Naam Lansingerland
Code 1621
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 61155

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde. 50.0 23060000.0 11530000.0
Grondexploitatie Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk. 30.0 32800000.0 9840000.0
Belasting Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd. 30.0 15700000.0 4710000.0
Grondexploitatie Leeuwenhoekweg wordt niet meer ontwikkeld door gebrek aan vraag. 30.0 5500000.0 1650000.0
Dividend/Rente De rente stijgt vanaf 2025 naar 4,5% voor project Oudeland. 30.0 6000000.0 1800000.0
Grondexploitatie Tekort op ontwikkeling Bleizo. None None 2700000.0
Grondexploitatie Lagere grondprijs Oudeland ook na 2021. 10.0 12300000.0 1230000.0
Projecten Projectrisico's opbrengsten Westpolder (uitwerking deelplan 7 en 4west, woningbouwprogramma). 30.0 4100000.0 1230000.0
Grondexploitatie Verwerving perceel Oudeland lukt niet en daarmee opbrengsten niet haalbaar. 50.0 2300000.0 1150000.0
Projecten Projectrisico’s uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting) 30.0 2500000.0 750000.0

        bedragen x €1.000
Kostendekkendheid tarieven rechten Afvalstoffen-heffing Rioolheffing Lijkbezorgings-rechten Marktgelden
Directe kosten:        
Directe kosten € 5.017 € 3.839 € 214 € 65
Directe inkomsten, exclusief heffingen € 755 € 13 € 16 € 0
Netto directe kosten € 4.263 € 3.826 € 198 € 65
         
Toe te rekenen kosten:        
Overhead incl. (omslag) rente € 838 € 779 € 144 € 54
BTW € 307 € 518 € 0 € 0
Toe te rekenen kosten € 1.145 € 1.297 € 144 € 54
         
Totaal toe te rekenen kosten € 5.407 € 5.123 € 342 € 119
         
Opbrengst heffingen € 5.407 € 5.123 € 212 € 71
         
Dekkingspercentage 100,0% 100,0% 61,9% 59,3%


Onderbouwing kostendekkendheid leges       bedragen x €1,-  
Hfd Omschrijving Lasten Overhead Totaal lasten Baten Kostendekkendheid
1.1 Burgerlijke stand € 50.042 € 45.498 € 95.540 € 52.617 55,1%
1.2 Reisdocumenten € 174.026 € 188.117 € 362.143 € 338.575 93,5%
1.3 Rijbewijzen € 104.837 € 93.587 € 198.424 € 180.000 90,7%
1.4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen € 35.345 € 14.931 € 50.276 € 24.274 48,3%
1.5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.7 Bestuursstukken € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.8 Vastgoedinformatie € 1.616 € 1.539 € 3.155 € 2.676 84,8%
1.9 Overige publiekszaken € 16.614 € 18.527 € 35.140 € 14.597 41,5%
1.10 Gemeentearchief € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.11 Huisvestingswet € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.12 Leegstandwet € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.13 Gemeentegarantie € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.14 Marktstandplaatsen € 647 € 615 € 1.262 € 1.116 88,4%
1.15 Winkeltijdenwet € 269 € 256 € 526 € 233 44,3%
1.16 Kansspelen € 647 € 615 € 1.262 € 740 58,6%
1.17 Kinderopvang en peuterspeelzalen € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.18 Telecommunicatie € 0 € 0 € 0 € 0 -
1.19 Verkeer en vervoer € 15.680 € 14.729 € 30.408 € 23.963 78,8%
1.20 Diversen € 43.673 € 46.071 € 89.745 € 76.748 85,5%
1.21 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 -
1 Subtotaal titel 1 € 443.395 € 424.485 € 867.881 € 715.539 82,4%
2.1 Begripsomschrijvingne € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.2 Vooroverleg / beoordelen conceptaanvraag € 0 € 0 € 0 € 74.000 0,0%
2.3 Omgevingsvergunning € 1.018.378 € 676.054 € 1.694.432 € 1.533.000 90,5%
2.4 Vermindering € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 € -7.000 0,0%
2.6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.7 Bestemmingswijzingen zonder activiteiten € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.8 Sloopmelding € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.9 Openstellingsvergunning € 0 € 0 € 0 € 0 -
2.10 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 -
2 Subtotaal titel 2 € 1.018.378 € 676.054 € 1.694.432 € 1.600.000 94,4%
3.1 Horeca € 11.854 € 11.284 € 23.137 € 20.466 88,5%
3.2 Organiseren van evenementen of markten € 4.073 € 3.878 € 7.951 € 7.879 99,1%
3.3 Prostitutiebedrijven € 0 € 0 € 0 € 0 -
3.4 Splitsingsvergunning woonruimte € 0 € 0 € 0 € 0 -
3.5 Leefmilieuverordening € 0 € 0 € 0 € 0 -
3.6 Brandbeveiligingsverordening € 0 € 0 € 0 € 0 -
3.7 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 0 € 0 € 0 € 0 -
3 Subtotaal titel 3 € 15.927 € 15.161 € 31.088 € 28.345 91,2%
  Totaal legesverordening € 1.477.700 € 1.115.701 € 2.593.401 € 2.343.884 90,4%


Naam verbonden partij *

BLEIZO

Vestigingsplaats *

Bergschenhoek, gemeente Lansingerland.

Deelnemende partijen

Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

(art. 32 GR Bleizo) Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Verder komt een batig/nadelig saldo voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland, waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat Zoetermeer garant staat voor een bedrag van € 9,5 mln. (nadelig saldo) in relatie tot de bijdrage die GR Bleizo levert aan de financiering van het OV Knooppunt Bleizo.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016 € 0
Eind 2016 -/- € 8,16 miljoen

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016 € 54,4 miljoen
Eind 2016 € 58,5 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 0

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo. Zoetermeer staat garant voor € 9,5 mln. voor de bijdrage van GR Bleizo aan de vervoersknoop Bleizo. De afspraken hierover zijn in 2017 uitgewerkt en met brief U17.03185 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De afspraken zijn verwerkt in de jaarrekening van 2016 en heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen als gevolg van het treffen van een  voorziening voor het mogelijk verlies van de grondexploitatie.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van GR Bleizo per 1-1-2017 is negatief: € 8,2 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bleizo heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -4,3 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo, grondprijsontwikkeling en kostenstijging. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2016 voor de berekening van het benodigd weerstandsvermogen rekening gehouden met een bruto risicoprofiel van € 2,7 mln. De hoogte van dit bedrag is bepaald op basis van de risicoanalyse van Bleizo, rekening houdend met onze eigen grondslag van 90% zekerheid. Daarbij is ook gekeken naar een scenario waarbij niet tot ontwikkeling van leisure wordt overgegaan en het risicoprofiel wat daaraan verbonden is en wordt rekening gehouden met de dekking vanuit Zoetermeer (garantstelling tot maximaal € 9,5 mln.).

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Hoefweg-Zuid, zodat gronden kunnen worden uitgegeven voor uiteenlopende functies zoals bedrijven, leisure en kantoren. Aandachtspunt hierbij de is de Ladder-onderbouwing van duurzame verstedelijking. De gronduitgifte is eveneens een aandachtspunt, specifiek t.b.v. TranSportium en Adventure World in 2017, welke afhankelijk is van de financiering van deze marktinitiatieven.

 

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financiële analyse: Gemiddeld
Bestuurlijke analyse: Laag
De GR Bleizo kent nog een behoorlijke looptijd. Ondanks dat de belangen aanzienlijk zijn, maakt dit dat bijsturing mogelijk is.
Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De realisatie van vervoersknooppunt Bleizo en de ontwikkeling van het gebied rondom het knooppunt dragen bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewerkt en gewoond.Naam verbonden partij *

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vestigingsplaats *

Schiedam

Doelstelling van de

VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Uitvoeren van de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming (Wbb) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

2018: € 1.200.531[1]
2017: € 1.209.552 (incl. EED-gelden)

 

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 8.278.493
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 14.052.843

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 21.936.310
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 9.523.758

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Het financieel resultaat over 2016 na bestemming bedraagt
€ 7.448.573 .

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Met de invoering van artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Directive (EED) zijn gemeenten bevoegd gezag voor het toezicht op de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. De DCMR voert deze taak voor Lansingerland uit. Omdat dit een nieuwe taak voor gemeenten is heeft het Rijk besloten geld beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag via het gemeentefonds. Lansingerland heeft een bedrag van ongeveer € 19.000 ontvangen voor de uitvoering van het toezicht op de uitvoering van energie-audits in 2016 en 2017. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de DCMR, omdat zij deze taak voor Lansingerland uitvoert.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? 

Er  is sprake van een aantal kleine financiële risico’s, zoals het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor geen toestemming had moeten worden verleend, het niet of onvoldoende waarnemen van afwijkingen van verleende toestemmingen of verstoringen in de organisatievorming en de bedrijfsvoering van de DCMR (bijvoorbeeld het informatiesysteem RUDIS).

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Er zijn op dit moment geen aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor de komende 2 jaar.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het financiële risico is gemiddeld. Dit heeft te maken met het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen, de bedrijfsvoering nog niet volledig op orde is en Lansingerland slechts deels invloed heeft om financieel bij te sturen. Lansingerland heeft vooral invloed op het financieel bijsturen op de bijdrage die wij betalen voor de uitvoering van het werkplan.

Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze belangen, er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren en we veel vertrouwen in deze verbonden partij hebben.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.Naam verbonden partij *

Jeugdhulp Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De GR heeft 3 doelstellingen:

 • Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming.
 • Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet.
 • Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de aangesloten gemeenten.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De GR Jeugdhulp is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De inleg van de gemeente Lansingerland bedraagt in 2017 € 5.408.309 (inclusief organisatiekosten).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 707.250
Eind 2016: € 1.003.960

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

 • Geen vreemd vermogen
 • Overlopende passiva:

Begin 2016 € 33.061.594
Eind 2016 € 32.639.074

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 2.644.184
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door een aantal meevallers met een incidenteel karakter.
Voorgesteld wordt om deze meevaller als volgt te bestemmen:

 • Implementatieprogramma inkoop 2018:      € 0,4 miljoen
 • CDT 2017:                                                  € 0,2 miljoen
 • Beperking inleg gemeenten 2018:               € 2,0 miljoen

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

In december 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de GR geconstateerd dat de vraag naar specialistische jeugdhulp groter is dan het beschikbare volume. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van crisishulp en het tempo van de landelijk opgelegde bezuinigingen. Bovendien lijkt het erop dat de vraag naar specialistische jeugdhulp toeneemt door verbetering van de toegang. In dit kader is voor het jaar 2017 een eenmalige extra bijdrage van de aangesloten gemeenten noodzakelijk. Voor Lansingerland bedraagt deze extra bijdrage € 253.410. De achtergronden van deze wijziging zijn in raadsbrief U17.02765 toegelicht en worden verwerkt in de VJN 2017.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

 • Open einde regeling

De jeugdwet bevat een open einde regeling. Het risico bestaat dat er meer vraag naar jeugdhulp is dan dat er budget is. Hier sturen we op door als gemeente zelf te beslissen over de inzet van duurdere hulp. De GR Jeugdhulp zorgt ervoor dat de duurdere vormen van hulp beschikbaar zijn. De gemeente Lansingerland beslist zelf of de vorm van hulp nodig is of dat er nog gekeken moet worden naar voorliggende voorzieningen. Verder monitoren we de inzet van jeugdhulpaanbieders om zo tijdig bij te kunnen sturen.

 

 • Schommelingen vraag (dure, specialistische) ondersteuning

Er zijn vormen van specialistische dure ondersteuning die ervoor zorgen dat er grote pieken en dalen in het gebruik van gemeenten kunnen ontstaan. Deze schommelingen worden uitgevlakt door de bijdrage aan de GR te bepalen op basis van de gemiddelde zorgconsumptie van 3 jaar, de zogenaamde vlaktaksmethode. Met de vlaktaksmethode kunnen pieken en dalen (tijdelijk) met alle deelnemende gemeenten worden opgevangen maar uiteindelijk betaalt elke gemeente, weliswaar ‘afgevlakt’, een bijdrage gebaseerd op het eigen gebruik. Dit wordt geïllustreerd door het onderstaande schema. Hierin wordt aangenomen dat de drie gemeenten in het jaar T drie jaar daaraan voorafgaand een constante productie hadden van 100, 100 en 200 (vergelijkingseenheden). Het gebruik in alle jaren wordt in ieder jaar gelijk gehouden.

 

 

Uit bovenstaand model blijkt dat bij deze bekostigingssystematiek iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten betaalt, maar dat eventuele schommelingen in de kosten gedurende drie jaar worden opgevangen. Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen behouden. Daarnaast maakt dit schema duidelijk dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan de regeling.

 

 • Resultaatgerichte inkoop 2018

De hiervoor beschreven implementatie van resultaatgericht inkopen is budgetneutraliteit. Hier wordt bij de uitwerking van de nieuwe inkoopvorm ook op gestuurd. Deze nieuwe financieringsvorm houdt niettemin wel een risico in.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Aandachtspunten zijn:

 • Implementeren van het resultaatgerichte inkoopmodel.
 • Het zorgen voor prikkels bij aanbieders om te transformeren.
 • Vergroten van de financiële stuurbaarheid van de jeugdzorg.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

 • Risicobeleid GR

In het kader van de begroting 2018 heeft de GR een risico-inventarisatie opgesteld. Voor alle risico’s die geïdentificeerd zijn, is een eigenaar benoemd en zijn (beheers)maatregelen opgenomen om te voorkomen dat het risico zich voordoet en om te nemen als het risico zich wel voordoet. Daarnaast zijn de risico’s gewogen; deze risicoweging is gebaseerd op een inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze inventarisatie is besloten om een  risicobudget (in de vorm van een post onvoorzien) op te nemen van maximaal 1,5 tot 2% van de begroting.

 • Gemeentelijk risicobeleid
 • Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp. De gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten worden gedekt waardoor het weerstandsvermogen van de GR bij de gemeenten wordt gelegd.
 • Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in het AB en DB. Omdat Rotterdam een grote invloed heeft op de besluitvorming (50% van de GR gevormd wordt door de gemeente Rotterdam) brengt dit een risico met zich mee.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd en dat zorgcontinuïteit is geboden.Naam verbonden partij *

Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Artikel 3 van de GR:

Het lichaam heeft tot doel:

 • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
 • het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
 • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket.
Het publieke belang is de openbare gezondheid.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten.

Lansingerland draagt in 2017 € 386.405 bij, bestaande uit € 300.895 voor de inkoop van het algemene basistakenpakket en € 85.510 voor de inspecties kinderopvang.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016 
(Uit: jaarrekening 2016)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016’.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016’.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen, voor zover nu bekend.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt.
Het basispakket moet garanderen dat wij voldoen aan de verplichtingen die wij hebben vanuit de Wpg
Er zijn op dit gebied geen harde normen voor minimumvereisten voor de omvang van het basistakenpakket. In 2016 heeft een verkenning plaats gevonden naar harde normen of minimumvereisten. Dit onderzoek wordt meegenomen in de opbouw van de begroting 2019 en verder.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.Naam verbonden partij *

Recreatieschap Rottemeren

Vestigingsplaats *

‘s-Gravenhage

Doelstelling van de

VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Deelnemers: Zuidplas 4%, Rotterdam 75%, Provincie Zuid-Holland 16% en Lansingerland 5%, bijdrage in 2016 € € 186.562.
De provincie treedt per 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling. Rotterdam neemt vanaf dat moment het financiële deel van PZH over.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

EV per 1/1/2016 : € 19.484.308
per 31/12/2016 : € 18.059.187

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

VV per 1/1/2016 € 5.751.722 ;
per 31/12/2016 € 4.306.572

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Resultaat over 2016: € 243.712

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen veranderingen in het financiële belang van 5%.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Hierboven staan de ontwikkelingen welke gaande zijn en die de komende jaren van invloed kunnen zijn op de financiering van het beheer van de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren. De invloed zal overigens gering zijn gezien de forse Algemene Reserve van het schap. Concrete risico’s, overigens van een laag en middel gehalte worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap:

 • - invoering VPB;
 • - koersrisico ingeval van gedwongen verkoop beleggingen bij calamiteiten;
 • - locatie asfaltfabriek;
 • - essentaksterfte;
 • - baggeren watergangen;
 • - nazorg grondwaterverontreiniging Lage Bergse Bos;
 • - schade na WK roeien;
 • - warmteleiding;
 • - mogelijke procedure i.v.m. geannuleerd evenement .

