Naam Zederik
Code 1007
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 13951

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Personeel 50.0 300000.0 150000.0
ICT algemeen Automatisering 0.0 110000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: bestuurlijke toekomst 100.0 750000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: GLZ None None None
Informatieveiligheid Basisregistratie None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud gebouwen 25.0 200000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 100.0 200000.0 200000.0
Belasting Precario kabels en leidingen 100.0 411000.0 411000.0
Dividend/Rente Renterisico None None None
Dividend/Rente Dividend 0.0 300000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: AV None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Belasting Pachtafspraken None None None
Sociaal domein Dorpshuizen None None None
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugdhulp 0.0 78000.0 0.0
BUIG Participatie 0.0 385000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Gevudo / HVC 0.0 36000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades 0.0 10000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures 25.0 100000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet kwaliteitsborging 100.0 100000.0 100000.0
Belasting Legesopbrengsten 25.0 95000.0 23750.0

0 1
0 R isico score (RS) Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn:100%
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de begroting gedragen te kunnen worden.


0 1
0 Impact :Financieel gevolg (I) Score
1 Gering (< 0,1% totale lasten* = < € 23.000) 1
2 Beperkt (tussen 0,1% en 0,5 % totale lasten = tussen € 23.000 en € 115.000) 2
3 Groot (> 0,5 % totale lasten = > € 115.000) 3


0 1
0 Kans (K) Score
1 Gering (minder als 1 x per 4 jaar) 1
2 Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar) 3
3 Hoog (minimaal 1 x per jaar) 5


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Taakvelden Risico / oorzaak en onderwerp K I Bedrag RS (K*I ) % risico score Risico bedrag
1 0 Bestuur en Ondersteuning
2 1 Personeel Het budget voor een flexibele schil om de organisatie voor inhuur bij ziekte of terugname van detacheringen is beperkt, namelijk € 125.000. Het risico bestaat dat het budget niet toereikend is, omdat de druk op de organisatie onverminderd groot blijft, zeker nu de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gevormd gaat worden. Indicatief wordt gerekend met 300.000. Het risico wordt als incidenteel geclassificeerd. 3 3 300.000 9 50% 150.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 2 Automatiseri ng Op de egalisatiereserve automatisering voor kapitaallasten wordt jaarlijks ingeteerd. Er staan voor dit product structureel te lage lasten in de begroting opgenomen. Bij ongewijzigd investeringsbeleid (en voor automatisering nemen kosten eerder toe dan af) is de reserve eind 2019 uitgeput. Voor de begroting 2018 is dit nog geen financieel risico. De nieuwe investeringsagenda GLZ ICT is flink gewijzigd door de ontwikkelingen VHL. Bij de actualisatie van de VHL I&A projecten op basis van de aanbestedingen zal een nieuwe opzet van deze reserve worden gemaakt. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte omvang van de negatieve stand. 1 3 110 3 0% 0
1 3 Regionale Samenwerking Bestuurlijke toekomst: de samenwerking tussen Zederik, Leerdam en Vianen is in een volgende fase beland. Voor deze fase zijn inmiddels verplichtingen aangegaan. Als voorlopige dekking voor de frictiekosten wordt de frictiekostenuitkering benoemd. Risico bestaat dat deze niet toereikend is. Gezien de bestuurlijke complexiteit van deze fusie wordt het risico dat de uitkering ontoereikend is als ‘hoog’ ingeschat en meerjarig incidenteel. Een bedrag is niet te bepalen, om de materialiteit aan te geven, wordt gerekend met € 750.000 over een periode van 3 jaar. 5 3 750 15 100% 750
2 4 Regionale Samenwerking GLZ: Zederik werkt op 3 operationele terreinen (juridische zaken, P&O en ICT) samen met Leerdam en Giessenlanden. Besluitvorming over de ontbinding van GLZ heeft plaatsgevonden, waarbij alle medewerkers worden geplaatst bij VHL of AV. Hierdoor is de verwachting dat de frictiekosten zeer waarschijnlijk niet zullen optreden. Een bedrag is niet te bepalen. 1 1 0 1 0% 0
3 5 Regionale Samenwerking AV: Een onzekerheid is de wijze van samenwerking met Leerdam en Zederik (en mogelijk ook Vianen). De toekomst van deze GR wordt verkend, de uitkomsten van deze gesprekken zijn nog niet bekend, maar de verschillende scenario’s dragen wel financiële risico’s in zich. Een inschatting voor de risico’s voor 2018 is nog niet te maken. 1 1 0 1 0% 0
4 7 Basis registratie De gemeente is gestart met de implementatie van de BGT. Voor de implementatie zijn bedragen in de begroting opgenomen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat ook de nieuwe structurele kosten binnen de bestaande budgetten en capaciteit opgevangen kunnen worden, maar zowel de kosten als evt. compensatie zijn nog niet bekend. 1 1 0 1 0% 0
5 8 Onderhoud gebouwen Er vindt een actualisatie plaats van het onderhoud en bij de 2e bestuursrapportage 2017 wordt inzichtelijk of er een overschot of tekort. Een inschatting is niet te maken van het bedrag, maar voor de risico inventarisatie wordt gerekend met 200.000. 3 2 200 6 25% 50


