Naam Dalfsen
Code 148
Provincie Overijssel
Inwonertal 28242

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Budget Jeugdzorg None None None
Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds None None None
Aanbesteding Prodecurefouten bij inkoop en aanbestedingen None None None
Grondexploitatie Tegenvallers bij de grondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Project Kulturhus de Spil (voorheen WOC Campus) None None None
GR / Verbonden partijen Exploitatierisico bij verbonden partijen None None None
Sociaal domein Budget (bijzondere) bijstand None None None
Informatieveiligheid Datalekken None None None
Kapitaalgoederen Kwaliteitsniveau wegen daalt onder het gewenste niveau None None None
Belasting Naheffing door belastingdienst None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open-einde-regelingen sociaal domein None None None
Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Exploitatierisico bij verbonden partijen None None None
Belasting Naheffing door belastingdienst None None None
Personeel Beperkte beschikbaarheid gekwalificeerd personeel None None None
Informatieveiligheid Datalekken en/of niet (juiste) naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming None None None
Personeel Kosten voormalig personeel en aanspraak wachtgelduitkering wethouders None None None
Aanbesteding Procedurefouten bij inkoop en aanbestedingen None None None
Calamiteiten, rampen Rampen en crises None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims en aansprakelijkheidstellingen None None None

0 1 2
0 Klasse Referentiebeelden Kwantitatief
1 1 < of 1 keer per 10 jaar (10%)
2 2 1 keer per 5-10 jaar (30%)
3 3 1 keer per 2-5 jaar (50%)
4 4 1 keer per 1-2 jaar (70%)
5 5 1 keer per jaar of > (90%)


0 1 2
0 Klasse Geldgevolg
1 0 Geen geldgevolgen
2 1 x < € 30.800 (< 0,05% van begroting)
3 2 € 30.800 < x > € 123.000 (0,05 - 0,2% van begroting)
4 3 € 123.000 < x > € 308.000 (0,2 - 0,5% van begroting)
5 4 € 308.000 < x > € 616.000 (0,5 - 1% van begroting)
6 5 x > € 616.000 (> 1% van begroting)


0 1
0 Risico Risico Score
1 Open-einde-regelingen sociaal domein 20
2 Ontwikkeling gemeentefonds 16
3 Exploitatierisico bij verbonden partijen 12
4 Naheffing door belastingdienst 12
5 Beperkte beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 10
6 Datalekken en/of niet (juiste) naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 10
7 Kosten voormalig personeel en aanspraak wachtgelduitkering wethouders 10
8 Procedurefouten bij inkoop en aanbestedingen 8
9 Rampen en crises 8
10 Claims en aansprakelijkheidstellingen 6


0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 2 1 0
2


0 1
0 Vrij besteedbaar
1 Algemene reserve 5.500.000
2 Algemene reserve vrij besteedbaar 6.642.000
3 Reserve Milieu 10.000
4 Reserve herstructurering openbaar groen 166.000
5 Reserve decentralisaties 519.000
6 Reserve volkshuisvesting 423.000
7 Totaal 13.260.000


0 1 2 3 4 5
0 Soort WOZ-waarde % Tarief jul-17 Dalfsen % Tarief art. 12 in tarief Verschil Onbenutte capaciteit
1 eigenaar woning 3.027.000.000 0,1107 0,1905 0,0827 2.416.000
2 eigenaar niet-woning 642.500.000 0,1684 0,1905 0,0315 142.000
3 gebruiker niet-woning 559.500.000 0,1644 0,1905 0,0558 146.000
4 Totaal 2.704.000


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen 2019
1 Benodigde weerstandscapaciteit 3.677.400
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 15.964.000
3 Benodigd versus beschikbaar (ratio weerstandsvermogen) 4,3


