Naam Teylingen
Code 1525
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 36584

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie (vertraging projecten) 17.5 1000000.0 175000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen 17.5 300000.0 52500.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage investeringsfonds Holland Rijnland (opbrengst verkoop gem. eigendommen) 37.5 1500000.0 562500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 17.5 500000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst West-Holland 17.5 50000.0 8750.0
Sociaal domein De beoogde inzet vanuit het sociaal netwerk blijkt in de praktijk beperkt mogelijk 37.5 50000.0 18750.0
Sociaal domein De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget 37.5 200000.0 75000.0
Sociaal domein Beoogde integraliteit van hulpverlening komt niet tot stand 62.5 25000.0 15625.0
Sociaal domein Loonkosten van zittende Wsw-ers drukken onevenredig zwaar op het totale P-budget 37.5 75000.0 28125.0
Sociaal domein Wet werk en bijstand (Wwb) 37.5 104000.0 39000.0
Belasting Verandering BTW regime sportaccommodaties 62.5 None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer 37.5 30000.0 11250.0
Belasting Afschaffen precariobelasting 62.5 2600000.0 1625000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 62.5 None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen natuurlijke en rechtspersonen 17.5 350000.0 61250.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw 17.5 None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 37.5 500000.0 187500.0
Projecten project subsidies van provincie of rijk 17.5 500000.0 87500.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 37.5 None None
Calamiteiten, rampen Rampen / crisisbestrijding 17.5 500000.0 87500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme 17.5 65000.0 11375.0
ICT algemeen Automatisering / ICT 37.5 820000.0 307500.0
Belasting Vennootschapsbelasting 17.5 677864.0 118626.2
Belasting Belasting inkomsten niet-woningen 62.5 90000.0 56250.0
Aanbesteding Aanbestedingen 17.5 50000.0 8750.0
Dividend/Rente Rente baten Hybride lening 17.5 None None

0 1 2
0 Prioriteiten Doelstelling Activiteiten 2018
1 Zicht op risico’s Belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd In een gesprek met de afdeling worden de risico's geïnventariseerd en interne beheersingsmaatregelen getroffen.
2 Er bestaat zicht op de overige risico’s De afdelingshoofden bewaken de aandacht voor risico’s. In de planning- en control documenten vindt terugkoppeling plaats.
3 De continuïteit op het zicht op risico’s is gewaarborgd. Bij het beschrijven van processen is risicobeheersing opgenomen.
4 Risicobewustzijn Leidinggevenden en medewerkers zijn risicobewust. In de beleidsnotities wordt zo nodig ingegaan op de risico’s. Risicobewust zijn wordt meegenomen in het management development traject.
5 Risicomanagement is onderdeel van de bedrijfsvoering. In de procesbeschrijvingen is risicobeheersing opgenomen.
6 Voldoende weerstandscapaciteit We hebben inzicht in de weerstandscapaciteit. We hebben de beschikbare weerstandsmiddelen geïnventariseerd.
7 We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. We hebben een globale inschatting gemaakt.


0 1 2 3 4
0 Incidentele weerstandscapaciteit (in € 1.000) stand per 1 januari: 2018.000 2019.000 2020.000 2021.000
1 Algemene reserve 65.404 63.499 62.648 62.036
2 Stille reserves 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 66.404 64.499 63.648 63.036


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit (in € 1.000) stand per 1 januari: 2018 2019 2020 2021
1 Onbenutte belastingcapaciteit:
2 Onroerende zaakbelastingen 1.583 1.583 1.583 1.583
3 Hondenbelasting en Toeristenbelasting 200 200 200 200
4 Onvoorzien 25 25 25 25
5 Totaal structurele weerstandscapaciteit 1.808 1.808 1.808 1.808


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. Grondexploitatie (vertraging projecten) >10% <25% 1.000.000
2 2. Bodemverontreinigingen >10% <25% 300.000
3 3. Bijdrage investeringsfonds Holland Rijnland (opbrengst verkoop gem. eigendommen) >25% <50% 1.500.000
4 4. Planschade >10% <25% 500.000
5 5. Omgevingsdienst West-Holland >10% <25% 50.000


