Naam Oost Gelre
Code 1586
Provincie Gelderland
Inwonertal 29672

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None None None
Grondexploitatie Regionaal bedrijventerrein De Laarberg None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None None
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Sociaal domein Wmo None None None
Sociaal domein Jeugdwet None None None
Sociaal domein Participatiewet None None None
Sociaal domein Minimabeleid None None None
Aanbesteding Inkoop- en contractmanagement None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vergunningverlening, handhaving en toezicht None None None
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen None None None
Sociaal domein Discontinuïteit zorg aan inwoners None None None
GR / Verbonden partijen SDOA None None None
GR / Verbonden partijen BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) None None None
GR / Verbonden partijen VNOG None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen None None None
Belasting Bouwleges None None None
Overig Taakstellende bezuinigingen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds None None None
BUIG Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) None None None
Dividend/Rente Financiering en renterisico None None None
Personeel Werving en ontslag van personeel None None None
Personeel Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
Belasting Fiscale regels None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None

0 1
0 S tructurele weerstandscapaciteit
1 Onbenutte belastingcapaciteit voor gemeentelijke belastingen 2.191.454
2 OZB verhoging boven inflatie -26.500
3 Rentebaten algemene reserve (vrij besteedbaar) 82.494
4
5 Totaal 2.247.448


0 1 2
0 W eerstandscapaciteit
1 Risico categorie Gemiddelde schadelast in € Maximale schadelast in € (betrouwbaarheid 90%)
2 Impact structureel 862.500 833.333
3 Impact incidenteel 522.500 1.330.000
4
5 Impact totaal 1.385.000 2.163.333 *


0 1 2
0 W eerstandsratio = Ratio weerstandsvermogen
1 Weerstandsratio Ratio Waardering
2 Structureel weerstandsvermogen 2,6 Uitstekend
3 Incidenteel weerstandsvermogen 12,4 Uitstekend
4
5 Totaal weerstandsvermogen 6,3 Uitstekend


0 1
0 I ncidentele weerstandscapaciteit
1 Begrotingsresultaat 65.780
2 Algemene reserve (vrij besteedbaar) 5.499.576
3 Onvoorziene incidentele uitgaven 174.711
4 Reserve monumenten 256.586
5 Stille reserve 500.000
6
7 Totaal 6.496.653


0 1
0 Projecten en Investeringen
1 Bouwgrondexploitatie Bij de grondexploitaties gaat het om prognoses van opbrengsten en kosten. De feitelijke kosten en opbrengsten kunnen bij realisatie afwijken van wat gepland is. Maatregel: Dekking van eventuele verliezen door aanwending van de reserve bouwgrondexploitatie. Jaarlijkse herziening en beoordeling van de Grex om tijdig te kunnen bijsturen.
2 Regionaal bedrijventerrein De Laarberg Bij de exploitatie van bedrijventerreinen gaat het om prognoses van opbrengsten en kosten. De feitelijke kosten en opbrengsten kunnen bij realisatie afwijken van wat gepland is. Maatregel: Jaarlijkse herziening en beoordeling van de Grex om tijdig te kunnen bijsturen.
3 Gemeentelijk vastgoed Mogelijke afwaardering van boekwaarde gemeentelijk vastgoed. Maatregel: Herbestemming van gemeentelijk onroerend goed.
4 Onderwijshuisvesting Verzoek om bijdrage in de bekostiging van nieuwbouw en/of renovatie van schoolgebouwen. Maatregel: Opstellen van een (meerjaren) onderwijshuisvestingsplan (nieuwbouw en vervangende nieuwbouw).
5 Open einde regelingen
6 Leerlingenvervoer Overschrijding budget door groter beroep op deze voorziening. Maatregel: Sturen op schoolkeuze (school in woonplaats).
7 Wmo Structureel onvoldoende budget om de taken op grond van de Wmo te kunnen bekostigen. Maatregel: Contract- en leveranciersmanagement (CLM) - w.o. monitoring.
8 Jeugdwet Structureel onvoldoende budget om de taken op grond van de Jeugdwet te kunnen bekostigen Maatregel: Contract- en leveranciersmanagement (CLM) - w.o. monitoring. Risico- en kostenverevening op tekorten binnen samenwerkingsverband acht Achterhoekse gemeenten.
9 Participatiewet Structureel onvoldoende budget om de taken op grond van de Participatiewet te kunnen bekostigen.
10 Minimabeleid Overschrijding budget minimabeleid.
11 Aansprakelijkheid
12 Inkoop- en contractmanagement Risico op schadeclaims en / of mislopen aanbestedingsvoordelen.
13 Vergunningverlening, handhaving en toezicht Aansprakelijkheid van gemeente voor schade tijdens een evenement als gevolg van toezicht falen. Aansprakelijkheid van gemeente voor schade na afgifte van een bouwvergunning.
14 Ketenbeheer
15 Gesubsidieerde instellingen Misbruik en / of oneigenlijk gebruik van subsidies, niet voldoen aan prestatieafspraken. Maatregel: Periodiek contact tussen beleidsmedewerker en gesubsidieerde instelling.
16 Discontinuïteit zorg aan inwoners Risico dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de markt of failliet gaan en de zorg duurder moet worden ingekocht. Maatregel: Periodiek contact tussen CLM en zorgaanbieder.


