Naam Deventer
Code 150
Provincie Overijssel
Inwonertal 99653

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Kans op tekort Park Zandweerd 50.0 1300000.0 650000.0
Grondexploitatie Kans op afname financieel resultaat Steenbrugge 40.0 4480000.0 1792000.0
Grondexploitatie Kans op lagere opbrengst grond Eikendal 50.0 700000.0 350000.0
Grondexploitatie Kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg 30.0 710000.0 213000.0
Grondexploitatie Kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure) 50.0 1215000.0 607500.0
Grondexploitatie Kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Kans op extra kosten verbreding A1 10.0 3000000.0 300000.0
Grondexploitatie Kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening 50.0 1100000.0 550000.0
BUIG Kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt. 35.0 3400000.0 1190000.0
Sociaal domein Kans op hogere uitgaven Sociaal Domein 70.0 1500000.0 1050000.0
Grondexploitatie Kans dat ontwikkeling deelgebied Stoer Wonen stagneert of niet doorgaat 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Kans op negatief financieel effect - Kop Havenkwartier 50.0 750000.0 375000.0
Overig Kans op extra uitgaven Bergweide / Hanzeweg 50.0 1200000.0 600000.0
Grondexploitatie Kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer 50.0 2500000.0 1250000.0
Overig Kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's 50.0 4000000.0 2000000.0

Element

Onderdeel

Waarde

Specifieke weerstandsreserve

18.380

Onbenutte begrotingsruimte

Post onvoorzien

247

Stelpost structurele autonome ontwikkelingen

350

Onbenutte investeringsruimte

-

Onbenutte belastingcapaciteit

-

Stille reserves

p.m.

Saldo weerstandscapaciteit 2018

18.977Risico's

Kans in %

Gevolg in €

Positie

Score

Prognose

Park Zandweerd

Lasten: kans op tekort Park Zandweerd

50

1.300.000

3-3

9

6

1.300.000

Steenbrugge

Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge

40

4.480.000

3-5

15

6

4.480.000

Eikendal

Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal

50

700.000

3-3

9

6

700.000

Leisurestrip Holterweg (De Scheg)

Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg

30

710.000

3-3

9

6

Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure)

50

505.000

3-3

9

6

1.215.000

Bedrijvenpark A1

Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1

50

1.000.000

3-3

9

6

1.000.000

Verbreding A1

Lasten: kans op extra kosten verbreding A1

10

3.000.000

2-5

10

6

3.000.000

Sluiskwartier

Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier

50

600.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening

50

500.000

3-3

9

6

1.100.000

Participatiewet

Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt

35

3.400.000

3-5

15

7

3.400.000

Sociaal Domein (3D's)

Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein

70

1.500.000

4-4

16

8

1.500.000

Bergweide / Havenkwartier

Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg

50

600.000

3-3

9

6

50

1.200.000

Poort van Deventer

Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer

50

2.500.000

3-4

12

6

2.500.000

Diversen

Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's

50

4.000.000

3-5

15

6

4.000.000Bedragen begroting 2018

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

Algemene uitkeringen (gemeentefonds)*

94 miljoen

1,9 miljoen

Verwachte OZB capaciteit 2018**

25 miljoen

0,5 miljoen

Totaal

119 miljoen

2,4 miljoenVerbonden partij

Deelneming

Lening

Garantie

NV Wonen boven winkels

454.000

-

1.440.000

NV Sportbedrijf Deventer

-

15.736.442

2.080.687

NV Bergkwartier

1.561.004

-

-

NV Deventer Schouwburg

325.360

-

-

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

12.487.000

7.389.520

-

NV Luchthaven Teuge

487.857

-

-

Circulus-Berkel BV

18.400

-

-

Enexis BV

932.512

-

-

BNG Bank

730.782

-

-

Vitens NV

11.004

619.060

-

Dataland BV

4.818

-

-

Vordering op Enexis BV

52

907.199

-

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

-

-

-

Verkoop Vennootschap BV

1

-

-

CBL Vennootschap

52

-

-

CSV Amsterdam BV

52

-

-

Totaal

17.014.946

24.652.221

3.520.687Activa

31-12 -2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

3.031

2.853

2.671

2.483

Eigen vermogen

67.057

64.852

64.515

65.214

Materiële vaste activa

245.122

254.915

247.976

237.231

Voorzieningen

8.872

8.967

9.064

9.163

Financiële vaste activa

50.064

47.780

46.466

45.199

Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr

302.222

309.268

294.562

278.926

Totaal vaste activa

298.217

305.548

297.113

284.913

Totaal vaste passiva

378.151

383.087

368.141

353.303

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

61.820

61.131

56.329

54.952

Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr

27.117

27.117

27.117

27.117

Vorderingen

21.139

21.139

21.139

21.139

Overlopende passiva

22.232

22.232

22.232

22.232

Liquide middelen

4.507

4.507

4.507

4.507

Facilitair grondbeleid

15.126

13.420

11.711

10.450

Overlopende activa

26.691

26.691

26.691

26.691

Totaal vlottende activa

129.283

126.888

120.377

117.739

Totaal vlottende passiva

49.349

49.349

49.349

49.349

Balanstotaal activa

427.500

432.436

417.490

402.652

Balanstotaal passiva

427.500

432.436

417.490

402.652Kengetal (in %)

R2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

86

99

92

96

90

85

Netto schuldquote gecorrigeerd

78

89

82

87

82

78

Solvabiliteitsratio EV/TV

17

15

16

15

15

16

Structurele exploitatieruimte

1,22

0

0,43

0,40

0,32

0,13

Grondexploitatie

23

24

24

22

21

19

Belastingcapaciteit

91

94

93

93

93

93Tekst

gemeente Deventer

Vormgeving

gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software

Uitgave

gemeente Deventer

Datum

oktober 2017

Copyright

gemeente Deventer

Meer weten?

www.deventer.nl

Gebouwd door

Lias SoftwareElement

Onderdeel

Waarde

Specifieke weerstandsreserve

18.380

Onbenutte begrotingsruimte

Post onvoorzien

247

Stelpost structurele autonome ontwikkelingen

350

Onbenutte investeringsruimte

-

Onbenutte belastingcapaciteit

-

Stille reserves

p.m.

Saldo weerstandscapaciteit 2018

18.977Risico's

Kans in %

Gevolg in €

Positie

Score

Prognose

Park Zandweerd

Lasten: kans op tekort Park Zandweerd

50

1.300.000

3-3

9

6

1.300.000

Steenbrugge

Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge

40

4.480.000

3-5

15

6

4.480.000

Eikendal

Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal

50

700.000

3-3

9

6

700.000

Leisurestrip Holterweg (De Scheg)

Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg

30

710.000

3-3

9

6

Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure)

50

505.000

3-3

9

6

1.215.000

Bedrijvenpark A1

Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1

50

1.000.000

3-3

9

6

1.000.000

Verbreding A1

Lasten: kans op extra kosten verbreding A1

10

3.000.000

2-5

10

6

3.000.000

Sluiskwartier

Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier

50

600.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening

50

500.000

3-3

9

6

1.100.000

Participatiewet

Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt

35

3.400.000

3-5

15

7

3.400.000

Sociaal Domein (3D's)

Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein

70

1.500.000

4-4

16

8

1.500.000

Bergweide / Havenkwartier

Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg

50

600.000

3-3

9

6

50

1.200.000

Poort van Deventer

Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer

50

2.500.000

3-4

12

6

2.500.000

Diversen

Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's

50

4.000.000

3-5

15

6

4.000.000Bedragen begroting 2018

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

Algemene uitkeringen (gemeentefonds)*

94 miljoen

1,9 miljoen

Verwachte OZB capaciteit 2018**

25 miljoen

0,5 miljoen

Totaal

119 miljoen

2,4 miljoenVerbonden partij

Deelneming

Lening

Garantie

NV Wonen boven winkels

454.000

-

1.440.000

NV Sportbedrijf Deventer

-

15.736.442

2.080.687

NV Bergkwartier

1.561.004

-

-

NV Deventer Schouwburg

325.360

-

-

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

12.487.000

7.389.520

-

NV Luchthaven Teuge

487.857

-

-

Circulus-Berkel BV

18.400

-

-

Enexis BV

932.512

-

-

BNG Bank

730.782

-

-

Vitens NV

11.004

619.060

-

Dataland BV

4.818

-

-

Vordering op Enexis BV

52

907.199

-

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

-

-

-

Verkoop Vennootschap BV

1

-

-

CBL Vennootschap

52

-

-

CSV Amsterdam BV

52

-

-

Totaal

17.014.946

24.652.221

3.520.687Activa

31-12 -2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

3.031

2.853

2.671

2.483

Eigen vermogen

67.057

64.852

64.515

65.214

Materiële vaste activa

245.122

254.915

247.976

237.231

Voorzieningen

8.872

8.967

9.064

9.163

Financiële vaste activa

50.064

47.780

46.466

45.199

Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr

302.222

309.268

294.562

278.926

Totaal vaste activa

298.217

305.548

297.113

284.913

Totaal vaste passiva

378.151

383.087

368.141

353.303

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

61.820

61.131

56.329

54.952

Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr

27.117

27.117

27.117

27.117

Vorderingen

21.139

21.139

21.139

21.139

Overlopende passiva

22.232

22.232

22.232

22.232

Liquide middelen

4.507

4.507

4.507

4.507

Facilitair grondbeleid

15.126

13.420

11.711

10.450

Overlopende activa

26.691

26.691

26.691

26.691

Totaal vlottende activa

129.283

126.888

120.377

117.739

Totaal vlottende passiva

49.349

49.349

49.349

49.349

Balanstotaal activa

427.500

432.436

417.490

402.652

Balanstotaal passiva

427.500

432.436

417.490

402.652Kengetal (in %)

R2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

86

99

92

96

90

85

Netto schuldquote gecorrigeerd

78

89

82

87

82

78

Solvabiliteitsratio EV/TV

17

15

16

15

15

16

Structurele exploitatieruimte

1,22

0

0,43

0,40

0,32

0,13

Grondexploitatie

23

24

24

22

21

19

Belastingcapaciteit

91

94

93

93

93

93Tekst

gemeente Deventer

Vormgeving

gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software

Uitgave

gemeente Deventer

Datum

oktober 2017

Copyright

gemeente Deventer

Meer weten?

www.deventer.nl

Gebouwd door

Lias SoftwareElement

Onderdeel

Waarde

Specifieke weerstandsreserve

18.380

Onbenutte begrotingsruimte

Post onvoorzien

247

Stelpost structurele autonome ontwikkelingen

350

Onbenutte investeringsruimte

-

Onbenutte belastingcapaciteit

-

Stille reserves

p.m.

Saldo weerstandscapaciteit 2018

18.977Risico's

Kans in %

Gevolg in €

Positie

Score

Prognose

Park Zandweerd

Lasten: kans op tekort Park Zandweerd

50

1.300.000

3-3

9

6

1.300.000

Steenbrugge

Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge

40

4.480.000

3-5

15

6

4.480.000

Eikendal

Lasten: kans op lagere opbrengst grond Eikendal

50

700.000

3-3

9

6

700.000

Leisurestrip Holterweg (De Scheg)

Lasten: kans op negatief effect lagere grondprijzen De Scheg

30

710.000

3-3

9

6

Lasten: kans op minder opbrengsten door niet doorgaan tankstation (terugval Leisure)

50

505.000

3-3

9

6

1.215.000

Bedrijvenpark A1

Lasten: kans op negatief effect door verlagen tempo in exploitatieplan - Bedrijvenpark A1

50

1.000.000

3-3

9

6

1.000.000

Verbreding A1

Lasten: kans op extra kosten verbreding A1

10

3.000.000

2-5

10

6

3.000.000

Sluiskwartier

Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier

50

600.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening

50

500.000

3-3

9

6

1.100.000

Participatiewet

Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt

35

3.400.000

3-5

15

7

3.400.000

Sociaal Domein (3D's)

Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein

70

1.500.000

4-4

16

8

1.500.000

Bergweide / Havenkwartier

Lasten: kans dat de ontwikkeling deelgebied Stoer wonen stagneert of niet doorgaat

