310 950 2.457 580 0 -677 677 677 0 3.987 3.692 3.692 950 2.125 542 0 75 677 677 0 4.369 2.477 2.477 950 926 580 0 21 890 790 100 3.367 1.235 1.235 950 -167 431 0 21 840 790 50 2.075 1.931 1.931 950 39 517 0 425 840 790 50 2.771 2.588 2.588 950 633 517 0 488 840 790 50 3.428 3.151 3.151 950 1.126 517 0 558 840 790 50 3.991


0 1 2 3 4 5 6
0 3.987 1.609 2,48 4.369 1.022 4,27 3.367 977 3,45 4.006 1.068 3,75 4.410 1.068 4,13 4.473 1.068 4,19 4.543 1.068 4,25