Naam Borne
Code 147
Provincie Overijssel
Inwonertal 23124

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging: Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van gegevens (Ransomware/malware). None None None
Grondexploitatie Bornsche Maten: Het schrappen van 400 woningen in de 3e en 4e fase moeten in één keer moeten worden afgedekt en mogen niet worden gecompenseerd door het projectresultaat. None None None
Personeel Programma regisserende netwerkorganisatie: Ontwikkelingen van de nieuwe hoofdstructuur zorgen voor overbelasting van de huidige organisatie/bezetting. None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties: Een situatie waar sprake is van verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. Gevolgen hiervan zijn: - de uitgifte van bouwgronden start later of stagneert tijdelijk; - de fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens oorspronkelijke inschatting waardoor extra renteverliezen optreden; - de gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet; - aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging welke niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop; - er is sprake van een rentestijging gedurende de resterende looptijd van het plan. None None None
GR / Verbonden partijen Bornsche Maten: Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse samenwerkingspartijen. None None None
GR / Verbonden partijen Team Welzijn & Educatie: Gemeente Borne heeft zich tot een bedrag van € 500.000 garant gesteld voor een geldlening van Stichting Golfpark Weveld bij de ABN-AMRO bank. De gemeente heeft ter zekerheid hypotheekrechten op de blote eigendom en op de erfpachtrechten verkregen (samen met bank en stichting waarborgfonds sport). De stichting kan niet meer aan haar betalingsverplichtigen voldoen. Naar verwachting zal de bank de door de gemeente verleende borgstelling inroepen. None None None
Belasting Team Ondersteuning: De diverse vormen van elektra aansluitingen zijn voor de afdracht van de Energiebelasting (EB) niet juist geclusterd. None None None
Grondexploitatie Regionaal bedrijventerrein Twente: Langdurige stagnatie van de verkoop in combinatie met het uitblijven van opbrengstindexering. None None None
Projecten Regionaal bedrijventerrein Twente: Project specifiek: Herziening grondexploitatie 2016. None None None
Projecten Regionaal Bedrijventerrein Twente: Project specifiek: Gronden worden afgezet tegen een lagere grondprijs dan waarmee in de grondexploitatie rekening is gehouden. None None None
Projecten Strategisch project Onderdoorgang spoor: Extra projectkosten en rentelasten als gevolg van vertraging in het project. None None None
Kapitaalgoederen Productgroep Uitvoering: Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen. None None None
Projecten Strategisch project Groene Poort: Het mogelijk niet kunnen voldoen aan gestelde subsidievoorwaarden, zowel qua uitvoerings- als verantwoordingsvereisten. Dit kan leiden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de beschikte subsidie. None None None
Projecten Strategisch project Centrum Borne De uitvoering voor dit project is begroot op 10 jaar. De dekking voor dit project is gebaseerd op een jaarlijkse structurele reservering van € 185.000 in de begroting over een periode van 30 jaar. Er is echter geen vastgesteld krediet. Dit wordt per onderdeel aangevraagd. None None None
Personeel Bestuur en strategie: Met de realisatie van de regisserende netwerkorganisatie met de daaruit voortvloeiende transities blijft de kernorganisatie voor een onevenredig deel belast met de frictie- en desintegratiekosten. None None None
Overig Team Ondersteuning: Het traject om te komen tot een volwaardige jaarrekening en begroting stagneert. None None None
Projecten Bornsche Maten: Een mogelijke scopewijziging in het project. None None None
Bodemsanering Bornsche Maten: Extra archeologisch onderzoek None None None
Projecten Regionaal Bedrijventerrein Twente: Project specifiek: Voorgenomen bezuiniging plankosten slaagt niet. None None None
Grondexploitatie Lagere werkelijke grondprijzen dan staan opgenomen in de geactualiseerde grondexploitatie en de MPG 2015. None None None

0
0 1. Bornse Maten Het schrappen van 400 woningen in de 3e en 4e fase moeten in één keer moeten worden afgedekt en mogen niet worden gecompenseerd door het projectresultaat.
1 2. Grondexploitaties Een situatie waar sprake is van verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. Gevolgen hiervan zijn: - de uitgifte van bouwgronden start later of stagneert tijdelijk; - de fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens oorspronkelijke inschatting waardoor extra renteverliezen optreden; - de gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet; - aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging welke niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop; - er is sprake van een rentestijging gedurende de resterende looptijd van het plan.
2 3. Bornsche Maten Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse samenwerkingspartijen.
3 4. Regionaal Bedrijventerrein Twente Langdurige stagnatie van de verkoop in combinatie met het uitblijven van opbrengstindexering.
4 5. Regionaal Bedrijventerrein Twente Project specifiek: Herziening grondexploitatie 2016.
5 6. Regionaal Bedrijventerrein Twente Project specifiek: Gronden worden afgezet tegen een lagere grondprijs dan waarmee in de grondexploitatie rekening is gehouden.
6


0
0 1. Kwaliteit en control Informatiebeveiliging: Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van gegevens (Ransomware/malware).
1 2. Programma regisserende netwerkorganisatie Ontwikkelingen van de nieuwe hoofdstructuur zorgen voor overbelasting van de huidige organisatie/bezetting.
2 3. Team Welzijn & Educatie Gemeente Borne heeft zich tot een bedrag van 500.000 garant gesteld voor een geldlening van € Stichting Golfpark Weveld bij de ABN-AMRO bank. De gemeente heeft ter zekerheid hypotheekrechten op de blote eigendom en op de erfpachtrechten verkregen (samen met bank en stichting waarborgfonds sport). De stichting kan niet meer aan haar betalingsverplichtigen voldoen. Naar verwachting zal de bank de door de gemeente verleende borgstelling inroepen.
3 4. Team Ondersteuning De diverse vormen van elektra aansluitingen zijn voor de afdracht van de Energiebelasting (EB) niet juist geclusterd.
4 5. Strategisch project Onderdoorgang spoor Extra projectkosten en rentelasten als gevolg van vertraging in het project.
5 6. Productgroep Uitvoering Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen.
6


0
0 7. Bornsche Maten Een mogelijke scopewijziging in het project.
1 8. Bornsche Maten Extra archeologisch onderzoek.
2 9. Regionaal Bedrijventerrein Twente Project specifiek: Voorgenomen bezuiniging plankosten slaagt niet.
3 10. Grondexploitatie Lagere werkelijke grondprijzen dan staan opgenomen in de geactualiseerde grondexploitatie en de MPG 2015.


0
0 7. Strategisch project Groene Poort Het mogelijk niet kunnen voldoen aan gestelde subsidievoorwaarden, zowel qua uitvoerings- als verantwoordingsvereisten. Dit kan leiden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de beschikte subsidie.
1 8. Strategisch project Centrum Borne De uitvoering voor dit project is begroot op 10 jaar. De dekking voor dit project is gebaseerd op een jaarlijkse structurele reservering van € 185.000 in de begroting over een periode van 30 jaar. Er is echter geen vastgesteld krediet. Dit wordt per onderdeel aangevraagd.
2 9. Bestuur en strategie Met de realisatie van de regisserende netwerkorganisatie met de daaruit voortvloeiende transities blijft de kernorganisatie voor een onevenredig deel belast met de frictie- en desintegratiekosten.
3 10. Team Ondersteuning Het traject om te komen tot een volwaardige jaarrekening en begroting stagneert.


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Norm/ Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
1 Signaleringswaarde 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 1a Netto schuldquote 0% - 100% 123% 121% 127% 136% 131% 126%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
4 2 Solvabiliteitsratio > 30% 24% 27% 24% 24% 25% 26%
5 3 Grondexploitatie 88% 81% 85% 84% 84% 85%
6 4 Structurele exploitatieruimte > 0% 2% 3% 2% 2% 2% 2%
7 5 Belastingcapaciteit Landelijk gemiddelde woonlasten 2017: 723 106% 105% 108% 108% 108% 108%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Autonome groei van de vraag naar jeugdzorg en WMO 20.0 775000.0 155000.0
Kapitaalgoederen Onderzoeken Raadswerkgroep (ontsluiting Molenkamp + variant 5 / rondweg Zenderen) hebben grote consequenties op lopende ontwerptraject. 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Verbindingsweg/onderdoorgang kan niet gerealiseerd worden binnen eigendomsgrens (na verwerving). 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen. 20.0 500000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Het mogelijk niet (kunnen) voldoen aan gestelde subsidievoorwaarden, zowel qua uitvoerings- als verantwoordingsvereisten. 10.0 925000.0 92500.0
Overig Grondwaterstanden blijken in werkelijkheid anders dan aangenomen. 35.0 250000.0 87500.0
Projecten Ontwerp dat voldoet aan alle eisen/normen en die volledige draagvlak heeft, blijkt onhaalbaar. 25.0 250000.0 62500.0
Bodemsanering Tijdens realisatie aantreffen van onvoorziene objecten in de bodem (archeologische vondst, verontreinigingen, etc.). 25.0 250000.0 62500.0
Aanbesteding Er worden inkopen gedaan zonder dat er een geldend contract aan ten grondslag ligt. 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Het blijken dat de gasleiding verlegd moet worden. 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Een situatie waar sprake is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. Gevolgen hiervan zijn: - de uitgifte van bouwgronden start later of stagneert tijdelijk; - de fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens oorspronkelijke inschatting/planning waardoor extra renteverliezen optreden; - de gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet, of de toekomstige opbrengstenstijging is te optimistisch ingeschat; - aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging welke niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop; - er is sprake van een rentestijging gedurende de resterende looptijd van het plan. 50.0 6300000.0 3150000.0
GR / Verbonden partijen Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse private partijen. Er is een kans dat niet alle aangegane verplichtingen kunnen worden nagekomen en hiervoor een schadevergoeding moet worden betaald. 50.0 1900000.0 950000.0
Projecten Project afsluiten in 2018 en niet realiseren van verdere kaveluitgifte. 50.0 1200000.0 600000.0
Bodemsanering Extra archeologisch onderzoek: Binnen het plangebied liggen enkele verdachte locaties. Afhankelijk van wat er op deze locaties wordt gevonden kan het huidige budget worden overschreden. 50.0 1000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Scopewijzigingen in het projectplan: Wanneer 'de knip' in de Rondweg niet wordt gerealiseerd zijn er schadeclaims te verwachten. 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie In verband met beperking wijkerslocatie en onzekerheid over bereidheid tot vrije verkoop kan dit leiden tot een afwaardering van de helft van de kavels. 30.0 1650000.0 495000.0
Grondexploitatie Langdurige stagnatie van de verkoop in combinatie met het uitblijven van opbrengstindexering. 50.0 850000.0 425000.0
Grondexploitatie Vanwege bestemmingsregels het niet kunnen uitgeven van een nog te realiseren erf ter plaatse van De Kluft Noord. 30.0 270000.0 81000.0
Grondexploitatie Om de verkoop te bevorderen bestaat de mogelijkheid dat maatregelen worden genomen die leiden tot een tussentijdse planherziening. 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt geconfronteerd met onvoorziene (bouw)claims van derden. 30.0 150000.0 45000.0

0 1 2 3
0 fdeling / Risico Kans Financieel gevolg
1 Strategisch
2 project
3 Productgroep Welzijn en Educatie Autonome groei van de vraag naar jeugdzorg en WMO. 20% max. € 775.000
4 Verbindingsweg Onderzoeken Raadswerkgroep (ontsluiting Molenkamp + variant 5 / rondweg Zenderen) hebben grote consequenties op lopende ontwerptraject. 25% max. € 500.000
5 Verbindingsweg Verbindingsweg/onderdoorgang kan niet gerealiseerd worden binnen eigendomsgrens (na verwerving). 25% max. € 500.000
6 Productgroep Uitvoering Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen. 20% max. € 500.000
7 Zuidelijke Randweg Het mogelijk niet (kunnen) voldoen aan gestelde subsidievoorwaarden, zowel qua uitvoerings- als verantwoordingsvereisten. 10% Amax. € 925.000


0 1 2 3
0 Verbindingsweg Grondwaterstanden blijken in werkelijkheid anders dan aangenomen. 35% max. € 250.000
1 Verbindingsweg Ontwerp dat voldoet aan alle eisen/normen en die volledige draagvlak heeft, blijkt onhaalbaar. 25% max. € 250.000
2 Verbindingsweg Tijdens realisatie aantreffen van onvoorziene objecten in de bodem (archeologische vondst, verontreinigingen, etc.). 25% max. € 250.000
3 Team Ondersteuning Er worden inkopen gedaan zonder dat er een geldend contract aan ten grondslag ligt. 50% max. € 100.000
4 Verbindingsweg Het blijken dat de gasleiding verlegd moet worden. 10% max. € 500.000


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg
1
2 Grondexploitaties (geconsolideerd) Een situatie waar sprake is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. Gevolgen hiervan zijn: - de uitgifte van bouwgronden start later of stagneert tijdelijk; - de fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens oorspronkelijke inschatting/planning waardoor extra renteverliezen optreden; - de gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet, of de toekomstige opbrengstenstijging is te optimistisch ingeschat; - aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging welke niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop; - er is sprake van een rentestijging gedurende de resterende looptijd van het plan. 50% max. € 6.300.000
3 Bornsche Maten Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse private partijen. Er is een kans dat niet alle aangegane verplichtingen kunnen worden nagekomen en hiervoor een schadevergoeding moet worden betaald. 50% max. € 1.900.000
4 Kollergang Project afsluiten in 2018 en niet realiseren van verdere kaveluitgifte. 50% max. € 1.200.000
5 Bornsche Maten Extra archeologisch onderzoek: Binnen het plangebied liggen enkele verdachte locaties. Afhankelijk van wat er op deze locaties wordt gevonden kan het huidige budget worden overschreden. 50% max. € 1.000.000
6 Bornsche Maten Scopewijzigingen in het projectplan: Wanneer 'de knip' in de Rondweg niet wordt gerealiseerd zijn er schadeclaims te verwachten. 50% max. € 1.000.000
7 Olde Engberink In verband met beperking wijkerslocatie en onzekerheid over bereidheid tot vrije verkoop kan dit leiden tot een afwaardering van de helft van de kavels. 30% max. € 1.650.000
8 Westermaat De Veldkamp Langdurige stagnatie van de verkoop in combinatie met het uitblijven van opbrengstindexering. 50% max. € 850.000


0 1 2 3
0 Kernrand Borne-West Vanwege bestemmingsregels het niet kunnen uitgeven van een nog te realiseren erf ter plaatse van De Kluft Noord. 30% max. € 270.000
1 Westermaat De Veldkamp Om de verkoop te bevorderen bestaat de mogelijkheid dat maatregelen worden genomen die leiden tot een tussentijdse planherziening. 50% max. € 100.000
2 Bornsche Maten Gemeente wordt geconfronteerd met onvoorziene (bouw) claims van derden. 30% max. € 150.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Norm/ Signaleringswaarde Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming
1 2020 2021 2022
2 1a Netto schuldquote 0% - 100% 123% 127% 145% 144% 140% 139%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 0% - 100% 123% 127% 145% 144% 140% 139%
4 2 Solvabiliteitsratio > 30% 27% 24% 26% 27% 26% 27%
5 3 Grondexploitatie 5% van de begrotingsomvang 90% 85% 78% 77% 79% 79%
6 4 Structurele exploitatieruimte > 0% 0% 2% 0% 1% 2% 4%
7 5 Belastingcapaciteit Landelijk gemiddelde woonlasten 2018: 721 108% 108% 103% 103% 103% 103%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Verbindingsweg/onderdoorgang kan niet gerealiseerd worden binnen eigenendomsgrens (via verwerving). 25.0 500000.0 125000.0
Projecten Grondwaterstanden blijken in werkelijkheid anders dan aangenomen. 35.0 250000.0 87500.0
Sociaal domein Decentralisaties: Autonome groei naar de vraag naar jeugdzorg en WMO. 20.0 400000.0 80000.0
Informatieveiligheid Privacy: Onzorgvuldig / onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. 75.0 100000.0 75000.0
Overig Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen. 15.0 500000.0 75000.0
Projecten Tijdens realisatie aantreffen van onvoorziene objecten in de bodem (archeologische vondst, verontreinigingen, etc.). 25.0 250000.0 62500.0
Projecten Besluit om fase 2 van het project niet door te laten gaan. 10.0 500000.0 50000.0
ICT algemeen Door faillissement of overnames leverancier softwaretoepassingen, of een monopoliepositie van de leverancier. 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Er worden verplichtingen aangegaan (al dan niet vanuit inkoop en aanbesteding) zonder dat er een geldend contract aan ten grondslag ligt. 50.0 100000.0 50000.0
Overig De nieuwe manier van kostentoedeling valt nadelig uit voor Borne. 50.0 75000.0 37500.0
Overig Bornsche Maten: Een situatie waar sprake is van stagnatie in de gronduitgifte door een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. 50.0 5900000.0 2950000.0
GR / Verbonden partijen Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen richting diverse private partijen. Er is een kans dat niet alle aangegane verplichtingen kunnen worden nagekomen en hiervoor een schadevergoeding moet worden betaald. 50.0 1800000.0 900000.0
Overig De Veldkamp: Een situatie waar sprake is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. 50.0 1757000.0 878500.0
GR / Verbonden partijen Regionale afspraken die leiden tot schrappen verdere verkoop nog uit te geven kavel en deze terug te brengen naar agrarische bestemming. 50.0 1680000.0 840000.0
Projecten Scopewijzigingen in het projectplan. 50.0 1000000.0 500000.0
Overig De Kollergang: Een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. 30.0 1224000.0 367200.0
Overig De Kollergang: Een situatie waar sprake is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. 50.0 590000.0 295000.0
Overig Extra archeologisch onderzoek: Binnen het plangebied liggen enkele verdachte locaties. Afhankelijk van wat er op deze locaties wordt gevonden kan het huidige budget worden overschreden. 50.0 500000.0 250000.0
Overig Een situatie waar sprake is van een (geringe) verslechtering van de economische situatie of stagnatie op de vastgoedmarkt. 50.0 447500.0 223750.0
Informatieveiligheid "Onvoldoende dossiervorming met mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente." 30.0 500000.0 150000.0