Naam Emmen
Code 114
Provincie Drenthe
Inwonertal 107192

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds REP-regionaal bijdrage van het Rijk à € 10 miljoen kan niet, of niet volledig worden verkregen, of niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen). 30.0 10000000.0 3000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties - niet realiseren grote incidentele verkopen bedrijventerrein Toelichting: Een onderzoek van Bureau Louter, Bedrijventerreinanalyse Zuid-Drenthe, uit maart 2016 geeft aan dat de gemeente een aanbod heeft van 74 hectare bedrijventerrein en dat vraag en aanbod hiermee in evenwicht is. Met daarnaast een mogelijke incidentele grote uitgifte van 20 à 30 hectare. Per 1 januari 2017 had de gemeente ca. 99 hectare in aanbod. Voor grote incidentele verkopen is nog ca. 25 ha in programmering. Indien de bestemming grootschalige bedrijventerrein op het Rundedal niet gerealiseerd wordt van ca. 21 ha grote incidentele verkopen, geeft dit een verlies van ca. € 12,6 miljoen. Het tekort op het niet verkopen van de overige 4 ha zal een verlies van ca. € 1,84 miljoen opleveren. In totaal een risico van € 14,4 miljoen. 30.0 14400000.0 4320000.0
Grondexploitatie Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties ontwikkeling locatie Hoofdstraat. 30.0 6000000.0 1800000.0
Aanbesteding Het inkoopmodel Jeugd 2017 heeft een negatief financieel effect. Het verwachte financieel tekort op jeugd loopt daardoor verder op. 50.0 2500000.0 1250000.0
GR / Verbonden partijen Stadionbedrijf Emmen BV Met Stadionbedrijf Emmen BV is een sterke financiële betrokkenheid aangegaan, te weten: lening 1 € 2.247.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rente van 2,75% en lening 2 € 1.040.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rente van 3%. Als zich continuïteitsproblemen bij het Stadionbedrijf voordoen moeten de verstrekte geldleningen worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente en / of de aflossingen niet door het Stadionbedrijf betaald kunnen worden. 50.0 2275000.0 1137500.0
GR / Verbonden partijen Als zich continuïteitsproblemen bij Wildlands voordoen moeten de verstrekte geldleningen en de gemeentelijke inbreng worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente (3,25%) en/of aflossingen verstrekte geldleningen aan DPE (€ 12,5 miljoen, 3,5 mln, € 6 mln en € 20 miljoen) en een financiële inbreng van € 10 mln. (te zijner tijd) niet door DPE Next betaald kunnen worden. Ook kan de borgstelling voor de lening van de Rabobank ad € 7,5 miljoen worden aangesproken. Of DPE vraagt in de toekomst, om een extra gemeentelijke bijdrage/financiering in verband met investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in de parkexploitatie DPE Next of in de exploitatie van het Theater. 10.0 44000000.0 4400000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - inkoopmodel 2017 50.0 2500000.0 1250000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - Eindafrekening 2016 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - de toegang 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Wmo - aanbesteding publiek vervoer 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Wmo - gebiedsbudgetten begeleiding schoonmaakondersteuning 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Reïntegratiebudget (leerwerkbedrijf) 30.0 1250000.0 375000.0
BUIG BUIG - budget (inkomensdeel) 30.0 1250000.0 375000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed t.o.v. jaar- rek. 2016
