Naam Meppel
Code 119
Provincie Drenthe
Inwonertal 33410

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds – lagere rijksuitkering 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Het niet realiseren van de opbrengsten voor omgevingsvergunningen 37.5 400000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Reestmond 37.5 1000000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen GKB 62.5 200000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen MeppelEnergie 37.5 400000.0 150000.0
Dividend/Rente Renterisico's 37.5 150000.0 56250.0
Overig Algemene Risico's None None 2650000.0
ICT algemeen De goede uitvoering van ons beleid in het sociaal domein is afhankelijk van een goede ontsluiting van informatie, voldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag. Door de verscheidenheid aan nieuwe taken, de (privacy)gevoeligheid van de informatie, de grote hoeveelheid aan gegevens en het gebruik van verschillende bronnen, zowel intern als van externe partijen, bestaat er een significant risico op dit gebied. None None None
Personeel Er wordt een groot beroep gedaan op de organisatie, zowel in kwaliteit als in uitvoeren van de hoeveelheid taken. De eigen organisatie, en die van de ketenpartners, zijn daarmee van groot belang, de impact van een slecht lopende uitvoering kan daarom een grote impact hebben op onze uitvoering. Vanuit dit oogpunt is het een risico als we niet kunnen voldoen, vanwege een onvoldoende capaciteit eigen organisatie (kwaliteit, kwantiteit) None None None
Overig De gemeente is in het sociaal domein financieel verbonden met veel partijen, de baten en de lasten worden beïnvloed door externe ontwikkelingen. De rijksmiddelen vormen de grootste inkomstenbron, de ketenpartners zijn de grootste contractpartijen voor de gemeente. Kostenstijgingen en inkomstendalingen zijn daarom belangrijke risico’s als gevolg van mogelijke ontwikkelingen als: - door stijging externe indicatiestelling Jeugdhulp - door toename aantal cliënten - door korting op decentralisatie uitkering gemeentefonds. - door vertraging in het doorvoeren van de maatregelen (herindicatie, preventie) None None None
Personeel Het succes in het sociaal domein is afhankelijk van het behalen van de transformatiedoelstellingen. Daarvoor is de gemeente afhankelijk van een interne en externe ontwikkeling, waarin de werkwijze, cultuur en samenwerking opnieuw worden vormgegeven. Het is een risico als deze ontwikkeling niet snel genoeg gaat. Als bijvoorbeeld de noodzakelijke cultuuromslag niet snel genoeg gaat waardoor teveel maatwerk en gespecialiseerde hulp wordt geboden en te weinig gebruik gemaakt wordt van voorliggende voorzieningen. De beheersing van dit risico ligt daarom ook voor een belangrijk deel bij de ketenpartners, waar al veel maatregelen zijn genomen. None None None
Informatieveiligheid Onvoldoende en/of te slechte communicatie met belanghebbenden. None None None
Overig Richtlijnen van het Rijk over budgetten en kader zijn onduidelijk of worden tussentijds veranderd. None None None
ICT algemeen ICT risico’s, zoals koppeling klantenbestanden en aanlevering van informatie door zorgverleners. None None None
GR / Verbonden partijen Instanties/zorgaanbieders haken af (faillissement) None None None
Overig Geen integrale benadering None None None
GR / Verbonden partijen Ontoereikende samenwerking tussen regiogemeenten None None None
Sociaal domein Verslechtering van zorg en dienstverlening None None None

0 1
0 Provinciale categorie
1 A Minst risicovol
2 B
3 C Meest risicovol


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiele kengetallen JR 2016 B 2017 B 2018 mjr 2019 mjr 2020 mjr 2021
1 1. netto schuldquote 124% 126% 123% 119% 119% 116%
2 1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 110% 111% 107% 104% 104% 102%
3 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen en voorraden grond 77% 88% 80% 84% 89% 85%
4 2. solvabiliteitsratio 6% 4% 6% 7% 7% 7%
5 3. grondexploitatie 33% 23% 28% 20% 16% 18%
6 4. structurele exploitatieruimte 2,4% 0,0% 0,5% 0,7% 1,3% 2,1%
7 5. belastingcapaciteit 89% 83% 83% 83% 83% 83%