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. De beoogde inzet vanuit het sociaal netwerk blijkt in de praktijk beperkt mogelijk (WMO, Jeugd) >25% <50% 50.000
2 2. De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) >25% <50% 200.000
3 3. Beoogde integraliteit van hulpverlening komt niet tot stand (WMO, Jeugd) >50% <75% 25.000
4 4. Loonkosten van zittende Wsw-ers drukken onevenredig zwaar op het totale P-budget (Participatie) > 25% <50% 75.000
5 5. Wet werk en bijstand (Wwb) >25% <50% 104.000
6 6. Verandering BTW regime sportaccommodaties >50% <75% PM
7 7. Leerlingenvervoer >25% < 50% 30.000


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. Beheerplannen openbare ruimte >25% <50% 100.000
2 2. Groot onderhoud Herenweg >25% <50% 1.000.000


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. Samenwerking vergunningen >60% € 80.000,-
2 2. Omgevingswet 50% € 70.000,-


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. Afschaffen precariobelasting >50% <75% 2.600.000
2 2. Algemene uitkering >50% <75% pm
3 3. Gewaarborgde geldleningen natuurlijke en rechtspersonen >10% <25% 350.000 (5 procent)
4 4. Gewaarborgde geldleningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw >10% <25% pm
5 5. Verbonden partijen >25% <50% 500.000
6 6. project subsidies van provincie of rijk >10% <25% 500.000 (schatting)
7 7. Renteontwikkeling >25% <50% pm
8 8. Rampen / crisisbestrijding >10% <25% 500.000 (schatting)
9 9. Vandalisme >10% <25% 65.000
10 10. Automatisering / ICT >25% <50% 820.000
11 11. Vennootschapsbelasting >10% <25% 677.864
12 12. Belasting inkomsten niet-woningen >50% < 75% 90.000
13 13. Aanbestedingen >10% < 25% 50.000
14 14. Rente baten Hybride lening >10% < 25% pm


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Bij begroting ultimo jaar Rek. 2016 Beg. 2017 Beg. 2018 Beg. 2019 Beg. 2020 Beg. 2021
1 Netto schuldquote 17,0% 48,4% 32,7% 27,7% 33,9% 7,4%
2 Netto schuldpositie gecorrigeerd voor verstrekte leningen -30,2% 5,6% -19,0% 21,0% -17,6% -7,7%
3 Solvabiliteit 66,6% 60,9% 64,9% 64,4% 66,4% 71,4%
4 Grondexploitatie 3,4% 1,5% 0,9% -0,5% -2,0% -0,8%
5 Structurele exploitatieruimte 3,3% 1,0% 3,6% 4,1% 4,9% 4,6%
6 Woonlasten Teylingen t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 94,2% 93,6% 91,7% 92,1% 92,5% 92,9%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De beoogde inzet vanuit het sociaal netwerk blijkt in de praktijk beperkt mogelijk (WMO, Jeugd) 37.5 50000.0 18750.0
Sociaal domein De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) 12.5 200000.0 25000.0
Sociaal domein Beoogde integraliteit van hulpverlening komt niet tot stand (WMO, Jeugd) 62.5 25000.0 15625.0
BUIG Loonkosten van zittende Wsw-ers drukken onevenredig zwaar op het totale P-budget (Participatie) 37.5 75000.0 28125.0
Sociaal domein Wet werk en bijstand (Wwb) 12.5 104000.0 13000.0
Belasting Verandering BTW regime sportaccommodaties 37.5 None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer 37.5 30000.0 11250.0
Grondexploitatie Grondexploitatie (vertraging projecten) 12.5 2000000.0 250000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen 17.5 300000.0 52500.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage investeringsfonds Holland Rijnland (opbrengst verkoop gem. eigendommen) 37.5 1500000.0 562500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 17.5 500000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst West-Holland 37.5 50000.0 18750.0
Kapitaalgoederen Beheerplannen openbare ruimte 37.5 100000.0 37500.0
Kapitaalgoederen Groot onderhoud Herenweg Warmond 37.5 1500000.0 562500.0
Omgevingswet Klimaatverandering, uitval bomen en water op straat 17.5 80000.0 14000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Foute beoordeling stilleggen bouw door B&W toezicht of handhaving 17.5 20000.0 3500.0
Bodemsanering Asbest in de ondergrond of in openbare gebouwen 37.5 40000.0 15000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 37.5 400000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen natuurlijke en rechtspersonen 17.5 350000.0 61250.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw 17.5 None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 37.5 750000.0 281250.0
Projecten Projectsubsidies van provincie of rijk 17.5 500000.0 87500.0
Calamiteiten, rampen Rampen / crisisbestrijding 17.5 500000.0 87500.0
Belasting Belasting inkomsten niet-woningen 62.5 90000.0 56250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme 17.5 65000.0 11375.0
ICT algemeen Automatisering / ICT 7.5 820000.0 61500.0
Aanbesteding Aanbestedingen 17.5 None None
GR / Verbonden partijen Hybride geldlening BNG (€ 25 mln.) 62.5 900000.0 562500.0
Belasting Bouwleges 37.5 150000.0 56250.0