1 1 REP-regionaal bijdrage van het Rijk à € 10 miljoen kan niet, of niet volledig worden verkregen, of niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen). Actief - Aanstellen adviseur subsidies die de subsidievoorwaarden bewaakt en contacten met de subsidiegever onderhoudt; - Decentraliseren REP-middelen; - Heldere en vastgelegde afspraken omtrent de adressering van de REP-regionaal bijdrage maken met provincie Drenthe en laten vastleggen in een subsidiebeschikking. - In kaart brengen van de subsidievoorwaarden in relatie tot uit subsidie te dekken investeringen. In voorbereiding - Verantwoording opstellen om verantwoording af te leggen aan provincie en Rijk. 30% max.€ 10.000.000 24,82%
2 2 Grondexploitaties - niet realiseren grote incidentele verkopen bedrijventerrein Toelichting: Een onderzoek van Bureau Louter, Bedrijventerreinanalyse Zuid-Drenthe, uit maart 2016 geeft aan dat de gemeente een aanbod heeft van 74 hectare bedrijventerrein en dat vraag en aanbod hiermee in evenwicht is. Met daarnaast een mogelijke incidentele grote uitgifte van 20 à 30 hectare. Per 1 januari 2017 had de gemeente ca. 99 hectare in aanbod. Voor grote incidentele verkopen is nog ca. 25 ha in programmering. Indien de bestemming grootschalige bedrijventerrein op het Rundedal niet gerealiseerd wordt van ca. 21 ha grote incidentele verkopen, geeft dit een verlies van ca. € 12,6 miljoen. Het tekort op het niet verkopen van de overige 4 ha zal een verlies van ca. € 1,84 miljoen opleveren. In totaal een risico van € 14,4 miljoen. Actief - Versterken van de acquisitie; - Verbeteren vestigingsklimaat; - Implementatie aanbevelingen commissie Vollebregt/ Alberda; - In 2015 en 2016 is de programmering voor grootschalige bedrijventerreinen voor het Rundedal neerwaarts bijgesteld en financieel afgewaardeerd. Hiervoor is een voorziening getroffen van € 4,3 miljoen. - Overleg met provincie en waarschijnlijk omliggende gemeenten noodzakelijk over planvoorraad (mbt Rundedal); - Werkgroep is gestart om bestemming te wijzigen en of de grondexploitatie vast te stellen (mbt Rundedal). 30% max.€ 14.400.000 17,73%
3 3 Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties ontwikkeling locatie Hoofdstraat. Actief - Continue hercalculatie en verfijning van calculaties; - Raadplegen/inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten. In voorbereiding - Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren; - Concretisering en invulling en uitwerking van plan locatie Hoofdstraat. 30% max.€ 6.000.000 7,39%
4 4 Het inkoopmodel Jeugd 2017 heeft een negatief financieel effect. Het verwachte financieel tekort op jeugd loopt daardoor verder op. Actief - Monitoren van de facturering voor Jeugd via het IJW. Per kwartaal zal een rapportage gemaakt warden van de prognose op het eindresultaat. De tussentijdse prognoses kunnen aanleiding zijn voor het aanpassen van beleid. - Aanbieders mogen trajectprijzen niet vooraf declareren. - Continu met de aanbieders in gesprek over de te hanteren bouwstenen en met de toegang in gesprek over de te hanteren toekenningscriteria. 50% max. € 2.500.000 5,46%
5 5 Stadionbedrijf Emmen BV Met Stadionbedrijf Emmen BV is een sterke financiële betrokkenheid aangegaan, te weten: lening 1 € 2.247.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteiten lening tegen een rente van 2,75% en lening 2 € 1.040.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rente van 3%. Als zich continuïteitsproblemen bij het Stadionbedrijf voordoen moeten de verstrekte geldleningen worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente en / of de aflossingen niet door het Stadionbedrijf betaald kunnen worden. Geïmplementeerd - Door de betrokken partijen dient een duidelijke en relevante bijdrage te worden geleverd in de financiële opzet. In dit kader is o.a. door private partijen een lening ad € 1,5 miljoen verstrekt; - Lening 2 is met zekerheidsstelling (recht van 1e hypotheek oost en zuid-tribune); - Monitoring op basis van begroting en jaarrekening; - Er is een voorziening ad € 1.125.000 gevormd (50% van lening 1: zonder zekerheidsstelling). 50% max.€ 2.275.000 4,68%


