Naam Hengelo
Code 164
Provincie Overijssel
Inwonertal 80593

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen De beide € 1.040.000 achtergestelde leningen aan de Warmtenet deelnemingen, worden niet afgelost en worden uiteindelijk kwijtgescholden. None None None
Grondexploitatie De grondexploitatie risico’s in Business park XL. Gemeentelijk aandeel is 13,9%. None None None
Grondexploitatie Generiek grondexploitatierisico, het scenario waarin de rente harder stijgt dan de inflatie. None None None
GR / Verbonden partijen Woningbouwprestatie afspraken met maatschappelijke partners blijken moeilijk afdwingbaar. None None None
GR / Verbonden partijen Gederfde inkomsten door gebrek aan realisatiekracht partners. None None None
Sociaal domein Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom uit de uitkering. None None None
Grondexploitatie Exploitatierisico’s van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen. None None None
Grondexploitatie Meerkosten bij vertraagde oplevering van het nieuwe stadskantoor. None None None
GR / Verbonden partijen Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van het convenant over de ladder van duurzame verstedelijking met de provincie Overijssel. None None None
Energietransitie De aanlegkosten van de Backbone voor Warmtenet worden overschreden. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Frauduleuze declaraties van sommige zorgaanbieders in PGB regelingen. None None None
GR / Verbonden partijen De gemeente wordt aangesproken op de garantieverplichtingen in de activa passiva overeenkomsten met Ennatuurlijk en Alliander None None None
Grondexploitatie De gronduitgifte prijzen komen onder druk te staan. None None None
BUIG Eigen risicocapaciteit van de gemeente Hengelo op het Inkomensdeel wordt aangesproken. None None None
Gemeentefonds Verdeelmaatstaven gemeentefonds en de decentralisatie uitkeringen pakken ongunstig uit. None None None
Sociaal domein De transities op de Jeugdzorg en de Wmo leiden tot onvoorziene kosten. None None None
Sociaal domein Geen handhaving van de SVB op de PGB’s en te weinig controlemiddelen om de uitgaven van zorgkantoren voor Wmo en Jeugdzorg kritisch te kunnen volgen None None None
Energietransitie De contractueel overeengekomen energieprestatie norm van 131% in de activa passiva overeenkomst met Ennatuurlijk wordt niet gerealiseerd. None None None
Bodemsanering Vervuilde grond in eigendom van de gemeente en particulieren. None None None
Omgevingswet Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals extreem zware regenbuien. None None None

0 1 2 3 4
0 - = nadeel; bedragen * € 1.000
1
2 2018: 2019: 2020: 2021:
3
4 Begrotingssaldo 2018-2021 (paragraaf 4.1.2) 157 460 29 7
5 Incidentele lasten en baten (zie bijlage 8.4) 131 676 429 0
6 Structureel begrotingssaldo 2018-2021 288 1.136 458 7


0 1
0 Titel Raadsbesluit
1 De raad heeft het risicobeleid van de gemeente Hengelo in het voorjaar van 2013 geactualiseerd in de Nota “Scherper aan de wind”. De nota risicomanagement beleid voor de periode 2013 – 2017 is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendige organisatie die wij graag willen zijn. De nota beschrijft zowel de wijze waarop de gemeente Hengelo het eigen DNA bewaakt en op koers blijft door de risico’s te identificeren, in kaart te brengen en te beheersen, als de wijze waarop het bedrag wordt berekend dat de gemeente achter de hand wil houden om de gevolgen van de financiële tegenvallers op te vangen die de potentie hebben om het beleid van de gemeente Hengelo duurzaam te ontwrichten. De gemeenteraad heeft met het volgende ingestemd. De vaststelling van de streefnorm voor voldoende weerstandsvermogen op de ratiowaarden tussen 1,0 en 1,4 met ratiowaarde 0,8 als ondergrens. Een proces van automatische stabilisatie door eventuele batige saldi van het jaarresultaat verplicht te doteren aan de algemene reserve tot dat de minimaal gewenste streefwaarde van 1,0 bereikt is.


0 1
0 Invulling van de actieve informatieplicht door de majeure risico’s tijdig kenbaar te maken en door in de Beleidsrapportages de raad te informeren Informatieverstrekking bij begroting en jaarrekening over tenminste 60% van het totale risicoprofiel van zowel de beleidsvelden, de grote projecten als de grondexploitaties. De top 20 van de belangrijkste risico’s worden bovendien expliciet genoemd en maken onderdeel uit van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen in begroting en jaarrekening over de belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel. Vertrouwelijke informatie verstrekking bij publicatie van risico’s waar gemeentelijke belangen een rol van betekenis spelen.