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto schuld quote 20% 34% 34% 26% 20% 16%
2 Netto schuld quote gecorrigeerd 10% 24% 25% 18% 12% 10%
3 Solvabiliteitsratio 59% 58% 59% 59% 59% 59%
4 Structurele exploitatieruimte 4,86% -2,29% 0,18% 0,67% 1,55% 1,44%
5 Grondexploitatie 36% 36% 32% 24% 18% 15%
6 Belastingcapaciteit 89% 83% 87% 91% 92% 92%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Vaste schulden + 20.522 19.127 17.732 16.336 14.941 13.545
2 Netto vlottende schuld + 3.606 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
3 Overlopende passiva + 3.945 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4 Financiële activa - 0 0 0 0 0 0
5 Uitzettingen - 12.152 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000
6 Liquide middelen - 255 494 110 2.005 4.351 5.110
7 Overlopende activa - 2.277 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 Totale baten 65.643 61.301 59.532 61.306 61.920 60.540
9 Netto schuldquote 20% 34% 34% 26% 20% 16%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote gecorrigeerd Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Vaste schulden + 20.522 19.127 17.732 16.336 14.941 13.545
2 Netto vlottende schuld + 3.606 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
3 Overlopende passiva + 3.945 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4 Financiële activa - 6.953 6.301 5.361 4.917 4.388 3.901
5 Uitzettingen - 12.152 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000
6 Liquide middelen - 255 494 110 2.005 4.351 5.110
7 Overlopende activa - 2.277 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 Totale baten 65.643 61.301 59.532 61.306 61.920 60.540
9 Netto schuldquote gecorrigeerd 10% 24% 25% 18% 12% 10%


0 1 2 3 4 5 6
0 Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Eigen vermogen 50.644 45.752 43.792 41.985 40.368 38.988
2 Balanstotaal 86.208 79.290 74.065 71.159 68.490 65.940
3 Solvabiliteitsratio 59% 58% 59% 59% 59% 59%


0 1 2 3 4 5 6
0 Structurele exploitatieruimte Rekening 2017 (bedragen x € 1.000) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Structurele lasten 56.321 63.942 60.792 62.339 62.579 61.049
2 Structurele baten 58.181 60.749 59.192 61.106 61.920 60.540
3 Structurele toevoegingen aan reserves 804 20 20 20 20 20
4 Structurele onttrekkingen aan reserves 2.137 1.810 1.730 1.662 1.637 1.400
5 Totale baten 65.643 61.301 59.532 61.306 61.920 60.540
6 Structurele exploitatieruimte 4,86% -2,29% 0,18% 0,67% 1,55% 1,44%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal grondexploitatie in % (bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Bouwgronden in exploitatie 23.653 21.872 19.171 14.971 11.114 9.277
2 Totale baten 65.643 61.301 59.532 61.306 61.920 60.540
3 Kengetal Grex 36% 36% 32% 24% 18% 15%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 OZB last gezin gemiddelde WOZ waarde 278 302 320 339 350 353
2 Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 139 137 137 137 137 137
3 Afvalstoffenheffing voor gezin 230 161 174 180 180 180
4 Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ waarde 647 600 631 656 667 670
5 Woonlasten landelijk gemiddelde T-1 723 721 723 725 727 729
6 Woonlasten tov landelijk gemiddelde jaar ervoor 89% 83% 87% 91% 92% 92%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds None None None
Sociaal domein Open-einde-regelingen sociaal domein None None None
Personeel Beperkte beschikbaarheid gekwalificeerd personeel None None None
Informatieveiligheid Datalekken en/of niet (juiste) naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming None None None
Belasting Naheffing door belastingdienst None None None
Personeel Kosten voormalig personeel None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims en aansprakelijkheidsinstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Exploitatierisico bij verbonden partijen None None None
Aanbesteding Aanschaf nieuw financieel pakket None None None
Aanbesteding Procedurefouten bij inkoop en aanbestedingen None None None

0 1 2
0 K lasse Referentiebeelden Kwantitatief
1 1 < of 1 keer per 10 jaar (10%)
2 2 1 keer per 5-10 jaar (30%)
3 3 1 keer per 2-5 jaar (50%)
4 4 1 keer per 1-2 jaar (70%)
5 5 1 keer per jaar of > (90%)


0 1 2
0 K lasse Geldgevolg
1 0 Geen geldgevolgen
2 1 x < € 31.000 (< 0,05% van begroting)
3 2 € 31.000 < x > € 123.000 (0,05 - 0,2% van begroting)
4 3 € 123.000 < x > € 309.000 (0,2 - 0,5% van begroting)
5 4 € 309.000 < x > € 617.000 (0,5 - 1% van begroting)
6 5 x > € 617.000 (> 1% van begroting)


0 1
0 Risico Risico Score
1 Ontwikkeling gemeentefonds 25
2 Open-einde-regelingen sociaal domein 25
3 Beperkte beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 10
4 Datalekken en/of niet (juiste) naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 10
5 Naheffing door belastingdienst 9
6 Kosten voormalig personeel 8
7 Claims en aansprakelijkheidstellingen 6
8 Exploitatierisico bij verbonden partijen 6
9 Aanschaf nieuw financieel pakket 4
10 Procedurefouten bij inkoop en aanbestedingen 4