0 1 2 3 4 5 6
0 nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed t.o.v. begr. 2017
1 6* Als zich continuïteitsproblemen bij Wildlands voordoen moeten de verstrekte geldleningen en de gemeentelijke inbreng worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente (3,25%) en/of aflossingen verstrekte geldleningen aan DPE (€ 12,5 miljoen, 3,5 mln, € 6 mln en € 20 miljoen) en een financiële inbreng van € 10 mln. (te zijner tijd) niet door DPE Next betaald kunnen worden. Ook kan de borgstelling voor de lening van de Rabobank ad € 7,5 miljoen worden aangesproken. Of DPE vraagt in de toekomst, om een extra gemeentelijke bijdrage/financiering in verband met investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in de parkexploitatie DPE Next of in de exploitatie van het Theater. Actief - Er zijn zekerheden gesteld op onroerend goed op de locatie Noordbargeres; - Er vindt adequate monitoring en auditing plaats van DPE op de realisatie van DPE Next. 10% max.€ 44.000.000 11,89%


0 1 2 3 4
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed t.o.v. jaarrek. 2016
1 Jeugdhulp - inkoopmodel 2017 50% max. € 2.500.000 43,29%
2 Jeugdhulp - Eindafrekening 2016 50% max. € 500.000 10,80% N
3 Jeugdhulp - de toegang 30% max. € 500.000 5,20%
4 Wmo - aanbesteding publiek vervoer 50% max. € 500.000 10,63% N
5 Wmo - gebiedsbudgetten begeleiding schoonmaakondersteuning 30% max. € 500.000 5,77%
6 Reïntegratiebudget (leerwerkbedrijf) 30% max. € 1.250.000 12,17%
7 BUIG - budget (inkomensdeel) 30% max. € 1.250.000 12,13%


0
0 Percentage Begr. Jaarrek. Begr. ‘17 ‘16 ‘18
1 75% 21,5 16,2 16,4
2 80% 17,6 23,8 17,5
3 85% 26,8 19,2 19,3
4 90% 30,9 22,4 22,3
5 95% 36,6 28,3 28,0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0 W eerstand Jaarrekening Begroting 2018 Peildatum 2016 begroting 2017
1 Algemene reserves 15.965.899 16.846.851 22.645.927
2 Reserve Sociaal Domein 10.923.196 11.489.154 6.882.907
3 Onvoorzien 334.792 334.792 334.792
4 Vrije ruimte in de bestemmingsreserves 3.974.458 3.711.984 7.587.303
5 Rekening-/ begrotingresultaat nvt 8.917.000 50.000
6 Totale weerstandscapaciteit € 31.198.345 € 41.299.781 € 37.500.929


0 1 2
0 Categorie Ratio Betekenis
1 A X > 1,5 Uitstekend
2 B 1,2 < X < 1,5 Ruim voldoende
3 C 1 < X < 1,2 Voldoende
4 D 0,8 < X < 1 Matig
5 E 0,8 < X < 0,5 Onvoldoende
6 F X < 0,5 Slecht


0 1 2 3
0 Rekening BegrotingBegroting Kengetallen: 2016 2017 2018
1 1a. netto schuldquote 100,5% 127,9% 115,9%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 86,5% 113,3% 101,8%
3 2a. solvabiliteitsratio 11,4% 8,4% 7,1%
4 2b. ratio weerstandsvermogen 2,28 1,31 1,94
5 structurele exploitatieruimte 0,6% 1,0% 1,3%
6 grondexploitatie 6,7% 7,2% 6,7%
7 belastingcapaciteit 106,3% 104,5% 103,5%


0 1 2 3
0 Rekening BegrotingBegroting Kengetallen: 2016 2017 2018
1 Norm netto schuldquote: 90-130% voldoet voldoet voldoet
2 Norm solvabiliteit: gemiddeld voldoende voldoet voldoet voldoet
3 Norm grondexploitatie: geen norm nvt nvt nvt
4 Norm structurele exploitatieruimte: >0% voldoet voldoet voldoet
5 Norm belastingcapaciteit: 95-105% voldoet niet voldoet voldoet


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Continuïteitsproblemen bij Wildlands 30.0 44000000.0 13200000.0
Overig REP-regionaal bijdrage 30.0 10000000.0 3000000.0
GR / Verbonden partijen Lening Stadionbedrijf Emmen BV 50.0 2275000.0 1137500.0
Sociaal domein Jeugdhulp - de toegang (aanzuigende werking) 50.0 1250000.0 625000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - de toegang (zwaardere zorg agv niet de laagdrempelige organisatie zijn zoals bedoeld is). 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - de toegang (meerjarige doorwerking van het verwachte tekort over 2018) 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - neerwaartse bijstelling bijdrage jeugd/ voogdij 18+ met ingang van 2019. 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - stagnatie transformatie agv suboptimale dienstverlening 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - inkoopmodel 2017 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Wmo - Eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief heeft een aanzuigende werking 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Wmo - eenmalige tegemoetkoming hoofdaanbieders schoonmaakondersteuning 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Wmo - De leverancier van hulpmiddelen is niet in staat om de kwalitatieve dienstverlening in te richten. 30.0 125000.0 37500.0
Sociaal domein Wmo - gebiedsbudgetten begeleiding schoonmaakondersteuning 10.0 125000.0 12500.0
BUIG BUIG - budget 30.0 1250000.0 375000.0

