Naam Utrechtse Heuvelrug
Code 1581
Provincie Utrecht
Inwonertal 49314

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Belastingdienst vordert btw terug op Sportvoorzieningen 50.0 1000000.0 500000.0
Projecten Bouwkosten overschrijding infraproject stationsgebied Driebergen - Zeist 80.0 300000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Begrotingstekort bij gemeenschappelijke regelingen 40.0 800000.0 320000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims In gerechtelijke procedure wordt uitgesproken dat er geen precariobelasting geheven mag worden. 50.0 600000.0 300000.0
Sociaal domein Onvoldoende arbeidsplekken voor mensen die beschut werk nodig hebben. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties. 50.0 475000.0 237500.0
Sociaal domein De vestiging van een zorginstelling met veel voogdijkinderen. 30.0 500000.0 150000.0
Kapitaalgoederen Ontbreken meerjarenbeleid en -beheer gemeentelijke gebouwen 30.0 390000.0 117000.0
Personeel Inhuur bij langdurige ziekte van medewerkers 50.0 200000.0 100000.0
Bodemsanering Aantreffen van bodemverontreiniging, munitie enz. als gevolg van werken in de ondergrond van de Openbare Ruimte 10.0 1000000.0 100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Belastingdienst vordert BTW terug op sportvoorzieningen 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein De kans bestaat dat de uitgaven voor de jeugdhulp verder stijgen als gevolg van een toename van het gebruik en prijsstijgingen. 50.0 1000000.0 500000.0
Aanbesteding Aanbestedingen voor scholen worden niet binnen de geldende normbedragen/beleid gerealiseerd 60.0 800000.0 480000.0
Sociaal domein De kans bestaat dat de uitgaven voor de Wmo verder stijgen als gevolg van een toename van het gebruik en prijsstijgingen. 40.0 1000000.0 400000.0
Sociaal domein Stijging gebruik huishoudelijke hulp als gevolg van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. 50.0 780000.0 390000.0
Belasting De stelpost Ruimte onder het BTW Compensatiefonds plafond is te hoog ingeschat. 70.0 539000.0 377300.0
GR / Verbonden partijen Aanspraak op verstrekte Gemeentegaranties aan lokale instellingen met maatschappelijk doel. 50.0 600000.0 300000.0
Grondexploitatie Bouwkosten overschrijding infraproject Stationsgebied Driebergen – Zeist. 70.0 430000.0 301000.0
Dividend/Rente Stijging rentelasten als gevolg van de aantrekkende economie 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Toewijzen claim wederpartij door de Raad van Arbitrage i.v.m. afwikkeling infra-project. 30.0 600000.0 180000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds De algemene uitkering daalt waardoor we minder inkomsten hebben. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Stijging gebruik huishoudelijke hulp als gevolg van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. 50.0 780000.0 390000.0
Belasting Belastingdienst vordert BTW terug op sportvoorzieningen. 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein De kans bestaat dat de uitgaven voor de Wmo verder stijgen. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein De kans bestaat dat de uitgaven voor de jeugdhulp nog verder stijgen. 50.0 500000.0 250000.0
Dividend/Rente Stijging rentelasten als gevolg van de aantrekkende economie en/of beleid van de ECB. 50.0 500000.0 250000.0
Overig Ombuigingen niet (volledig) gerealiseerd 80.0 275000.0 220000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte Gemeentegaranties aan lokale instellingen met maatschappelijk doel. 30.0 600000.0 180000.0
Sociaal domein Door de invoering van de nieuwe wetgeving rond voogdijkinderen, waarbij het woonplaatsbeginsel leidend is, kunnen tekorten ontstaan na 1 januari 2021. 20.0 750000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim wederpartij i.v.m. afwikkeling infra project. 30.0 450000.0 135000.0