Naam Binnenmaas
Code 1
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 29136

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Overschrijden van Europese aanbestedingsgrenzen 10.0 25000.0 2500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De Belastingdienst spreekt de gemeente aan in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid 5.0 3200000.0 160000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen / gemeenschappelijke regelingen hebben exploitatie tekorten 30.0 250000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade als gevolg van een (grootschalig) incident / Vrijkomen van asbest bij brand 30.0 250000.0 75000.0
Dividend/Rente Dividend Evides 25.0 308000.0 77000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar op een aanbestedingsprocedure 15.0 400000.0 60000.0
Dividend/Rente Dividend BNG 50.0 128000.0 64000.0
GR / Verbonden partijen De meerjarenbegroting WIHW bevat een uitgebreide risicoparagraaf. Omdat de reserers moeten worden aangewend om tekorten te dekken, staat de weerbaarheid van de organisatie onder druk. 50.0 200000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Door wijziging van wetgeving (2016) is het niet meer toegestaan chemische onkruidbestrijding op verhardingen uit te voeren. Gemeente Binnenmaas voert sindsdien alternatieve bestrijdingsmethoden uit. Met het inzicht wat er nu is verwachten wij dat het huidige budget onvoldoende toereikend is om de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen. 75.0 100000.0 75000.0
Dividend/Rente Dividend Eneco en Stedin 25.0 715000.0 178750.0
Informatieveiligheid Datalekken: het uitlekken van vertrouwelijke informatie door hacken of verkeerd gebruik van systemen. 25.0 820000.0 205000.0
GR / Verbonden partijen De hoogte van de bij Loyalis verzekerde bedragen kunnen als gevolg van tegenvallende rendementen of door de effecten van de rekenrente onvoldoende zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom bestaat het risico dat er moet worden bijgestort. 75.0 125000.0 93750.0
Belasting Verslechtering verhouding inkomsten en uitgaven leges omgevingsvergunningen. 70.0 200000.0 140000.0
Kapitaalgoederen (Regionale) toename van de essentaksterfte. Hierdoor moeten bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden geplant. 75.0 185000.0 138750.0

0
0 Ratio weerstandsvermogen na dekkingsplan en wijzigingen reserves 2018 2019 2020 2021
1 12.675 12.784 13.221 14.257 Weerstandscapaciteit 1.551 1.550 1.553 1.550 Benodigde weerstandscapaciteit
2 Ratio 8,17 8,25 8,51 9,20


0 1 2 3
0 Weerstandscapaciteit 2018 2019 2020 2021
1 Weerstandsc apac iteit in exploitatie Onvoorzien 30 Onbenutte belastingc apac iteit OZB 2.548 30 2.548 30 2.548 30 2.548
2 Totaal in exploitatie 2.578 2.578 2.578 2.578
3 Weerstandsc apac iteit in vermogenssfeer Vrije deel algemene reserve 5.265 Vaste deel algemene reserve 5.000 5.265 5.000 5.265 5.000 5.265 5.000
4 Totaal in vermogenssfeer 10.265 10.265 10.265 10.265
5
6 Totale weerstandscapaciteit 12.843 12.843 12.843 12.843


0
0 a b c d e f Eigen (cid:10) Totaal aantal Intrinsieke Waarde Aantal Waarde Stille vermogen aandelen waarde per op balans aandelen per aandeel reserve (c-f )*e Deelneming op balans (geplaatst en aandeel Binnenmaas in bezit Binnenmaas (a/b) (d/e) deelneming volgestort) Binnenmaas x€1.000 x€1.000 in EURO x€1.000 in EURO x€1.000
1 BNG 4.486.000 55.691 80,55 240 105.495 2,28 8.258
2 Eneco* 2.866.000 4.971 576,55 0 33.751 0,00 19.459
3 Stedin** 2.474.000 4.971 497,69 2.380 33.751 70,51 14.418
4 Evides 496.700 1.850 268,49 1.468 32.356 45,38 7.219
5 4.089 Totaal: 49.354