0 1 2 3
0 Rekening Begroting-Begroting Kengetallen: 2017 2018 2019
1 Norm netto schuldquote: 90-130% voldoet voldoet voldoet
2 Norm solvabiliteit: gemiddeld voldoende voldoet voldoet Voldoet niet
3 Norm grondexploitatie: geen norm nvt nvt nvt
4 Norm structurele exploitatieruimte: >0% voldoet voldoet Voldoet niet
5 Norm belastingcapaciteit: 95-105% voldoet voldoet voldoet


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed t.o.v. jaarre-kening 2017
1 1* Als zich continuïteitsproblemen bij Wildlands voordoen moeten de verstrekte geldleningen en de gemeentelijke inbreng worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente (3,25%) en/of aflossingen verstrekte geldleningen aan DPE (€ 12,5 miljoen, 3,5 mln, € 5,7 mln en € 20 miljoen) en een financiële inbreng van € 10 mln. (te zijner tijd) niet door DPE Next betaald kunnen worden. Ook kan de borgstelling voor de lening van de Rabobank ad € 7,5 miljoen worden aangesproken.Of DPE vraagt in de toekomst, om een extra gemeentelijke bijdrage/financiering in verband met investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in de parkexploitatie DPE Next of in de exploitatie van het Theater. Actief - Er zijn zekerheden gesteld op onroerend goed op de locatie Noordbargeres;- Er vindt adequate monitoring en auditing plaats van DPE op de realisatie van DPE Next. 30% max.€ 44.000.000 37,34%
2 2 REP-regionaal bijdrage van het Rijk à € 10 miljoen kan niet, of niet volledig worden verkregen, of niet (volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 miljoen). Actief - Aanstellen adviseur subsidies die de subsidievoorwaarden bewaakt en contacten met de subsidiegever onderhoudt; - Decentraliseren REP-middelen;- Heldere en vastgelegde afspraken omtrent de adressering van de REP-regionaal bijdrage maken met provincie Drenthe en laten vastleggen in een subsidiebeschikking.- In kaart brengen van de subsidievoorwaarden in relatie tot uit subsidie te dekken investeringen.In voorbereiding- Verantwoording opstellen om verantwoording af te leggen aan provincie en Rijk. 30% max.€ 10.000.000 25,70%
3 3 Stadionbedrijf Emmen BV Met Stadionbedrijf Emmen BV is een sterke financiële betrokkenheid aangegaan, te weten: lening 1 € 2.247.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteiten lening tegen een rente van 2,75% en lening 2 € 1.040.000 in de vorm van een 25 jarige annuïteitenlening tegen een rente van 3%. Als zich continuïteitsproblemen bij het Stadionbedrijf voordoen moeten de verstrekte geldleningen worden afgeboekt; dit omdat de overeengekomen rente en / of de aflossingen niet door het Stadionbedrijf betaald kunnen worden. Geïmplementeerd - Door de betrokken partijen dient een duidelijke en relevante bijdrage te worden geleverd in de financiële opzet. In dit kader is o.a. door private partijen een lening ad € 1,5 miljoen verstrekt;- Lening 2 is met zekerheidsstelling (recht van 1e hypotheek oost en zuid-tribune);- Monitoring op basis van begroting en jaarrekening;- Er is een voorziening ad € 1.125.000 gevormd (50% van lening 1: zonder zekerheidsstelling). 50% max.€ 2.275.000 4,81%


