Naam Kollumerland en Nieuwkruisland
Code 1001
Provincie Friesland
Inwonertal 12827

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 20.0 150000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 25.0 40000.0 10000.0
Belasting OZB 20.0 60000.0 12000.0
Dividend/Rente Dividend BNG 20.0 25000.0 5000.0
Dividend/Rente Dividend overig 10.0 7000.0 700.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 379000.0 37900.0
Grondexploitatie Uitvoerings en ontwikkelingsprojecten 100.0 392000.0 392000.0
Personeel Disfunctioneren personeel 100.0 25000.0 25000.0
Personeel Loonkosten 10.0 63000.0 6300.0
GR / Verbonden partijen GR DDFK 100.0 934000.0 934000.0
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen 10.0 2780000.0 278000.0
GR / Verbonden partijen FUMO 6.0 3700000.0 222000.0
Sociaal domein WWB 20.0 390000.0 78000.0
Sociaal domein Participatiewet 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein WMO 50.0 96000.0 48000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 20.0 14000.0 2800.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 29500.0 14750.0
Sociaal domein WSW 50.0 286000.0 143000.0
Sociaal domein 3 D's 50.0 600000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 20.0 250000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar en andere procedures 20.0 50000.0 10000.0
Overig Overige niet geïdentificeerde risico's None None 67250.0

0 1 2 3 4
0 Risicotabel gemeente Kollumerland Geschatte omvang Kans Beheersing Financieel risico op te mogelijke vangen via financiële weerstandscapaciteit tegenvaller
1 Inkomsten
2 Algemene uitkering 150.000 20% Accepteren 30.000
3 Dubieuze debiteuren 40.000 25% Monitoren en beheersen 10.000
4 OZB 60.000 20% Accepteren 12.000
5 Dividend BNG 25.000 20% Accepteren 5.000
6 Dividend overig 7.000 10% Accepteren 700
7 Financiën
8 Garantstellingen 379.000 10% Accepteren 37.900
9 Grondzaken
10 Uitvoerings en ontwikkelingsprojecten 392.000 100% Accepteren 392.000
11 Bedrijfsvoering
12 Disfunctioneren personeel 25.000 100% P&O Beleid 25.000
13 Loonkosten 63.000 10% Accepteren 6.300
14 GR DDFK 934.000 100% Accepteren 934.000
15 Verbonden partijen
16 Risico's verbonden partijen 2.780.000 10% Monitoren en beheersen 278.000
17 FUMO 3.700.000 6% Monitoren en beheersen 222.000
18 Open einde regelingen
19 WWB 390.000 20% Monitoren en beheersen 78.000
20 Participatiewet 50.000 50% Monitoren en beheersen 25.000
21 WMO 96.000 50% Monitoren en beheersen 48.000
22 Bijzondere bijstand 14.000 20% Monitoren en beheersen 2.800
23 Leerlingenvervoer 29.500 50% Monitoren en beheersen 14.750
24 WSW 286.000 50% Monitoren en beheersen 143.000
25 3 D's 600.000 50% Monitoren en beheersen 300.000
26 Juridische zaken
27 Rechtmatigheid 50.000 50% Verminderen via 25.000 procesmanagement
28 Planschade 250.000 20% Verminderen via 50.000 procesmanagement
29 Bezwaar en andere procedures 50.000 20% Monitoren en beheersen 10.000
30 Overig
31 Overige niet geïdentificeerde risico's 67.250
32 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2.716.700


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende