Naam Oude IJsselstreek
Code 1509
Provincie Gelderland
Inwonertal 39520

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 5.0 200000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Eigendommen 10.0 450000.0 45000.0
Personeel Bedrijfsvoering 20.0 800000.0 160000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestuursdwang/proceskosten 35.0 300000.0 105000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 80.589803398867 6002000.0 4837000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 5.0057317539167 5234000.0 262000.0
Sociaal domein Open eind regelingen 20.0 600000.0 120000.0
GR / Verbonden partijen Garant- en borgstellingen 1.0 86640000.0 866400.0
Overig Overige factoren 10.0 900000.0 90000.0

0
0 Weerstandscapaciteit Bedrag
1 a. Begrotingsruimte (post onvoorzien) 99 b. Algemene reserves 17.107 c. Stille reserves 1.000 Totaal weerstandscapaciteit (1-1-2018) 18.206


0
0 Algemene reserve (x 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1.000)
1 Algemene reserve 15.808 17.107 17.407


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


0 1
0 > 2,0 = Uitstekend
1 1,4 – 2,0 = Ruim voldoende
2 1,0 - 1,4 = Voldoende
3 0,8 - 1,0 = Matig
4 0,6 – 0,8 = Onvoldoende
5 < 0,6 = Ruim Onvoldoende


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 10.0 400000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Eigendommen 10.0 450000.0 45000.0
Overig Bedrijfsvoering 20.0 800000.0 160000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestuursdwang/proceskosten 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 79.9188207647938 4681000.0 3741000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 5672000.0 567200.0
Sociaal domein Open eind regelingen 50.0 5000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen Garant- en borgstellingen 1.0 86621000.0 866210.0
Overig Overige factoren 10.0 1000000.0 100000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims 10.0 400000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Eigendommen 10.0 450000.0 45000.0
Overig Bedrijfsvoering 20.0 800000.0 160000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestuursdwang/proceskosten 50.0 300000.0 150000.0
Overig Niet tijdig en in volle omvang behalen van taakstellingen / dekkingsmogelijkheden 20.0 1200000.0 240000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 100.0 1708000.0 1708000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 6091000.0 609100.0
GR / Verbonden partijen Frictiekosten uittreding Laborijn None None None
Sociaal domein Open eind regelingen 25.0 4000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Garant- en borgstellingen 1.0 82000000.0 820000.0
Overig Overige factoren 25.0 3000000.0 750000.0

0 1 2 3 4
0 Waarde Signaleringswaarden Oude IJsselstreek Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote 128,7% <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd 119% <90% 90-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio 16% >50% 20-50% <20%
4 Grondexploitatie 7% <20% 20-35% >35%
5 Structurele exploitatieruimte Begroting -1,35% Begr en MJR>0% Begr of MJR >0% Bgr en MJR <0%
6 Structurele exploitatieruimte MJR 2023 0,4%
7 Belastingcapaciteit 102% <95% 95-105% >105%
8 Weerstandsvermogen 410% >100% 80-100% <80%


0 1
0 Weerstandscapaciteit Bedrag
1 a. Begrotingsruimte (post onvoorzien) 48
2 b. Algemene reserves 21.685
3 c. Stille reserves 1.000


0
0 Werkelijke Begrote Algemene reserve Begrote stand stand stand (x 1.000) 1-1-2021 1-1-2019 1-1-2020
1 Algemene reserve 20.343 21.685 21.484


0 1 2 3 4
0 Mate Financieel Risico's Beheersing Risico inschatbaarheid gevolg
1 a. Aansprakelijkheid/eigendom/Bedrijfsvoering
2 Schadeclaims Slecht Verminderen 400 40
3 Eigendommen Slecht Verminderen 450 45
4 Bedrijfsvoering Slecht Accepteren 800 160
5 b. Financiële risico's
6 Bestuursdwang/proceskosten Slecht Verminderen 300 150
7 Niet tijdig en in volle omvang behalen van taakstellingen / dekkingsmogelijkheden Redelijk Verminderen 1.200 240
8 c. Grondexploitatie
9 Zie paragraaf grondbeleid Redelijk Accepteren 1.708 1.708
10 d. Verbonden partijen
11 Zie paragraaf verbonden partijen Goed Verminderen 6.091 609
12 Frictiekosten uittreding Laborijn Slecht Verminderen PM PM
13 e. Open eind regelingen
14 Open eind regelingen Slecht Verminderen 4.000 1.000


0 1 2 3 4
0 f. Garant en borgstellingen
1 Garant- en borgstellingen Redelijk Accepteren 82.000 820
2 g. Overige (externe) factoren
3 Overige factoren Slecht Verminderen 3.000 750
4 Totaal 99.949 5.522


0 1 2 3 4 5 6
0 beschikbare weerstandscapaciteit 22.733
1 Weerstandsvermogen = ------------------------------------------------ = ----------- = 4.1
2 benodigde weerstandscapaciteit (risico's) 5.522


0 1 2 3
0 Kengetallen (x 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 (stand 1-1) Begroting 2020 (stand 1-1)
1 1a Netto schuldquote 117% 133% 128,7%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd 106% 122% 119%
3 2 Solvabiliteitsratio 16% 14% 16%
4 3 Grondexploitatie 8% 9% 7%
5 4 Structurele exploitatieruimte 0% 1% -1.35%
6 5 Belastingcapaciteit* 101% 102% 102%