0 1 2 3 4
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed t.o.v. jaarreke-ning 2017
1 Jeugdhulp - de toegang (aanzuigende werking) 50% max. € 1.250.000 20,95%
2 Jeugdhulp - de toegang (zwaardere zorg agv niet de laagdrempelige organisatie zijn zoals bedoeld is). 50% max. € 500.000 11,91% N
3 Jeugdhulp - de toegang (meerjarige doorwerking van het verwachte tekort over 2018) 70% max. € 500.000 8,35% N
4 Jeugdhulp - neerwaartse bijstelling bijdrage jeugd/ voogdij 18+ met ingang van 2019. 70% max. € 500.000 12,47% N
5 Jeugdhulp - stagnatie transformatie agv suboptimale dienstverlening 50% max. € 500.000 8,93% N
6 Jeugdhulp - inkoopmodel 2017 30% max. € 500.000 8,93%
7 Wmo - Eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief heeft een aanzuigende werking 50% max. € 500.000 5,35% N
8 Wmo - eenmalige tegemoetkoming hoofdaanbieders schoonmaakondersteuning 30% max. € 500.000 8,42%
9 Wmo - De leverancier van hulpmiddelen is niet in staat om de kwalitatieve dienstverlening in te richten. 30% max. € 125.000 1,61% N
10 Wmo - gebiedsbudgetten begeleiding schoonmaakondersteuning 10% max. € 125.000 0,30%
11 BUIG - budget 30% max. € 1.250.000 13,38%


0 1 2 3
0 Percentage Begr. Jaarrek. Begr. ‘18 ‘17 ‘19
1 75% 16,4 14,8 15,5
2 80% 17,6 16,0 17,2
3 85% 19,3 17,3 20,8
4 90% 22,3 19,1 26,6
5 95% 28,0 23,3 34,2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0 Weerstand Jaarrekening Begroting 2019 Peildatum 2017 Stand ultimo begroting 2017 2019
1 Algemene reserves 15.965.899 22.259.601 15.336.206
2 Reserve Sociaal Domein 10.923.196 4.385.041 -1.006.869
3 Onvoorzien 334.792 334.792 334.792
4 Vrije ruimte in de bestemmingsreserves 3.974.458 9.124.680 11.838.513
5 Rekening-/ begrotingsresultaat nvt -4.303.000 66.000
6 Totale weerstandscapaciteit € 31.198.345 € 31.801.114 € 26.568.642


0 1 2
0 Categorie Ratio Betekenis
1 A X > 1,5 Uitstekend
2 B 1,2 < X < 1,5 Ruim voldoende
3 C 1 < X < 1,2 Voldoende
4 D 0,8 < X < 1 Matig
5 E 0,8 < X < 0,5 Onvoldoende
6 F X < 0,5 Slecht


0 1 2 3
0 Rekening Begroting-Begroting Kengetallen: 2017 2018 2019
1 1a. netto schuldquote 115,9% 121,8% 111,3%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 102,0% 107,8% 98,2%
3 2a. solvabiliteitsratio 8,8% 6,1% 5,3%
4 2b. ratio weerstandsvermogen 1,84 1,94 1,00
5 structurele exploitatieruimte 0,5% 1,3% -0,2%
6 grondexploitatie 8,4% 8,8% 8,2%
7 belastingcapaciteit 104,3% 104,5% 103,2%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Niet realiseren reservemutatie BUIG 50.0 3495000.0 1747500.0
Gemeentefonds Fluctuatie Algemene uitkering 50.0 2400000.0 1200000.0
GR / Verbonden partijen Stadionbedrijf Emmen BV 50.0 2275000.0 1137500.0
Sociaal domein Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp 50.0 1290000.0 645000.0
BUIG BUIG None 3500000.0 None
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 2400000.0 1200000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None 2300000.0 None
GR / Verbonden partijen Wildlands 10.0 44000000.0 4400000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risicogebeurtenis Maatregelen Netto Kans Netto Financieel Maximum Invloed (%) t.o.v. jaarrekening 2018
1 R764 Niet realiseren reservemutatie BUIG- Door open eind financiering (rijk) en tegenvallende resultaten neemt het tekort op BUIG budget (uitkeringen) toe. Actief - Reëel begroten (reserve en rekening houden met kortingen op het rijksbudget) - In nieuw scenario wordt gewerkt met een basis prestatie en een drietal keuzes om hogere beïnvloedbare uitstroom te realiseren - Landelijke ontwikkelingen mbt BUIG budget volgen en daar waar kan aansluiten bij lobby groepen. - Blijven inzetten (investeren) op maximaal resultaat beperken instroom en bevorderen uitstroom - Menso N.V. en INK formuleren ambitieuze maar wel een realistisch toekomst scenario beinvloedbare uitstroom. - continu monitoren resultaten - Indien sprake van vangnetuitkeringen, tijdig, procedureel juist, een aanvraag indienen. 50% € 3.495.000 11,87%
2 R941 Fluctuatie Algemene uitkering - De fluctuaties in overheidsuitgaven werken door in de algemene uitkering waardoor er mogelijk minder wordt uitgekeerd dan verwacht. 50% € 2.400.000 8,24% N
3 R685 Stadionbedrijf Emmen BV - Er is een sterke financiële en bestuurlijke betrokkenheid aangegaan. In mei 2004 heeft de raad besloten in te stemmen met de door het college gekozen oplossingsrichting voor de voormalige Betaald Voetbalorganisatie Emmen. De splitsing van Betaald Voetbalorganisatie Emmen BV en stadionbedrijf Emmen BV is onderdeel van dit besluit. Tevens is besloten de volgende leningen te verstrekken aan Stadionbedrijf Emmen BV: Lening 1 € 2.247.000 in de vorm van een 25 jarige  annuïteiten lening tegen een rente van 2,75% Lening 2 € 1.040.000 in de vorm van een 25 jarige  annuïteitenlening tegen een rente van 3%. - Door de betrokken partijen dient een duidelijke en relevante bijdrage te worden geleverdin de financiële opzet. In dit kader is o.a. door private partijen een lening ad € 1,5 mln verstrekt.  - Er is een voorziening ad € 1.125.000 gevormd (50%  van lening 1: zonderzekerheidsstelling) - Lening 2 is met zekerheidsstelling (recht van 1e hypotheek oost en zuid tribune) - Monitoring op begroting jaarrekening en periodieke rapportages 50% € 2.275.000 7,75%
4 R940 Niet realiseren taakstelling jeugdhulp - Door de onvoorspelbaarheid en extra aanvragen die deels buiten onze invloed liggen, zullen de taakstellingen Jeugdhulp niet worden gerealiseerd. 50% € 1.290.000 5,73% N