0 1
0 Bereiken? Doen?
1 Inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente In de Beleidsrapportages wordt het risicoprofiel geactualiseerd en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde maatregelen voor risicobeheersing en reductie. Stand van zaken Beleidsmatig is er voor gekozen om het risicodomein te beperken tot de incidentele risico’s die over de periode van 1 jaar kunnen optreden. Dat betekent dat de structurele risico’s met een meerjarig profiel, zoals bijvoorbeeld het risico dat meerjarige bezuinigingstaakstellingen niet gerealiseerd gaan worden, niet via de paragraaf weerstandsvermogen gemanaged worden maar via de beleidsprogramma’s. Dat wil zeggen dat de meerjarenramingen weer structureel op orde moet worden gebracht. In het jaar 2018 wordt de organisatie, evenals in het jaar 2017, actief bij het proces van risicomanagement betrokken. Alle afdelingshoofden en projectleiders worden twee keer per jaar geïnterviewd, met als doel dat de risicoprofielen naar de meest recente inzichten worden geactualiseerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de taken die zijn overgedragen aan Gildebor, het project Lange Wemen, Warmtenet, de drie transities in het sociaal domein en de herziene grondexploitaties (incl. het Hart van Zuid, na de ontvlechting, waarmee de gemeente Hengelo 100% risicodrager is geworden). Risicomanagement is daarnaast bedoeld om managers, voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming, inzicht te geven in de mogelijke financiële impact van belangrijke voorgenomen activiteiten en projecten. Vooral de risicovolle projecten worden vooraf zorgvuldig getoetst op haalbaarheid. De laatste interviews ten behoeve van de procedure 2018 hebben met uitzondering van het risicoprofielen van Gildebor, Lange Wemen, Warmtenet en HVZ in vergelijking met de begroting 2017 geen aanzienlijke wijzigingen in de risicoprofielen aan het licht gebracht. Wel is er zowel meer zicht ontstaan op de risico’s bij de transities in de Jeugdzorg en de Wmo, als op de exploitatierisico’s van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen. De interne beheersing van risico’s is de afgelopen jaren stelselmatig verbeterd, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit aanzienlijk kon dalen. Deze trend heeft zich in 2017 voortgezet vanwege de overdracht van een aantal taken naar Gildebor met ingang van 2017, de


0 1
0 verzelfstandiging van Warmtenet per 31 maart 2017, de instelling van integraal accountmanagement bij de exploitatie van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen, en de verbeterde conjunctuur waardoor de grondexploitatie risico’s verder zijn gedaald. De raad beslist over het gewenste niveau van het weerstandsvermogen en de raad moet dan ook tijdig worden ingelicht (de actieve informatieplicht), als er zich zaken voordoen waardoor het niveau van het weerstandsvermogen verandert. Dat is het geval bij alle bestuurlijke voorstellen en optredende nieuwe risico’s waarbij in een noodscenario de eigen begrotingsruimte van de afdeling niet meer toereikend is. Het weerstandsvermogen van de gemeente moet dan worden aangesproken en de raad moet dat weten om bij de besluitvorming een eigen afweging te kunnen maken.
1 Overzicht houden op de bekende risico’s Actueel houden van de database met onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen uit het NARIS pakket. Uitvoeren van simulaties om te bepalen welk buffervermogen nodig is bij de beleidsmatig bepaalde grens van 90%-zekerheid. Stand van zaken De Monte Carlo risicosimulatie berekent een benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit van € 20,9 miljoen voor het netto risicoprofiel, op basis van de beleidsmatig bepaalde grens van 90% zekerheid. Dit is inclusief de € 7,7 miljoen netto risico’s (d.w.z. onder aftrek van het afdelingsbudget) van de grondexploitaties. Conform het in de vorige Beleidsbegroting vastgestelde beleid dienen risico’s met een laag risicoprofiel (score van 7 of lager op een schaal van 25 en een geldgevolg kleiner dan € 1,0 miljoen) binnen de huidige eigen budgetten van de afdelingen te worden opgevangen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt gedekt uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt: Totale benodigde weerstandscapaciteit: € 24,2 miljoen Ten laste van afdelingsbudgetten: € 3,3 miljoen Herrekende benodigde weerstandscapaciteit: € 20,9 miljoen Dit is vergeleken met de € 27,2 miljoen opgenomen in de Beleidsbegroting 2017 – 2020 een forse daling van € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de overdracht van taken naar Gildebor, de verzelfstandiging van Warmtenet, de sterk verbeterde opbrengstpotentie bij de grondexploitaties en de verbeterde interne beheersing bij de exploitatie van maatschappelijk vastgoed. De financiële gevolgen van de kredietcrisis zijn goed in beeld, de bestaande bezuinigingsmaatregelen liggen op schema, en de uitwerking daarvan is verwerkt in het meerjarig perspectief van de voorliggende Beleidsbegroting.
2 Inzichtelijk maken van risico’s bij grote investeringen en grondexploitaties Nieuwe investeringen en grondexploitaties ondergaan een risicoanalyse en worden getoetst aan het weerstandsvermogen.