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De vormgeving van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Ook de vormgeving van het toekomstige terreinbeheer. Staatsbosbeheer verzorgt dit voor de jaren 2017 en 2018. De komende twee jaar zal nagedacht moeten worden over de werkwijze na 2018. Daarnaast geldt als aandachtspunt aansluiting te houden bij de provinciale geldstromen voor ontwikkeling van recreatief groen. Voor de komende jaren is een goede inpassing van de A16 in het Lage Bergse bos en gelijktijdige realisatie van een kwalitatief en recreatief aantrekkelijk Lage Bergse bos (extra 2,5 miljoen euro uit de Algemene Reserve Recreatieschap) van bijzonder belang.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het financiële risico is laag. Er is sprake van een zeer hoge Algemene reserve. De genoemde risico’s zijn dusdanig beperkt van aard, dat er sprake is van meer dan gewenste weerstandsratio. Daarnaast is de financiële bijdrage van de provincie in overgenomen door Rotterdam en dit is tevens vastgelegd in de aangepaste GR.  Bestuurlijk risico is laag vanwege (indirecte) invloed via AB en DB.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied
Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.            bedragen x € 1.000
Opbrengst lokale heffingen Jaarrekening  Begroting  Begroting Begroting Begroting Begroting
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
OZB woningen 7.509 9.096 8.877 9.075 9.273 9.471
OZB niet-woningen 4.950 5.837 5.856 5.879 5.901 5.923
Afvalstoffenheffing 8.021 5.595 3.844 5.514 5.624 5.734
Rioolheffing 5.282 5.897 6.134 6.378 6.613 6.842
Lijkbezorgingsrechten 215 212 212 212 212 212
Leges burgerzaken 530 656 637 475 475 475
Leges bouw 1.268 2.190 1.600 1.600 1.600 1.600
Hondenbelasting 281 295 295 295 295 295
Marktgelden 63 71 71 71 71 71
Precariobelasting, uitstallingen  42 45 45 45 45 45
Precariobelasting, kabels en leidingen  202 200 200 200 200 200
Totaal 28.363 30.094 27.771 29.744 30.309 30.868


(1) Meerpersoonshuishouden met eigen woning en een (fictieve) WOZ – waarde van € 273.000 bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag Aanslag Verschil Verschil
2017 2018 %
OZB € 384,11 € 372,59 € -11,52 -3,0%
Afvalstoffenheffing € 257,16 € 171,93 € -85,23 -33,1%
Rioolheffing € 237,00 € 241,08 € 4,08 1,7%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) € 878,27 € 785,60 € -92,67 -10,6%
(2) Meerpersoonshuishouden met een huurwoning bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag Aanslag Verschil Verschil
2017 2018 %
Afvalstoffenheffing € 257,16 € 171,93 € -85,23 -33,1%
Rioolheffing € 237,00 € 241,08 € 4,08 1,7%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) € 494,16 € 413,01 € -81,15 -16,4%
(3) Detailhandel met eigen woning met een (fictieve) WOZ-waarde van € 450.000 bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag Aanslag Verschil Verschil
2017 2018 %
OZB € 2.065,90 € 2.005,34 € -60,56 -2,9%
Rioolheffing € 237,00 € 241,08 € 4,08 1,7%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) € 2.302,90 € 2.246,42 € -56,48 -2,5%


COELO - 2017 Laagste  Landelijk  Hoogste  Lansingerland Lansingerland
    gemiddelde    2017 2018 concept
OZB-woningen (eigenaar) 0,0446% 0,1237% 0,2669% 0,1407% 0,1319%
OZB-niet woningen (eigenaar/gebruiker) 0,0748% 0,4693% 1,1742% 0,4590% 0,4590%
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.) € 12,00 € 260,00 € 408,00 € 257,16 € 171,93
Rioolheffing € 0,00 € 192,00 € 404,00 € 237,00 € 241,08
Hondenbelasting (1e hond) € 16,00 € 54,57 € 124,00 € 81,48 € 81,48
Woonlasten € 487,00 € 723,00 € 1.211,00 € 878,27 € 785,60


Woonlasten 2017 in de regio Gemiddelde WOZ - waarde Rangnummer Gemiddelde woonlasten eenpersoons- huishouden Gemiddelde woonlasten meerpersoons- huishouden Vergelijking met Lansingerland
Lansingerland € 273.000 366 € 827 € 878
Delft € 185.000 339 € 721 € 845 -4%
Pijnacker - Nootdorp € 270.000 332 € 758 € 839 -4%
Zoetermeer € 189.000 138 € 672 € 714 -19%
Zuidplas € 234.000 308 € 781 € 815 -7%
Tarieven 2017 in de regio Lansingerland Delft Pijnacker - Nootdorp Zoetermeer Zuidplas
OZB:
Eigendom woningen 0,1407% 0,1545% 0,1096% 0,1822% 0,1304%
Eigendom niet - woning 0,2548% 0,2935% 0,2311% 0,3955% 0,1727%
Gebruik niet - woningen 0,2042% 0,2350% 0,1644% 0,3074% 0,1286%
Totaal niet - woning 0,4590% 0,5285% 0,3955% 0,7029% 0,3013%
OZB - aanslag woning (a) € 384 € 286 € 296 € 345 € 305
Afvalstoffenheffing:
Een Persoonshuishouden € 206 € 219 € 223 € 222 € 239
Meerpersoonshuishouden (b) € 257 € 343 € 304 € 265 € 263
Rioolheffing: € 237 € 217 € 238 € 105 € 247
Gem. woonlast meerpersoons- huishouden (a+b+c) € 878 € 845 € 839 € 714 € 815
bron: Coelo, Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden


Ozb - tarieven 2016 2017 (voorlopig) 2018  % verschil t.o.v. 2017
Eigenaar (woning) 0,1454% 0,1407% 0,1319% -6,3%
Eigenaar (niet-woning) 0,2508% 0,2548% 0,2472% -3,0%
Gebruiker (niet-woning) 0,2010% 0,2042% 0,1981% -3,0%


Waarde - ontwikkeling en gevolgen ozb - tarief 2016 2017 2018
         
Waardeontwikkeling t.o.v. 1 januari jaar t -1      
Woningen   -4,40% 4,50% 3,50%
Niet - woningen   -5,00% -2,00% 0,00%
         
Inflatiecorrectie   1,50% 1,10% 0,00%
Extra (korting op inkomsten)   12,50% 0,00% -3,00%
         
Gevolgen voor tarief        
Eigenaar (woningen)   19,30% -3,40% -6,30%
Eigenaar (niet - woningen)   20,00% 2,50% -3,00%
Gebruiker (niet - woningen)   20,00% 2,50% -3,00%


      bedragen x € 1,-  
Tarieven afvalstoffenheffing 2016 2017 concept 2018   % verschil t.o.v. 2017
Eenpersoonshuishoudens € 229,92 € 205,68 € 136,20 -33,8%
Meerpersoonhuishoudens € 257,16 € 257,16 € 171,93 -33,1%


      bedragen x € 1,-  
Tarief rioolheffing 2016 2017 concept 2018   % verschil t.o.v. 2017
Woningen € 230,52 € 237,00 € 241,08 1,7%


Inschatting bouwleges 2018
Basisinkomsten obv meerjarig gemiddelde € 1.350.000
Grote projecten € 600.000
Vergroening leges € -350.000
Raming legesinkomsten bouwaanvragen € 1.600.000


        bedragen x € 1,-
Kwijtscheldingen Rekening  Begroting  Begroting verschil 
  2016 2017 2018 t.o.v. 2017
Afvalstoffenheffing € 202.655 € 229.800 € 279.800 € 50.000
Rioolheffing € 174.224 € 189.200 € 189.200 € 0
Totaal € 376.879 € 419.000 € 469.000 € 50.000
OZB woningen en niet - woningen € 3.906 € 0 € 0 € 0
Hondenbelasting € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal € 380.785 € 419.000 € 469.000 € 50.000


Nr.

Risico

Kans

Maximaal bedrag

(x 1.000)

1

Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde.

50%

€ 23.060

2

Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk.

30%

€ 32.800

3

Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd.

30%

€ 15.700

4

Leeuwenhoekweg wordt niet meer ontwikkeld door gebrek aan vraag.

30%

€ 5.500

5

De rente stijgt vanaf 2025 naar 4,5% voor project Oudeland.

30%

€ 6.000

6

Tekort op ontwikkeling Bleizo.

N.v.t.

€ 2.700

7

Lagere grondprijs Oudeland ook na 2021.

10%

€ 12.300

8

Projectrisico's opbrengsten Westpolder (uitwerking deelplan 7 en 4west, woningbouwprogramma).

30%

€ 4.100

9

Verwerving perceel Oudeland lukt niet en daarmee opbrengsten niet haalbaar.

50%

€ 2.300

10

Projectrisico’s uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting)

30%

€ 2.500        bedragen x € 1.000
Stand per 31 december 2017 2018 2019 2020 2021
Algemene reserve 83.248 83.655 84.011 84.668 85.588
Totale weerstandscapaciteit 83.248 83.655 84.011 84.668 85.588
Benodigde weerstandscapaciteit 55.200 53.900 52.600 51.300 50.000
Ratio weerstandsvermogen  1,5 1,6 1,6 1,7 1,7


Effect op exploitatie saldo (x € 1,0 miljoen) 2018 2019 2020 2021
Saldo begroting 2018-2021 0,9 0,4 0,7 0,9
1. Effect grondverkopen 50% van begroting  -0,2 -0,7 -1,2 -1,7
2. Risico VpB -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
3. Effect indien decentralisaties 5% budgetoverschrijding -0,75 -0,75 -0,75 -0,75
Saldo begroting 2018-2021 -0,55 -1,55 -1,75 -2,05
         
Effect op weerstandsvermogen ultimo jaar (x € 1,0 mio) 2018 2019 2020 2021
Ontwikkeling weerstandsvermogen 82,6 80,6 78,9 76,8
Benodigd weerstandsvermogen 53,9 52,6 51,3 50
Ratio ultimo jaar 1,5 1,5 1,5 1,5


              x € 1.000
  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 273.051 243.037 237.201 211.911 184.435 178.823
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 21.767 16.654 11.654 11.654 11.654 11.654
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 20.834 28.515 17.965 17.553 26.940 11.074
D Financiele activa (cf. art. 36 lid d, e, f en g) 376 376 376 376 376 376
E Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 14.716 0 0 0 0 0
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 2.356 14 14 14 14 14
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 11.464 16.062 9.000 9.000 9.000 9.000
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 167.807 139.094 140.111 132.752 123.402 114.075
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 171% 195% 184% 175% 173% 168%


              x € 1.000
  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 273.051 243.037 237.201 211.911 184.435 178.823
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 21.767 16.654 11.654 11.654 11.654 11.654
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 20.834 28.515 17.965 17.553 26.940 11.074
D Financiele activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f) 4.992 4.494 4.303 4.107 9.351 1.874
E Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 14.716 0 0 0 0 0
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 2.356 14 14 14 14 14
G Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 11.464 16.062 9.000 9.000 9.000 9.000
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 167.807 139.094 140.111 132.752 123.402 114.075
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 168% 192% 181% 172% 166% 167%


              x € 1.000
  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 92.312 94.033 91.226 91.540 92.308 93.632
B Balanstotaal 427.778 402.721 379.736 355.680 339.832 321.219
Solvabiliteit (A/B) x 100% 22% 23% 24% 26% 27% 29%


              x € 1.000
  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A Totaal structurele lasten 96.220 103.888 109.122 109.445 110.149 110.910
B Totaal structurele baten 105.662 105.667 107.656 109.755 110.804 111.744
C Totaal structurele toevoegingen aan reserves 877 2.666 1.266 1.326 1.326 1.326
D Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves 323 2.296 4.360 1.227 1.201 1.009
E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 167.807 139.094 140.111 132.752 123.402 114.075
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/€ x 100% 5% 1% 1% 0% 0% 0%


  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 388,63 384,11 372,59 372,59 372,59 372,59
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 230,52 237,00 241,08 241,08 241,08 241,08
C Afvalstoffenheffing voor een gezin 287,28 257,16 171,93 240,46 240,46 240,46
D Eventuele heffingskorting            
E Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 906,43 878,27 785,60 854,13 854,13 854,13
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 716,00 723,00 723,00 723,00 723,00 723,00
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 127% 121% 109% 118% 118% 118%


              x € 1.000
  Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
A Niet in exploitatie genomen gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV)            
B Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV) 178.173 169.763 144.854 120.673 104.581 86.919
C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 167.807 139.094 140.111 132.752 123.402 114.075
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 106% 122% 103% 91% 85% 76%


Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
  Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
1. Netto schuldquote      
a. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% >130%
b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% >130%
2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4. Structurele exploitatieruimte Begr > 0% Begr = 0% Begr < 100%
5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


Kengetal JR 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1. Netto schuldquote:            
a. zonder correctie doorgeleende gelden 171% 195% 184% 175% 173% 168%
b. met correctie doorgeleende gelden 168% 192% 181% 172% 166% 167%
2. Solvabiliteitsratio 22% 23% 24% 26% 27% 29%
3. Grondexploitatie 106% 122% 103% 91% 85% 76%
4. Structurele exploitatieruimte 5% 1% 1% 0% 0% 0%
5. Belastingcapaciteit 127% 121% 109% 118% 118% 118%


Belangrijkste kapitaalgoederen BBV  Areaal m²/st Vervangingswaarde 
Groen – bomen 20.000 stuks € 18.000.000
Groen overig 2.558.168
Civiele kunstwerken (Water) 2100 stuks € 115.400.000
Wegen 2.800.000 € 154.000.000
Riolering 557 km € 252.000.000
Gebouwen 72 stuks € 145.000.000
Totale vervangingswaarde     ca. € 684.400.000 


    2017 t/m 2021 2022 t/m 2026 vanaf 2027
Rente   2,15% 2,15% 2,15%
Kostenstijging   2,00% 2,00% 2,00%
Opbrengstenstijging        
  Woningbouw 1,00% 2,00% 0,00%
  Bedrijventerrein 1,00% 1,00% 0,00%


Omschrijving Beheerplan Vastgesteld door de raad Frequentie Actualisatie Volgende Actualisatie Financiële vertaling in de begroting Achterstallig onderhoud Reserves en Voorzieningen*
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2017-2024 27-okt-16 2 jaar 2018 Ja Nee Reserve Waterbaggeren
Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 26-nov-15 5 jaar 2020 Ja Nee Voorziening Riool
Beheerplan Gebouwen 2017-2024 27-okt-16 20 2018 Ja Nee Bestemmings-reserve gebouwen
* Zie bijlage Reserves en Voorzieningen        


Schema rentetoerekening 2018 2018 2018
  x € 1000 x € 1000
De externe rentelasten over de korte en lange financiering  € 6.207  
De externe rentebaten     
Saldo externe rentelasten en rentebaten    € 6.207
     
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend  € -4.272  
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend   € -    
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente    € -4.272
     