0 1
0 Verbonden partijen en deelnemingen
1 SDOA De inkomsten uit detachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is lager dan geraamd. Maatregel: Focus op governance, actief managen van risico's, monitoren ontwikkelingen.
2 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Dividend is lager dan verwacht.
3 VNOG Financieel tekort kan niet worden opgevangen binnen eigen begroting of weerstandsvermogen. Maatregel: Focus op governance, actief managen van risico's, monitoren ontwikkelingen.
4 Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen Risico dat door de gemeente verstrekte geldleningen niet (volledig) worden terugbetaald en / of aangesproken wordt op afgegeven garantstellingen. Maatregel: Leningen en garanties worden enkel verstrekt aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen met uitzodering van de achtervang overeenkomst met WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
5 Middelenmanagement
6 Bouwleges Risico op lagere inkomsten uit bouwleges dan geraamd.
7 Taakstellende bezuinigingen Niet realiseren taakstellende bezuinigingen. Maatregel: Bewaking voorgang realisatie via reguliere tussentijdse rapportages.
8 Algemene Uitkering uit het Gemeenfonds Risico is dat de inkomsten uit het Gemeentefonds afwijken van wat in de begroting geraamd is door: Ontwikkelingen in het accres (ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven); ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven (bijvoorbeeld aantal inwoners/woonruimten); effecten van taakmutaties (bijvoorbeeld bij nieuwe taken voor gemeenten); effecten van onder- en overschrijdingen van het plafond van het BTW compensatiefonds; de mogelijkheid van een eenzijdige korting door een nieuw kabinet. Maatregel: Op de voet volgen van ontwikkelingen en tijdig vertalen van de circulaires naar de begroting.
9 Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) Bij een tekort op de bekostiging van de 3D's kan aanspraak worden gedaan op de vangnetregeling. Een eventueel tekort wordt aangevuld onder aftrek van een eigen risico.
10 Financiering en rente risico De rente op geld- en kapitaalmarkt in Europa zullen in 2018 naar verwachting op een laag niveau blijven. De ECB zal de rente op de geldmarkt rond het nulpunt houden, de depositorente negatief houden en op de kapitaalmarkt zal de rente op een laag niveau blijven door de opkoopacties van obligaties door de ECB die tot eind 2017 zullen doorgaan. Na beëindiging van de opkoopacties zal de kapitaalmarktrente waarschijnlijk gaan stijgen. Maatregel: Door een spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille aan te brengen beheersen we het renterisico op de vaste schuld. Door onze langlopende financiering te realiseren binnen de kaders van de renterisiconorm wordt het renterisico van de langlopende schuld op verantwoorde wijze beheerst.
11 Bedrijfsvoering
12 Werving en ontslag van Toename wachtgeld- en / of pensioenverplichtingen door (politieke) personeel. ontwikkelingen.


0 1
0 Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel Verschil tussen aanwezige en gewenste competenties (ontwikkeling ambtenaar 3.0). Maatregel: Wet zetten het instrument strategische personeelsplanning in. We brengen in beeld welke formatie nu en in de toekomst nodig is. Daarnaast stellen we vast over welke competenties onze medewerkers moeten beschikken.


0 1
0 Cybersecurity en privacy
1 Informatiebeveiliging Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk en maken daarbij gebruik van de mogelijkheden van informatieuitwisseling. Bij de uitwisseling van informatie kunnen beveiligings- en privacy risico’s voordoen die een groot impact kunnen hebben (financieel en imago). Maatregel: Hanteren van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als richtlijn, organisatie brede audit. Mogelijkheden tot het verzekeren van schade a.g.v. security incidenten worden onderzocht.
2 Wet- en regelgeving
3 Fiscale regels Niet voldoen aan fiscale bepalingen met naheffing en boetes tot gevolg. Maatregel: Permanente educatie medewerkers financiën en periodieke scholing van budgethouders. Overleg met Belastingdienst en indien noodzakelijk inschakelen van een fiscalist.
4 Omgevingswet Risico op tijdig realiseren van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Organisatie is niet (tijdig) aangepast / ingericht op komst Omgevingswet. Maatregel: Opstellen programmaplan voor invoering Omgevingswet.


0
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6
0 K engetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote 66% 81% 81% < 90% 90130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 54% 67% 68% <90% 90130% >130%
3 Solvabiliteitsratio 46% 42% 37% >50% 20-50% <20%
4 Grondexploitatie (waarde van de grond t.o.v. geraamde baten) 12% 14% 11% <20% 20-35% >35%
5 Structurele exploitatieruimte Begroting -0,30% -0,32% 0,05% Begr. en MJR >0% Begr. of MJR >0% Begr. en MJR <0%
6 Gemeentelijke belastingcapaciteit 65% 74% 75% <95% 95105% >105%
7 Weerstandsvermogen 552% 364% 460% >100% 80100% <80%