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bruto Risico Bruto maximaal score Risico Gevolg Kans gevolg Maatregelen Progr. Jaar
1 1 Overschrijden van Europese aanbestedingsgrenzen Door onrechtmatige aanbesteding geen goedkeurende Controleverklaring bij jaarstukken 10% € 25.000 Het contractenregister is geactualiseerd. Deze actualisatie heeft voortaan periodiek plaats. 1 2018, 2019, 2020, 2021
2 5 De Belastingdienst spreekt de gemeente aan in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid De Belastingdienst vordert de sociale premies bij de gemeente die de "onderaannemer" niet heeft afgedragen 5% € 3.200.000 Borgen in contracten. Bedrijfs voering 2018, 2019, 2020, 2021
3 6 Verbonden partijen / gemeenschappelijke regelingen hebben exploitatie tekorten Bij gemeenschappelijke regelingen is soms sprake van budgetoverschrijdingen. In deze gevallen moet de gemeente een aanvullende bijdrage in het exploitatietekort doen. 30% € 250.000 In de uitw erking van de aanbevelingen van de Nota verbonden partijen w ordt in regionale samenw erking uitvoering gegeven aan de aanbeveling om het risicomanagement op verbonden partijen te verbeteren o.a. door het samenstellen van regionale risicoanalyses. Het risico heeft een algemeen karakter en betreft geen risico voor een specifieke verbonden partij. Jaarlijks w orden, in samenw erking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard, de risicoprofielen van de verbonden partijen geactualiseerd. 1 2018, 2019, 2020, 2021
4 6 Schade als gevolg van een (grootschalig) incident / Vrijkomen van asbest bij brand Financiële bijdrage voor inzet mensen en middelen; Imagoschade door gezondheidsrisico's en communicatie en politieke schade 30% € 250.000 Er is een aansprakelijkheids procedure in asbestprocedure opgenomen. De vervuiler betaalt. Dit zorgt w el voor extra kosten in verband met de aansprakelijkheidsstelling en eventuele proceskosten. In een vroeg stadium een adviseur inzetten en een risicoanalyse van de kosten van een incident opmaken. 2 2018, 2019, 2020, 2021
5 8 Dividend Evides Minder te ontvangen dividend Evides 25% € 308.000 Alg dekm 2018, 2019, 2020, 2021
6 8 Bezw aar op een aanbestedingsprocedure Gemeente w ordt met een claim geconfronteerd; Gemeente w ordt geconfronteerd met een negatief imago 15% € 400.000 In de laatste versie van het handboek inkopen en aanbesteden zijn uitvoeringsrichtlijnen opgenomen w aarmee risico's w orden beperkt. Bedrijfs voering 2018, 2019, 2020, 2021
7 9 Dividend BNG Minder te ontvangen dividend BNG 50% € 128.000 Alg dekm 2018, 2019, 2020, 2021
8 9 De meerjarenbegroting WIHW bevat een uitgebreide risicoparagraaf. Omdat de reserves moeten w orden aangew end om tekorten te dekken, staat de w eerbaarheid van de organisatie onder druk. Extra kosten / bijdrage gemeente om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 50% € 200.000 Opstellen en regionaal bespreken van tussentijdse rapportages, zodat bijsturing mogelijk is. Het uitvoeren van beleid i.v.m. het bevorderen van de uitstroom van Wsw 'ers naar de reguliere arbeidsmarkt. 3 2018, 2019, 2020, 2021
9 10 Door w ijziging van w etgeving (2016) is het niet meer toegestaan chemische onkruidbestrijding op verhardingen uit te voeren. Gemeente Binnenmaas voert sindsdien alternatieve bestrijdingsmethoden uit. Met het inzicht w at er nu is verw achten w ij dat het huidige budget onvoldoende toereikend is om de vastgestelde beeldkw aliteit te behalen. Forse toename op de kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen. 75% € 100.000 Om het vastgestelde beeldkw aliteit van onkruidbestrijding op verhardingen te behalen zal er een hogere frequentie van borstelen, branden en vegen moeten plaatsvinden. 8 2018, 2019, 2020, 2021
10 10 Dividend Eneco en Stedin Minder dividend ontvangen van Eneco 25% € 715.000 Alg dekm 2018, 2019, 2020, 2021
11 10 Datalek; het uitlekken van vertrouw elijke informatie door hacken of verkeerd gebruik van systemen. Claims bij openbaar w orden gegevens van burgers en medew erkers; Negatief beeld, gemeente heeft zaken niet op orde 25% € 820.000 Informatie beveiligingsbeleid opstellen (regionaal via ISHW) en afspraken maken en naleven Bedrijfs voering 2018, 2019, 2020, 2021