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag* Risicoweging* Positief scenario Negatief scenario
1 1. Gemeentefonds – lagere rijksuitkering 0,5 25% – 75% 0,13 0,38


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicoweging Positief scenario Negatief scenario
1 2. Het niet realiseren van de opbrengsten voor omgevingsvergunningen 0,4 25% - 50% 0,10 0,20


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicoweging Positief scenario Negatief scenario
1 4. Renterisico's 0,15 25% - 50% 0,04 0,08


0 1 2 3
0 Kans hoog Kans middel Kans laag Impact hoog Impact laag Impact middel
1 Ontoereikende samenwerking tussen regiogemeenten Onvoldoende ontsluiting van informatie, onvoldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag. Onvoldoende capaciteit eigen organisatie (kwaliteit, kwantiteit)
2 Richtlijnen van het Rijk over Budgetoverschrijdingen door o.a.: budgetten en kader zijn - Stijging externe indicatiestelling onduidelijk of worden Jeugdhulp - Toename aantal cliënten tussentijds veranderd. - Korting op decentralisatie uitkering ICT risico’s, zoals koppeling gemeentefonds. klantenbestanden en - Vertraging in het doorvoeren van aanlevering van informatie door de maatregelen (herindicatie, zorgverleners. preventie) Instanties/zorgaanbieders Noodzakelijke cultuuromslag bij haken af (faillissement) zorginstellingen gaat niet snel genoeg. Teveel maatwerk en gespecialiseerde hulp. Onvoldoende en/of te slechte communicatie met belanghebbenden.
3 Verslechtering van zorg en Geen integrale benadering dienstverlening


0 1 2
0 Risico’s Beheersmaatregelen
1 1. Categorie ICT en informatiemanagement De goede uitvoering van ons beleid in het sociaal domein is afhankelijk van een goede ontsluiting van informatie, voldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag. Door de verscheidenheid aan nieuwe taken, de (privacy)gevoeligheid van de informatie, de grote hoeveelheid aan gegevens en het gebruik van verschillende bronnen, zowel intern als van externe partijen, bestaat er een significant risico op dit gebied. - Actieve benadering en uitvraag bij zorgaanbieders. - Monitor van de zorgvraag die bij de gemeenten binnen komt. - Verbeteren administratie en ict systemen. - Inkoop jeugdzorg meer in eigen hand, niet meer afhankelijk van een penvoerende gemeente. - Creëer inzicht in het klantenbestand, wie is onze zorgvrager van de toekomst?
2 2. Categorie interne organisatie Er wordt een groot beroep gedaan op de organisatie, zowel in kwaliteit als in uitvoeren van de hoeveelheid taken. De eigen organisatie, en die van de ketenpartners, zijn daarmee van groot belang, de impact van een slecht lopende uitvoering kan daarom een grote impact hebben op onze uitvoering. Vanuit dit oogpunt is het een risico als we niet kunnen voldoen, vanwege een onvoldoende capaciteit eigen organisatie (kwaliteit, kwantiteit) - Opleidings- en cursusaanbod voor medewerkers gericht op verbeteren kwaliteit. Trainingen in samenwerking met ketenpartners. - Tijdelijk inhuur waar nodig, uitbreiding van aantal vaste medewerkers.