0 1
0 Stand van zaken De totale beschikbare weerstandscapaciteit van de algemene reserve grondexploitaties is € 1,7 miljoen per 1 januari 2018 en loopt op tot € 3,3 miljoen per 1 januari 2021. Dan komt deze boven de gewenste norm van € 3 miljoen. Daarnaast heeft het grondbedrijf tijdig voorzieningen gevormd voor tekortexploitaties van € 61,2 miljoen, waarvan € 23,9 miljoen voor tekortexploitaties bij derden (de Veldkamp en Businesspark XL). Voor ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ is in totaal een verliesvoorziening van € 16,0 miljoen gevormd. In overeenstemming met de BBV, is bij het grondbedrijf geen rekening gehouden met nog niet gerealiseerde toekomstige exploitatiewinsten, stille reserves en met specifieke eigen bijdragen en stortingen. In de herzieningen grondexploitaties 2017 zijn de gevolgen van de afspraken van de Ladder voor duurzame verstedelijking zo veel als mogelijk in de ramingen verwerkt. De effecten van de besluitvorming na de herijking in het project Hart van Zuid zijn in de begrotingscijfers verwerkt.


0 1
0 Indicator Waarde
1 Begrotingssaldo Tenminste een sluitende begroting. Stand van zaken De Beleidsbegroting 2018 – 2021 toont een positief begrotingssaldo van € 157.000 in 2018, € 460.000 in 2019, € 29.000 in 2020 en € 7.000 in 2021.
2 Vrij aanwendbare begrotingruimte Post onvoorzien tenminste € 2 per inwoner. Stand van zaken Uitgaande van een bevolking van ongeveer 81.000 inwoners is de omvang van de post onvoorzien bepaald op € 166.000.
3 Beschikbare belastingcapa citeit Kostendekkend zijn van tarieven Stand van zaken Voor alle retributies en bestemmingsheffingen geldt het beleidsuitgangspunt van volledige kostendekkend zijn, op basis van het principe dat de veroorzaker betaalt. Voor de overige belastingen, waaronder de OZB, geldt geen limiet. Deze kunnen dus in principe (mits er geen onredelijke/willekeurige belastingheffing plaatsvindt) onbeperkt worden verhoogd. In de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 zijn deze mogelijkheden nader onderzocht.


0 1
0 Stille reserves P.M. Stand van zaken De stille reserves van de gemeente zijn conform het beleid niet in beeld gebracht. Het huidige beleid is om de stille reserves niet bij de weerstandscapaciteit te betrekken, omdat: deze reserves meestal niet op korte termijn liquide kunnen worden • gemaakt; dit vanuit beleidsmatig oogpunt vaak niet gewenst is; • de weerstandscapaciteit is gedefinieerd als de middelen die op korte • termijn kunnen worden ingezet om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van andere taken.
1 Weerstandscapaciteit (de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit Streefcijfer is 1,0 (= voldoende). Het bureau NAR hanteert de volgende classificatie. Klasse Ratio Betekenis A > 2,0 Uitstekend B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende C 1,0 – 1,4 Voldoende D 0,8 – 1,0 Matig E 0,6 – 0,8 Onvoldoende F < 0,6 Ruim onvoldoende Stand van zaken De beschikbare weerstandcapaciteit op basis van de geraamde gegevens van de stand van de reserves en voorzieningen per 31-12-2017 kan als volgt worden bepaald. Algemene reserve : € 18,8 Bestemming reserves : € 20,8 Totaal reserves : € 39,6 miljoen In mindering komen de volgende niet vrij aanwendbare reserve: Onderwijshuisvesting : € 4,3 Totaal niet vrij aanwendbaar : € 4,3 miljoen Minus 1 jaar rentelasten : € 0,8 (tegen 2,25% standaard omslagrente) Netto weerstandscapaciteit : € 34,5 miljoen


0 1
0 De benodigde netto weerstandscapaciteit is € 20,9 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 34,5 miljoen. Dit levert vervolgens een ratio op van ruim 1,6 (= ruim voldoende). Het weerstandsvermogen voor 2018 valt daarmee ruim binnen de streefwaarden van de nota “Zicht op risico’s”. Zonder interne maatregelen zou de score 1,1 bedragen. Dit onderstreept het belang van een goede interne beheersing. Een voorbeeld. Zonder de interne beheersmaatregel ‘afsluiten brandverzekering’ zou het zwaarste risico niet de financieringsrisico’s van de achtergestelde leningen in beide Warmtenet deelnemingen zijn, maar zou het zwaarste risico het schaderisico van de gemeentelijke gebouwen zijn.


