Naam Delfzijl
Code 10
Provincie Groningen
Inwonertal 24863

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 100.0 400000.0 400000.0
BUIG BUIG 0.0 989000.0 0.0
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Belasting Bouwleges 50.0 None None
Belasting Begraafrechten 40.0 None None
Belasting Precariobelastingen 30.0 3348000.0 1004400.0
Belasting OZB 100.0 82000.0 82000.0
Belasting Kwijtscheldingen 10.0 144000.0 14400.0
Kapitaalgoederen Onderhoud Kapitaalgoederen 55.0 832000.0 457600.0
Kapitaalgoederen Voormalige stortplaats Oosterlaan 50.0 300000.0 150000.0
Kapitaalgoederen Voormalige stortplaats Bierum 50.0 None None
Kapitaalgoederen MER Oosterhorn 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Essentaksterfte 100.0 640000.0 640000.0
GR / Verbonden partijen Geldleningen 0.0 None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None 849000.0 None
GR / Verbonden partijen Bijdrage aan verbonden partijen 100.0 156000.0 156000.0
GR / Verbonden partijen Groningen Seaports None None None
GR / Verbonden partijen Maatschappelijke instellingen 10.0 1887000.0 188700.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 20.0 4219000.0 843800.0
Projecten I.I.P. incl. projectmanagement 70.0 500000.0 350000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingsproblematiek 20.0 2500000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische control en financial control 10.0 None None
Personeel Ziekteverzuim 100.0 390000.0 390000.0
Overig Restrisico's 100.0 280000.0 280000.0

0 1 2
0 Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Onvoorzien X
2 Algemene Reserve X
3 Bestanddelen Bestemmingsreserve X
4 Stille reserves X
5 Onbenutte belastingcapaciteit X
6 Vrije ruimte in de meerjarenraming (begrotingsruimte) X
7 Kostenreductie (bezuinigingen) X
8 Adequate beheersmaatregelen (opzet, bestaan en werking) X


0 1 2
0 N r. Onderdeel Bedrag x 1000
1 1. Onvoorziene uitgaven € 0
2 2. Algemene Reserve € 6.155
3 3. Bestanddelen bestemmingsreserves € 0
4 4. Egalisatie reserve: reserve Wmo € 0
5 5. Stille reserves € 0
6 6. Niet-benutte belastingcapaciteit € 0
7 7. Bezuinigingsmaatregelen € 0
8 Totaal weerstandcapaciteit € 6.155


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Paragraaf Omschrijving Bedragen x € 1.000,- Nettoscore Mate van inschat- baarheid Financiële gevolg Risico % Risico in € Begroting 2018 (sep 2017) Risico in € Rekening 2016 (m ei 2017)
1 2. a. Wijziging Rijksbeleid
2 2.2.1. Algemene uitkering 9 Redelijk € 400 100% € 400 € 400
3 2.2.2. BUIG x Redelijk € 989 0% € - € -
4 2.2.3. Sociaal domein 10 Redelijk € - 0% € - € -
5
6 3. b. Lokale heffingen
7 3.1 Bouwleges 10 Redelijk € - 50% € - € -
8 3.2 Begraafrechten 8 Redelijk € - 40% € - € -
9 3.3 Precariobelastingen x Matig € 3.348 30% € 1.004 € 858
10 3.4 OZB 8 Matig € 82 100% € 82 € 82
11 3.5 Kwijtscheldingen 1 Slecht € 144 10% € 14 € 14
12
13 4. c. Kapitaalgoederen
14 4.1. Onderhoud Kapitaalgoederen 12 Matig € 832 55% € 458 € 458
15 4.2 Vrm. stortplaats Oosterlaan 3 Redelijk € 300 50% € 150 € 109
16 4.3 Vrm. stortplaats Bierum 15 Goed € - 50% € - € 50
17 4.4 MER Oosterhorn 5 Redelijk € 50 50% € 25 € 25
18 4.5 Essentaksterfte x Goed € 640 100% € 640 € -
19
20 5. d. Financiering
21 5.1. Geldleningen 2 Redelijk € - 0% € - € -
22 5.2. Garantstellingen x Matig € 849 Div. € 170 € 170
23
24 6. e. Verbonden partijen
25 6.1. Bijdrage aan verbonden partijen x Redelijk € 156 100% € 156 € 156
26 6.1.2 Groningen Seaports x Slecht p.m. p.m. p.m. p.m.
27 6.2. Maatschappelijke instellingen x Redelijk € 1.887 10% € 189 € 189
28
29 7. f. Grondbeleid en I.I.P.
30 7.1. Grondexploitaties x Redelijk € 4.219 20% € 844 € 844
31 7.2. I.I.P. incl projectmanagement x Matig € 500 70% € 350 € 350
32
33 g. Aardbevingsproblematiek 15 Slecht € 2.500 20% € 500 € 500
34
35 8. h. Bedrijfsvoering
36 8.1. Juridische control en financial control 2 Redelijk € - 10%
37 8.2. Ziekteverzuim 15 Redelijk € 390 100% € 390 € 455
38 8.3. Restrisico's 9 Matig € 208 100% € 208 € 208
39
40 Totaal € 5.580 € 4.867