Saldo door te rekenen externe rente     € 1.934
     
Rente over eigen vermogen   € -    
Rente over voorzieningen (die gewaardeerd zijn op contante waarde)  € -    
Totaal rentetoerekening intern    € -  
     
De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)    € 1.934
     
Boekwaarde vaste activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari    € 216.741
     
Berekende omslagrentepercentage   0,89%
     
Gekozen renteomslagpercentage (mag 0,5% afwijken van berekend)   0,90%
     
De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)    € 1.951
     
Renteresultaat op het taakveld treasury    € 16


      Bedragen x € 1
Jaar Bedrag herfinanciering Rentepercentage Rentekosten nieuwe leningen
2018  € 23.000.000 2,50%  € 575.000
2019  € 11.000.000 2,50%  € 275.000
2020  € -   2,50%  € -  
2021  € -   2,50%  € -  


  Bedragen x € 1
Jaar Totaal verwachte leningenportefeuille 31/12
2018  € 256.000.000
2019  € 239.000.000
2020  € 202.000.000
2021  € 179.000.000


  01-01-12 01-01-13 01-01-14 01-01-15 01-01-16 01-01-17 01-01-18
Toegestane formatie in fte 356 338 322 321 324 335 339
Aantal inwoners per 1/1 55.270 56.512 57.137 58.133 59.039 60.042 61.300
Aantal fte per 1.000 inwoners 6,44 6 5,64 5,52 5,48 5,58 5,53


  Formatie 1-1-2018 incl. effect huidig voorstel
formatie in fte 352
Aantal inwoners per 1/1 61.300
Aantal fte per 1.000 inwoners 5,74


  2018 2019 2020 2021
Formatieve versterkingen (basis op orde) 700 800 800 800
Duurzaamheid 350 350 350 150
Transitie ICT/digitaliseren 150 150 150 0
Benodigde budgetten 1.200 1.300 1.300 950


2018 Begroot  
Meerjarenbegroting € 500.000  
Vervangen telefooncentrale en toestellen   € 120.000
Implementatie en koppelingen Basisregistratie Personen   € 40.000
Vervanging iPads in verband met afschrijving apparatuur   € 25.000
Vervanging website   € 80.000
Vervanging Audio/Visuele middelen raadszaal   € 80.000
Ontwikkeling zaaksysteem   € 35.000
Verschuiving middelen t.b.v. TOP (Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken, zie toelichting)   € 120.000
Totaal   € 500.000


Omschrijving Aantal  Investering MIP
Mobiele werkplek 270 € 680.000
Vaste werkplek 180 € 200.000
Aanpassen technologie   € 300.000
Totaal investering   € 1.180.000
     
Kapitaallasten investering TOP-werken   € 320.000
Vrijval kapitaallasten   -€ 80.000
Kapitaallasten toename t.o.v. KN2018   € 240.000
     
Jaarlijkse lasten technologie/licenties   € 170.000
Vervallen lasten contract Gemlease   -€ 100.000
Bezuiniging op printen en schoonmaak   -€ 55.000
Totaal toename materiele lasten    € 15.000
     
Incidentele inrichtingskosten (technisch)   € 80.000
     
Totaal toename structurele lasten agv TOP-werken € 255.000


Gemeenschappelijke regelingen

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Bedrijvenschap Hoefweg

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Bleizo

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

DCMR Milieudienst Rijnmond

5. Lansingerland Ontwikkelt

€ 1.183.512

€ 1.209.552

€ 1.200.531[1]

 

Jeugdhulp Rijnmond

3. Maatschappelijke ondersteuning

€ 6.484.756

€ 5.408.309  (incl.organisatie-kosten)

€ 5.071.778  

 

MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag)

7. Algemene dekkingsmiddelen

€ 139.922

€ 147.000

 

€ 150.846

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond

3. Maatschappelijke ondersteuning

€ 294.422 gezondheidszorg en € 80.079 inspectie kinderopvang

€ 386.405: inkoop € 300.895 / inspecties kinderopvang     € 85.510

  € 397.849

 

Recreatieschap Rottemeren

5. Lansingerland Ontwikkelt

 € 186.562

€ 188.000

€ 187.807

Schadevergoedings-schap HSL-Zuid

5. Lansingerland Ontwikkelt

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)

7. Algemene dekkingsmiddelen

Netto-bijdrage 2016: € 480.356 aftrek € 31.911

€ 532.000

 

€ 510.000

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1. Bestuur en dienstverlening

€ 2.691.512,- basiszorg en

€ 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 2.719.512,-

€ 2.895.595,- basiszorg en

€ 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 2.923.595,-

€ 3.153.728,-

basiszorg en       € 28.000,- indiv. taken en bijdragen

Totaal

€ 3.181.728,-Vennootschappen en coöperaties

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Dunea (vh Duinwater-bedrijf Zuid-Holland)

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Eneco holding NV

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Stedin NV

7. Algemene Dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.Stichtingen en verenigingen

Programma

Bijdrage 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

5. Lansingerland Ontwikkelt

€ 56.737

€ 57.000

€ 56.737Naam verbonden partij *

Bedrijvenschap Hoefweg

Vestigingsplaats *

Bleiswijk, gemeente Lansingerland.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg (Hoefweg Noord) voor vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en daarmee indirect een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente levert een financiële bijdrage aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%- 50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 0
Eind 2016: € 0

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Begin 2016: € 11,1 mln.
Eind 2016: € 11,0 mln.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2016: € 0

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Een proces om te komen tot grond-uitname is in 2016 opgestart. Bedrijvenschap Hoefweg verwacht in 2017 ca. 20 ha grond uit te nemen bij CV Prisma Bleiswijk, gericht op de afbouw van haar belang in CV Prisma Bleiswijk en een voordelige herfinanciering. De grondexploitatie zal hierdoor verbeteren.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg per 1-1-2017 is positief: € 8,6 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bedrijvenschap Hoefweg heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -2,3 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo en grondprijsontwikkeling. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2016 bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen geen rekening gehouden met risico’s voor Bedrijvenschap Hoefweg. De grondexploitatie Hoefweg bevat nog voldoende weerstandscapaciteit om de risico’s zelf op te vangen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Zie veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financiële analyse: Gemiddeld

Bestuurlijke analyse: Laag

De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg loopt tot 2027. In de periode tot 2027 is bijsturing nog goed mogelijk. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg stimuleert de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een gunstig economisch klimaatNaam verbonden partij *

 

Schadevergoedings-schap HSL-Zuid, A16 en A4.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen;
“Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlengingen reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissing op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.”

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald door de Rijksoverheid.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Er is geen sprake van een eigen vermogen.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2016:

Algemene kosten         € 71.024,27
Deskundigenkosten      € 55.909,34
Schadevergoedingen    € 0,00
Totaal                         € 126.933,61

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&M is er geen sprake van een financieel belang voor de gemeente.
De werkwijzen, bevoegdheden en bevoegdheidsverdeling worden niet aangepast naar aanleiding van de verlenging van de GR. Ook heeft de verlenging geen gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij hem kenbaar wordt gemaakt

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Naar verwachting zal medio 2018 inzicht bestaan in het effect van het maatregelenpakket. Het Schap kan het overgrote deel van de nieuwe en aanvullende aanvragen tot schadevergoeding eerst in behandeling nemen als het duidelijk is welke maatregelen zullen worden getroffen en wat het effect daarvan zal zijn. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&M.
In bestuurlijke zin is vrijwel geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is te beslissen op de aanvragen.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.Naam verbonden partij *

SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)

Vestigingsplaats *

Klaaswaal

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

(art 3 GR)
Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot

 • - de heffing en invordering van belastingen
 • - de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz)
 • - de administratie van vastgoedgegevens
 • - het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

In de begroting SVHW 2018 is de nieuwe tariefstructuur met ingroeimodel verwerkt. Dit betekent voor Lansingerland dat de bijdrage trapsgewijs afneemt van € 510.000 in 2018 naar € 459.000 in 2020.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 463.000,-.
Per 31 december 2016: € 690.000

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 4.392.000
Per 31 december 2016: € 5.490.000

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Een voordelig resultaat van € 227.000

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Het SVHW streeft ernaar om risico 's zoveel mogelijk te ondervangen. Dat is de reden waarom diverse verzekeringen afgesloten zijn voor het onroerend goed, inventaris en personeel. De risico’s waarmee het SVHW geconfronteerd zou kunnen worden zijn:

 • automatiseringsomgeving;
 • calamiteiten van huisvesting;
 • renterisico op een geldlening;
 • personeel.

SVHW is een belangrijke organisatie voor haar 22 deelnemers. Continuïteit van de bedrijfsvoering is daarom essentieel. Het borgen van de bedrijfsvoering dient op het niveau van directie en DB te kunnen worden beslist. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van de deelnemers. Gelet op genoemde risico's en de behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering is het gewenst een financiële buffer in stand te houden. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 december 2013 is daarom besloten de omvang vast te stellen op minimaal € 400.000 en maximaal € 700.000.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Geen.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van  de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. De  jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk. Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld.

De bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld. Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De uitbesteding van de werkzaamheden past in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een besparing op de kosten te realiseren.Naam verbonden partij *

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het openbaar lichaam heeft tot doel[1]:
A. Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
B. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
C. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
D. Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt. 
Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Bijdrage 2017 is € 2.923.595,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:            € 2.895.595,- (Basiszorg) en € 28.000,- (Individuele taken en bijdragen).
Bijdrage 2018 is € 3.181.728-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:        
€ 3.153.728,- (Basiszorg) en € 28.000,- (Individuele taken en bijdragen).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 8.804.184,-
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 8.903.629,-

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016 (Uit jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 66,985 miljoen
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 74,393 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 785.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 is verhoogd met 0,5%. Dit werkt structureel door naar 2017. De indexering voor 2018 is 0,1%.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

In de (concept)begroting 2018 is een aantal risico’s opgenomen, waaronder:

 • - wegvallen inkomsten openbaar meldsysteem (OMS);
 • - samenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond;
 • - wegvallen of niet toereikend zijn van subsidies/bijdragen;
 • - niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (eventuele strafkorting);
 • - FLO-overgangsrecht

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

 • - cao-wijziging en 2e loopbaanbeleid brandweer (FLO);
 • - vertraging in de overdracht van de Landelijke Meldkamer aan de LMO;
 • - invoering Omgevingswet;
 • - herijking bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid;
 • - verhoging van de bijdrage aan de VRR door tariefwijziging;
 • - de weerstandscapaciteit van de VRR;
 • - mogelijke herijking financieringssystematiek 2017/2018    
 • - bijdrage aan het functioneel leeftijdsontslag van de voormalige gemeentelijke beroepsbrandweer;
 • - aandacht voor de ontwikkelingen in Lansingerland die consequenties hebben voor de brandweerzorg in Lansingerland, zoals de aanleg van de A13/A16, de uitbreiding van RTHA en de groei van de bedrijventerreinen en het aantal inwoners tot ongeveer 76.000. Deze ontwikkelingen moeten nadrukkelijk meegenomen worden bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig kazernespreidingsplan.

De VRR groeit toe naar een dynamische en risicogerichte vorm van   brandweerzorg. Voor de uitvoering van het Programma Brandweerzorg is het Plan Brandweerzorg 2017-2020 opgesteld. Dit plan geeft een richtlijn om de brandweerzorg opnieuw in te richten. Het Plan brandweerzorg leidt niet automatisch tot een goedkopere of duurdere brandweerzorg en is ook niet bedoeld als bezuinigingsoperatie. De toekomst moet uitwijzen hoe dit uitpakt.
De burgemeester heeft er bij de VRR op aangedrongen om de kazernes in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs te behouden en zorgvuldig om te gaan met de vrijwilligers Dit dient meegenomen te worden bij de ontwikkeling van het toekomstige beleid.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR vaste taken heeft. De negatieve risico’s die in kaart gebracht kunnen worden zijn laag. Het risico wordt verspreid doordat 15 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling.
Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we regelmatig monitoren.

De gemeente Lansingerland heeft zitting in het DB van de VRR. De burgemeester maakt tevens deel uit van de bestuurlijke auditcommissie die een controlerende functie uitoefent op het beheer en de bedrijfsvoering van de VRR. 

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.Naam verbonden partij *

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea

Vestigingsplaats *

´s Gravenhage

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Dunea wil een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2015 focust op drie pijlers:
1 toekomstbestendige producten en diensten;
2 maatschappelijk ondernemen;
3 vitale organisatie.
Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan alle klanten binnen het verzorgingsgebied en het natuurbeheer in de duingebieden.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren.
Lansingerland bezit 175.542 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2013) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: concept jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 184,5 mln
Per 31 december 2016: € 193,3 mln

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: concept jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: €  391,7 mln
Per 31 december 2016: € 401,7 mln

Financieel resultaat 2016*
(Uit: conceptjaarrekening 2016)

31-12-2016 € 8,8 mln

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Geen

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied.

 

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Lansingerland is aandeelhouder.Naam verbonden partij *

 

Eneco Holding N.V.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De waarborging van duurzame investeringen als aandeelhouder in Eneco. Sluitendheid van de meerjarenbegroting en invloed op majeure investeringsbeslissingen.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Algemeen structureel dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Eigen vermogen begin boekjaar 2016 = € 5.350 miljoen
Eigen vermogen einde boekjaar 2016 = € 5.350 miljoen

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Vreemd vermogen begin boekjaar 2016 = € 4.551 miljoen
Vreemd vermogen einde boekjaar 2016 = € 4.502 miljoen

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Financieel resultaat 2015 € 198 miljoen, waarvan de helft toe te rekenen aan aandeelhouders.
Financieel resultaat 2016 € 199 miljoen, waarvan de helft toe te rekenen aan aandeelhouders.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Op 30 januari 2017 is Eneco gesplitst in Eneco Groep en Stedin Groep. Het financiële belang in deze partijen is ongewijzigd gebleven.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de netto winst in enig jaar. Eneco heeft de verwachting uitgesproken dat de dividenduitkeringen voor de komende jaren op het huidige peil zullen blijven.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Op 30 januari 2017 is Eneco gesplitst tussen Eneco Groep en Stedin Groep. De gemeente bezint zich op het aandeelhouderschap van Eneco. Daartoe is in 2017 een proces opgestart om, gezamenlijk met alle aandeelhouders van Eneco, hier op een zorgvuldige wijze naar te kijken. Dit proces bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft de consultatiefase waarin de gemeenten een principebesluit nemen om de aandelen aan te houden of te verkopen. Deze consultatiefase wordt in 2017 afgerond. De tweede fase betreft een (eventueel) verkooptraject. Op het moment van schrijven van deze begrotingis niet bekend of en hoe dit verkoopproces start.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. Na de splitsing is Eneco een commercieel bedrijf met een toegenomen binnen- en buitenlands acquisitieprogramma en navenant toenemend risicoprofiel.

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor het risico op een afnemend dividend en bezint zich op het aandeelhouderschap. Daarmee heeft Eneco een gemiddeld financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

n.v.t.Naam verbonden partij *

Stedin N.V.

Vestigingsplaats *

Rotterdam

Deelnemende partijen

De aandelen van Stedin zijn in handen van 53 Nederlandse gemeenten.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied. Sluitendheid van de meerjarenbegroting en invloed op majeure investeringsbeslissingen.

Veranderingen in 2017 en 2018 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de

verbonden partij heeft.

n.v.t.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Algemeen structureel dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

n.v.t.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

n.v.t.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

n.v.t.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de netto winst in enig jaar. 