0 1 2
0 3. Categorie financiën De gemeente is in het sociaal domein financieel verbonden met veel partijen, de baten en de lasten worden beïnvloed door externe ontwikkelingen. De rijksmiddelen vormen de grootste inkomstenbron, de ketenpartners zijn de grootste contractpartijen voor de gemeente. Kostenstijgingen en inkomstendalingen zijn daarom belangrijke risico’s als gevolg van mogelijke ontwikkelingen als: - door stijging externe indicatiestelling Jeugdhulp - door toename aantal cliënten - door korting op decentralisatie uitkering gemeentefonds. - door vertraging in het doorvoeren van de maatregelen (herindicatie, preventie) - Monitoring van de zorgvraag zodat tijdig kan worden bijgestuurd. - Pilotproject POH jeugd om indicatiestelling jeugd beter te beheersen. - Inspelen op bevolking die ouder wordt en langer zelfstandig woont. - Reserve sociaal domein is ingesteld om tekorten op te kunnen vangen. - Inzet op voldoende en gekwalificeerd personeel.
1 4. Categorie organisatie Het succes in het sociaal domein is afhankelijk van het behalen van de transformatiedoelstellingen. Daarvoor is de gemeente afhankelijk van een interne en externe ontwikkeling, waarin de werkwijze, cultuur en samenwerking opnieuw worden vormgegeven. Het is een risico als deze ontwikkeling niet snel genoeg gaat. Als bijvoorbeeld de noodzakelijke cultuuromslag niet snel genoeg gaat waardoor teveel maatwerk en gespecialiseerde hulp wort geboden en te weinig gebruik gemaakt wordt van voorliggende voorzieningen. De beheersing van dit risico ligt daarom ook voor een belangrijk deel bij de ketenpartners, waar (zoals hiernaast ook blijkt) al veel maatregelen zijn genomen. - Sturing door accounthouders en zelf het juiste voorbeeld geven. - Inzet op transformatie in het sociaal domein. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen: - Wijkservicecentrum Koedijkslanden - praktijkondersteuner jeugd huisartsen - stadsdienst Meppel - sociaal team Meppel - online platform vrijwillige inzet en burenhulp NL voor elkaar - Pilot schulddienstverlening - Communicatietraject A-opgaaf - extra capaciteit uitvoeringsregie - Meppeler Uitdaging - maatwerkbudget participatie wmo en jeugd - doorontwikkeling mensa - Nog te ontwikkelen: - Burgerkracht budget - Laagdrempelige inloopvoorzieningen - algemene voorzieningen nav analyse maatwerkvoorzieningen
2 5. Categorie communicatie Onvoldoende en/of te slechte communicatie met belanghebbenden. - Aandacht voor kwaliteit en volledigheid van de informatievoorziening aan belanghebbenden.
3 6. Categorie juridisch/financieel Richtlijnen van het Rijk over budgetten en kader zijn onduidelijk of worden tussentijds veranderd. - Besluitvorming nieuwe wet- en regelgeving wordt gevolgd. - Budgetten worden aangepast aan de inkomsten.
4 7. Categorie ICT ICT risico’s, zoals koppeling klantenbestanden en aanlevering van informatie door zorgverleners. - Inzet op verbetering van de informatiesystemen en uitwisseling van gegevens. - Informatiesysteem extra kwetsbare jeugdigen implementeren. - Koppeling klantenbestand implementeren waarbij gevoelige informatie afgeschermd blijft.
5 8. Categorie financieel Instanties/zorgaanbieders haken af (faillissement) - Afhankelijkheid beperken door met meerdere partijen afspraken te maken. - In de aanbesteding aandacht te hebben voor de financiële positie van de aanbieders.
6 9. Categorie organisatie Geen integrale benadering - De (voorbereiding op) besluitvorming integraal benaderen.
7 10. Categorie organisatie Ontoereikende samenwerking tussen regiogemeenten - Er wordt samengewerkt op onderwerpen die voor alle partijen voordeel opleveren. De samenwerking afstemmen op eigen ambitie en die van de partnergemeenten.
8 11. Categorie organisatie Verslechtering van zorg en dienstverlening - Gewenste kwaliteitsniveau vastleggen in contracten, kaders en begroting. Monitoring van de kwaliteit zodat tijdig kan worden bijgestuurd.


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicowegin g Positief scenario Negatief scenario
1 5. Overschrijding budget reserve sociaal domein 1 Reserve sociaal domein nvt nvt
2 6. Overschrijding WWBinkomensdeel 0,5 25% - 75% 0,13 0,38
3 Totaal 0,13 0,38


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicoweging Positief scenario Negatief scenario
1 8. Grondexploitaties 11,7 (Monte Carlo) n.v.t. 1,34 1,34
2 5,36 (IFLO)
3 Totaal 1,34 1,34


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicowegin g Positief scenario Negatief scenario
1 8. Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten 2,2 25% - 50% 0,55 1,1
2 9. Multifunctionele accommodaties huurinkomsten 0,6 15% - 30% 0,09 0,18
3 10. Overige investeringsprojecten 1,2 15% - 45% 0,18 0,54
4 Totaal 0,82 1,82


0 1 2
0 Risicogebied Positief scenario Negatief scenario
1 Algemene risico's 0,72 1,51
2 Sociaal domein 0,13 0,38
3 Grondexploitaties 1,34 1,34
4 Overige projecten 0,82 1,82
5 Totaal 3,01 5,05
6 Gewogen gemiddelde risico 4,0


0 1 2
0 Berekening kengetal weerstandsvermogen
1 a Gewogen gemiddelde risico 4,0
2 b Belastingcapaciteit 0,6
3 c = a - b Op te vangen door bufferreserve 3,4
4 d Bufferreserve 1/1/2018 5,7
5 e = d / c Kengetal weerstandsvermogen 1,7


0 1 2
0 K engetal Betekenis Oordeel
1 > 2,0 Weerstandcapaciteit is voldoende om 2 keer de berekende risico’s op te vangen. Uitstekend
2 1,5 – 2,0 Actueel niveau (1,7) Goed
3 1,1 – 1,5 Ruim voldoende
4 0,9 – 1,1 Met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen de berekende risico’s worden opvangen. Voldoende
5 0,6 – 0,9 Onvoldoende
6 < 0,6 Weerstandscapaciteit kan minder dan 60% van de berekende risico’s opvangen. Slecht


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein 90.0 2000000.0 1800000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 100.0 1600000.0 1600000.0
GR / Verbonden partijen Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten 37.5 2200000.0 825000.0
Energietransitie MeppelEnergie 75.0 700000.0 525000.0
GR / Verbonden partijen Reestmond 37.5 1000000.0 375000.0
Overig Overige investeringsprojecten 30.0 1000000.0 300000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds - lagere rijksuitkering 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Bijstand - inkomensdeel 37.5 500000.0 187500.0
GR / Verbonden partijen Multifunctionele accommodaties huurinkomsten 22.5 600000.0 135000.0
GR / Verbonden partijen GKB 62.5 200000.0 125000.0
Belasting Opbrengsten voor omgevingsvergunningen 22.5 400000.0 90000.0
Dividend/Rente Renterisico's 37.5 200000.0 75000.0

0 1
0 Provinciale categorie
1 A Minst risicovol
2 B
3 C Meest risicovol


0 1 2 3 4
0 Financiele kengetallen B2019 mjr 2020 mjr 2021 mjr 2022
1 1. netto schuldquote 112% 111% 102% 100%
2 1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 98% 98% 89% 88%
3 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen en voorraden grond 81% 88% 84% 80%
4 2. solvabiliteitsratio 8% 8% 8% 8%
5 3. grondexploitatie 17% 10% 5% 8%
6 4. structurele exploitatieruimte 2,1% 1,2% 2,8% 2,9%
7 5. belastingcapaciteit 84% 84% 84% 84%


0 1 2 3
0 Impact laag (< 0,5 mln.) Impact middel (0,5 – 1 mln.) Impact hoog (> 1 mln.)
1 Kans hoog (>50%)  GKB  MeppelEnergie  Overschrijding budget sociaal domein  Grondexploitaties
2 Kans middel (25% - 50%)  Opbrengsten omgevingsvergunningen  Reestmond  Overige investeringsprojecten  Gemeentefonds  Bijstand  Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten
3 Kans laag (<25%)  Renterisico's  Multifunctionele accommodaties huurinkomsten


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risico-bedrag Risicoweging Positief scenario Negatief scenario
1 1 Sociaal Domein 2,0 80% - 100% 1,6 2,0
2 2 Grondexploitaties 1,6 100% 1,60 1,60
3 3 Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten 2,2 25% - 50% 0,55 1,10
4 4 MeppelEnergie 0,7 50% - 100% 0,35 0,70
5 5 Reestmond 1,0 25% - 50% 0,25 0,50
6 6 Overige investeringsprojecten 1,0 15% - 45% 0,15 0,45
7 7 Gemeentefonds – lagere rijksuitkering 0,5 25% - 75% 0,13 0,38
8 8 Bijstand - inkomensdeel 0,5 25% - 50% 0,13 0,25
9 9 Multifunctionele accommodaties huurinkomsten 0,6 15% - 30% 0,09 0,18
10 10 GKB 0,2 50% - 75% 0,10 0,15
11 11 Opbrengsten voor omgevingsvergunningen 0,4 15% - 30% 0,06 0,12
12 12 Renterisico's 0,2 25% - 50% 0,04 0,08
13 Totaal 4,45 8,51
14 Gemiddeld 6,3


0 1 2
0 Berekening kengetal weerstandsvermogen
1 a Gewogen gemiddelde risico 6,3
2 b Belastingcapaciteit 0,6
3 c = a - b Op te vangen door bufferreserve 5,7
4 d Bufferreserve 1/1/2019 5,7
5 e = d / c Kengetal weerstandsvermogen 1,0


0 1 2
0 Kengetal Betekenis Oordeel
1 > 2,0 Weerstandcapaciteit is voldoende om 2 keer de berekende risico’s op te vangen. Uitstekend
2 1,5 – 2,0 Actueel niveau (1,6) Goed
3 1,1 – 1,5 Ruim voldoende
4 0,9 – 1,1 Met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen de berekende risico’s worden opvangen. Voldoende
5 0,6 – 0,9 Onvoldoende
6 < 0,6 Weerstandscapaciteit kan minder dan 60% van de berekende risico’s opvangen. Slecht


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein 90.0 2000000.0 1800000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 100.0 1300000.0 1300000.0
GR / Verbonden partijen Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten 37.5 22000000.0 8250000.0
Energietransitie MeppelEnergie 75.0 600000.0 450000.0
Sociaal domein Bijstand - Inkomensdeel 62.5 500000.0 312500.0
Overig GKB 62.5 400000.0 250000.0
Overig Overige investeringsprojecten 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Reestmond 37.5 600000.0 225000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds - lagere rijksuitkering 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Multifunctionele accommodaties huurinkomsten 22.5 600000.0 135000.0
Belasting Opbrengsten voor omgevingsvergunningen 22.5 400000.0 90000.0
Dividend/Rente Renterisico's 37.5 200000.0 75000.0

0 1
0 Provinciale categorie
1 A Minst risicovol
2 B
3 C Meest risicovol


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiele kengetallen JR 2018 B 2019 B 2020 mrj 2021 mrj 2022 mjr 2023
1 1. netto schuldquote 108% 112% 111% 103% 95% 94%
2 1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 96% 98% 99% 91% 84% 83%
3 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen en voorraden grond 73% 81% 81% 77% 74% 73%
4 2. solvabiliteitsratio 9% 8% 8% 8% 9% 10%
5 3. grondexploitatie 23% 17% 18% 13% 10% 10%
6 4. structurele exploitatieruimte 1,0% 2,1% 1,3% 1,2% 0,9% 1,2%
7 5. belastingcapaciteit 83% 84% 87% 87% 87% 87%


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Risicobedrag Risicoweging Positief scenario Negatief scenario
1 1 Sociaal Domein 2,0 80% - 100% 1,6 2,0
2 2 Grondexploitaties 1,3 100% 1,3 1,3
3 3 Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten 2,2 25% - 50% 0,55 1,10
4 4 MeppelEnergie 0,6 50% - 100% 0,30 0,60
5 5 Bijstand - inkomensdeel 0,5 50% - 75% 0,25 0,375
6 6 GKB 0,4 50% - 75% 0,20 0,30
7 7 Overige investeringsprojecten 1,0 15% - 45% 0,15 0,45
8 8 Reestmond 0,6 25% - 50% 0,15 0,30
9 9 Gemeentefonds – lagere rijksuitkering 0,5 25% - 75% 0,125 0,375
10 10 Multifunctionele accommodaties huurinkomsten 0,6 15% - 30% 0,09 0,18
11 11 Opbrengsten voor omgevingsvergunningen 0,4 15% - 30% 0,06 0,12
12 12 Renterisico's 0,2 25% - 50% 0,05 0,1
13 Totaal (afgerond) 4,83 7,2
14 Gemiddeld 6,0