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 9 Algemene uitkering De ontwikkeling van het accres is een continue onzekere factor. De ontwikkeling van de algemene uitkering heeft de afgelopen periode sterk gefluctueerd. Ook voor komende jaren is geen garantie op stabiliteit van het fonds. Dit is inherent aan de methodiek van samen-de-trap-op-samen-detrap-af die het rijk hanteert. Een algemene risicostelpost voor deze fluctuaties van 2% van de algemene uitkering (excl. decentralisatieuitkeringen) wordt meegenomen. Daarnaast is de middellange termijn raming verwerkt in de septembercirculaire. Deze gaat verder dan het kabinetsbeleid en kan, na de kabinetsformatie in 2017 nog aangepast worden aan het dan geldende regeerakkoord. 5 3 200 15 100% 200
1 10 Precario kabels en leidingen De Tweede kamer heeft de afschaffing voor het heffen van precariobelasting op nutswerken aangenomen, waarbij middels een amendement de overgangstermijn is gesteld op 1 januari 2022. Deze wegvallende inkomsten zullen moeten worden gecompenseerd door verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Gezien het feit dat de financiele gevolgen pas effect heeft op de begroting 2022 kan hier tijdig op worden geanticipeerd, waardoor de impact als beperkt wordt gekwantificeerd. Het bedrag zijn de inkomsten precarioheffing 822.000, gecorrigeerd voor 50% is 411.000, omdat de effecten pas zullen optreden vanaf 2022 en hierdoor in de komende jaren op kan worden gestuurd. 5 2 411 10 100% 411
2 11 Renteriscio De gemeente heeft een aantal grote leningen tegen aanhoudend lage rente aangetrokken. Deze begrotingsperiode vindt geen herfinanciering van grote leningen plaats. Vanwege de lage rentestand heeft de gemeente een groot deel van de financiering middels kort geld gerealiseerd. In de begroting is een rentestelpost opgenomen voor een rentestijging van 2%. Op grond van deze feiten is de kans gering en de impact beperkt. 1 2 0 2 0% 0
3 12 Dividend Op dit moment is een traject opgestart, om te onderzoeken of besloten moet worden om de aandelen van Eneco te verkopen. Tegenover de wegvallende dividendinkomsten zal dan de verkoopprijs staan ter dekking. Hierdoor is de kans gering dat er een financieel risico wordt gelopen. Het bedrag is de dividend opbrengsten Eneco. Er zijn meerdere manieren om de verkoopopbrengst in te zetten. Voorbeelden zijn: het vervroegd aflossen van geldleningen; • een reserve te vormen waaruit jaarlijks een • bedrag onttrokken kan worden ter dekking van bestaande kapitaallasten; een reserve te vormen waaruit jaarlijks een • bedrag onttrokken kan worden ter dekking van het voormalige dividend; het financieren van nieuwe investeringen. • 1 3 300 3 0% 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 3 Economie
1 13 Grond exploitaties De exploitatie van bouwgronden is een activiteit, waarbij de gemeente aanmerkelijke risico’s kan lopen. De complexen lopen financiële risico’s door een aantal factoren: economische ontwikkelingen, vraag en aanbod in de woningmarkt, grondprijs, bodem, rentestand, looptijd, uitgifteschema en mogelijkheid tot verwerving gronden. De risico’s zijn moeilijk in te schatten, maar zullen zoveel mogelijk binnen het complex zelf afgedekt worden. Een voorziening voorzienbare verliezen grondbedrijf is gevormd voor complexen waarvoor een verlies wordt geprognosticeerd. Op basis van actualisatie bij de jaarrekening is de voorziening voorzienbare verliezen grondbedrijf geactualiseerd. Daarmee zijn de risico’s voor toekomstige ontwikkelingen voldoende afgedekt. 1 3 0 3 0% 0
2 4 Onderwijs
3 14 Leerlingen Dit betreft een open einde regeling, zonder vervoer budgettaire buffer. Op basis van de ervaringscijfers 2015 en 2016 wordt het risico op een overschrijding als zeer klein ingeschat. 1 1 0 1 0% 0
4 5 Sport Cultuur en Recreatie
5 15 Pacht Op basis van de afspraken zijn er geen risico's voor afspraken het onderhoud van de sportvelden. 1 1 0 1 0% 0
6 6 Sociaal Domein
7 16 Dorpshuizen In de Raad van 29 mei 2017 is het voorstel "Heroverweging toekomstige beheersvorm multifunctioneel complex De Linde en revitalisering gebouw" vastgesteld. In dit voorstel is aangegeven om het eenmalige dekkingstekort in de reserve dorpshuizen van 205.000 wegens het niet verkopen van het dorpshuisdeel van de Linde ten laste te brengen van de algemene reserve. Door dit besluit is de druk op het generenen van opbrengsten voor de kosten binnen de reserve dorpshuizen komen te vervallen en is dit risico niet meer aanwezig. 0 0
8 17 WMO Over 2015 en 2016 is landelijk een overschot op het WMO budget ontstaan, ook voor de gemeente Zederik. Als gevolg van het ontschotten van de budgetten binnen het Sociaal Domein is dit voordeel in 2016 voor een deel ingezet op het tekort bij participatiewet en jeugdhulp. Het voorlopige beeld over 2017 laat zien dat het overschot nog steeds aanwezig is maar naar verwachting zal uitvallen t.o.v. 2016. Door landelijke ontwikkelingen (uitspraak door de Centrale Raad van Beroep over de toekenning van WMO voorzieningen, de afschaffing van de eigen bijdragen en demografische ontwikkelingen (zoals de vergrijzing) zullen ertoe leiden dat het overschot op de WMO budgetten van tijdelijke aard is en niet meer in dezelfde omvang beschikbaar zal zijn voor de dekking van tekorten op andere budgetten binnen het Sociaal Domein in 2017 en verder. n v t nv t nvt