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.
Wel bestaat er een mogelijk risico ten aanzien van de hoogtes van de dividenduitkeringen, afhankelijk van de toekomstige bedrijfsresultaten van Stedin.Naam verbonden partij *

Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

Vestigingsplaats *

Lansingerland

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De stichting heeft ten doel:
a. het uitvoeren of doen uitvoeren van het algemeen management voor de dienstverlening met als doel het initiële kwaliteitsniveau van en het verblijfsklimaat op bedrijvenpark Oudeland te behouden en waar mogelijk te verhogen, een en ander overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
b. het uitvoeren of doen uitvoeren van terreinbeveiliging op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
c. het (doen) realiseren, (doen) beheren en (doen) onderhouden van bedrijfsverwijzingen op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen;
d. het beheren en onderhouden of doen beheren en onderhouden van de openbare ruimte op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig het daartoe opgestelde beheerplan; en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. Daarnaast is de taak van de stichting PMBO het organiseren, in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau (ruimtelijk, technisch en voor veiligheid) op bedrijvenpark Oudeland.

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De gemeente Lansingerland draagt het beschikbare budget voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte over aan de stichting PMBO. Het gaat daarbij alleen om het budget behorende bij de taken die daadwerkelijk worden overgedragen, dit is voor de gemeente dus budgetneutraal. Het gaat om een bedrag van € 56.737,-.
De verhouding bijdrage ondernemers – bijdrage gemeente voor het totale parkmanagement bedraagt in 2016 70%-30%.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2015)

Begin 2016 € 234.223
Eind 2016 € 261.417

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2015)

Begin 2016 € 52.755
Eind 2016 € 13.386

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

€ 2.194

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2017 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Er hebben zich geen veranderingen in het financieel belang voorgedaan.
In 2014 is de Beheerovereenkomst tussen de gemeente Lansingeland en de stichting PMBO ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken voor het dagelijks beheer en onderhoud van Oudeland vastgelegd. De kaders hiervoor staan beschreven in het bijbehorende beheerplan.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen bijzonderheden.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Belangrijk aandachtspunt is alle ondernemers/eigenaren van Oudeland betrokken te houden bij de in stand houding van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Tevens het benutten van alle mogelijkheden om gronden uit te geven aan nieuwe ondernemers en het bedrijvenpark te laten groeien.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Financieel en bestuurlijk zijn de risico’s laag.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Een goed georganiseerd en vitaal bedrijventerrein levert een belangrijke

bijdrage aan de plaatselijke en regionale economie.Naam verbonden partij *

Bank Nederlandse Gemeenten                                                                                       

Vestigingsplaats *

Den Haag

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen in 2017 en 2018 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Er worden geen veranderingen verwacht.

 

Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Wij dragen financieel niets bij. Als aandeelhouder van 15.015 van de totaal circa 56 mln. aandelen ontvangen wij 0,027% van de netto winst die uitgekeerd wordt aan aandeelhouders.
Algemeen dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland heeft 0,027% van de aandelen BNG in het bezit (15.015 van de ruim 56 miljoen aandelen).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 4.163 mln.
Per 31 december 2016: € 4.486 mln.

 

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

Per 1 januari 2016: € 145.328 mln.
Per 31 december 2016: € 149.494 mln.

Financieel resultaat 2016*
(Uit: jaarrekening 2016)

De netto winst 2016 bedraagt € 369 mln. (in 2015: € 226). Per aandeel is € 1,64 uitgekeerd aan dividend. De dividenduitkering over 2016, die in 2017 uitgekeerd is, bedraagt voor Lansingerland € 24.625

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2016 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

n.v.t.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

n.v.t.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

N.v.t.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is.
Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma?*

Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting.Kern Woningbouw Bedrijven-terreinen Centrum-ontwikkeling Overig
Berkel en Rodenrijs Meerpolder Oudeland Berkel Centrum  
Westpolder/Bolwerk
Rodenrijse Zoom
RvR Groenzoom
Bergschenhoek Wilderszijde (doorlopende deel) Leeuwenhoekweg Bergschenhoek Centrum Landscheidingspark Horeca
Parkzoom
Kavels Boterdorp
Bleiswijk De Tuinen   Vluchtheuvel  


Tabel Woningbouwplanning (oplevering)            
  Gerealiseerd   Prognose         
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grondexploitaties        280  325  655  630  390
Particulier        80  150  70  220  110
Totaal  316  461  268  360  475  725  850  500


Tabel uitgifte bedrijfsterrein        
Verwachte uitgifte bedrijfsterrein in ha 2017 2018 2019 2020 2021
Oudeland 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0
Leeuwenhoekweg 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0
Bleizo 23,0 1,7 1,7 1,7 1,7
Hoefweg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0


Tabel actualisatie grondexploitaties (in miljoenen €)      

 

Prijspeil

                A=
Actualisatie 2016
          01-01-16

                 B=
MPG 2017 / JR 2016
            01-01-17

               C=
Verschil B t.o.v. A

Totaal negatieve grexen op NCW tbv JR 2016  € -50,45  € -45,21  € 5,24
Resultaat grex Landscheidingspark Horeca  -   € -0,25  € -0,25
Totaal negatieve grexen op NCW per 1-1-2017  € -50,45  € -45,47  € 4,98
Totaal positieve grexen op NCW  € 4,73  € 3,91  € -0,81
Totaal op NCW   € -45,72  € -41,55  € 4,17


Tabel risicoprofielen    
  2016 2017
Parkzoom Laag Laag
Wilderszijde Midden Midden
De Tuinen Laag Laag
Leeuwenhoekweg Hoog Hoog
Scholen Boterdorp Laag Laag
Centrum Bergschenhoek Laag Laag
Meerpolder Laag Laag
Berkel Centrum Midden Laag
Westpolder Hoog Hoog
Oudeland Hoog Hoog
Rodenrijse Zoom Laag Laag
Vluchtheuvel Laag Laag
RvR Groenzoom Laag Laag
Landscheidingspark Horeca Laag Laag
     
     
Bleizo Hoog Hoog
Hoefweg Hoog Hoog
     
Wilderszijde (MVA) Hoog Hoog


Tabel verloop grondexloitaties        
Verloop grondexploitaties 2018 2019 2020 2021
Kostensoort        
Verwerving  € 5.191.887  € 351.827  € 349.575  € 284.233
Tijdelijk beheer  € 338.657  € 322.748  € 281.129  € 162.696
Sloop  € 47.829  € 53.533  € -  € 18.220
Milieu  € 310.010  € 151.333  € 20.216  € 49.959
Civiel technische werken  € 8.043.389  € 8.622.076  € 5.568.667  € 3.881.096
VTA  € 3.890.922  € 2.862.860  € 2.219.407  € 1.935.901
Fondsen en afdrachten  € 388.571  € 231.179  € 373.315  € 93.250
Rente  € -  € -  € -  € -
Totaal kosten  € 18.211.266  € 12.595.556  € 8.812.309  € 6.425.355
         
Opbrengstensoort        
Grondopbrengsten  € 46.408.985  € 39.193.758  € 36.280.687  € 26.013.392
Overige opbrengsten  € 469.459  € 420.706  € -  € -
Totaal opbrengsten  € 46.878.444  € 39.614.463  € 36.280.687  € 26.013.392
         
Saldo kosten en opbrengsten  € 28.667.179  € 27.018.907  € 27.468.377  € 19.588.037
         
Boekwaarden per einde jaar  € -188.995.070  € -165.755.983  € -141.324.186  € -124.331.709
         
Boekwaarde 31-12-2016  € -219.269.509      


Tabel nog te realiseren kosten en opbrengsten per project  
Project Totaal nog te realiseren kosten Totaal nog te realiseren opbrengsten
Parkzoom  € 14.471.159  € 18.407.403
Wilderszijde  € 12.828.543  € 25.936.503
Centrum Bergschenhoek  € 74.466  € 41.250
Leeuwenhoekweg  € 1.411.332  € 7.501.689
Meerpolder  € 10.174.472  € 9.774.757
Westpolder  € 13.616.259  € 97.782.768
Oudeland  € 45.288.533  € 133.052.525
De Tuinen  € 2.213.838  € 4.374.797
Scholen Boterdorp  € 49.155  € 216.644
Roderijse Zoom  € 475.857  € 1.381.520
Berkel Centrum  € 5.412.412  € 6.676.139
Groenzoom RvR  € 11.445.408  € 15.731.181
Vluchtheuvel  € 40.613  € -
Landscheidingspark Horeca  € 605.323  € 350.000


        bedragen x € 1.000
Stelposten en reservering 2018 2019 2020 2021
Stelposten        
1. Verkoop vier sociaal culturele panden (programma 7) 156 156 156 156
Reservering        
1. Vennootschapsbelasting, niet overheidstaken (programma 7) -14 -14 -14 -14
2. Nieuw beleid coalitieakkoord 2014 (programma 7)   -30 -30 -30
Totaal 142 112 112 112
"+ = lagere lasten: - = hogere lasten"        


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde 30.0 23060000.0 6918000.0
Belasting Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd 30.0 11500000.0 3450000.0
Grondexploitatie Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk 30.0 23200000.0 6960000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade risico 30.0 3500000.0 1050000.0
Grondexploitatie Niet of later verkopen incourante rest kavels Oudeland 30.0 6200000.0 1860000.0
Grondexploitatie Tekort op ontwikkeling Bleizo None 1750000.0 None
Projecten Projectrisico's opbrengsten Westpolder 30.0 4100000.0 1230000.0
Grondexploitatie Lagere grondprijs Oudeland ook na 2021 10.0 12300000.0 1230000.0
Projecten Projectrisico's uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting) 30.0 2500000.0 750000.0
BUIG Aanvullende uitkering BUIG wordt niet toegekend 30.0 1200000.0 360000.0

Effect op exploitatie saldo (x € 1,0 miljoen) 2019 2020 2021 2022
Saldo begroting 2019-2022 3,9 3,2 4,2 4,1
1. Effect grondverkopen 50% van begroting -0,1 -0,4 -0,7 -1,0
2. Risico VPB -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
3. Algemene uitkering 1% lager -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
4. Effect indien decentralisaties 5% budgetoverschrijding -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Saldo begroting 2019-2022 1,9 0,9 1,6 1,2


Nr. Risico Kans Maximaal bedrag (x 1.000)
1 Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde 30% € 23.060
2 Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd 30% € 11.500
3 Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk 30% € 23.200
4 Planschade risico 30% € 3.500
5 Niet of later verkopen incourante rest kavels Oudeland 30% € 6.200
6 Tekort op ontwikkeling Bleizo N.v.t. € 1.750
7 Projectrisico's opbrengsten Westpolder (uitwerking deelplan 7 en 4 West, woningbouwprogramma) 30% € 4.100
8 Lagere grondprijs Oudeland ook na 2021 10% € 12.300
9 Projectrisico's uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting) 30% € 2.500
10 Aanvullende uitkering BUIG wordt niet toegekend 30% € 1.200


          bedragen x € 1.000
Stand per 31 december 2018 2019 2020 2021 2022
Algemene reserve 98.625 101.642 104.151 107.613 110.934
Totale weerstandscapaciteit 98.625 101.642 104.151 107.613 110.934
Benodigde weerstandscapaciteit 41.036 40.010 39.010 38.035 37.084
Ratio weerstandsvermogen 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0


            Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 257.479 224.409 210.263 191.588 176.904 160.709
B) Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 17.550 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
C) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 19.568 43.179 54.445 45.034 42.362 39.250
D) Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 376 376 376 376 376 376
E) Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 28.463 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
F) Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 1.004 0 0 0 0 0
G) Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 3.423 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
H) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 147.780 151.491 148.262 140.398 133.608 130.114
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 177% 173% 175% 164% 160% 149%


            Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 257.479 224.409 210.263 191.588 176.904 160.709
B) Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 17.550 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
C) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 19.568 43.179 54.445 45.034 42.362 39.250
D) Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 4.798 4.193 4.010 3.826 3.635 3.437
E) Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 28.463 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
F) Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 1.004 0 0 0 0 0
G) Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 3.423 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
H) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 147.780 151.491 148.262 140.398 133.608 130.114
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 174% 170% 172% 162% 157% 147%


            Bedragen x € 1.000
Solvabiliteit Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 105.327 107.981 108.732 110.724 113.758 116.932
B) Balanstotaal 423.607 408.278 408.326 381.418 368.333 353.080
Solvabiliteit (A/B) x 100% 25% 26% 27% 29% 31% 33%


            Bedragen x € 1.000
Structurele exploitatieruimte Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) Totaal structurele lasten 129.581 114.709 116.386 137.344 130.310 126.945
B) Totaal structurele baten 138.777 117.956 118.028 140.198 133.408 130.114
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves 971 1.071 971 972 1.067 1.067
D) Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 425 3.182 2.677 1.489 1.496 1.214
E) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 147.780 151.491 148.262 140.398 133.608 130.114
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 6% 4% 2% 2% 3% 3%


            Bedragen x € 1,-
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 384,08 381,33 366,00 366,00 366,00 366,00
B) Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 237,00 241,08 245,18 249,35 253,59 257,90
C) Afvalstoffenheffing voor een gezin 257,16 171,93 229,92 229,92 229,92 229,92
D) Eventuele heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 878,24 794,34 841,10 845,27 849,51 853,82
F) Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 749,45 751,97 749,02 749,02 749,02 749,02
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 117% 106% 112% 113% 113% 114%


            Bedragen x € 1.000
Grondexploitatie Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
A) Niet in exploitatie genomen gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) 0 0 0 0 0 0
B) Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV) 174.015 167.401 155.436 126.185 108.697 90.302
C) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 147.780 151.491 148.262 140.398 133.608 130.114
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 118% 111% 105% 90% 81% 69%


Kengetal Categorie A: minst risicovol Categorie B: neutraal Categorie C: meest risicovol
1. Netto schuldquote      
a. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% > 130%
b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90-103% > 130%
2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
4. Structurele exploitatieruimte Begr > 0% Begr = 0% Begr < 0%
5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
1. Netto schuldquote:            
a. zonder correctie doorgeleende gelden 177% 173% 175% 164% 160% 149%
b. met correctie doorgeleende gelden 174% 170% 172% 162% 157% 147%
2. Solvabiliteitsratio 25% 26% 27% 29% 31% 33%
3. Grondexploitatie 118% 111% 105% 90% 81% 69%
4. Structurele exploitatieruimte 6% 4% 2% 2% 3% 3%
5. Belastingcapaciteit 117% 106% 112% 113% 113% 114%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde 30.0 23060000.0 6918000.0
Kapitaalgoederen Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd. 30.0 12500000.0 3750000.0
Grondexploitatie Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk. 30.0 9370000.0 2811000.0
Grondexploitatie Perceel in Oudeland kan niet worden verworven en daardoor niet worden uitgegeven. 50.0 4410000.0 2205000.0
Grondexploitatie Niet of later verkopen incourante restkavels Oudeland. 30.0 6200000.0 1860000.0
Grondexploitatie Lagere grondprijs Oudeland na 6 jaar. 10.0 12435000.0 1243500.0
Projecten Projectrisico's uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting) 30.0 2500000.0 750000.0
BUIG Lagere dekking Rijk inkomensdeel BUIG 30.0 1200000.0 360000.0
Projecten Niet halen targets deelplannen Westpolder 30.0 2300000.0 690000.0
Grondexploitatie Verwachte versnelling in GREX Groenzoom vindt niet plaats 30.0 2000000.0 600000.0

Kengetal Categorie A: minst risicovol Categorie B: neutraal Categorie C: meest risicovol
Netto schuldquote < 90% 90-130% > 130%


Bedragen x € 1.000
Opbrengst lokale heffingen Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
OZB woningen 8.946 8.367 8.472 8.221 8.019 8.154 8.288
OZB niet-woningen 5.945 5.989 6.013 6.097 6.118 6.139 6.160
Afvalstoffenheffing 3.836 4.352 6.661 6.837 6.828 6.826 6.824
Rioolheffing 6.237 6.421 6.489 6.691 6.930 7.180 7.456
Lijkbezorgingsrechten 246 212 212 212 212 212 212
Leges burgerzaken 731 484 450 480 476 476 476
Leges bouw 4.776 2.500 2.600 2.500 2.200 2.000 2.000
Hondenbelasting 297 299 299 299 299 299 299
Marktgelden 63 71 71 71 71 71 71
Precariobelasting, uitstallingen 39 45 45 45 45 45 45
Precariobelasting, kabels en leidingen 201 200 200 200 0 0 0
Totaal 31.317 28.940 31.512 31.653 31.198 31.402 31.831
Stijging t.o.v. jaar t-1 2.572 141 -455 204 429
*Begroting 2019 na wijzigingen in het lopende jaar


(1) Meerpersoonshuishouden met eigen woning en een (fictieve) WOZ-waarde van € 323.000 Bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag 2019 Aanslag 2020 Verschil in € Verschil in %
OZB 353,69 329,46 -24,23 -6,85%
Afvalstoffenheffing 240,48 290,49 50,01 20,80%
Rioolheffing 245,18 249,35 4,17 1,70%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) 839,35 869,30 29,96 3,57%
(2) Meerpersoonshuishouden met een huurwoning Bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag 2019 Aanslag 2020 Verschil in € Verschil in %
Afvalstoffenheffing 240,48 290,49 50,01 20,80%
Rioolheffing 245,18 249,35 4,17 1,70%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) 485,66 539,84 54,18 11,16%
(3) Detailhandel met eigen woning met een (fictieve) WOZ-waarde van € 450.000 Bedragen x € 1,-
Lokale lasten Lansingerland Aanslag 2019 Aanslag 2020 Verschil in € Verschil in %
OZB 1.915,20 1.896,30 -18,90 -0,99%
Rioolheffing 245,18 249,35 4,17 1,70%
Aanslag gemeentelijke belastingen (via SVHW) 2.160,38 2.145,65 -14,73 -0,68%
Bedragen x € 1,-
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 381,33 353,69 329,46 329,46 329,46 329,46
B) Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 241,08 245,18 249,35 253,59 257,90 262,28
C) Afvalstoffenheffing voor een gezin 237,24 240,48 290,49 294,30 288,56 282,89
D) Eventuele heffingskorting -65,31 -53,46 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 794,34 785,89 869,30 877,35 875,92 874,63
F) Landelijke gemiddelde jaar ervoor 751,97 749,02 764,95 764,95 764,95 764,95
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 105,63% 104,92% 113,64% 114,69% 114,51% 114,34%


Bedragen x € 1,-
COELO - 2019 Laagste Landelijk gemiddelde Hoogste Lansingerland 2019 Lansingerland 2020 concept
OZB woningen (eigenaar) 0,0379% 0,1150% 0,2509% 0,1095% 0,1020%
OZB niet-woningen (eigenaar + gebruiker) 0,0668% 0,4779% 1,4075% 0,4256% 0,4214%
Afvalstoffenheffing MPH* 37,00 263,00 419,00 240,48 290,49
Rioolheffing 0-500 m3 0,00 340,00 1.370,00 245,18 249,35
Hondenbelasting (1ste hond) 15,37 45,46 124,80 81,48 81,48
Woonlasten meerpersoonshuishouden 511,00 740,00 1.446,00 833,46 869,30
*exclusief eenmalige korting 2019


Bedragen x € 1,-
Woonlasten in de regio 2019 Gemiddelde WOZ-waarde Rangnummer Gemiddelde woonlasten EPH Gemiddelde woonlasten MPH Vergelijking Lansingerland MPH
Lansingerland 317.709 231 742,66 780,09 100,00%
Delft 218.000 178 708,89 753,74 96,62%
Pijnacker-Nootdorp 211.819 316 722,16 850,06 108,97%
Zoetermeer 262.183 254 779,92 795,09 101,92%
Zuidplas 319.000 323 777,01 860,05 110,25%
Bedragen x € 1,-
Tarieven 2019 in de regio Lansingerland Delft Pijnacker-Nootdorp Zoetermeer Zuidplas
OZB
Eigendom woningen 0,1095% 0,1305% 0,0992% 0,1680% 0,1154%
Eigendom niet-woningen 0,2348% 0,2775% 0,2191% 0,4140% 0,1772%
Gebruik niet-woningen 0,1908% 0,2172% 0,1558% 0,3218% 0,1330%
Totaal niet-woningen 0,4256% 0,4947% 0,3749% 0,7358% 0,3102%
OZB-aanslag woningen (a) 347,89 276,42 316,45 366,24 302,56
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden 149,59 225,76 232,20 235,27 230,17
Meerpersoonshuishouden (b) 187,02 353,66 315,24 280,12 245,33
Rioolheffing (c) 245,18 219,98 228,36 107,38 247,20
Gemiddelde woonlasten MPH (a+b+c) 780,09 850,06 860,05 753,74 795,09


Ozb - tarieven 2018 2019 Concept 2020 % verschil t.o.v. 2019
Eigenaar (woning) 0,1319% 0,1095% 0,1020% -6,85%
Eigenaar (niet-woning) 0,2472% 0,2348% 0,2325% -0,98%
Gebruiker (niet-woning) 0,1981% 0,1908% 0,1889% -1,00%


Waardeontwikkeling en gevolgen ozb-tarief 2018 2019 2020
Waardeontwikkeling t.o.v. 1 januari jaar t-1
Woningen 3,50% 10,60% 7,40%
Niet-woningen 0,00% 3,70% 1,00%
Inflatiecorrectie 0,00% 0,00% 0,00%
Extra (korting op inkomsten) -3,00% -8,00% 0,00%
Gevolgen voor tarief
Eigenaar (woningen) -6,30% -16,98% -6,89%
Eigenaar (niet-woningen) -3,00% -5,02% -0,98%
Gebruiker (niet-woningen) -3,00% -3,69% -1,00%
* Wet Waardering Onroerende Zaken


Bedragen x € 1,-
Tarieven afvalstoffenheffing 2018 2019 Concept 2020 % verschil
Na teruggave Voor teruggave Na teruggave Voor teruggave t.o.v. 2019
Eenpersoonshuishoudens 149,59 189,84 149,59 192,36 232,39 20,81%
Meerpersoonshuishoudens 187,02 237,24 187,02 240,48 290,49 20,80%


Bedragen x € 1.000
Jaar Saldo langlopende leningen ultimo boekjaar
2020 156.318
2021 138.049
2022 121.851
2023 80.354


Bedragen x € 1,-
Tarieven rioolheffing 2018 2019 2020 % verschil t.o.v. 2019
Eenpersoonshuishoudens 241,08 245,18 249,35 1,70%
Meerpersoonshuishoudens 241,08 245,18 249,35 1,70%


Bedragen x € 1,-
Inschatting bouwleges 2019
Basisinkomsten o.b.v. meerjarig gemiddelde 2.950.000
Vergroening leges -350.000
Raming legesinkomsten bouwaanvragen 2.600.000


Bedragen x € 1,-
Kwijtscheldingen Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Verschil t.o.v. 2019
Afvalstoffenheffing 124.543 139.800 189.800 50.000
Rioolheffing 181.377 189.200 189.200 0
Hondenbelasting 0 0 0 0
OZB (niet-)woningen 3.976 0 0 0
Totaal 309.896 329.000 379.000 50.000


Bedragen x € 1.000
Kostendekkendheid tarieven rechten Afvalstoffenheffing Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Marktgelden
Directe kosten 5.412.995 5.399.834 210 59
Directe inkomsten, exclusief heffingen 467.090 13.000
Netto directe kosten 4.945.905 5.386.834 210 59
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente 656.077 539.753 159 56
BTW 1.059.185 562.497
Totaal toe te rekenen kosten 6.661.167 6.489.084 369 115
Opbrengst heffingen 6.661.000 6.489.084 212 71
Dekking 100,00% 100,00% 57,45% 61,74%


Onderbouwing kostendkekendheid leges Bedragen x € 1,-
Hfd Omschrijving Lasten Overhead Totaal lasten Baten Kostendekkendheid
1.1 Burgerlijke stand 61.689 51.726 113.415 85.617 75,49%
1.2 Reisdocumenten 58.271 55.856 114.127 89.691 78,59%
1.3 Rijbewijzen 123.620 94.302 217.922 215.000 98,66%
1.4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen 16.425 10.156 26.580 24.274 91,32%
1.5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 0 0 0 0 -
1.6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 0 0 0 0 -
1.7 Bestuursstukken 0 0 0 0 -
1.8 Vastgoedinformatie 1.679 1.406 3.086 2.676 86,73%
1.9 Overige publiekszaken 9.239 9.401 18.640 14.597 78,31%
1.10 Gemeentearchief 0 0 0 0 -
1.11 Huisvestingswet 0 0 0 0 -
1.12 Leegstandwet 0 0 0 0 -
1.13 Gemeentegarantie 0 0 0 0 -
1.14 Marktstandplaatsen 0 0 0 0 -
1.15 Winkeltijdenwet 0 0 0 0 -
1.16 Kansspelen 672 562 1.234 638 51,69%
1.17 Kinderopvang en peuterspeelzalen 0 0 0 0 -
1.18 Telecommunicatie 0 0 0 0 -
1.19 Verkeer en vervoer 17.267 13.620 30.888 15.254 49,39%
1.20 Diversen 63.742 61.664 125.405 75.348 60,08%
1.21 In deze titel niet benoemde beschikking 0 0 0 0 -
1 Subtotaal titel 1 352.604 298.693 651.297 523.095 80,32%
2.1 Begripsomschrijvingen 0 0 0 0 -
2.2 Vooroverleg / beoordelen conceptaanvraag 0 0 0 0 -
2.3 Omgevingsvergunning 1.801.592 848.631 2.650.223 2.600.000 98,10%
2.4 Vermindering 0 0 0 0 -
2.5 Teruggaaf 0 0 0 0 -
2.6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 0 0 0 0 -
2.7 Bestemmingswijzingen zonder activiteiten 0 0 0 0 -
2.8 Sloopmelding 0 0 0 0 -
2.9 Openstellingsvergunning 0 0 0 0 -
2.10 In deze titel niet benoemde beschikking 0 0 0 0 -
2 Subtotaal titel 2 1.801.592 848.631 2.650.223 2.600.000 98,10%
3.1 Horeca 12.133 10.253 22.386 17.645 78,82%
3.2 Organiseren van evenementen of markten 4.467 3.775 8.242 6.792 82,41%
3.3 Prostitutiebedrijven 0 0 0 0 -
3.4 Splitsingsvergunning woonruimte 0 0 0 0 -
3.5 Leefmilieuverordening 672 562 1.234 962 77,94%
3.6 Brandbeveiligingsverordening 280 234 514 201 39,08%
3.7 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 0 0 0 0 -
3 Subtotaal titel 3 17.552 14.824 32.376 25.600 79,07%
Totaal legesverordening 2.171.748 1.162.148 3.333.896 3.148.695 94,44%


Bedragen x € 1.000
Nr. Risico Kans Maximaal bedrag
1 Wilderszijde wordt niet meer ontwikkeld en grond afboeken naar restwaarde. 30% € 23.060
2 Fiscale optimalisatie Westpolder wordt niet gerealiseerd. 30% € 12.500
3 Vraag naar bedrijventerrein Oudeland komt onder druk. 30% € 9.370
4 Perceel in Oudeland kan niet worden verworven en daardoor niet worden uit gegeven. 50% € 4.410
5 Niet of later verkopen incourante restkavels Oudeland 30% € 6.200
6 Lagere grondprijs Oudeland na 6 jaar. 10% € 12.435
7 Projectrisico’s uitvoering Westpolder (parkeren, fietsen, ontsluiting) 30% € 2.500
8 Lagere dekking Rijk inkomensdeel BUIG 30% € 1.200
9 Niet halen targets deelplannen Westpolder 30% € 2.300
10 Verwachte versnelling in GREX Groenzoom vindt niet plaats 30% € 2.000


Bedragen x € 1.000
Stand per 31 december 2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve 102.131 86.414 86.575 85.319 85.206
Totale weerstandscapaciteit 102.131 86.414 86.575 85.319 85.206
Benodigde weerstandscapaciteit 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300
Ratio weerstandsvermogen 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2


Bedragen x € 1.000.000
Effect op exploitatie saldo 2020 2021 2022 2023
Saldo begroting 2020-2023 1 0,9 -0,5 0,4
1. Effect grondverkopen 50% van begroting -0,4 -0,7 -0,9 -1,1
2. Risico VPB -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
3. Algemene uitkering 1% lager -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
4. Effect indien decentralisaties 5% budgetoverschrijding -0,75 -0,75 -0,75 -0,75
Saldo begroting 2020-2023 -1,25 -1,65 -3,25 -2,55


Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 224.433 183.711 156.367 138.098 121.903 80.709
B) Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 16.160 19.000 23.544 38.037 33.777 58.354
C) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 18.708 17.003 17.003 17.003 17.003 17.003
D) Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 376 376 376 376 376 376
E) Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 16.992 25.111 12.000 12.000 12.000 12.000
F) Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 0 0 0 0 0 0
G) Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 3.971 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
H) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 195.672 143.390 149.511 143.414 132.304 131.314
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 122% 133% 121% 124% 119% 107%


Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 224.433 183.711 156.367 138.098 121.903 80.709
B) Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 16.160 19.000 23.544 38.037 33.777 58.354
C) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 18.708 17.003 17.003 17.003 17.003 17.003
D) Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 4.138 3.959 3.778 3.590 3.397 3.196
E) Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 16.992 25.111 12.000 12.000 12.000 12.000
F) Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 0 0 0 0 0 0
G) Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 3.971 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
H) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 195.672 143.390 149.510 143.414 132.304 131.314
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 120% 131% 119% 122% 117% 105%


Bedragen x € 1.000
Solvabiliteit Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 115.060 108.204 105.759 104.026 101.406 100.784
B) Balanstotaal 395.709 347.273 323.208 319.399 297.962 282.242
Solvabiliteit (A/B) x 100% 29% 31% 33% 33% 34% 36%


Bedragen x € 1.000
Structurele exploitatieruimte Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) Totaal structurele lasten 147.033 145.941 123.930 124.196 124.955 123.679
B) Totaal structurele baten 150.411 142.711 122.756 123.593 122.826 123.436
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves 1.071 2.543 745 730 744 727
D) Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 3.182 3.369 2.564 1.930 2.294 1.766
E) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 195.673 143.390 149.511 143.414 132.304 131.315
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 3% -2% 0% 0% 0% 1%


Bedragen x € 1,-
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 381,33 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00
B) Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 241,08 245,18 249,35 253,59 257,90 262,28
C) Afvalstoffenheffing voor een gezin 237,24 240,48 290,49 294,30 288,56 282,89
D) Eventuele heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 859,65 851,66 905,84 913,89 912,46 911,17
F) Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 751,97 749,02 749,02 749,02 749,02 749,02
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 114% 114% 121% 122% 122% 122%


Bedragen x € 1.000
Grondexploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
A) Niet in exploitatie genomen gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV)
B) Bouwgronden in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV) 126.474 95.300 71.011 58.615 32.529 18.413
C) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 195.673 143.390 149.511 143.414 132.304 131.315
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 65% 66% 47% 41% 25% 14%


Kengetal Categorie A: minst risicovol Categorie B: neutraal Categorie C: meest risicovol
1. Netto schuldquote
a. zonder correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% > 130%
b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90-130% > 130%
2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
4. Structurele exploitatieruimte Begr > 0% Begr = 0% Begr < 0%
5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%
Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
1. Netto schuldquote
a. zonder correctie doorgeleende gelden 122% 133% 121% 124% 119% 107%
b. met correctie doorgeleende gelden 120% 131% 119% 122% 117% 105%
2. Solvabiliteitsratio 29% 31% 33% 33% 34% 36%
3. Grondexploitatie 65% 66% 47% 41% 25% 14%
4. Structurele exploitatieruimte 3% -2% 0% 0% 0% 1%
5. Belastingcapaciteit 114% 114% 121% 122% 122% 122%


