Naam Vianen
Code 1005
Provincie Utrecht
Inwonertal 20423

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WWB 25.0 150000.0 37500.0
Sociaal domein WMO 25.0 150000.0 37500.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 200000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 500000.0 125000.0
Dividend/Rente Renterisico (baten en lasten) None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 25.0 250000.0 62500.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 25.0 300000.0 75000.0
Personeel Personeel 25.0 250000.0 62500.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade 50.0 150000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 100.0 1700000.0 1700000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Frauderisico 0.0 250000.0 0.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid 50.0 150000.0 75000.0
Omgevingswet Omgevingswet 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaak Niemans beton None None None

0 1
0 Kans Score
1 Gering (minder als 1 x per 4 jaar) 1
2 Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar) 3
3 Hoog (minimaal 1 x per jaar) 5


0 1
0 Impact Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 45.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 45.000 en € 225.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 225.000) 3


0 1
0 Ranking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.


0 1
0 Algemene reserve Bestemmingsreserves** Egalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen Begroting 2018*
1 10.000.000 39.856.799 421.982 4.484.476
2
3 Totaal reserves en voorzieningen 54.763.257


0 1
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien (gemiddeld obv meerjarenbegroting) subtotaal structureel 0 23.000
2 23.000
3 Incidenteel
4 Weerstandscapaciteit Totale weerstandscapaciteit 26.493.377 26.516.377


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Risico Onderwerp Risico/oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag score % Bedrag
1
2 Open einde regelingen
3 WWB Meer aanvragen zonder compensatie via Buigbudget Geen, conjunctuurgevoelig 3 2 150.000 6 25% 37.500
4 WMO Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering Geen, wel optie om beleid aan te passen 3 2 150.000 6 25% 37.500
5 Jeugdzorg Meer aanvragen, zonder compensatie via de algemene uitkering Geen, wel optie om beleid (gedeeltelijk) aan te passen 3 3 400.000 9 25% 100.000
6 Leerlingenvervoer Meer aanvragen Geen 3 3 200.000 9 25% 50.000
7
8 Overige risico's met structureel effect
9 Algemene uitkering Samen trap af Geen 3 3 500.000 9 25% 125.000
10 Renterisico (baten en lasten) Schommelingen op de geld- en kapitaalmarkt Hanteren van renterisiconorm 1 1 0 1 0% 0
11 Kapitaalgoederen Onvoorzien en onverwacht onderhoud aan gebouwen of wegen Actuele beheerplannen en periodiek inspectie 3 3 250.000 9 25% 62.500
12 Wachtgeldverplichtinge n bestuurders Bij mutaties in het college kunnen wachtgeldverplichtingen ontstaan Verzekeren dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 3 2 200.000 6 25% 50.000
13 Gemeenschappelijke regelingen Het algemeen bestuur kan besluiten nemen met financiele consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is Feitelijk niet aanwezig 3 3 300.000 9 25% 75.000
14 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is Aantrekkelijke werkgever blijven 3 3 250.000 9 25% 62.500
15 subtotaal structureel 600.000
16
17 Risico's met incidenteel effect
18
19 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld het Rijk niet volledig gecompenseerd voor de kosten die gemaakt zijn Feitelijk niet aanwezig 3 3 200.000 9 50% 100.000
20 Rechtspositionele consequenties Binnen elk bedrijf kunnen situaties aan de orde zijn waarbij er kosten optreden voor besluiten met rechtspositionele consequnties. De gemeente is hiervoor eigen risicodrager Voorziening voor treffen dan wel opvangen binnen weerstandsvermogen 3 3 250.000 9 50% 125.000
21 Schade Schade door eigendommen van de gemeente (bijvoorbeeld bomen) In principe geldt hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, echter bestaat de kans op een ongedekte schade door bijvoorbeeld het ontbreken van actuele inspectie 2 2 150.000 4 50% 75.000
22 Planschade Niet binnen exploitatieovereenkomsten af te dekken planschaden Feitelijk niet aanwezig 3 2 100.000 6 50% 50.000
23 Grondexploitatie Voor een integraal overzicht wordt het risicoprofiel uit de MPG voor 100% meegeteld. De huidige prognose laat voor alle complexen een positief resultaat zien. De huidige boekwaarde bedraagt € 17 miljoen, hiervan is 10% als risicobedrag opgenomen De Meerjarenprognose Grondbeleid wordt jarlijks geactualiseerd, op basis hiervan worden direct verliesvoorzieningen gevorm wanneer daaroe aanleiding is 1.700.000 0 100% 1.700.000
24 Juridische procedures Aansprakelijkheidstelling die niet gedekt is onder de voorwaarden van de verzekering Correcte besluitvorming, maar kan lastig zijn bij belangentegenstellingen 3 2 50.000 6 50% 25.000
25 Frauderisico Er kan zowel intern als extern bijvoorbeeld gefraudeerd met facturen Fraudeisicoanalyse, functiescheiding, budgethoudersregeling, 4-ogen-principe. Ondanks deze maatregelen kan fraude nooit voor 100% worden uitgesloten 1 3 250.000 3 0% 0
26 Informatieveiligheid Naast imagoschade kan de gemeente ook een schadeclaim worden opgelegd bij een datalek Zoveel mogelijk bewust zijn kweken bij medewerkers, daarnaast worden in 2018 speciale functionarissen aangesteld om toe te zien op de omgang met gegevens 3 2 150.000 6 50% 75.000
27 Omgevingswet Zowel de invoering van de omgevingswet (onvoldoende compensatie) als het achterblijven van aanvragen omgevingsvergunning kan leiden tot een financieel nadeel Feitelijk niet of nauwelijks op te sturen 3 2 200.000 6 50% 100.000
28 Rechtszaak Niemans beton Tussen Niemans en de gemeente Vianen is in hoger beroep een schadestaatprocedure aanhangig bij het Gerechtshof in Den Haag. Dit is een procedure die nog niet is afgerond. - - P.M. P.M. P.M. P.M.
29 subtotaal incidenteel 2.250.000
30
31 totaal 2.850.000
32