0 1 2
0 1. Budgetoverschrijdingen
1 6. Richtlijnen van het Rijk over 2. Onvoldoende capaciteit (kwaliteit, budgetten en kader kwantiteit) binnen de eigen organisatie en zijn onduidelijk of uitvoeringsorganisaties. worden tussentijds veranderd. 7.    ICT risico’s,  zoals koppeling 3. Noodzakelijke cultuuromslag bij klantenbestanden zorginstellingen gaat niet snel genoeg. Teveel en aanlevering van maatwerk en gespecialiseerde hulp. informatie door zorgverleners. 8. Instanties/zorgaanb 4. Onvoldoende en/of te slechte ieders haken af communicatie met belanghebbenden. (faillissement) 5. Onvoldoende ontsluiting van informatie, onvoldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag.
2


0 1 2 3
0 Kans hoog Kans middel Kans laag Impact laag Impact middel Impact hoog
1 1. Budgetoverschrijdingen
2 6. Richtlijnen van het Rijk over 2. Onvoldoende capaciteit (kwaliteit, budgetten en kader kwantiteit) binnen de eigen organisatie en zijn onduidelijk of uitvoeringsorganisaties. worden tussentijds veranderd. 7.    ICT risico’s,  zoals koppeling 3. Noodzakelijke cultuuromslag bij klantenbestanden zorginstellingen gaat niet snel genoeg. Teveel en aanlevering van maatwerk en gespecialiseerde hulp. informatie door zorgverleners. 8. Instanties/zorgaanb 4. Onvoldoende en/of te slechte ieders haken af communicatie met belanghebbenden. (faillissement) 5. Onvoldoende ontsluiting van informatie, onvoldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag.
3


0 1
0 R isico’s Beheersmaatregelen
1 K Budgetoverschrijdingen 1. ostenstijgingen en inkomstendalingen zijn daarom belangrijke risico’s als gevolg van mogelijke ontwikkelingen als: - Meer zwaardere zorg gegeven - Zwaardere zorg bij gecertificeerde instellingen - Meer verwijzingen door huisartsen of andere verwijzers (Jeugdhulp) - (onverwachte) toename aantal cliënten - korting op uitkering gemeentefonds. - vertraging in het doorvoeren van de maatregelen (herindicatie, preventie). - Realistische ramen – budget actueel afstemmen op vraagontwikkeling. - Monitoring van de zorgvraag zodat tijdig kan worden bijgestuurd. - Inspelen op bevolking die ouder wordt en langer zelfstandig woont. - De kosten van beschermingsbewind lopen nog jaarlijks op. Onderzocht wordt deze kosten ingedamd kunnen worden.


