Naam Coevorden
Code 109
Provincie Drenthe
Inwonertal 35299

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten N34 29.0 600000.0 174000.0
GR / Verbonden partijen Europark 15.0 3500000.0 525000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 24.0 14500000.0 3480000.0
Sociaal domein Sectorplan Vierkant voor werk 10.0 200000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement CQ None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen EMCO-groep 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Exploitatietekort RUD Drenthe None None None
Kapitaalgoederen Exploitatierisico's 50.0 475000.0 237500.0

0 1 2
0 RISICOPROFIEL
1 Risico in € Verantwoordelijke bestuurslaag € 1.000.000 en hoger € 500.000 - € 1.000.000 € 200.000 - € 500.000 € 50.000 - € 200.000 € 1 - € 50.000 € 0, geen financiële consequenties 2, 3 1 9 4 7 kans kans kans kans kans <1% <10% <25% <50% >50% Team Afdeling B&W Afdeling CMT Raad
2
3
4
5
6
7
8


0
0 INCIDENTELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000 Totaal Kans 2018 2019 2020 2021 1. N34 600 29% 175 175 175 175 2. Europark 3.500 15% 525 525 525 525 3. Grondexploitatie 14.500 24% 3.500 3.050 2.700 2.250 4. Sectorplan Vierkant voor werk 200 10% 20 20 20 20 5. Faillissement CQ p.m. p.m. Totaal 18.800 4.220 3.770 3.420 2.970


0
0 STRUCTURELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000 Totaal Kans 2018 2019 2020 2021 6. Sociaal Domein p.m. p.m. 7. EMCO-groep 175 50% 88 88 88 88 8. Exploitatietekort RUD p.m. p.m. 9. Exploitatierisico's 475 50% 211 211 211 211 Totaal 650 299 299 299 299


0
0 WEERSTANDSCAPACITEIT
1 Bedragen x € 1.000 Bestanddeel weerstandscapaciteit 2018 2019 2020 2021 Algemene reserve 19.482 20.546 22.462 26.472 Toevoegingen en onttrekkingen(*) 1.069 1.928 4.019 4.079 Reserve grondexploitatie 0 0 0 0 Reserve verkoop aandelen Essent 8.667 8.667 8.667 8.667 Onbenutte belastingcapaciteit 358 358 358 358 Post onvoorzien 100 100 100 100 Totaal weerstandscapaciteit 29.676 31.599 35.606 39.676 (* saldo begrote toevoegingen en onttrekkingen inclusief rente)


0
0 W aarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < X Uitstekend B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende C 1,0 < X < 1,4 Voldoende D 0,8 < X < 1,0 Matig E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 WEERSTANDSVERMOGEN
1 Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 Weerstandscapaciteit 28.830 29.676 31.599 35.606 39.676 Te verwachten risico’s 4.519 4.069 3.719 3.269 Weerstandsvermogen 25.157 27.530 31.887 36.407


0
0 RATIO WEERSTANDSVERMOGEN
1 Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 Ratio weerstandsvermogen 6,38 7,29 8,50 10,89


0
0 KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
1 Bedragen x € 1.000 Realisatie Verwacht Begroot Begroot Begroot Begroot 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Netto schuldquote (%) 87 80 80 74 69 59 Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen (%) 79 72 72 66 61 52 Solvabiliteitsratio (%) 25 27 30 32 37 41 Grondexploitatie (%) 21 16 15 11 10 7 Structurele exploitatieruimte (%) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 Belastingcapaciteit (%) 99,8 97,1 95,8 95,8 95,8 95,8


0 1
0 SIGNALERINGSWAARDEN PROVINCIE
1 Categorie Kengetal Categorie A Categorie B C
2 Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130% >130% <20% >35% Begr <0% >105%
3 b. met correctie doorgeleende gelden <90% 90-130%
4 Solvabiliteitsratio >50% 20-50%
5 Grondexploitatie <20% 20-35%
6 Structurele exploitatieruimte Begr >0% Begr = 0%
7 Belastingcapaciteit <95% 95-105%
8


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten N34 10.0 600000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Europark 15.0 3500000.0 525000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 23.0 13500000.0 3105000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Dutch Techzone 10.0 200000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement CQ None None None
Sociaal domein Decentralisaties Sociaal Domein 25.0 400000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen EMCO-groep 50.0 200000.0 100000.0

0
0 STRUCTURELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000TotaalKans20192020202120226. Decentralisaties Sociaal Domein40025%1001001001007. EMCO-groep20050%100100100100Totaal600200200200200


0
0 WEERSTANDSCAPACITEIT
1 Bedragen x € 1.000Bestanddeel weerstandscapaciteitprognose 20192020202120222018Algemene reserve20.30020.30020.30020.30020.300Resultaat + reserve mutaties (voor bestemming 2.3005.6009.70014.00018.400cumulatief)Reserve grondexploitatie00000Reserve verkoop aandelen Essent8.6008.6008.6008.6008.600Onbenutte belastingcapaciteit500500500500500Post onvoorzien100100100100100Totaal weerstandscapaciteit31.800 35.100 39.200 43.500 47.900


0
0 INCIDENTELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000TotaalKans20192020202120221. N3460010%602. Europark3.50015%5255255255253. Grondexploitatie13.50023%3.1052.6002.2001.5004. Sectorplan Dutch Techzone20010%202020205. Faillissement CQPMTotaal17.8003.7103.1452.7452.045


