Naam Leerdam
Code 1002
Provincie Utrecht
Inwonertal 18520

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Beheer openbare ruimte None None 215600.0
Kapitaalgoederen Beheer huisvesting None None 170000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergunningen en handhaving None None 150250.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen / subsidies None None 260000.0
GR / Verbonden partijen Garanties None None 98500.0
Grondexploitatie Particuliere bouwprojecten None None 90000.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding None None 72500.0
Omgevingswet Financiën None None 588500.0
Personeel Apparaat None None 511000.0
Overig Overig None None 250000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Broekgraaf (zie paragraaf grondbeleid) None None 5600000.0

0 1 2 3
0 Omschrijving Boekwaarde 31-12-2016 Economische waarde Stille reserve
1 Diverse af te stoten gebouwen die niet (meer) voor openbare dienst zijn bestemd. PM PM 0
2 Totaal PM PM 0


0 1 2 3 4
0 A lgemene reserve vrij aanwendbaar (*1) Algemene reserve niet vrij aanwendbaar Algemene reserve grondexploitatie (*2) Totaal algemene reserves Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000 7.268.000 2.686.000 7.165.000 17.119.000


0 1
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien (gemiddeld o.b.v. meerjarenbegroting) subtotaal structureel 0 11.000
2 11.000
3 Incidenteel
4 Algemene reserves, afgerond Totale weerstandscapaciteit 17.119.000 17.130.000


0 1 2 3 4 5
0 O mschrijving Strategische risico's Operationele risico's Schade risico's Financiële risico's Totaal
1
2 Beheer openbare ruimte 0 40.000 175.600 0 215.600
3 Beheer huisvesting 15.000 155.000 0 0 170.000
4 Vergunningen en handhaving 0 50.250 100.000 0 150.250
5 Verbonden partijen / subsidies 0 260.000 0 0 260.000
6 Garanties 0 0 0 98.500 98.500
7 Particuliere bouwprojecten 0 40.000 0 50.000 90.000
8 Inkoop en aanbesteding 0 12.500 60.000 0 72.500
9 Financiën 0 220.000 0 368.500 588.500
10 Apparaat 0 401.000 110.000 0 511.000
11 Overig 150.000 100.000 0 0 250.000
12 Subtotaal concern 165.000 1.278.750 445.600 517.000 2.406.850
13
14 Grondexploitatie Broekgraaf (zie paragraaf grondbeleid) 5.600.000 0 0 0 5.600.000
15 Subtotaal grondexploitaties 5.600.000 0 0 0 5.600.000
16
17 Totaal 5.765.000 1.278.750 445.600 517.000 8.006.850


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 11.000 B Niet bepaald Incidenteel C 17.119.000 D Niet bepaald Totaal E 17.130.000 F 8.006.850 Structureel (A/B) Niet bekend Incidenteel (C/D) Niet bekend Totaal (E/F) 2,14
2


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6 uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 90% 57% 30% 34% -6% 102% 80% 50% 26% 36% 9% 100% 62% 67% 27% 32% 1% 100%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Voldoende Categorie B Onvoldoende Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% >50% <20% Begr en Mrj >0% <95% 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% >130% >130% <20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0 1 2 3 4
0 Kengetal (bedragen x € 1.000) Rekening Begroting 2016 2017 Begroting 2018
1 1A Netto Schuldquote
2 A B C D E F G H Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 40.000 9.500 3.200 0 3.600 332 5.400 48.300 36.500 9.000 3.200 0 2.900 20 4.200 52.200 36.501 9.001 3.201 1 2.901 21 4.201 52.201
3 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 89,8% 79,7% 79,7%
4
5 1B Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)
6 A B C D E F G H Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiele activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 40.000 9.500 3.200 15.700 3.600 332 5.400 48.300 36.500 9.000 3.200 15.600 2.900 20 4.200 52.200 36.501 9.001 3.201 15.601 2.901 21 4.201 52.201
7 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 57,3% 49,8% 49,8%
8
9 2. Solvabiliteitsratio
10 A Eigen vermogen (cf art 42 BBV) 50.800 53.400 B Balanstotaal 107.000 105.200 53.401 105.201
11 Solvabiliteit (A/B) x 100% 47,5% 50,8% 50,8%
12
13 3 Kengetal grondexploitatie
14 A B C Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art 38 lid a punt 1 BBV) Bouwgronden in exploitatie Totale baten cf art 17 lid c BBV (excl mut.reserves) 0 16.600 48.300 0 18.800 52.200 1 18.801 52.201
15 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 34,4% 36,0% 36,0%
16
17 4 Structurele exploitatieruimte
18 A B C D E Structurele lasten Structurele baten Totale structurele toevoegingen aan reserves Totale structurele onttrekkingen aan reserves Totaal baten 44.900 42.300 435 303 48.300 44.900 49.800 100 0 52.200 44.901 49.801 101 1 52.201
19 Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100% -5,7% 9,2% 9,2%
20
21 5 Belastingcapaciteit, woonlast meerpersoonshuishouden*
22 A B C D E F OZB lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totaal woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in 2016 232 256 250 738 723 227 250 236 0 713 715 228 251 237 1 717 716
23 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 102,1% 99,7% 100,1%
24 Netto woonlasten* 732 700 101,2% 97,9% 701 97,9%