Bedragen x € 1,-
Kapitaalgoederen Areaal m2/st Vervangingswaarde
Groen - algemeen 3.000.000 m2 22.750.000
Groen - bomen 23.000 stuks
Wegen 3.300.000 m2 180.000.000
Riolering 557.000 m2 260.000.000
Civiele kunstwerken 2.219 stuks 125.000.000
Gebouwen 63 stuks 150.000.000
Totale vervangingswaarde 737.750.000


Omschrijving Beheerplan Vastgesteld door de raad Frequentie Actualisatie Actualisatie Financiële vertaling in de begroting Achterstallig onderhoud Reserves en Voorzieningen
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2017-2024 27 oktober 2016 4  jaar. In 2018 verwerken we eenmalig eerder genomen besluiten. 2020 Ja Deels, zie toelichting wegen. Reserve Waterbaggeren
Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 26 november 2015 5 jaar 2020 Ja Deels, zie toelichting Riolering. Voorziening Riool
Beheerplan Gebouwen 2017-2024 27 oktober 2016 4 jaar. In 2019 verwerken we eenmalig de impact van verduurzaming. 2019 Ja Nee Bestemmingsreserve gebouwen


Bedragen x € 1.000
Kasgeldlimiet Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023
Omvang begroting 2020-2023 149.511 143.414 132.304 131.315
1. Toegestane kasgeldlimiet
     In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
     In bedragen 12.708 12.190 11.246 11.162
     Renterisico's afgedekt met CAP 0 0 0 0
     Totaal kasgeldlimiet 12.708 12.190 11.246 11.162
2. Omvang vlottende schuld
     Opgenomen gelden < 1 jaar 12.000 12.000 12.000 12000
     Schuld in rekening courant 0 0 0 0
     Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0
     Overige geldleningen (geen vaste schuld) 0 0 0 0
     Totaal omvang vlottende schuld 12.000 12.000 12.000 12.000
3. Vlottende middelen
     Contante gelden in kas 0 0 0 0
     Tegoeden in rekening courant 0 0 0 0
     Overige uitstaande gelden < 1 jaar 12.000 12.000 12.000 12000
     Totaal vlottende middelen 12000 12000 12000 12000
Toets kasgeldlimiet
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) 0 0 0 0
Ruimte(+)/Overschrijding(-); (1-4) 12.708 12.190 11.246 11.162


Bedragen x € 1.000
Renterisico's vaste schuld Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023
Renterisico's
     Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0
     Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0
1. Saldo renteherziening op vaste schuld 0 0 0 0
2. Aflossingen 27.347 18.269 16.198 69.198
3. Renterisico op vaste schuld (1+2) 27.347 18.269 16.198 69.198
4. Renterisiconorm (4) 29.902 28.683 26.461 26.263
5. Ruimte renterisiconorm
5.a. Ruimte onder renterisiconorm 733 8.453 9.825 0
5.b. Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 43.175
Berekening renterisiconorm
      Begrotingstotaal 149.511 143.414 132.304 131.315
      Vastgelegd percentage (bij min. regeling) 20% 20% 20% 20%
Renterisiconorm 29.902 28.683 26.461 26.263


Bedragen x € 1.000.000
Waarborgsommen en garantieleningen Primaire zekerheid Secundaire zekerheid Tertiaire zekerheid Oorpronkelijk bedrag restant
31-12-2018
Garantiefonds WSW woningbouwver. WSW gem.(50%) 203,3 191,7
Garantiefonds SWS sportver. SWS gem.(50%) 0,4 0,1
Hypotheken particulieren particulier WEW gem.(50%) 3,4 2,5
Hypotheken personeel personeel gem.(100%) - 0,4 0,4
Onderwijsinstellingen instelling gem.(100%) - 53,4 39,6
Overige instellingen instelling gem.(100%) - 2,5 1,3
Totaal 263,4 235,6


Bedragen x € 1.000
Schema rentetoerekening 2019
De externe rentelasten over de korte en lange financiering 3.920
De externe rentebaten 103
Saldo externe rentelasten en rentebaten 3.817
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -2.275
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -2.275
Saldo door te rekenen externe rente 1.542
Rente over eigen vermogen 0
Rente over voorzieningen (die gewaardeerd zijn op contante waarde) 0
Totaal rentetoerekening intern 0
De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag) 1.542
Boekwaarde vaste activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari 2019 216.000
Berekende omslagrentepercentage 0,71%
Gekozen renteomslagpercentage (mag 0,5% afwijken van berekend) 0,75%
De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) 1.620
Renteresultaat op het taakveld treasury 78


Bedragen x € 1,-
Jaar Bedrag herfinanciering Rentepercentage Rentekosten nieuwe leningen
2020 0 1,50% 0
2021 0 1,50% 0
2022 0 1,50% 0
2023 34.080.000 1,50% 511.000


Bedragen x € 1.000
Jaar Contractuele aflossingen op langlopende leningen
2020 27.347
2021 18.269
2022 16.198
2023 69.198
Totaal 131.012


Bedragen x € 1.000.000
Netto schuldquote Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
A) Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 156 138 122 80 58 43 35 21 7 0 0
B) Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 0
C) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 24 37 30 55 28 28 28 28 28 28 28
D) Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) Uitzetting < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
F) Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G) Overlopende activa (cf. art. 49 BBV) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Netto schuld ultimo jaar 184 178 156 139 90 75 67 53 39 25 12
H) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV) 150 143 132 131 131 131 131 131 131 131 131
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 122% 125% 118% 106% 69% 57% 51% 40% 30% 19% 9%


Bedragen x € 1.000
2019 2020 2021
Omschrijving Primitief Actuele begroting Meerjarenraming
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -6.931 -2.445 -1.232
2 Mutatie (im)materiële vaste activa 10.584 11.756 6.890
3 Mutatie voorzieningen -1.994 1.180 1.699
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -30.452 -23.970 -22.220
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
Berekend EMU-Saldo 10.943 10.949 15.797


Gemeenschappelijke regelingen Programma Bijdrage 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Bedrijvenschap Hoefweg 6. Lansingerland Ontwikkelt Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Bleizo 6. Lansingerland Ontwikkelt Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
DCMR Milieudienst Rijnmond 6. Lansingerland Ontwikkelt 1.280.610 1.401.891 1.456.591
Jeugdhulp Rijnmond 4. Maatschappelijke ondersteuning 5.994.118 6.693.193 7.690.033
MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) 6. Lansingerland Ontwikkelt 150.846 157.829 165.134
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 4. Maatschappelijke ondersteuning 408.281 434.540 451.714
Recreatieschap Rottemeren 3. Sport, cultuur en onderwijs 187.807 191.497 196.400
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid 6. Lansingerland Ontwikkelt Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) 8. Algemene dekkingsmiddelen 511.850 509.000 488.000
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2. Openbare orde en veiligheid 2.923.595 waarvan: 2.895.595 basiszorg 28.000 individuele taken en bijdragen 3.316.751 waarvan: 3.290.751 basiszorg 26.000 individuele taken en bijdragen 3.617.368 waarvan: 3.591.368 basiszorg 26.000 individuele taken en bijdragen
Vennootschappen en coöperaties Programma Dividend 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Dunea (vh Duinwater-bedrijf Zuid-Holland) 8. Algemene dekkingsmiddelen Te completeren Te completeren Te completeren
Eneco Groep N.V. 8. Algemene dekkingsmiddelen 2,1 miljoen 2,3 miljoen 2,25 miljoen
Stedin Holding N.V. 8. Algemene dekkingsmiddelen 0,9 miljoen 1,5 miljoen 1,6 miljoen
Vennootschappen en coöperaties Programma Bijdrage 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) 6. Lansingerland Ontwikkelt 56.737 en 21.689 incidenteel 57.000 57.000
Vennootschappen en coöperaties Programma Bijdrage 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) 8. Algemene dekkingsmiddelen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing


Naam verbonden partij Bedrijvenschap Hoefweg
Vestigingsplaats Bleiswijk
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg (Hoefweg Noord) voor vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en daarmee indirect een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente levert een financiële bijdrage aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%- 50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 3,4 mln. Per 31-12-2018: € 6,3 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 53,2 mln. Per 31-12-2018: € 47,4 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 2,9 mln.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen. Het financiële belang blijft gelijk. Door gronduitgifte is de verwachting dat het resultaat verbetert.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg per 1-1-2019 is positief: € 12,9 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bedrijvenschap Hoefweg heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -3,0 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo en grondprijsontwikkeling. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2018 bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen geen rekening gehouden met risico’s voor Bedrijvenschap Hoefweg. De grondexploitatie Hoefweg bevat nog voldoende weerstandscapaciteit om de risico’s zelf op te vangen.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Het onderzoek naar het ontwikkelprogramma van Bleizo kan mogelijk een wijziging van de opdracht voor de GR Bleizo oplveren. Een bestuurlijke keuze over de ontwikkelrichting is hierover nodig. Afstemming hierover binnen de samenwerking Corridor A12.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Financiële analyse: Gemiddeld Bestuurlijke analyse: Laag De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg loopt tot 2026. In deze periode is bijsturing nog goed mogelijk. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg stimuleert de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een gunstig economisch klimaat.


Naam verbonden partij BLEIZO
Vestigingsplaats Bleiswijk
Deelnemende partijen Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo (station Lansingerland-Zoetermeer), gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk- en woongebied creëren voor de inwoners.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) (art. 32 GR Bleizo) Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Verder komt een batig/nadelig saldo voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland, waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat Zoetermeer garant staat voor een bedrag van € 9,5 mln. (nadelig saldo) in relatie tot de bijdrage die GR Bleizo levert aan de financiering van het OV Knooppunt Bleizo.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 6,9 mln. Per 31-12-2018: € 2,4 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 56,0 mln. Per 31-12-2018: € 59,0 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 4,6 mln.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo. Zoetermeer staat garant voor € 9,5 mln. voor de bijdrage van GR Bleizo aan de vervoersknoop Bleizo. De afspraken hierover zijn in 2017 uitgewerkt en met brief U17.03185 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer nemen beiden voor 50% deel in deze gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie van GR Bleizo per 1-1-2017 is negatief: € 6,9 mln. Netto Contante Waarde (NCW). Bleizo heeft een risicoprofiel, waarbij ook rekening wordt gehouden met kansen, van ca. € -5,3 mln. De risico’s betreffen het uitgiftetempo, grondprijsontwikkeling en kostenstijging. In Lansingerland is in de Jaarrekening 2017 voor de berekening van het benodigd weerstandsvermogen rekening gehouden met een bruto risicoprofiel van € 1,75 mln. De hoogte van dit bedrag is bepaald op basis van de risicoanalyse van Bleizo, rekening houdend met onze eigen grondslag van 90% zekerheid. Daarbij is ook gekeken naar een scenario waarbij niet tot ontwikkeling van leisure wordt overgegaan en het risicoprofiel wat daaraan verbonden is en wordt rekening gehouden met de dekking vanuit Zoetermeer (garantstelling tot maximaal € 9,5 mln.).
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Het onderzoek naar het ontwikkelprogramma van Bleizo kan mogelijk een wijziging van de opdracht voor de GR Bleizo opleveren. Een bestuurlijke keuze over de ontwikkelrichting is hierover nodig. Afstemming hierover binnen de samenwerking Corridor A12.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Financiële analyse: Gemiddeld Bestuurlijke analyse: Laag De GR Bleizo kent nog een behoorlijke looptijd. Ondanks dat de belangen aanzienlijk zijn, maakt dit dat bijsturing mogelijk is. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De realisatie van vervoersknooppunt Bleizo (station Lansingerland-Zoetermeer' en de ontwikkeling van het gebied rondom het knooppunt dragen bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewerkt en gewoond.


Naam verbonden partij DCMR Milieudienst Rijnmond
Vestigingsplaats Schiedam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Uitvoeren van de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming (Wbb) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) 2020: € 1.456.591 2019: € 1.401.891
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 8.117.000 Per 31-12-2018: € 5.680.000
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 11.838.000 Per 31-12-2018: € 9.669.000
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Het financieel resultaat over 2018 na bestemming bedraagt € -839.000.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft De informatieplicht energiebesparing verplicht bedrijven om uiterlijk 1 juli 2019 bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Deze taak voert DCMR namens ons uit. Aangezien deze taak extra kosten met zich meebrengt, heeft het Rijk besloten een bijdrage te verstrekken ter dekking van eenmalige voorbereidingskosten en de structurele uitvoeringskosten. Dit bedrag is als bijdrage voor de jaren 2019 en 2020 aan de uitkering van het gemeentefonds in 2019 toegevoegd. Lansingerland heeft een bedrag van € 11.500 ontvangen voor deze taak. Deze doeluitkering uit de decembercirculaire is overgeheveld naar het budget voor de DCMR.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Er is sprake van een aantal financiële risico’s, die met name zitten in het op orde krijgen van de bedrijfsvoeringsystemen. De nu begrote en gedekte bedragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd, maar ervaringen uit het verleden laten zien dat dit soort projecten toch hoger uit kan vallen dan verwacht. Om dit risico te verkleinen zal een ambtelijke afvaardiging van de participanten (financiële en ICT-experts) een soort klankbordgroep vormen voor de DCMR bij het verder uitwerken van deze bedrijfsvoeringssystemen.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Vanwege de toegenomen werkzaamheden voor Lansingerland (o.a. groter bedrijvenbestand gekregen de afgelopen jaren) en enkele nieuwe taken, hebben we in 2019 het budget structureel verhoogd. We verwachten dat we hiermee de komende jaren voldoende dekking hebben voor de uit te voeren werkzaamheden. Vanaf eind 2019 voert de DCMR in mandaat ook alle asbestgerelateerde taken uit. Hiervoor is op basis van een voorcalculatie bepaald hoeveel dit jaarlijks gaat kosten. Lopende 2019 en 2020 monitoren we de uitvoering van deze taak nauwlettend om te kunnen sturen op de voortgang van het beschikbaar gestelde budget (€43.000). De komst van de Omgevingswet en het voorbereiden hierop kan financiële consequenties hebben. Op dit moment zijn de kosten voor 2020 hiervoor gedekt, maar het is nog onduidelijk welke werkzaamheden we daarna nog verwachten en wat dit gaat kosten. Dit zal eind 2019/ begin 2020 duidelijker zijn.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Het financiële risico is gemiddeld. Dit heeft te maken met het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen. De bedrijfsvoering is zoals gezegd nog niet volledig op orde, maar Lansingerland heeft slechts deels invloed om hierop financieel bij te sturen (een belang van 2,5%). Lansingerland heeft vooral invloed op het financieel bijsturen op de bijdrage die wij betalen voor de uitvoering van het werkplan. In die laatste zit geen risico. Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze belangen, en er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.