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop havenkwartier

50

750.000

3-3

9

6

Lasten: kans op extra uitgaven Bergweide Hanzeweg

50

600.000

3-3

9

6

50

1.200.000

Poort van Deventer

Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer

50

2.500.000

3-4

12

6

2.500.000

Diversen

Lasten: kans op negatief financieel effect rondom diverse potentiële risico's

50

4.000.000

3-5

15

6

4.000.000Bedragen begroting 2018

Geraamd bedrag

Minimumnorm 2%

Algemene uitkeringen (gemeentefonds)*

94 miljoen

1,9 miljoen

Verwachte OZB capaciteit 2018**

25 miljoen

0,5 miljoen

Totaal

119 miljoen

2,4 miljoenVerbonden partij

Deelneming

Lening

Garantie

NV Wonen boven winkels

454.000

-

1.440.000

NV Sportbedrijf Deventer

-

15.736.442

2.080.687

NV Bergkwartier

1.561.004

-

-

NV Deventer Schouwburg

325.360

-

-

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

12.487.000

7.389.520

-

NV Luchthaven Teuge

487.857

-

-

Circulus-Berkel BV

18.400

-

-

Enexis BV

932.512

-

-

BNG Bank

730.782

-

-

Vitens NV

11.004

619.060

-

Dataland BV

4.818

-

-

Vordering op Enexis BV

52

907.199

-

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

-

-

-

Verkoop Vennootschap BV

1

-

-

CBL Vennootschap

52

-

-

CSV Amsterdam BV

52

-

-

Totaal

17.014.946

24.652.221

3.520.687Activa

31-12 -2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

3.031

2.853

2.671

2.483

Eigen vermogen

67.057

64.852

64.515

65.214

Materiële vaste activa

245.122

254.915

247.976

237.231

Voorzieningen

8.872

8.967

9.064

9.163

Financiële vaste activa

50.064

47.780

46.466

45.199

Vaste schulden rente-typische looptijd >1 jr

302.222

309.268

294.562

278.926

Totaal vaste activa

298.217

305.548

297.113

284.913

Totaal vaste passiva

378.151

383.087

368.141

353.303

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

61.820

61.131

56.329

54.952

Netto vlottende schulden rente-typische looptijd <1jr

27.117

27.117

27.117

27.117

Vorderingen

21.139

21.139

21.139

21.139

Overlopende passiva

22.232

22.232

22.232

22.232

Liquide middelen

4.507

4.507

4.507

4.507

Facilitair grondbeleid

15.126

13.420

11.711

10.450

Overlopende activa

26.691

26.691

26.691

26.691

Totaal vlottende activa

129.283

126.888

120.377

117.739

Totaal vlottende passiva

49.349

49.349

49.349

49.349

Balanstotaal activa

427.500

432.436

417.490

402.652

Balanstotaal passiva

427.500

432.436

417.490

402.652Kengetal (in %)

R2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

86

99

92

96

90

85

Netto schuldquote gecorrigeerd

78

89

82

87

82

78

Solvabiliteitsratio EV/TV

17

15

16

15

15

16

Structurele exploitatieruimte

1,22

0

0,43

0,40

0,32

0,13

Grondexploitatie

23

24

24

22

21

19

Belastingcapaciteit

91

94

93

93

93

93Tekst

gemeente Deventer

Vormgeving

gemeente Deventer in samenwerking met Lias Software

Uitgave

gemeente Deventer

Datum

oktober 2017

Copyright

gemeente Deventer

Meer weten?

www.deventer.nl

Gebouwd door

Lias Software2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Park Zandweerd 50.0 1300000.0 650000.0
Overig Steenbrugge 40.0 3600000.0 1440000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaim 40.0 825000.0 330000.0
Overig Leisurestrip Holterweg 50.0 710000.0 355000.0
Kapitaalgoederen Verbreding A1 50.0 4550000.0 2275000.0
Kapitaalgoederen Sluiskwartier 50.0 2500000.0 1250000.0
BUIG Participatiewet 35.0 3200000.0 1120000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (3D's) 70.0 2600000.0 1820000.0
Grondexploitatie Bergweide / Havenkwartier Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen 35.0 850000.0 297500.0
Kapitaalgoederen Poort van Deventer 20.0 4000000.0 800000.0
Overig Bergweide / Havenkwartier Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop van het Havenkwartier 50.0 750000.0 375000.0