0
0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 2 0 0 2 1 0
2


0 1
0 V rij besteedbaar
1 Algemene reserve 5.500.000
2 Algemene reserve vrij besteedbaar 7.752.249
3 Reserve herstructurering openbaar groen 310.587
4 Reserve decentralisaties 316.293
5 Reserve volkshuisvesting 1.885.460
6 Totaal 15.764.589


0 1 2 3 4 5
0 S oort WOZ-waarde jun-19 % Tarief Dalfsen % Tarief art. 12 Verschil in tarief Onbenutte capaciteit
1 eigenaar woning 3.266.364.000 0,1102 0,1853 0,0751 2.453.000
2 eigenaar niet-woning 655.693.000 0,1711 0,1853 0,0142 93.000
3 gebruiker niet-woning 490.181.000 0,1699 0,1853 0,0154 75.000
4 Totaal 2.621.000


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 R atio weerstandsvermogen 2020
1 Benodigde weerstandscapaciteit 3.719.250
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 18.175.089
3 Benodigd versus beschikbaar (ratio weerstandsvermogen) 4,9


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuld quote 34% 24% 15% 16% 23% 31%
2 Netto schuld quote gecorrigeerd 22% 14% 5% 7% 13% 21%
3 Solvabiliteitsratio 54% 55% 57% 57% 57% 52%
4 Structurele exploitatieruimte -3,25% -1,56% -2,17% -0,65% 0,64% 1,29%
5 Grondexploitatie 36% 15% 2% 1% 3% 7%
6 Belastingcapaciteit 83% 85% 93% 97% 100% 100%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Vaste schulden + 19.127 17.732 16.337 14.941 13.545 12.150
2 Netto vlottende schuld + 7.590 6.000 4.000 4.000 4.500 6.000
3 Overlopende passiva + 3.728 4.000 3.000 3.000 3.000 8.000
4 Financiële activa - 0 0 1 2 3 4
5 Uitzettingen - 7.381 6.000 5.500 5.000 5.000 5.000
6 Liquide middelen - 260 5474 6835 4.980 315 356
7 Overlopende activa - 1.998 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
8 Totale baten 61.848 60.235 65.492 66.093 62.891 62.475
9 Netto schuldquote 34% 24% 15% 16% 23% 31%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 N etto schuldquote gecorrigeerd Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Vaste schulden + 19.127 17.732 16.337 14.941 13.545 12.150
2 Netto vlottende schuld + 7.590 6.000 4.000 4.000 4.500 6.000
3 Overlopende passiva + 3.728 4.000 3.000 3.000 3.000 8.000
4 Financiële activa - 6.953 6.087 6.087 6.087 6.087 6.087
5 Uitzettingen - 7.381 6.000 5.500 5.000 5.000 5.000
6 Liquide middelen - 260 5.474 6.835 4.980 315 356
7 Overlopende activa - 1.998 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
8 Totale baten 61.848 60.235 65.492 66.093 62.891 62.475
9 Netto schuldquote gecorrigeerd 22% 14% 5% 7% 13% 21%


0 1 2 3 4 5 6
0 Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Eigen vermogen 46.719 42.634 40.788 39.146 37.756 36.480
2 Balanstotaal 85.927 77.209 71.227 68.505 66.417 69.861
3 Solvabiliteitsratio 54% 55% 57% 57% 57% 52%


0 1 2 3 4 5 6
0 S tructurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Structurele lasten 62.721 62.567 66.968 67.970 63.782 62.850
2 Structurele baten 59.006 59.895 63.951 65.948 62.796 62.380
3 Structurele toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 20 20
4 Structurele onttrekkingen aan reserves 1.705 1.730 1.597 1.592 1.410 1.295
5 Totale baten 61.848 60.235 65.492 66.093 62.891 62.475
6 Structurele exploitatieruimte -3,25% -1,56% -2,17% -0,65% 0,64% 1,29%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal grondexploitatie in % (bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Bouwgronden in exploitatie 22.359 9.159 1.522 522 2.001 4.636
2 Totale baten 61.848 60.235 65.492 66.093 62.891 62.475
3 Kengetal Grex 36% 15% 2% 1% 3% 7%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 OZB last gezin gemiddelde WOZ-waarde 302 314 335 359 385 389
2 Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZwaarde 137 130 129 129 129 129
3 Afvalstoffenheffing voor gezin 161 186 230 242 249 253
4 Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde 600 630 694 730 763 771
5 Woonlasten landelijk T-1 721 740 747 755 762 770
6 Woonlasten tov landelijk gemiddelde jaar ervoor 83% 85% 93% 97% 100% 100%