Naam verbonden partij Jeugdhulp Rotterdam
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) 1. Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming. 2. Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet. 3. Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de aangesloten gemeenten.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) De GR Jeugdhulp is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De inleg van de gemeente Lansingerland bedraagt in 2019 € 6.693.193 (inclusief organisatiekosten).
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 3.648.144 Per 31-12-2018: € 2.249.090
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Vreemd vermogen: Per 1-1-2018: € € 2.747.007 Per 31-12-2018: € 0 Overlopende passiva: Per 1-1-2018: € 44.031.554 Per 31-12-2018: € 35.377.589
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 0
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft In april 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR ingestemd met het verhogen van de begroting van de GRJR over 2018 door de volgende ontwikkelingen: 1. Uitkering transformatiefonds 2. De verlengde pleegzorg 3. De verhoging van de bijdrage voor de accountant 4. Verhoging subsidiebudget JBRR 5. Verhoging subsidiebudget VTRR 6. Ophoging ZIN De bovenstaande ontwikkelingen leiden voor 2019 tot een extra bijdrage voor Lansingerland van € 472.296. Deze bijdrage is meegenomen in de zomerrapportage. In april 2019 is tevens de begroting van de GRJR over 2020 bijgesteld. Hierin is de bijdrage van de gemeente Lansingerland verhoogd tot € 7.690.033. Dit is € 379.675 hoger dan het voor deze jaarschijf in vastgestelde begroting opgenomen budget (€ 7.310.358).
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Toenemend zorggebruik in een open einde regeling De jeugdwet bevat een open einde regeling. Omdat er sprake lijkt te zijn van een toenemend zorggebruik is Lansingerland levert dit een financieel risico op. Wij sturen hierop door middel van de (lokale) toegang, de samenwerking met onze toegangspartners en samenwerking met huisartsen. Resultaatgerichte inkoop 2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de GRJR overgegaan op het resultaatgericht inkopen van ondersteuning. De insteek hiervan is om bij de inzet van ondersteuning minder product- en meer resultaatgericht te werken. De insteek van deze gewijzigde inkoop is budgetneutraliteit. Niettemin houdt deze wijziging een zeker risico van een verhoging van de kosten in.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? 1. In het licht van de (financiële) ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp intensiveren en versterken wij onze inspanningen op het gebied van de transformatie. Wij formuleren hiertoe een samenhangende aanpak, op zowel lokaal als subregionaal niveau. 2. In subregionaal verband brengen wij in beeld of en in hoeverre de resultaatgerichte inkoop leidt tot hogere kosten. Wij betrekken de bevindingen hiervan bij het besluit over de inkoop van specialistische jeugdzorg in 2022 en verder. 3. In 2019 beoordelen en verbeteren wij (waar nodig) het functioneren en de interne aansturing van de Gemeenschappelijke Regeling. Wij implementeren de aanbevelingen uit het ‘Berenschot-onderzoek’ naar de toename van jeugdhulp in onze gemeente.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Risicobeleid GR In het kader van de begroting 2018 heeft de GR een risico-inventarisatie opgesteld. Op basis van deze inventarisatie is besloten het risicopercentage in de huidige begroting op 1,5% te zetten. Een update van deze inventarisatie in 2018 resulteerde in een gewogen risicopercentage van 3,0 % voor 2018 en 2,3% voor 2019. Dit wordt mede veroorzaakt door enkele (incidentele) grote risico’s die voortkomen uit de nieuwe resultaatgerichte financiering van de Jeugdhulp. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het risicopercentage 2018 en 2019 te handhaven op 1,5%. De risico-inventarisatie wordt gedurende 2018 enkele malen geactualiseerd op basis van de dan bekende informatie. De eerste actualisatie vindt in april plaats en de tweede in principe in september. Voor de deelnemende gemeenten geldt daarbij dat eventuele overschrijdingen in het budget lopende het begrotingsjaar, of bij jaarrekening door de gemeenten moeten worden vergoed. Gemeentelijk risicobeleid Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp. De gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten worden gedekt waardoor het weerstandsvermogen van de GR bij de gemeenten wordt gelegd. Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in het AB en DB. Omdat Rotterdam een grote invloed heeft op de besluitvorming (50% van de GR gevormd wordt door de gemeente Rotterdam) brengt dit een zeker risico met zich mee.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De GRJR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd en dat zorgcontinuïteit is geboden


Naam verbonden partij Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH)
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) De Brede Doeluitkering (BDU) voor verkeer en vervoer is de belangrijkste dekking voor de kosten van de twee programma’s exploitatie verkeer en openbaar vervoer, infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. De inwonerbijdrage bedraagt € 2,68 per inwoner voor het programma economisch vestigingsklimaat; voor 2020 is dat een totaalbedrag van € 6,34 miljoen. Uitgaande van het inwoneraantal van Lansingerland op 1 januari 2019 van 61.617 bedraagt dit voor Lansingerland € 165.134.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 7.425.581 Per 31-12-2018: € 15.361.267
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 1.348.170.234 Per 31-12-2018: € 1.543.298.479
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 7.935.876
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Op dit moment zijn er geen veranderingen in het financiële belang voor 2019 en 2020.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? De MRDH heeft de komende jaren tijdelijk te maken met een tekort (overbesteding) op de BDU-middelen. Overbesteding houdt in dat het saldo van beschikbare middelen en bestedingen in enig jaar negatief is. Tot en met de Begroting 2018 hanteerde de MRDH het uitgangspunt dat een tekort op de BDU-middelen is toegestaan onder de voorwaarde dat over een periode van tien jaar het saldo van beschikbare middelen en bestedingen positief is. Een extern kader voor deze termijn ontbrak toen nog. Een externe partij is daarom gevraagd om nader onderzoek te doen naar de kaders voor overbesteding. De provincie is betrokken geweest bij dit onderzoek. Conclusie uit dit onderzoek is dat de MRDH zich voor wat betreft de termijn van overbesteding dient te houden aan de uitgangspunten voor structureel begrotingsevenwicht die de provincie Zuid-Holland als toezichthouder hiervoor hanteert. De wettelijke termijn van overbesteding is daarmee bepaald op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Een tekort in 2019 moet dus uiterlijk in 2022 zijn aangezuiverd. Hierbij geldt ook dat de begroting in de drie jaar na het inlopen van het tekort geen tekort mag laten zien. Vanwege de afronding van een aantal grote infrastructurele projecten in deze periode (o.a. Hoekse Lijn, Bleizo) is er vanaf 2022 weer sprake van een overschot.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Projecten zijn vaak gemeente en regio overschrijdend waardoor ook andere overheden en/of bestuurslagen bij betrokken zijn. Investeringen voor de projecten moeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar brengen. De aandachtspunten voor Lansingerland zijn de verdere uitwerking van de projecten uit het investeringsprogramma en de daarbij behorende financiën te genereren. In het investeringsprogramma zijn ook andere projecten opgenomen zoals corridor A12 (o.a. logistieke hotspot, railterminal), energie-infrastructuur (warmtenet), geothermie, greenport en vaarroutes (Rotte – Rijn – Vliet). De MRDH kan in het samenbrengen van gemeenten en het definiëren van regionale projecten een voortrekkersrol vervullen om in gesprek te gaan met andere gemeenten en marktpartijen. Als vervolg op de MIRT Rotterdam Den Haag (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) wordt aan een aantal tafels de strategie van de regio uitgewerkt. Deze studies moeten richting geven aan nieuwe grote infrastructurele projecten in relatie tot andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave. Dit geeft richting aan de doorontwikkeling van het hoogwaardige OV-net in onze regio. Ook in Lansingerland worden OV-lijnen verkend, zoals de ZoRo. De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (VA) worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Daarnaast zijn er nog specifieke rijksbijdragen, zoals gelden voor het programma Beter Benutten Vervolg en het Actieprogramma Regionaal OV die beiden zijn toegevoegd aan de BDU. De komende jaren is er een stevige opgave om de kosten van het openbaar vervoer te drukken. Door een oplopende beheerlast neemt het investeringsvermogen af.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Uit de financiële analyse blijkt dat het risico gemiddeld is. Dit is met name gelegen in het beperkte weerstandsvermogen van de MRDH enerzijds en de afdekking van de risico’s door de MRDH anderzijds zoals ook opgenomen in het treasurystatuut. De wettelijke termijn van overbesteding is bepaald op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Om in de toekomst meer duidelijkheid te hebben over de (financiële) risico’s van grote infrastructurele projecten verwachten we dat de MRDH de reeds aangekondigde beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen in 2018 opstelt. Het bestuurlijk risico is laag. Lansingerland onderschrijft het belang van de MRDH en staat achter de missie en de visie. De uitwerking van de programma’s vindt in goed overleg met alle gremia plaats.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? In de gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opgenomen dat er vijfjaarlijks geëvalueerd wordt en de eerste evaluatie plaatsvindt twee jaar na inwerkingtreding van de GR. Uit het evaluatierapport, afgerond eind 2017, komt naar voren dat de steun voor MRDH is toegenomen, de relatie tussen de MRDH en provincie is verbeterd en dat er binnen de bestaande structuur gezocht moet worden naar verbeteringen. Met name de rol van de adviescommissie behoeft verdere uitwerking. In de zienswijze (U17.13458) heeft de raad van Lansingerland aan gegeven dat de adviescommissie niet een lichtere maar een andere invulling dient te krijgen. Een concrete verbetering is de invoering van portefeuillehouders in het AB waardoor het bestuurlijk eigenaarschap is versterkt. De MRDH heeft in 2016 en 2017 grote stappen voorwaarts gezet met de uitwerking van de aanbevelingen uit het OESO-rapport en Roadmap Next Economy als leidraad voor het investeringsprogramma. De MRDH werkt in 2018 verder aan de concretisering, ook voor projecten waarbij Lansingerland is betrokken.


Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Artikel 3 van de GR: Het lichaam heeft tot doel: • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; • het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket. Het publieke belang is de openbare gezondheid.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Lansingerland draagt in 2019 € 434.540 bij, bestaande uit € 320.183 voor de inkoop van het algemene basistakenpakket en € 114.357 voor de inspecties kinderopvang.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018’.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018’.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen, voor zover nu bekend.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt. Het basispakket moet garanderen dat wij voldoen aan de verplichtingen die wij hebben vanuit de Wpg.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.


Naam verbonden partij Recreatieschap Rottemeren
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Deelnemers: Zuidplas 4%, Rotterdam 91%,en Lansingerland 5%, bijdrage in 2018 € 187.807.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 17.242.221 Per 31-12-2018: € 16.300.718
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 5.397.134 Per 31-12-2018: € 6.991.129
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 24.348
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen veranderingen in het financiële belang van 5%.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Concrete risico's, overigens van een laag en middel gehalte, worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap: • invoering VPB; • koersrisico ingeval van gedwongen verkoop beleggingen bij calamiteiten; • locatie asfaltfabriek; • essentaksterfte; • baggeren watergangen; • nazorg grondwaterverontreiniging Lage Bergse Bos; • warmteleiding
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Met de vaststelling van het Kader voor het Recreatieschap Rottemeren worden de recreatiekaders gesteld waaraan het Recreatieschap uitvoering geeft. Dit wordt uitgewerkt in een ontwikkelplan met uitvoeringsacties. De kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de essentaksterfte maken dat het gebied in de picture staat en de (deel)gebieden de komende jaren aangepakt gaan worden. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is afgesproken dat vanaf 2019 de jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend (op basis van nacalculatie) worden. Samen met de herijking van het Terrein Beheer Model (t.b.v. onderhoud) en het ontwikkelplan met uitvoeringsagenda verwachten wij dat dit tot financiële veranderingen kan leiden.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Het financiële risico is laag. Er is sprake van een hoge Algemene reserve. De genoemde risico’s zijn dusdanig beperkt van aard, dat er sprake is van meer dan gewenste weerstandsratio. Daarnaast is de financiële bijdrage van de provincie in overgenomen door Rotterdam en dit is tevens vastgelegd in de aangepaste GR. Bestuurlijk risico is laag vanwege (indirecte) invloed via AB en DB.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.


Naam verbonden partij Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen; “Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissingen op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.”
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald door de Rijksoverheid.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Er is geen sprake van een eigen vermogen.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Er is geen sprake van vreemd vermogen.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Financieel resultaat 2018: Algemene kosten € 55.380,86 Deskundigenkosten € 6.400,90 Schadevergoedingen € 0,00 Totaal € 61.781.76
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W is er geen sprake van een financieel belang voor de gemeente.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij het Ministerie kenbaar wordt gemaakt.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Naar verwachting zal eind 2018 inzicht bestaan in het effect van het maatregelenpakket. Het Schap kan de nieuwe en aanvullende aanvragen tot schadevergoeding eerst in behandeling nemen als door de geluidsdeskundige (belast met de akoestische berekeningen) uitsluitsel wordt gegeven op de vraag of er sprake is van een toename van geluid en de mitigerende effecten van de maatregel bekend zijn. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W. In bestuurlijke zin is geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is te beslissen op de aanvragen.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.


Naam verbonden partij SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)
Vestigingsplaats Klaaswaal
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) (art 3 GR) Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot - de heffing en invordering van belastingen - de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz) - de administratie van vastgoedgegevens - het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) De bijdrage van Lansingerland voor 2020 bedraagt € 491.000.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 1.273.000 Per 31-12-2018: 1.507.000
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 5.633.000 Per 31-12-2018: € 5.488.000
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Een positief resultaat van € 589.000.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Het SVHW streeft ernaar om risico's zoveel mogelijk te ondervangen. Dat is de reden waarom diverse verzekeringen afgesloten zijn voor het onroerend goed, inventaris en personeel. De risico’s waarmee het SVHW geconfronteerd zou kunnen worden zijn: - automatiseringsomgeving - calamiteiten van huisvesting - renterisico op een geldlening - personeel SVHW is een belangrijke organisatie voor haar 22 deelnemers. Continuïteit van de bedrijfsvoering is daarom essentieel. Het borgen van de bedrijfsvoering dient op het niveau van directie en DB te kunnen worden beslist. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van de deelnemers. Gelet op genoemde risico's en de behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering is het gewenst een financiële buffer in stand te houden. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 december 2013 is daarom besloten de omvang vast te stellen op minimaal € 400.000 en maximaal € 700.000.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Door gemeentelijke herindelingen (samenvoeging) zullen in 2019 deelnemers uittreden en nieuwe toetreden als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Het aantal deelnemers gaat daardoor van 22 naar 15. Het veranderproces is reeds in 2018 ingezet. De uittredende deelnemers betalen een uittredingsvergoeding die de frictiekosten van dit proces dekken.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. De  jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk. Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld. De bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld. Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De uitbesteding van de werkzaamheden m.b.t. belastingen past in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een kostenbesparing te realiseren.


Naam verbonden partij Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) De VRR behartigt ons publieke belang door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Bijdrage 2019 is € 3.316.751. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 3.290.751 (Basiszorg) en € 26.000 (Individuele taken en bijdragen). Bijdrage 2020 is € 3.617.368. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 3.591.368 (basiszorg) en € 26.000 (individuele taken en bijdragen).
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 10.902.995 Per 31-12-2018: € 12.781.473
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 76.442.548 Per 31-12-2018: € 64.799.541
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 1.421.373
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft De gemeentelijke bijdrage basiszorg is aangepast aan de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2018.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? In de begroting 2020 zijn de volgende risico’s opgenomen: • Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid niet verzekerbare risico’s. Het gaat hier om juridische gevolgen, zoals claims; • Overdracht van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) in 2020; • Gevolgen van (veranderde) wet en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen; • Vertraagd tempo en/of onvoldoende aanpassingen bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling; • Het niet halen van aanrijtijden en het niet leveren van een aantal diensten door de ambulance, als gevolg van een tekort aan verpleegkundig personeel (ingehuurd duurder personeel leidt tot extra kosten). Het niet halen van de aanrijtijden leidt mogelijk tot een (straf)korting van de zorgverzekeraars; • Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie impuls Omgevingsveiligheid; • De invoering van de Omgevingswet, verwacht vanaf 2021; • Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden landelijk expertisecentrum (LEC); • De dekking van de brandweerzorg staat onder druk bij gebrek aan vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. Ondanks alternatieven, zoals opgenomen in het Plan brandweerzorg, lukt het niet om de gewenste dekking te garanderen. Verwachting is dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiën; • Afstemmen taken/budgetten VRR. De samenleving veranderd. Denk hierbij aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. De VRR gaat hierover met gemeenten in gesprek; • Gezien de leeftijdsopbouw van het brandweerpersoneel is de verwachting dat in de nabije toekomst veel nieuwe medewerkers worden aangetrokken en opgeleid, waardoor de uitgaven stijgen. • De ambulancedienst AZRR gaat voor de overname van de BIOS groep een lening aan. De VRR staat garant voor deze lening die een looptijd heeft van 15 jaar. In geval van een faillissement is de VRR verantwoordelijk voor de restschuld. • Als gevolg van het bereikte principeakkoord over een nieuwe CAO stijgen de lonen in de periode 2019-2021 met in totaal 6,25%. Tevens is er sprake van een eenmalige uitkering van € 750,- in 2019. In 2019 dekt de VRR deze stijging middels een onttrekking aan de algemene reserve. Verwachting is dat in 2020 en 2021 de basisbijdrage per inwoner met in totaal met € 3,01 stijgt.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? De belangrijkste punten zijn: • Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt; • Er is een risico dat er kosten ten laste van de VRR overblijven na overname van het beheer van de meldkamer door de politie in 2020; • In 2020 verhoogt de inwonersbijdrage met 0,69 per inwoner als gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit het Openbare meldsysteem (OMS) • Samen met de regiogemeenten onderzoekt de VRR of budgetten en taken van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. Het is op dit moment niet in te schatten of dit financiële gevolgen heeft.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR vaste taken heeft. De in kaart gebrachte negatieve risico’s zijn laag. Het risico wordt verspreid doordat 15 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling. Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we regelmatig monitoren. De gemeente Lansingerland is in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester, met de portefeuille ‘Bedrijfsvoering’.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.