0
0 Percentage Begr. Jaarrek. Begr. ‘19 ‘18 ‘20
1 75% 15,5 13,9 8,3
2 80% 17,2 14,7 9,0
3 85% 20,8 15,4 10,0
4 90% 26,6 16,2 13,0
5 95% 34,2 17,2 16,1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0 W eerstand Jaarrekening Begroting 2020 Peildatum 2018 Stand ultimo begroting 2019 2020
1 Algemene reserves 15.336.000 15.618.000 -4.089.000
2 Reserve Sociaal Domein -1.007.000 266.000 0
3 Onvoorzien 335.000 335.000 335.000
4 Vrije ruimte in de bestemmingsreserves (incl. BUIG) 11.839.000 8.684.000 6.859.000
5 Rekening-/ begrotingsresultaat 66.000 -17.054.000 -3.998.000
6 Totale weerstandscapaciteit € 26.569.000 € 7.849.000 € -893.000


0 1 2
0 Categorie Ratio Betekenis
1 A X > 1,5 Uitstekend
2 B 1,2 < X < 1,5 Ruim voldoende
3 C 1 < X < 1,2 Voldoende
4 D 0,8 < X < 1 Matig
5 E 0,8 < X < 0,5 Onvoldoende
6 F X < 0,5 Slecht


0 1 2 3
0 Rekening BegrotingBegroting Kengetallen: 2018 2019 2020
1 1a. netto schuldquote 124,9% 130,9% 133,5%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 111,1% 118,2% 121,0%
3 2a. solvabiliteitsratio 4,2% 2,1% 2,1%
4 2b. ratio weerstandsvermogen 0,34 1,00 -0,05
5 structurele exploitatieruimte -3,3% -0,2% 0,4%
6 grondexploitatie 8,0% 7,6% 7,6%
7 belastingcapaciteit 103,4% 104,4% 104,8%


0 1 2 3
0 Rekening Begroting BegrotingKengetallen: 2018 2019 2020
1 Norm netto schuldquote: 90-130% voldoet voldoet Voldoet niet
2 Norm solvabiliteit: gemiddeld voldoende Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet
3 Norm grondexploitatie: geen norm Nvt nvt nvt
4 Norm structurele exploitatieruimte: >0% Voldoet niet Voldoet niet voldoet
5 Norm belastingcapaciteit: 95-105% voldoet voldoet Voldoet