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 23.000 B 600.000 Incidenteel C 26.493.377 D 2.250.000 Totaal E 26.516.377 F 2.850.000 Structureel (A/B) 0,04 Incidenteel (C/D) 11,77 Totaal (E/F) 9,30
2


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6 uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 90% 69% 47% 34% -5,7% 102% 102% 102% 37% 24% 0,2% 102% 123% 123% 33% 25% 0,8% 104%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Voldoende Categorie B Matig Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% > 30% < 20% Begr en Mrj >0% < 95% 90%-130% 90%-130% 20%-30% 20%-35% Begr of Mrj >0% 95%-105% >130% >130% < 20% >35% Begr en Mrj <0% >105%


0 1 2 3 4
0 Kengetal (bedragen x € 1.000) Rekening Begroting 2016 2017 Begroting 2018
1 1A Netto Schuldquote
2 A B C D E F G H Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiële activa (cf. art 36 lid d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 40.000 9.500 3.200 0 3.600 332 5.400 48.300 38.100 20.900 3.100 9.900 2.900 0 4.100 44.500 38.300 34.000 3.200 9.900 3.700 300 5.500 45.680
3 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 89,8% 101,6% 122,8%
4 1B Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)
5 A B C D E F G H Vaste schulden (cf art 46 BBV) Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) Overlopende passiva (cf art.49 BBV) Financiële activa (cf. art 36 lid b, c, d, e en f) Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen (cf.art 40 BBV) Overlopende activa (cf art. 40a BBV) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV excl mut.reserves) 40.000 9.500 3.200 9.900 3.600 332 5.400 48.300 38.100 20.900 3.100 9.900 2.900 0 4.100 44.500 38.300 34.000 3.200 9.900 3.700 300 5.500 45.680
6 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 69,3% 101,6% 122,8%
7 2. Solvabiliteitsratio
8 A Eigen vermogen (cf art 42 BBV) 50.800 38.400 B Balanstotaal 107.000 103.100 40.781 122.250
9 Solvabiliteit (A/B) x 100% 47,5% 37,2% 33,4%
10 3 Kengetal grondexploitatie
11 A B C Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art 38 lid a punt 1 BBV) Bouwgronden in exploitatie Totale baten cf art 17 lid c BBV (excl mut.reserves) 0 16.600 48.300 0 10.700 44.500 0 11.300 45.680
12 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 34,4% 24,0% 24,7%
13 4 Structurele exploitatieruimte
14 A B C D E Structurele lasten Structurele baten Totale structurele toevoegingen aan reserves Totale structurele onttrekkingen aan reserves Totaal baten 44.900 42.300 435 303 48.300 44.400 44.500 200 200 44.500 45.156 45.360 172 320 45.680
15 Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100% -5,7% 0,2% 0,8%
16 5 Belastingcapaciteit, woonlast meerpersoonshuishouden*
17 A B C D E F OZB lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totaal woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin 232 256 250 0 738 723 232 256 250 0 738 723 234 258 257 0 749 723
18 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 102,1% 102,1% 103,6%