0 1
0 RATIO WEERSTANDSVERMOGEN
1 WaarderingscijferRatio BetekenisweerstandsvermogenA2,0 < x>UitstekendB1,4 < x="">< 2,0>Ruim voldoendeC1,0 < x="">< 1,4>VoldoendeD0,8 < x="">< 1,0>MatigE0,6 < x="">< 0,8>OnvoldoendeF X < 0,6>Ruim onvoldoende
2 WEERSTANDSVERMOGEN
3 Bedragen x € 1.0002019202020212022Weerstandscapaciteit31.80035.10039.20043.500Te verwachten risico’s3.9103.3452.9452.245Weerstandsvermogen27.890 31.755 36.25541.255


0 1
0 KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
1 Bedragen x € 1.000Realisatie prognoseBegrooBegrooBegrooBegrootttt201720182019202020212022Netto schuldquote (%)727872675850Idem gecorrigeerd voor verstrekteleningen (%)
2 657167625345
3 Solvabiliteitsratio (%) 313032364146
4 Grondexploitatie (%) 131311964
5 Structurele exploitatieruimte (%) 2,02,02,02,02,02,0
6 Belastingcapaciteit (%) 96,094,094,094,094,094,0
7 * alle cijfers volgens de nieuwste bbv definitie


0 1
0 SIGNALERINGSWAARDEN PROVINCIE
1 KengetalCategorie ACategorie Categorie CB
2 Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden <90%>130%>
3 b. met correctie doorgeleende gelden <90%>130%>
4 Solvabiliteitsratio >50%20-50%<20%>
5 Grondexploitatie <20%>35%>
6 Structurele exploitatieruimte Begr >0%Begr = Begr 0%<0%>
7 Belastingcapaciteit <95%>105%>


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten N34 25.0 500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Europark 15.0 3500000.0 525000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 22.0 11900000.0 2618000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement CQ None None None
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 50.0 600000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen EMCO-groep 50.0 200000.0 100000.0
Overig Klimaatadaptatie None None None
Overig Duurzaamheid None None None
Gemeentefonds Herstructurering Gemeentefonds None None None

0 1
0 Rekenvoorbeeld 1 Meerpersoonshuishouden Eigenaar en gebruiker 2019 2020 OZB € 334 € 341 Rioolheffing € 207 € 193 Afvalstoffenheffing € 284 € 288 Totaal € 825 € 822 Effect lokale lasten -0,4% Rekenvoorbeeld 2 Eenpersoonshuishouden Eigenaar en gebruiker 2019 2020 OZB € 334 € 341 Rioolheffing € 207 € 193 Afvalstoffenheffing € 235 € 239 Totaal € 776 € 773 Effect lokale lasten -0,4%
1 Rekenvoorbeeld 3 Meerpersoonshuishouden Huurder en gebruiker 2019 2020 Rioolheffing € 108 € 100 Afvalstoffenheffing € 284 € 288 Totaal € 392 € 388 Effect lokale lasten -1,0% Rekenvoorbeeld 4 Eenpersoonshuishouden Huurder en gebruiker 2019 2020 Rioolheffing € 108 € 100 Afvalstoffenheffing € 235 € 239 Totaal € 343 € 339 Effect lokale lasten -1,1%


0
0 2,3 5 6 1
1
2


0
0 INCIDENTELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000 Totaal Kans 2020 2021 2022 2023 1. N34 500 25% 125 2. Europark 3.500 15% 525 525 525 525 3. Grondexploitatie 11.900 22% 2.630 2.400 2.000 1.600 4. Faillissement CQ PM Totaal 15.900 3.280 2.925 2.525 2.125


0
0 STRUCTURELE RISICO'S
1 Bedragen x € 1.000 Totaal Kans 2020 2021 2022 2023 6. Decentralisaties Sociaal Domein 600 50% 300 300 300 300 7. EMCO-groep 200 50% 100 100 100 100 Totaal 800 400 400 400 400


0
0 WEERSTANDSCAPACITEIT
1 Bedragen x € 1.000 Bestanddeel weerstandscapaciteit prognose 2020 2021 2022 2023 2019 Algemene reserve 32.297 32.297 32.297 32.297 32.297 Resultaat + reserve mutaties (voor bestemming -199 3.598 7.411 11.411 15.411 cumulatief) Onbenutte belastingcapaciteit 500 436 436 436 436 Post onvoorzien 100 100 100 100 100 Totaal weerstandscapaciteit 32.698 36.431 40.244 44.244 48.244


0
0 RATIO WEERSTANDSVERMOGEN
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis weerstandsvermogen A 2,0 < X Uitstekend B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende C 1,0 < X < 1,4 Voldoende D 0,8 < X < 1,0 Matig E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 WEERSTANDSVERMOGEN
1 Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 Weerstandscapaciteit 32.698 36.431 40.244 44.244 Te verwachten risico’s 3.680 3.325 2.925 2.525 Weerstandsvermogen 29.018 33.106 37.319 41.719


0 1
0 KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
1 Realisatie Prognose Begroot Begroot Begroot Begroot 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Netto schuldquote (%) 75 75 71 68 61 55 Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen (%)
2 69 68 65 62 55 49
3 Solvabiliteitsratio (%) 31 32 35 37 42 46
4 Grondexploitatie (%) 14 12 11 9 6 4
5 Structurele exploitatieruimte (%) 1,0 1,6 1,2 2,2 2,5 2,6
6 Belastingcapaciteit (%) 92,0 94,0 94,9 94,9 94,9 94,9
7 * alle cijfers volgens de nieuwste bbv definitie