0 1 2
0 Prioriteiten Doelstelling Activiteiten 2017
1 Zicht op risico’s Belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd In een gesprek met de ambtelijke organisatie van HLT zijn de risico's geïnventariseerd en interne beheersingsmaatregelen getroffen.
2 Er bestaat zicht op de overige risico’s De domeinmanagers bewaken de aandacht voor risico’s. In de planning- en control documenten vindt terugkoppeling plaats.
3 De continuïteit op het zicht op risico’s is gewaarborgd. Bij het beschrijven van processen is risicobeheersing opgenomen.
4 Risicobewustzijn Leidinggevenden en medewerkers zijn risicobewust. In de beleidsnotities wordt zo nodig ingegaan op de risico’s. Risicobewust zijn wordt meegenomen in het management development traject van teamcoördinatoren.
5 Risicomanagement is onderdeel van de bedrijfsvoering. In de procesbeschrijvingen is risicobeheersing opgenomen.
6 Voldoende weerstands-capaciteit We hebben inzicht in de weerstandscapaciteit. We hebben de beschikbare weerstandsmiddelen geïnventariseerd.
7 We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. We hebben een globale inschatting gemaakt.


0 1 2 3 4
0 Incidentele weerstandscapaciteit (in € 1.000) stand per 1januari: 2019 2020 2021 2022
1 Algemene reserve 60.713 58.955 57.940 57.068
2 Stille reserves 1.000 1.000 1.000 1.000
3 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 61.713 59.955 58.940 58.068


0 1 2 3 4
0 Structurele weerstandscapaciteit (in € 1.000) stand per 1 januari: 2019 2020 2021 2022
1 Onbenutte belastingcapaciteit:
2 Onroerende zaakbelastingen 6.092 6.092 6.092 6.092
3 Hondenbelasting en Toeristenbelasting 200 200 200 200
4 Onvoorzien 25 25 25 25
5 Totaal structurele weerstandscapaciteit 6.317 6.317 6.317 6.317


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1 De beoogde inzet vanuit het sociaal netwerk blijkt in de praktijk beperkt mogelijk (WMO, Jeugd) >25% <50% € 50.000
2 2 De vraag naar (kosten van) zorg/ondersteuning overstijgt het budget (WMO, Jeugd) <25% € 200.000
3 3 Beoogde integraliteit van hulpverlening komt niet tot stand (WMO, Jeugd) >50% <75% € 25.000
4 4 Loonkosten van zittende Wsw-ers drukken onevenredig zwaar op het totale P-budget (Participatie) >25% <50% € 75.000
5 5 Wet werk en bijstand (Wwb) <25% € 104.000
6 6 Verandering BTW regime sportaccommodaties >25% <50% PM
7 7 Leerlingenvervoer >25% <50% € 30.000


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1. Grondexploitatie (vertraging projecten) <25% 2.000.000
2 2. Bodemverontreinigingen >10% <25% 300.000
3 3. Bijdrage investeringsfonds Holland Rijnland (opbrengst verkoop gem. eigendommen) >25% <50% 1.500.000
4 4. Planschade >10% <25% 500.000
5 5. Omgevingsdienst West-Holland >25% <50% 50.000
6 6. Beheerplannen openbare ruimte >25% <50% € 100.000
7 7. Groot onderhoud Herenweg Warmond >25% <50% € 1.500.000
8 8. Klimaatverandering, uitval bomen en water op straat >10% <25% € 80.000
9 9. Foute beoordeling stilleggen bouw door B&W toezicht of handhaving >10% <25% € 20.000
10 10. Asbest in de ondergrond of in openbare gebouwen >25% <50% € 40.000