0 1
0 E Onvoldoende capaciteit (kwaliteit, 2. kwantiteit) binnen de eigen organisatie en uitvoeringsorganisaties. r wordt een groot beroep gedaan op de organisatie, zowel in kwaliteit als in uitvoeren van de hoeveelheid taken. De eigen organisatie, en die van de ketenpartners, zijn daarmee van groot belang. De impact van een slecht lopende uitvoering kan daarom een grote impact hebben op onze uitvoering. Vanuit dit oogpunt is het een risico als we niet kunnen voldoen aan de gestelde doelen en kwaliteitseisen, vanwege een onvoldoende capaciteit van de eigen organisatie, zowel wat betreft de kwaliteit als van de feitelijke capaciteit. - Opleidings- en cursusaanbod voor medewerkers gericht op verbeteren kwaliteit. Trainingen in samenwerking met ketenpartners. Dit is onderdeel van het Drentse transformatieplan zorg voor de jeugd onder de noemer Drentse jeugdacademie. - Tijdelijk inhuur waar nodig, uitbreiding van aantal vaste medewerkers om kwetsbaarheid te verminderen. - Doordat wij met veel aanbieders werken vraagt het een grote inzet op contractbeheer en relatiebeheer.
1 H Noodzakelijke cultuuromslag bij 3. zorginstellingen gaat niet snel genoeg. Teveel maatwerk en gespecialiseerde hulp. et succes in het sociaal domein is afhankelijk van het behalen van de transformatiedoelstellingen. Het is een risico als deze ontwikkeling niet snel genoeg gaat. - Om de transformatie in de toekomst verder vorm te geven, met oog voor de budgetten, zijn er maatregelen voorgesteld in het Interventieplan Sociaal Domein. - Sturing door accounthouders. - Meer afstemming verwijzingen GI’s (transformatieplan zorg voor de jeugd)
2 Onvoldoende en/of te slechte communicatie 4. met belanghebbenden. - Aandacht voor kwaliteit en volledigheid van de informatievoorziening aan belanghebbenden.
3 D D Onvoldoende ontsluiting van informatie, 5. onvoldoende zicht op cijfers en aantallen zorgvragers en zorgvraag. e goede uitvoering is afhankelijk van een goede ontsluiting van informatie, voldoende zicht op de zorgvraag, zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. oor de verscheidenheid aan nieuwe taken, de (privacy)gevoeligheid van de informatie, de grote hoeveelheid aan gegevens en het gebruik van verschillende bronnen van interne en externe partijen, bestaat er een significant risico op dit gebied. - Op het gebied van informatiemanagement, beheer en -beveiliging wordt extra inzet gepleegd. - Actieve benadering en uitvraag bij zorgaanbieders. - Monitor van de zorgvraag die bij de gemeenten binnen komt. - Monitoring van de inkomsten en uitgaven (actiever budgetbeheer, verbeteren ramingen) - Verbeteren administratie en ICT systemen. - Inzicht in het klantenbestand, wie is onze zorgvrager van de toekomst?
4 Richtlijnen van het Rijk over budgetten en 6. kader zijn onduidelijk of worden tussentijds veranderd. - Besluitvorming nieuwe wet- en regelgeving wordt gevolgd. - Budgetten worden aangepast aan de inkomsten.
5 ICT risico’s, zoals koppeling 7. klantenbestanden en aanlevering van informatie door zorgverleners. - Inzet op verbetering van de informatiesystemen en uitwisseling van gegevens. - Informatiesysteem extra kwetsbare jeugdigen implementeren. - Koppeling klantenbestand implementeren waarbij gevoelige informatie afgeschermd blijft.
6 Instanties/zorgaanbieders haken af 8. (faillissement) - Afhankelijkheid beperken door met meerdere partijen afspraken te maken, dit heeft overigens wel invloed op de interne organisatie (contractmanagement, administratieve lasten e.d.). - In de aanbesteding aandacht te hebben voor de financiële positie van de aanbieders.


0 1 2
0 Berekening kengetal weerstandsvermogen
1 a Gewogen gemiddelde risico 6,0
2 b Belastingcapaciteit 0,6
3 c = a - b Op te vangen door bufferreserve 5,4
4 d Bufferreserve en bestemmingsreserves 1/1/2020 6,2
5 e = d / c Kengetal weerstandsvermogen 1,2


0 1 2
0 K engetal Betekenis Oordeel
1 > 2,0 Weerstandcapaciteit is voldoende om 2 keer de berekende risico’s op te vangen. Uitstekend
2 1,5 – 2,0 Goed
3 1,1 – 1,5 Ruim voldoende
4 0,9 – 1,1 Met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen de berekende risico’s worden opvangen. Voldoende
5 0,6 – 0,9 Onvoldoende
6 < 0,6 Weerstandscapaciteit kan minder dan 60% van de berekende risico’s opvangen. Slecht