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bruto Risico Bruto maximaal score Risico Gevolg Kans gevolg Maatregelen Progr. Jaar
1 10 De hoogte van de bij Loyalis verzekerde bedragen kunnen als gevolg van tegenvallende rendementen of door de effecten van de rekenrente onvoldoende zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom bestaat het risico dat er moet worden bijgestort. Te betalen bijstorting op de verzekeringspolis Wethouderspensioen 75% € 125.000 1 2018, 2019, 2020, 2021
2 12 Verslechtering verhouding inkomsten en uitgaven leges omgevingsvergunningen Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet (en daarmee de tendens van vergunning vooraf naar handhaving/toezicht achteraf) kunnen de opbrengsten sterk dalen. 70% € 200.000 Extra monitoring op de inkomsten en uitgaven. 6 2018, 2019, 2020, 2021
3 15 (Regionale) toename van de essentaksterfte. Hierdoor moeten bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden geplant. De kosten voor boombeheer zullen mogelijk de komende jaren fors toenemen vanwege de vervanging van gekapte bomen (zie ook toelichting paragraaf kapitaalgoederen). 75% € 185.000 Eventuele maatregelen hangen af van de ernst van essentaksterfte. Dit kan uiteenlopen van intensieve inspecties tot het kappen van de boom. De eerste ervaringen laten zien dat rond de 60% van het essenbestand besmet is met essentaksterfte waarvan 50% van de besmette bomen gekapt moet worden om de veiligheid te kunnen garanderen. 8 2018, 2019, 2020, 2021
4 Totaal € 6.906.000


0
0 2018 2019 2020 2021
1 5.265 5.265 5.265 5.265 Vrij deel algemene reserve saldo 31-12
2 0 0 0 0 1. Aanspraak op vrij deel algemene reserve
3 0 0 0 0 2. Storting 10% van het begr.totaal tbv alg.res vast deel
4 Daadwerkelijk vrij besteedbaar deel Vrij deel algemene reserve 5.265 5.265 5.265 5.265


0
0 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
1 Saldo 1 januari 5.265 5.097 5.206 5.643
2 Dekkingsplan -802 -409 -340 0
3 Dekkingsreserve afschrijvingen 500 0 0 0
4 Reserve tijdelijke meeropbrengst precariobelasting 134 518 777 1.036
5 Saldo 31 december 5.097 5.206 5.643 6.679


0
0 Structurele Exploitatieruimte Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A Totale structurele lasten 54.353 49.796 58.320 49.429 49.883 50.108
3 B Totale structurele baten 56.300 49.121 57.569 50.378 50.547 50.806
4 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 736 384 1.011 1.573 1.820 2.152
5 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.211 783 1.368 983 1.453 1.559
6 E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 57.548 50.927 58.145 50.378 50.547 50.806
7 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 4,21% -0,54% -0,68% 0,71% 0,59% 0,21%


0
0 Structurele Exploitatieruimte Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A Totale structurele lasten 54.353 49.796 58.847 49.749 50.036 49.835
3 B Totale structurele baten 56.300 49.121 58.874 50.983 50.987 50.662
4 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 736 384 929 1.470 1.717 2.049
5 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.211 783 1.447 1.062 1.532 1.638
6 E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 57.548 50.927 58.217 50.429 50.498 50.663
7 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 4,21% -0,54% 0,94% 1,64% 1,52% 0,82%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting 2018 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting § Kengetallen: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 3.4 Netto Sc huldquote 32,46% 57,33% 47,89% 50,79% 46,31% 40,89%
2 3.4 Netto Sc huldquote gec orrigeerd voor alle verstrekte leningen 23,53% 48,11% 40,06% 41,98% 37,76% 32,62%
3 3.4 Solvabiliteitsratio 59,31% 50,46% 52,25% 54,30% 56,26% 59,08%
4 3.2 Struc turele Exploitatieruimte 0,84% -0,75% 0,94% 1,64% 1,52% 0,82%
5 3.7 Grondexploitatie 14,99% 10,88% 9,35% 0,00% 0,00% 0,00%
6 3.1 Belastingc apac iteit 79,05% 70,12% 70,68% 73,44% 73,44% 73,44%
7


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5