0 1 2
0 Element Onderdeel Waarde
1 Specifieke weerstandsreserve 15.706
2 Onbenutte begrotingsruimte Post onvoorzien 251
3 Stelpost structurele autonome ontwikkelingen 600
4 Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds) 700
5 Onbenutte investeringsruimte -
6 Onbenutte belastingcapaciteit -
7 Stille reserves p.m.
8 Saldo weerstandscapaciteit 2019 17.257


0 1 2 3 4
0 Risico's Kans (in %) Gevolg (in €) Score Programma
1 Park Zandweerd Herstructurering en vastgoed
2 Lasten: kans op tekort Park Zandweerd 50 1.300.000 9
3 1.300.000
4 Steenbrugge Herstructurering en vastgoed
5 Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge 40 3.600.000 15
6 3.600.000
7 Schadeclaim Leefomgeving
8 Lasten: kans op schadeclaim 40 825.000 9
9 825.000
10 Leisurestrip Holterweg Herstructurering en vastgoed
11 Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen 50 710.000 9
12 710.000
13 Verbreding A1 Ruimtelijke ontwikkeling
14 Lasten: kans op extra kosten verbreding A1 50 4.550.000 15
15 4.550.000
16 Sluiskwartier Herstructurering en vastgoed
17 Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier 50 500.000 9
18 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier 50 500.000 9
19 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden 50 500.000 9
20 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening 50 1.000.000 9
21 2.500.000
22 Participatiewet Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
23 Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt 35 3.200.000 15
24 3.200.000


0 1 2 3 4
0 Sociaal Domein (3D's) Meedoen
1 Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein 70 2.600.000 16
2 2.600.000
3 Bergweide / Havenkwartier Herstructurering en vastgoed
4 Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen 35 850.000 9
5 Lasten: kans op negatief financieel effect - Kop van het Havenkwartier 50 750.000 9
6 1.600.000
7 Poort van Deventer Herstructurering en vastgoed
8 Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC - Poort van Deventer 20 4.000.000 10
9 4.000.000


0 1 2
0 Bedragen begroting 2019 (x €1) Geraamd bedrag Minimumnorm 2%
1 Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* 150 miljoen 3,0 miljoen
2 Verwachte OZB capaciteit 2019** 25 miljoen 0,5 miljoen
3 Totaal 175 miljoen 3,5 miljoen


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


0 1 2 3
0 Verbonden partij Deelneming Lening Garantie
1 NV Wonen boven winkels 454.000 - 1.380.000
2 NV Centrumgarage Deventer 39.552 - -
3 Het Groenbedrijf BV 30.000 - -
4 NV Sportbedrijf Deventer - 14.346.142 1.565.915
5 NV Bergkwartier 1.561.004 - -
6 NV Deventer Schouwburg - - -
7 NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer 18.605.878 9.153.677 -
8 NV Luchthaven Teuge 489.857 - -
9 Circulus-Berkel BV 18.400 - -
10 Enexis BV 932.512 - -
11 BNG Bank 730.782 - -
12 Vitens NV - 495.246 -
13 Dataland BV 4.818 - -
14 Vordering op Enexis BV 52 907.199 -
15 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 1 - -
16 Verkoop Vennootschap BV 52 - -
17 CBL Vennootschap 52 - -
18 CSV Amsterdam BV 52 - -
19 Totaal 22.867.012 24.902.264 2.945.915


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lasten: kans op schadeclaim 40.0 825000.0 330000.0
Omgevingswet Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet 50.0 1350000.0 675000.0
Kapitaalgoederen Sluiskwartier Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier 50.0 500000.0 250000.0
Overig Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden 50.0 500000.0 250000.0
Bodemsanering Sluiskwartier Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t ondergrondse parkeervoorziening 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Steenbrugge Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge 40.0 3600000.0 1440000.0
Grondexploitatie Leisurestrip Holterweg Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen 50.0 710000.0 355000.0
Overig Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op minder opbrengsten 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom 60.0 1500000.0 900000.0
Overig Bedrijvenpark A1 Lasten: kans op hogere aankoopkosten 50.0 600000.0 300000.0
BUIG Participatiewet/BUIG Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt 20.0 3800000.0 760000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal domein 70.0 1000000.0 700000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen 75.0 1300000.0 975000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (3D's) Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Meedoen Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn 50.0 800000.0 400000.0

