Naam Tytsjerksteradiel
Code 1004
Provincie Friesland
Inwonertal 31977

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein 50.0 1500000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Bouwgrondexploitatie 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 800000.0 400000.0
Belasting Precariobelasting 50.0 1400000.0 700000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None 200000.0

0 1 2 3
0 Kengetal Rekening Begroting Begroting 2016 2017 2018
1 netto schuldquote 68,13% 62,07% 58,90%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 42,62% 41,96% 52,12%
3 solvabiliteitsratio 23,86% 22,50% 24,33%
4 grondexploitatie 14,54% 10,55% 6,15%
5 structurele exploitatieruimte -0,09% -0,19% 0,12%
6 belastingcapaciteit 108,04% 109,41% 111,37%


0 1 2 3 4
0 b edragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 Begrotingsoverschot / tekort 33 178 934 1.090
2 Onbenutte belastingcapaciteit OZB - - - -
3 Onbenutte belastingcapaciteit ASH - - - -
4 Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht - - - -
5 Totaal 33 178 934 1.090


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Clas s ific atie ris ic o's
1 § 3.1 Weers tands vermogen H (oog) / M(iddel) / L(aag) G(een)
2 Ris ic o's begroting 2018 Kan s o ptr eden v an h et r is ic io Effec t v an r is ic o o p u itv o er in g bes taan d beleid Fin an c iële im pac t v an h et r is ic o Valt h et r is ic o te kwan tific er en in ( €) A dequ ate beh eer s m aatr eg el v er eis t en aan wezig Ver wac h t bes lag o p weer s tan ds c apac iteit Te v er wac h ten bes lag o p weer s tan ds c apac iteit ( €) - m in . Te v er wac h ten bes lag o p weer s tan ds c apac iteit ( €) - m ax .
3 Sociaal Domein midden geen hoog ja 750.000 1.500.000
4 Bouwgrondexploitatie laag laag midden ja 300.000 600.000
5 Algemene uitkering midden laag midden ja 400.000 800.000
6 Precariobelasting laag laag hoog ja 700.000 1.400.000
7 Gegarandeerde geldleningen laag geen laag nee 200.000