Naam Assen
Code 106
Provincie Drenthe
Inwonertal 67708

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisatie sociaal domein None None 9105000.0
Overig Exploitatie vastgoed None None 1355000.0
Overig Overige beleidsterreinen None None 6863000.0
Overig Algemeen en bedrijfsvoering None None 3960.0
Grondexploitatie Grondexploitaties en projecten None None 12620000.0

0
0
1 Paragraaf 2 Weerstandvermogen en risicobeheersing


0
0 Weerstandsvermogen
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2019)
2 Weerstandscapaciteit (A) 49.357
3 Risico's (B) 33.903
4
5 Weerstandsvermogen absoluut (A-B) 15.454
6 Weerstandsvermogen ratio (A/B) 1,5


0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2019)
2 Algemene reserve 19.658
3 Algemene reserve grondbedrijf 17.048
4 Weerstandsreserve grondbedrijf 11.551
5 Risico reserve FlorijnAs 1.100
6
7 Bestemmingsreserves exclusief verplichtingen pm
8 Stille reserves pm
9 Onbenutte belastingcapaciteit pm
10 Nieuwe beleidsruimte pm
11 Totaal 49.357


0 1
0 Risico's
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2019)
2 Decentralisatie sociaal domein 9.105
3 Exploitatie vastgoed 1.355
4 Overige beleidsterreinen 6.863
5 Algemeen en bedrijfsvoering 3.960
6 Grondexploitaties en projecten 12.620
7 Totaal 33.903


0 1 2 3 4 5 6
0 (in %) Kengetallen financiële positie
1 Omschrijving rekening 2017 prognose 2018 begroting 2019 mjp 2020 mjp 2021 mjp 2022
2 Netto schuldquote 70% 88% 105% 108% 110% 109%
3 Netto schuldquote na correctie verstrekte leningen 68% 86% 103% 106% 108% 108%
4 Solvabiliteitsratio 40% 33% 28% 26% 25% 23%
5 Structurele exploitatieruimte -2,3% -2,9% -6,2% -1,7% -1,3% -1,3%
6 Grondexploitatie 15% 15% 16% 18% 17% 18%
7 Belastingcapaciteit 96% 94% 92% 98% 99% 99%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisatie Sociaal Domein None None 7650000.0
Overig Exploitatie vastgoed None None 1956000.0
Overig Overige beleidsterreinen None None 3626000.0
Overig Algemeen en bedrijfsvoering None None 1782000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties en projecten None None 12252000.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2020)
2 Algemene reserve 18.248
3 Reserve weerstandsvermogen 16.000
4 Algemene reserve grondbedrijf 18.751
5 Weerstandsreserve grondbedrijf 11.449
6 Risico reserve FlorijnAs 1.100


0 1
0 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2020)
1 Bestemmingsreserves exclusief verplichtingen p.m.
2 Stille reserves p.m.
3 Onbenutte belastingcapaciteit p.m.
4 Nieuwe beleidsruimte p.m.
5 Totaal 65.548


0 1
0 Risico's
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2020)
2 Decentralisatie Sociaal Domein 7.650
3 Exploitatie vastgoed 1.956
4 Overige beleidsterreinen 3.626
5 Algemeen en bedrijfsvoering 1.782
6 Grondexploitaties en projecten 12.252
7 Totaal 27.266


0 1 2 3 4 5 6
0 (in %) Kengetallen financiële positie
1 Omschrijving rekening 2018 prognose 2019 begroting 2020 mjp 2021 mjp 2022 mjp 2023
2 Netto schuldquote 89% 102% 106% 111% 110% 106%
3 Netto schuldquote na correctie verstrekte leningen 87% 100% 104% 109% 108% 104%
4 Solvabiliteitsratio 36% 28% 24% 21% 19% 19%
5 Structurele exploitatieruimte -5,0% -7,5% -2,9% -1,3% -1,3% 0%
6 Grondexploitatie 17% 17% 17% 16% 16% 16%
7 Belastingcapaciteit 96% 92% 92% 92% 92% 92%


0 1
0 Weerstandsvermogen
1 Omschrijving (bedragen x € 1.000 per 1-1-2020)
2 Weerstandscapaciteit (A) 65.548
3 Benodigde weerstandscapaciteit voor risico's (B) 27.266
4
5 Weerstandsvermogen absoluut (A-B) 38.282
6 Weerstandsvermogen ratio (A/B) 2,4