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 18 Jeugdhulp De stand van zaken medio 2017 geven aan dat er een (structureel) tekort is op het rijksbudget jeugdhulp, doordat de taakstelling van het rijk in 2017 op het budget jeugdhulp in combinatie met een stijgende vraag en het achterbljven van de transformatie zal resulteren in een overschrijding. De verwachting is dat deze overschrijding kan worden opgevangen binnen het overschot van WMO. Indien het overschot van WMO onvoldoende blijkt, dan zal het tekort worden verrekend met andere overschotten binnen het sociaal domein en ook kan het tekort worden gedekt uit de reserve sociaal domein, die per 31.12.2016 van voldoende omvang is om dit risico op te vangen. Hierdoor wordt de kans als gering en de impact als beperkt ingeschat. Als bedrag wordt het zederiks aandeel van 2% in de geautoriseerde overschrijding over 2017 van 3,9 mln. gehanteerd. 1 2 78.000 2 0% 0
1 19 Participatie De tussentijdse rapportages 2017 van Avres laten over 2017 ook net als 2016 een tekort zien. Over 2017 is dit tekort (uitkeringen statushouders en extra kosten mininimabeleid) gedekt door de extra rijksuitkering verhoogde asielinstroom en een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Ook over 2018 heeft Avres in haar begroting een extra bijdrage gevraagd (385.000), die gedekt wordt in de begroting 2018 door een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Avres geeft als verwachting op dat in 2019 en verder het tekort zal afnemen en de vangetuitkering kan worden ingezet om het tekort te verminderen. De verwachting is dat de kleinere tekorten vanaf 2019 kunnen worden opgevangen binnen het overschot van WMO en eventueel de reserve sociaal domein. Hierdoor wordt de kans al gering en de impactals beperkt ingeschat. 1 2 385.000 2 0% 0
2 7 Volksgezondheid en milieu
3 20 Gevudo / HVC De gemeenschappelijke regeling Gevudo (zie paragraaf verbonden partijen) staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van het exploiteren van afvalverwerkingsinstallaties. Als gevolg teruglopend aanbod in te verwerken afval is er een toenemend financieel risico. Er wordt risico gelopen op financiering van investeringen welke niet direct met afvalverwerking te maken hebben. Over het boekjaar 2015 stond Gevudo garant voor € 105,7 miljoen euro (18% van de aandelen in HVC). Het aandeel van de gemeente Zederik in Gevudo is bedraagt 3,43%. De kans dat het risico zich voordoet is heel laag, de impact is groot. Er wordt een bedrag aangehouden van 1% van ons aandeel, zijnde € 36.000. 1 2 36.000 2 0% 0
4 8 VHROSV


