Naam Zederik
Code 1007
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 13951

2018

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Personeel 50.0 300000.0 150000.0
ICT algemeen Automatisering 0.0 110000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: bestuurlijke toekomst 100.0 750000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: GLZ None None None
Informatieveiligheid Basisregistratie None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud gebouwen 25.0 200000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 100.0 200000.0 200000.0
Belasting Precario kabels en leidingen 100.0 411000.0 411000.0
Dividend/Rente Renterisico None None None
Dividend/Rente Dividend 0.0 300000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking: AV None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Belasting Pachtafspraken None None None
Sociaal domein Dorpshuizen None None None
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugdhulp 0.0 78000.0 0.0
BUIG Participatie 0.0 385000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Gevudo / HVC 0.0 36000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades 0.0 10000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures 25.0 100000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet kwaliteitsborging 100.0 100000.0 100000.0
Belasting Legesopbrengsten 25.0 95000.0 23750.0