0 1 2
0 Element Onderdeel Waarde
1 Specifieke weerstandsreserve 14.263
2 Onbenutte begrotingsruimte Post onvoorzien 255
3 Stelpost structurele autonome ontwikkelingen 650
4 Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds) 850
5 Onbenutte investeringsruimte -
6 Onbenutte belastingcapaciteit -
7 Stille reserves p.m.
8 Saldo weerstandscapaciteit 2020 16.018


0 1 2 3 4 5
0 Kans in % Gevolg in € Positie Score Programma
1 Schadeclaim Leefomgeving
2 Lasten: kans op schadeclaim 40 825.000 3-3 9
3 825.000
4 Omgevingswet Ruimtelijke ontwikkeling
5 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet 50 1.350.000 3-3 9
6 1.350.000
7 Sluiskwartier Herstructurering en vastgoed
8 Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier 50 500.000 3-3 9
9 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier 50 500.000 3-3 9
10 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden 50 500.000 3-3 9
11 Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening 50 1.000.000 3-3 9
12 2.500.000
13 Steenbrugge Herstructurering en vastgoed
14 Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge 40 3.600.000 3-5 15
15 3.600.000
16 Leisurestrip Holterweg Herstructurering en vastgoed
17 Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen 50 710.000 3-3 9
18 710.000
19 Bedrijvenpark A1 Herstructurering en vastgoed
20 Lasten: kans op minder opbrengsten 50 1.000.000 3-3 9
21 Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom 60 1.500.000 4-4 16
22 Lasten: kans op hogere aankoopkosten 50 600.000 3-3 9
23 3.100.000
24 Bergweide/Havenkwartier Herstructurering en vastgoed
25 Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen 35 850.000 3-3 9
26 Lasten: kans op negatief financieel effect Kop van het Havenkwartier 47 750.000 3-3 9
27 1.600.000
28 Poort van Deventer Herstructurering en vastgoed
29 Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC 20 4.000.000 2-5 10
30 4.000.000


0 1 2 3 4 5
0 Participatiewet/BUIG Inkomensvoorziening
1 Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt 20 3.800.000 2-5 10
2 3.800.000
3 Sociaal Domein (3D's) Meedoen
4 Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal domein 70 1.000.000 4-3 12
5 Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen 75 1.300.000 4-4 16
6 Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer 70 500.000 4-3 12
7 2.800.000
8 Meedoen Meedoen
9 Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn 50 800.000 3-3 9
10 800.000


0 1 2
0 Bedragen begroting 2019 x €1 Geraamd bedrag Minimumnorm 2%
1 Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* 157 miljoen 3,10 miljoen
2 Verwachte OZB capaciteit 2020** 27 miljoen 0,60 miljoen
3 Totaal 184 miljoen 3,70 miljoen


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3
0 Verbonden partij Deelneming Lening Garantie
1 NV Wonen boven winkels 454.000 - 1.380.000
2 NV Centrumgarage Deventer 39.552 - -
3 Het Groenbedrijf BV 30.000 - -
4 NV Sportbedrijf Deventer - 14.346.142 1.737.505
5 NV Bergkwartier 1.561.004 - -
6 NV Deventer Schouwburg - - -
7 NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer 17.029.498 17.068.679 -
8 NV Luchthaven Teuge 489.857 - -
9 Circulus-Berkel BV 15.882 - -
10 Enexis BV 932.512 - -
11 BNG Bank 60.650 - -
12 Vitens NV - 371.432 -
13 Dataland BV 246 - -
14 Vordering op Enexis BV 52 907.199 -
15 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 1 - -
16 Verkoop Vennootschap BV 52 - -
17 CBL Vennootschap 52 - -
18 CSV Amsterdam BV 52 - -
19 Totaal 20.613.410 32.793.452 3.117.505