Naam verbonden partij NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea
Vestigingsplaats 's Gravenhage
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Dunea wil een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2020 heeft vier accenten: • Klantaccent, onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit; • Beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten; • Het zijn van duinbeheerder van wereldklasse; • Strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas. Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan alle klanten binnen het verzorgingsgebied en het natuurbeheer in de duingebieden.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren. Lansingerland bezit 186.584 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2018) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 205,3 mln. Per 31-12-2018: € 220,9 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 371,7 mln. Per 31-12-2018: € 358,5 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 15,7 mln.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Geen.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is. Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Dunea beheert de natuur (duinlandschap) en het water in Zuid-Holland. Dunea zorgt voor schoon drinkwater, rust en ruimte in Lansingerland.


Naam verbonden partij Eneco Groep N.V.
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Deze verbonden partij draagt niet meer bij aan de realisatie of borging van een publiek belang. Ter toelichting het volgende. De gemeente Lansingerland heeft zich in 2017 bezonnen op het toekomstig aandeelhouderschap van Eneco Groep N.V. Daartoe is in 2017 een traject gelopen, gezamenlijk met alle aandeelhouders van Eneco, om hier op een zorgvuldige wijze naar te kijken. In dit proces is de raad intensief betrokken. Uitkomst is dat Lansingerland constateert dat het aandeelhouderschap in Eneco niet noodzakelijk is om publieke belangen te realiseren of te borgen. Mede om die reden heeft Lansingerland op 31 oktober 2017 besloten om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Het geprognotiseerde dividend is in de meerjarenbegroting opgenomen als algemeen structureel dekkingsmiddel. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal. Het geprognotiseerde jaarlijkse dividend bedraagt voor 2020 éénmalig € 2,25 mln. en voor de jaren daarna € 1,6 mln.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 2.869 mln. Per 31-12-2018: € 2.939 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018.: € 2.787 mln. Per 31-12-2018: € 2.804 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Het nettoresultaat over boekjaar 2018 bedraagt € 136 mln.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft In 2019 zijn nog geen veranderingen in het financiële belang te verwachten. De uitkomst van het transactieproces is op dit moment (peildatum: augustus 2019) nog niet bekend.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de nettowinst in enig jaar en de solvabiliteit. De mogelijke tegenvallers in de nettowinst van de onderneming én een eventuele verkoop van het aandelenbelang zijn een financieel risico. Als gevolg van verkoop valt een structureel geraamd dividend weg. Het resultaat over het jaar 2018 van Eneco bedraagt € 136 mln. De verwachting is dat het resultaat over 2019 (ons boekjaar 2020) niet lager is dan het resultaat over 2018. Om die reden is het dividend over ons boekjaar 2020 inzake Eneco geraamd op € 2,25 mln.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? De gemeente Lansingerland heeft zich in 2017 bezonnen op het toekomstig aandeelhouderschap van Eneco Groep. Uitkomst is dat Lansingerland constateert dat het aandeelhouderschap in Eneco niet noodzakelijk is om publieke belangen te realiseren of te borgen, dat de zeggenschap over Eneco beperkt is en dat het risicoprofiel van Eneco significant veranderd is en op basis van de huidige strategie verder veranderen zal. Daarom heeft Lansingerland op 31 oktober 2017 besloten om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Van alle aandeelhouders heeft meer dan 96 procent van het geplaatst kapitaal hetzelfde afbouwbesluit genomen (peildatum: augustus 2019). Naar verwachting eind 2019 / begin 2020 resulteert het transactieproces resulteren in een concreet bod. Op dat moment is er dus zicht op de uiteindelijke waarde van het te verkopen aandelenpakket zullen voorstellen gedaan worden over de aanwending van deze verkoopopbrengst. Verkoop van het aandelenbelang heeft onder meer een direct effect op de omvang van het jaarlijkse geprognotiseerde dividend van Eneco én de totale financieringspositie van de gemeente.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Uitkomst van de financiële analyse is dat het financieel risicoprofiel gemiddeld is. De geraamde dividenden zijn aanzienlijk, terwijl Eneco opereert in een commerciële markt met een aanzienlijk investeringsprogramma, mede in het buitenland. Dit geeft een vergroot risico met betrekking tot de stabiliteit van de nettowinst en daarmee van het dividend. Ook heeft Eneco in 2018 een meerjarig intern verandertraject ingezet met als doel het rendement te verbeteren. De financiële effecten daarvan zijn al merkbaar in boekjaar 2018. Uitkomst van de bestuurlijke analyse is dat het bestuurlijke risicoprofiel hoog is. Eneco bevindt zich in een complex transactieproces c.q. privatiseringsproces. Eneco is een zogenaamde structuurvennootschap. De rechtstreekse invloed van aandeelhouder(s) op de RvC en RvB is daardoor beperkt.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Niet van toepassing.


Naam verbonden partij Stedin Holding N.V.
Vestigingsplaats Rotterdam
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel van netbeheer als bedoeld in de Electriciteitswet en de Gaswet.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Het geprognotiseerde dividend is in de meerjarenbegroting opgenomen als algemeen structureel dekkingsmiddel. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal. Het geprognotiseerde jaarlijkse dividend bedraagt € 1,6 mln.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 2.583 mln. Per 31-12-2018: € 2.699 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 3.968 mln. Per 31-12-2018: € 4.292 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Het nettoresultaat over boekjaar 2018 bedraagt € 118 mln.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Lansingerland is niet voornemens om wijzigingen aan te brengen in het aandelenbelang in Stedin. Stedin heeft in 2018 de commerciële activiteit Joulz Energy Solutions (JES) verkocht aan VolkerWessels en in 2019 de commerciële activiteit Joulz Diensten aan 3i Infrastructure.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de nettowinst in enig jaar en de solvabiliteit. De solvabiliteit is mede afhankelijk van de hoogte van het investeringsprogramma uit hoofde van de energietransitie. De mogelijke tegenvallers in de nettowinst van de onderneming én een verslechtering van de solvabiliteit zijn een financieel risico.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Aandachtspunten zijn met name de vereiste operationele snelheid ten opzichte van de aard en omvang van de energietransitie en de beschikbare financiële investeringsruimte. De commerciële activiteiten zijn in 2018 en 2019 grotendeels afgebouwd en zijn daarmee geen belangrijk aandachtspunt meer.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Uitkomst van de financiële analyse is dat het financieel risicoprofiel gemiddeld is. De geraamde dividenden zijn aanzienlijk. Stedin opereert in een gereguleerde markt echter de verwachte investeringen uit hoofde van de energietransitie zijn aanzienlijk hetgeen druk legt op de solvabiliteit. Uitkomst van de bestuurlijke analyse is dat het bestuurlijke risicoprofiel laag is. Enerzijds is Stedin een zogenaamde structuurvennootschap waarbij de rechtstreekse invloed van aandeelhouder(s) op de raad van commissarissen en de raad van bestuur beperkt is. Anderzijds zijn er met Stedin eenduidige afspraken gemaakt over ondermeer het goedkeuringsrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot (des-)investeringsbeslissingen en een adviesrecht ten aanzien van de vaststelling van het meerjarig strategisch plan alsmede een herziening daarvan, alsmede een daarop aansluitend jaarplan en de herziening daarvan, voor zover de inhoud daarvan ziet op het gereguleerde domein.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel van netbeheer als bedoeld in de Elektriciteitsnet en de Gaswet. Vanuit deze rol heeft de verbonden partij een belang rijke rol in de energietransitie. Daarnaast is met betrekking tot Stedin een structureel dividend geraamd.


Naam verbonden partij Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)
Vestigingsplaats Berkel en Rodenrijs
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) De stichting heeft ten doel: a. het uitvoeren of doen uitvoeren van het algemeen management voor de dienstverlening met als doel het initiële kwaliteitsniveau van en het verblijfsklimaat op bedrijvenpark Oudeland te behouden en waar mogelijk te verhogen, een en ander overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; b. het uitvoeren of doen uitvoeren van terreinbeveiliging op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; c. het (doen) realiseren, (doen) beheren en (doen) onderhouden van bedrijfsverwijzingen op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; d. het beheren en onderhouden of doen beheren en onderhouden van de openbare ruimte op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig het daartoe opgestelde beheerplan; en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. Daarnaast is de taak van de stichting PMBO het organiseren, in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau (ruimtelijk, technisch en voor veiligheid) op bedrijvenpark Oudeland.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) De gemeente Lansingerland draagt het beschikbare budget voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte over aan de stichting PMBO. Het gaat om een bedrag van € 57.000.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 292.981 Per 31-12-2018: € 332.090
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 40.803 Per 31-12-2018: € 10.295
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) € 1.609
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Er hebben zich geen veranderingen in het financieel belang voorgedaan. In 2014 is de Beheerovereenkomst tussen de gemeente Lansingeland en de stichting PMBO ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken voor het dagelijks beheer en onderhoud van Oudeland vastgelegd. De kaders hiervoor staan beschreven in het bijbehorende beheerplan.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Geen bijzonderheden.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Het beheerplan is aan actualisering toe. We kijken opnieuw naar de werkzaamheden die de komende jaren nodig zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen en het budget dat daarvoor nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat het kostenneutraal voor de gemeente moet zijn. We evalueren bestaande afspraken met de stichting PMBO en kijken waar aanscherping en/of verduidelijking nodig is.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Financieel en bestuurlijk zijn de risico’s vooralsnog laag.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Een goed georganiseerd en vitaal bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de plaatselijke en regionale economie.


Naam verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats Den Haag
Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Veranderingen in 2019 en 2020 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Er worden geen veranderingen verwacht.
Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Wij dragen financieel niets bij. Als aandeelhouder van 15.015 van de totaal circa 56 mln. aandelen ontvangen wij dividend.
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 4.687 mln. Per 31-12-2018: € 4.991 mln.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2018 (Uit: jaarrekening 2018) Per 1-1-2018: € 135.185 mln. Per 31-12-2018: € 132.518 mln.
Financieel resultaat 2018 (Uit: jaarrekening 2018) De netto winst 2018 bedraagt € 337 mln. (in 2017: € 393). Per aandeel zal € 2,83 worden uitgekeerd aan dividend. De dividenduitkering over 2017, die in 2018 uitgekeerd is, bedroeg € 2,53. In 2019 kan BNG de pay-out per aandeel verhogen van 37,5% naar 50%.
Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2019 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Niet van toepassing.
Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Niet van toepassing.
Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is. Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.
Op welke wijze draagt de verbonden partij bij aan realisatie van de doelstellingen van het programma? Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting.


Kern Woningbouw Bedrijventerreinen Centrum-ontwikkeling Overig
Berkel en Rodenrijs Meerpolder Oudeland Berkel Centrum
Westpolder/Bolwerk
Rodenrijse Zoom
RvR Groenzoom
Bergschenhoek Wilderszijde (doorlopende deel) Leeuwenhoekweg Landscheidingspark Horeca
Parkzoom
Kavels Boterdorp
Bleiswijk De Tuinen


Verwachte uitgifte bedrijfsterrein in hectare (ha) 2019 2020 2021 2022 2023
Oudeland 1,5 6,1 3,0 2,5 2,3
Leeuwenhoekweg 0,8 0,4 1,0 0,0 0,0
Bleizo 9,5 8,6 1,8 1,8 1,8
Hoefweg 9,6 2,4 2,4 2,0 2,0


MPG 2019
2018 en 2019 2019 en 2020 2021 t/m 2028 vanaf 2029*
Prijsontwikkeling kosten
Kosten 3,00% 3,00% 2,00% 2,00%
Prijsontwikkeling grondopbrengsten
Woningbouw 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
Bedrijventerreinen 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
Lopende contracten conform overeenkomsten conform overeenkomsten conform overeenkomsten 0,00%
Rente 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
Disconteringsvoet 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
* conform het BBV mogen we de opbrengsten na een termijn van 10 jaar niet meer indexeren. Dit is op dit moment enkel van toepassing op de grondexploitatie Oudeland.


Bedragen x € 1.000.000
A= Actualisatie 2018 B= MPG 2019 / JR 2018 C= Verschil B t.o.v. A
prijspeil 1-1-2018 1-1-2019
Totaal negatieve grexen op NCW -45,63 -42,46 3,17
Totaal positieve grexen op NCW 4,44 19,42 14,98
Totaal op NCW -41,19 -23,04 18,15


Risicoprofielen 2019
Parkzoom Laag
Wilderszijde Midden
De Tuinen Laag
Leeuwenhoekweg Laag
Scholen Boterdorp Laag
Meerpolder Laag
Berkel Centrum Laag
Westpolder Hoog
Oudeland Hoog
Rodenrijse Zoom Laag
RvR Groenzoom Laag
Landscheidingspark Horeca Laag
Bleizo Hoog
Hoefweg Hoog
Wilderszijde (MVA) Hoog


Bedragen x € 1.000,-
Verloop grondexploitaties 2020 2021 2022 2023
Kostensoort:
Verwerving 5259 277 273 389
Tijdelijk beheer 215 211 201 137
Sloop 25 11 11 11
Milieu 181 5.428 77 62
Civiel technische werken 14.284 9.225 5.351 5.090
VTA 3.097 2.482 1.907 1.231
Fondsen en afdrachten 394 181 184 78
Rente
Totaal kosten 23.455 17.815 8.004 6.998
Opbrengstensoort:
Grondopbrengsten 44.953 38.547 31.990 19.666
Overige opbrengsten 2.473 1.488 1.529 1.544
Totaal opbrengsten 47.426 40.035 33.519 21.210
Saldo kosten en opbrengsten 23.971 22.220 25.515 14.212
Boekwaarde per einde jaar -122.132 -81.440 -58.171 -38.481
Boekwaarde 31-12-2018 -161.533
Bedragen x € 1.000,-
Project Nog te realiseren kosten Nog te realiseren opbrengsten
Meerpolder 6.656 4.786
Berkel Centrum 9.579 6.119
Westpolder Bolwerk 8.316 74.872
Oudeland 35.565 107.813
Rodenrijse Zoom 452 1.362
De Tuinen 1.006 857
Parkzoom 8.472 2.907
Leeuwenhoekweg 570 5.901
Wilderszijde 13.436 25.803
Scholen Boterdorp 51 228
RvR Groenzoom 13.357 15.778
Landscheidingspark Horeca 704 350