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen rek.2016 begr.2017 begr.2018 begr.2019 begr.2020 begr.2021
1 Netto schuldquote 56% 78% 83% 89% 88% 84%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 56% 77% 82% 89% 88% 84%
3 Solvabiliteitsratio 23% 18% 18% 19% 20% 21%
4 Structurele exploitatieruimte 0,15% 1,03% 0,23% 0,15% 0,19% 0,00%
5 Grondexploitatie 3% 3% 3% 2% 2% 1%
6 Belastingcapaciteit 111% 112% 108% 108% 108% 108%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 100.0 400000.0 400000.0
Belasting Precariobelastingen 30.0 3544000.0 1063200.0
Belasting OZB 100.0 90000.0 90000.0
Overig Kwijtscheldingen 10.0 42000.0 4200.0
Kapitaalgoederen Onderhoud Kapitaalgoederen 55.0 660000.0 363000.0
Overig Vrm. stortplaats Oosterlaan 50.0 300000.0 150000.0
Overig MER Oosterhorn 50.0 50000.0 25000.0
Onderwijs Scholentransitie None None None
Overig Garantstellingen 20.0 683000.0 136600.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage aan verbonden partijen 100.0 188000.0 188000.0
Projecten Groningen Seaports None None None
Overig Maatschappelijke instellingen 10.0 2220000.0 222000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 20.0 3319000.0 663800.0
Projecten I.I.P. incl projectmanagement 70.0 500000.0 350000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingsproblematiek 20.0 2500000.0 500000.0
Overig Juridische control en financial control 10.0 None None
Personeel Ziekteverzuim 100.0 650000.0 650000.0
Overig Restrisico's 100.0 208000.0 208000.0

0 1 2
0 Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Onvoorzien X
2 Algemene Reserve X
3 Bestanddelen Bestemmingsreserve X
4 Stille reserves X
5 Onbenutte belastingcapaciteit X
6 Vrije ruimte in de meerjarenraming (begrotingsruimte) X
7 Kostenreductie (bezuinigingen) X
8 Adequate beheersmaatregelen (opzet, bestaan en werking) X


0 1 2
0 Nr. Onderdeel Bedrag x 1000
1 1. Onvoorziene uitgaven € 0
2 2. Algemene Reserve € 8.613
3 3. Bestanddelen bestemmingsreserves € 0
4 4. Egalisatie reserves € 0
5 5. Stille reserves € 0
6 6. Niet-benutte belastingcapaciteit € 0
7 7. Bezuinigingsmaatregelen € 0
8 Totaal weerstandcapaciteit € 8.613