0 1 2 3
0 Nr. Risico Kans Bedrag
1 1 Algemene uitkering >25% <50% € 400.000
2 2 Gewaarborgde geldleningen natuurlijke en rechtspersonen >10% <25% € 350.000 (5%)


0 1 2 3
0 3 Gewaarborgde geldleningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw >10% <25% PM
1 4 Verbonden partijen >25% <50% € 750.000
2 5 Projectsubsidies van provincie of rijk >10% <25% € 500.000
3 6 Rampen / crisisbestrijding >10% <25% € 500.000 inschatting
4 7 Belasting inkomsten niet-woningen >50% <75% € 90.000
5 8 Vandalisme >10% <25% € 65.000
6 9 Automatisering / ICT >5% <10% max. € 820.000
7 10 Aanbestedingen >10% <25% PM
8 11 Hybride geldlening BNG (€ 25 mln.) >50% <75% max. € 900.000
9 12 Bouwleges >25% <50% 150.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote 15,6% 33,8% 45,9% 65,6% 35,4% 32,5%
3 Netto schuldpositie gecorrigeerd voor verstrekte leningen -26,9% -16,4% -2,1% 14,9% 21,5% 18,9%
4 Solvabiliteit 67,2% 63,3% 60,0% 54,9% 63,1% 63,4%
5 Grondexploitatie 1,4% 0,5% -0,6% -2,0% -1,5% -1,1%
6 Structurele exploitatieruimte 2,1% 0,8% 4,2% 1,2% 0,7% 0,6%
7 Woonlasten Teylingen t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 89,3% 86,4% 87,8% 88,8% 89,8% 92,2%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Financiering None None 93000.0
Overig Overkoepelend risico None None 62000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 919000.0
Kapitaalgoederen Leefomgeving None None 362000.0
Sociaal domein Vitaliteit None None 756000.0
Overig Bedrijvigheid None None None
Overig Bestuur en ondersteuning None None None
Overig Duurzaam denken en doen None None None

0 1
0 Per 01-01-2020
1 Strategisch netto risico (nieuw + oud beleid) -Zie uitsplitsing hieronder 2.192
2 % risico i.r.t. programmabudgetten <5% Programma Energiek en Sociaal Teylingen 10%
3 Netto risico Financiering 93
4 Netto risico Overkoepelend risico 62
5 Netto risico Verbonden Partijen 919
6 Netto risico Leefomgeving 362
7 Netto risico Vitaliteit 756
8 Netto risico Bedrijvigheid 0
9 Netto risico Bestuur en ondersteuning 0
10 Netto risico Duurzaam denken en doen 0


0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020.000 2021.000 2022.000 2023.00
1 Algemene reserve 60.447 56.783 55.782 54.96
2 Stille reserve 0.000 0.000 0.000 0.00
3 Totaal 60.447 56.783 55.782 54.96


0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020 2021 2022 2023
1 Onbenutte capaciteit:
2 OZB 6.701 6.701 6.701 6.701
3 Toeristenbelasting 100 100 100 100
4 Onvoorzien 25 25 25 25
5 Afboeken/Bijboeken
6 Totaal 6.826 6.826 6.826 6.826


0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 38,4% 31,6% 36,9% 35,8%
2 - Gecorrigeerd voor verstrekte leningen 1,7% 20,6% 24,9% 24,2%
3 Solvabiliteit 60,8% 64,9% 64,1% 64,1%
4 Grondexploitatie -0,9% -0,2% 0,0% 0,0%
5 Struc. exploitatieruimte 0,9% 1,0% -0,6% -0,1%
6 Woonlasten - t.o.v. landelijk gemiddelde 2019 92% 93% 94% 95%
7 Ratio weerstandsvermogen 27.3 Wij maken gebruiken van de waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement. De minimale ratio is 1,4 < x < 2. Hoe hoger de ratio, hoe beter de gemeente in staat is om risico’s op te kunnen vangen.