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 21 Planschades Overal waar de gemeente gronden in exploitatie neemt en (bouw)locaties gaat ontwikkelen is er een kans dat betrokkenen hierdoor benadeeld worden en een verzoek tot planschade indienen. Dit risico wordt binnen de grondexploitatie of projectkosten afgedekt. Indien mogelijk wordt het planschaderisico doorgelegd naar de projectontwikkelaar. Er is geen budget in de begroting opgenomen, iedere gehonoreerde claim die niet verhaald kan worden of waarbij de gemeente Zederik partij is geeft een financieel nadeel. In 2016 heeft dit risico zich voorgedaan, zoals vermeld in de 1e bestuursrapportage 2016. Er blijft een structureel risico aanwezig. Het bedrag wordt ingeschat op 10.000. 1 2 10 2 0% 0
1 22 Planologisch e procedures De gemeente werkt mee aan diverse planologische procedures. Afspraken voor vergoeding van ambtelijke uren wordt in aantal gevallen vastgelegd in exploitatie-overeenkomsten. Het risico bestaat dat bepaalde kosten niet verhaald kunnen worden of dat de planologische ontwikkeling staakt en de vordering lastig is in te vorderen. De kans dat dit risico zich voordoet is gemiddeld, het financiele effect incidenteel, de financiele omvang is heel wisselend. Het bedrag wordt op € 100.000 ingeschat. 3 3 100 9 25% 25
2 23 Wet kwaliteits borging De eerstgenoemde wet ligt nog steeds op de Haagse tekentafel, maar wanneer deze wet van kracht wordt heeft dit grote impact op de taken en werkzaamheden van de gemeente. Doel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit scherper bij marktpartijen wordt neergelegd doordat de technische toetsing van bouwplannen door een gecertificeerd bedrijf gaat plaatsvinden. Het nieuwe stelsel zal van start gaan voor ‘eenvoudige’ bouwwerken. Landelijk gezien betreft dit ca. 80% van de bouwwerken. Voor Zederik zou dit om een hoger percentage kunnen gaan.. Een tweede wet met grote impact op de gemeentelijke taken is de komst van een nieuwe omgevingswet met een verwachte ingangsdatum van 1-1-2019. Tientallen wetten en honderden regelingen worden samengevoegd in 1 wet die van toepassing wordt op alle ruimtelijke ontwikkelingen. De implementatie van beide wetten heeft een bedrijfsvoeringsrisico van overcapaciteit en desinvesteringen in zich, over compensatie is nog niets bekend. Beide wetten zullen in het licht van Vijfheerenlanden worden voorbereid. Een inschatting van de financiële gevolgen voor Zederik is lastig te maken, omdat veel scenario’s mogelijk zijn. Vooralsnog wordt een bedrag van € 100.000 als risico opgenomen. 5 3 100 15 100% 100


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 24 Leges opbrengsten De legesopbrengsten kennen een enigszins grillig verloop, omdat deze afhankelijk zijn van de aanvragen die binnenkomen. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn, maar als de aanvragen teruglopen is aan de kostenkant slechts in beperkte mate bij te sturen. In 2015 is de legesopbrengst hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd (bijgesteld in 2e berap). Voor de komende jaren is de opbrengst stabiel gehouden op niveau 2015 (€ 380.000). Het risico bestaat dat dit lager uit zal vallen, door terugloop in het aantal aanvragen. Risico wordt ingeschat op € 95.000. 3 3 95.000 9 25% 23.750
1 Totaal 1.709.750


0 1 2 3
0 O mschrijving Economische waarde Boekwaarde 31-12-2016 Stille reserve
1 Stadhuis Ameide 180.000 0 180.000
2 Dorpshuizen 3.103.000 1.124.000 1.979.000
3 Politiebureau Meerkerk 200.000 152.000 48.000
4 Totaal 3.483.000 1.276.000 2.207.000


0 1
0 I W Structureel Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Totaal structureel (A) ncidenteel Stille reserve Algemene reserve Totaal incidenteel (B) eerstandscapaciteit (A+B) 0 66.000 66.000 2.207.000 3.028.000 5.235.000 5.301.000


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 S S A 66.000 B 0 tructureel Incidenteel C 5.235.000 D 1.709.750 Totaal E 5.301.000 F 1.709.750 tructureel (A/B) 0,00 Incidenteel (C/D) 3,27 Totaal (E/F) 3,23
2


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 < 0,6 uitstekend ruim voldoende voldoende matig Onvoldoende ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 63% 30% 39% 3% 4% 101% 124% 92% 28% 17% 2% 103% 126% 95% 29% 12% 5% 102%


0 1 2 3
0 Netto schuldquote Netto schuldquote voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit Categorie A Goed Categorie B Voldoende Categorie C Onvoldoende
1 < 90% < 90% >50% <20% >0% <95% 90%-130% 90%-130% 20%-50% 20%-35% 0% 95%-105% >130% >130% <20% >35% <0% >105%