0 1 2 3 4 5 6
0 OmschrijvingBedragen x € 1.000,- Netto-score Mate van inschat- baarheid Financiële gevolg Risico % Risico in €Begroting 2019(sep 2018) Risico in €Rekening 2017(apr 2018)
1 a. Wijziging Rijksbeleid
2 Algemene uitkering 9 Redelijk € 400 100% € 400 € 400
3 BUIG x Redelijk € 667 0% € - € -
4 Sociaal domein 10 Redelijk € - 0% € - € -
5
6 b. Lokale heffingen
7 Bouwleges 10 Redelijk € - 50% € - € -
8 Begraafrechten 8 Redelijk € - 40% € - € -
9 Precariobelastingen x Matig € 3.544 30% € 1.063 € 975
10 OZB 8 Matig € 90 100% € 90 € 82
11 Kwijtscheldingen 1 Slecht € 42 10% € 4 € 4
12
13 c. Kapitaalgoederen
14 Onderhoud Kapitaalgoederen 12 Matig € 660 55% € 363 € 463
15 Vrm. stortplaats Oosterlaan 3 Redelijk € 300 50% € 150 € 150
16 Vrm. stortplaats Bierum 15 Goed € - 50% € - € -
17 MER Oosterhorn 5 Redelijk € 50 50% € 25 € 25
18 Essentaksterfte x Goed € - 100% € - € 764
19 Scholentransitie x Matig p.m. p.m. p.m. p.m.
20
21 d. Financiering
22 Geldleningen 2 Redelijk € - 0% € - € -
23 Garantstellingen x Matig € 683 Div. € 137 € 137
24
25 e. Verbonden partijen
26 Bijdrage aan verbonden partijen x Redelijk € 188 100% € 188 € 156
27 Groningen Seaports x Slecht p.m. p.m. p.m. p.m.
28 Maatschappelijke instellingen x Redelijk € 2.220 10% € 222 € 222
29
30 f. Grondbeleid en I.I.P.
31 Grondexploitaties x Redelijk € 3.319 20% € 664 € 664
32 I.I.P. incl projectmanagement x Matig € 500 70% € 350 € 350
33
34 g. Aardbevingsproblematiek 15 Slecht € 2.500 20% € 500 € 500
35
36 h. Bedrijfsvoering
37 Juridische control en financial control 2 Redelijk € - 10%
38 Ziekteverzuim 15 Redelijk € 650 100% € 650 € 443
39 Restrisico's 9 Matig € 208 100% € 208 € 208
40
41 Totaal € 5.013 € 5.542


0 1 2 3 4 5
0 KengetallenNormbegr.2019begr.2020begr.2021begr.2022
1 1. Netto schuldquote < 90% 76% 87% 79% 77%
2 2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 76% 87% 79% 77%
3 3. Solvabiliteitsratio > 50% 18% 17% 18% 19%
4 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0,76% 0,03% 0,36% 1,07%
5 5. Grondexploitatie < 20% 2% 2% 2% 1%
6 6. Belastingcapaciteit < 95% 109% 109% 109% 109%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 100.0 400000.0 400000.0
BUIG BUIG 0.0 0.0 0.0
Sociaal domein Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 1000000.0 250000.0
Belasting Bouwleges 50.0 200000.0 100000.0
Belasting Begraafrechten 40.0 0.0 0.0
Belasting Precariobelastingen 30.0 0.0 0.0
Belasting OZB 100.0 113000.0 113000.0
Belasting Kwijtscheldingen 10.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen Onderhoud Kapitaalgoederen 55.0 676000.0 371800.0
Kapitaalgoederen Vrm. stortplaats Oosterlaan 50.0 300000.0 150000.0
Kapitaalgoederen Vrm. stortplaats Bierum 50.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen Steenfabriek Delfzijl 0.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen MER Oosterhorn 50.0 50000.0 25000.0
Overig Geldleningen 0.0 0.0 0.0
Overig Garantstellingen None 508000.0 None
GR / Verbonden partijen Bijdrage aan verbonden partijen 100.0 202000.0 202000.0
GR / Verbonden partijen Groningen Seaports None None None
GR / Verbonden partijen Maatschappelijke instellingen 10.0 2354000.0 235400.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 20.0 None None
Projecten I.I.P. incl. projectmanagement 70.0 400000.0 280000.0
Calamiteiten, rampen Aardbevingsproblematiek 20.0 2500000.0 500000.0
Onderwijs Scholentransitie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische control en financial control 10.0 None None
Personeel Ziekteverzuim 100.0 503000.0 503000.0
Personeel Wet Werk en Zekerheid None None None
Overig Restrisico's 100.0 260000.0 260000.0

0 1 2
0 Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Onvoorzien X
2 Algemene Reserve X
3 Bestanddelen Bestemmingsreserve X
4 Stille reserves X
5 Onbenutte belastingcapaciteit X
6 Vrije ruimte in de meerjarenraming (begrotingsruimte) X
7 Kostenreductie (bezuinigingen) X
8 Adequate beheersmaatregelen (opzet, bestaan en werking) X


0 1 2
0 r. Onderdeel Bedrag x € 1.000
1 1. Onvoorziene uitgaven 0 €
2 2. Algemene Reserve 9.169 €
3 3. Bestanddelen bestemmingsreserves 0 €
4 4. Egalisatie reserves 0 €
5 5. Stille reserves 0 €
6 6. Niet-benutte belastingcapaciteit 0 €
7 7. Bezuinigingsmaatregelen 0 €
8 Totaal weerstandcapaciteit N 9.169 €


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Bedragen x € 1.000,- Nettoscore Mate van inschat- baarheid Financiële gevolg Risico % Risico in € Begroting 2020 (sep 2019) Risico in € Rekening 2018 (apr 2019) Mutatie begroting 2020 versus rekening 2019
1 a. Wijziging Rijksbeleid
2 Algemene uitkering 9 Redelijk € 400 100% € 400 € 400 0
3 BUIG x Redelijk € - 0% € - € - 0
4 Sociaal domein Jeugdzorg 16 Redelijk € 1.000 25% € 250 € - 250
5
6 b. Lokale heffingen
7 Bouwleges 10 Redelijk € 200 50% € 100 € - 100
8 Begraafrechten 8 Redelijk € - 40% € - € - 0
9 Precariobelastingen x Matig € - 30% € - € - 0
10 OZB 8 Matig € 113 100% € 113 € 113 0
11 Kwijtscheldingen 1 Slecht € - 10% € - € - 0
12
13 c. Kapitaalgoederen
14 Onderhoud Kapitaalgoederen 12 Matig € 676 55% € 372 € 363 9
15 Vrm. stortplaats Oosterlaan 3 Redelijk € 300 50% € 150 € 150 0
16 Vrm. stortplaats Bierum 15 Goed € - 50% € - € - 0
17 Steenfabriek Delfzijl x Slecht p.m. p.m. p.m. 0
18 MER Oosterhorn 5 Redelijk € 50 50% € 25 € 25 0
19
20 d. Financiering
21 Geldleningen 2 Redelijk € - 0% € - € - 0
22 Garantstellingen x Matig € 508 Div. € 102 € 102 0
23
24 e. Verbonden partijen
25 Bijdrage aan verbonden partijen x Redelijk € 202 100% € 202 € 183 19
26 Groningen Seaports x Slecht p.m. p.m. p.m. p.m.
27 Maatschappelijke instellingen x Redelijk € 2.354 10% € 235 € 222 13
28
29 f. Grondbeleid en I.I.P.
30 Grondexploitaties x Redelijk € - 20% € - € - 0
31 I.I.P. incl projectmanagement x Matig € 400 70% € 280 € 350 -70
32 0
33 g. Aardbevingsproblematiek 15 Slecht € 2.500 20% € 500 € 500 0
34 Scholentransitie x Matig p.m. p.m. p.m. p.m.
35
36 h. Bedrijfsvoering
37 Juridische control en financial control 2 Redelijk € - 10% € - € -
38 Ziekteverzuim 15 Hoog € 503 100% € 503 € 650 -148
39 Wet Werk en Zekerheid 2 Redelijk p.m. p.m. p.m. p.m.
40 Restrisico's 9 Matig € 260 100% € 260 € 260 0
41
42 Totaal € 3.492 € 3.318 174


0 1 2
0 Waardering Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 <> 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 <> 1,4 Voldoende
4 D 0,8 <> 1,0 Matig
5 E 0,6 <> 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Norm begr.2019 begr.2020 begr.2021 begr.2022 begr.2023
1 1. Netto schuldquote < 90% 10,0% 28,0% 45,0% 44,2% 81,0%
2 2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 10,0% 28,0% 45,0% 44,2% 81,0%
3 3. Solvabiliteitsratio > 50% 17,2% 19,1% 19,7% 20,3% 21,5%
4 4. Structurele exploitatieruimte > 0% -2,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2%
5 5. Grondexploitatie < 20% 2,7% 2,3% 2,9% 2,9% 2,9%
6 6. Belastingcapaciteit < 95% 107,3% 109,5% 109,5% 109,5% 109,5%