0 1 2 3
0 Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed (%)
1 R787 De beide € 1.040.000 achtergestelde leningen aan de Warmtenet deelnemingen, worden niet afgelost en worden uiteindelijk kwijtgescholden. Rente en aflossing worden niet voldaan. 6,2%
2 R412 De grondexploitatie risico’s in Business park XL. Gemeentelijk aandeel is 13,9%. Geraamde omzet wordt niet gerealiseerd. 4,9%
3 R789 Generiek grondexploitatierisico, het scenario waarin de rente harder stijgt dan de inflatie. Niet meer financieel sluitende grondexploitaties. 4,7%
4 R537 Woningbouwprestatie afspraken met maatschappelijke partners blijken moeilijk afdwingbaar. Maatschappelijke doelstellingen worden niet gerealiseerd. 4,2%
5 R496 Gederfde inkomsten door gebrek aan realisatiekracht partners. Niet meer sluitende grondexploitaties. 3,8%
6 R62 Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom uit de uitkering. Hogere uitkeringslasten dan voorzien. 3,2%
7 R79 Exploitatierisico’s van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen. Lagere opbrengsten en hogere vaste lasten. 3,0%
8 R758 Meerkosten bij vertraagde oplevering van het nieuwe stadskantoor. Hogere kosten dan geraamd. 2,8%


0 1 2 3
0 R740 Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van het convenant over de ladder van duurzame verstedelijking met de provincie Overijsel. Gemeente moet de eigen projecten afwaarderen. 2,8%
1 R794 De aanlegkosten van de Backbone voor Warmtenet worden overschreden. Niet geraamde overschrijding van het investeringsplafond. 2,8%
2 R695 Frauduleuze declaraties van sommige zorgaanbieders in PGB regelingen. Onrechtmatige besteding van middelen. 2,7%
3 R744 De gemeente wordt aangesproken op de garantieverplichtingen in de activa passiva overeenkomsten met Ennatuurlijk en Alliander. Niet geraamde kosten. 2,6%
4 R516 De gronduitgifte prijzen komen onder druk te staan. Dreigende vorming van verliesvoorzieningen. 1,9%
5 R425 Eigen risicocapaciteit van de gemeente Hengelo op het Inkomensdeel wordt aangesproken. Begroting overschrijding. 2,1%
6 R693 Verdeelmaatstaven gemeentefonds en de decentralisatie uitkeringen pakken ongunstig uit. Begroting overschrijdingen. 1,8%
7 R542 De transities op de Jeugdzorg en de Wmo leiden tot onvoorziene kosten. De kosten zijn structureel hoger dan de baten wat tot extra ombuigingen leidt. 1,8%
8 R506 Geen handhaving van de SVB op de PGB’s en te weinig controlemiddelen om de uitgaven van zorgkantoren voor Wmo en Jeugdzorg kritisch te kunnen volgen. Niet rechtmatige uitgaven. 1,5%
9 R748 De contractueel overeengekomen energieprestatie norm van 131% in de activa passiva overeenkomst met Ennatuurlijk wordt niet gerealiseerd. Overschrijding begroting. 1,5%
10 R175 Vervuilde grond in eigendom van de gemeente en particulieren. Niet begrote saneringskosten. 1,5%
11 `` Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals extreem zware regenbuien. Zwaardere buien en wateroverlast door overbelasting van het rioolstelsel. 1,5%


0 1 2
0 jaarverslag begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 netto schuldquote 226,37% 231,91% 235,27% 230,29% 210,54% 193,26%
3 netto schuldquote gecorrigeerd 76,08% 82,12% 98,61% 98,20% 92,30% 90,16%


0
0 ACTIV A (bedragen x € 1 .000) U lt imo 2 0 18 U lt imo 2 0 19 U lt imo 2 0 2 0 U lt imo 2 0 2 1 V AS TE ACTIV A
1
2
3 (Im)Materiële vaste activa 278.947 286.947 290.947 295.947
4 Financiële vaste activa 388.878 371.752 337.131 289.297
5 Tota a l va ste a c tiva 6 6 7 .8 2 5 6 5 8 . 6 9 9 6 2 8 .0 7 8 5 8 5 .2 4 4
6 V LO TTENDE ACTIV A
7 Bouwgrondexploiatie 91.275 84.220 72.698 62.698
8 Overige vlottende activa
9 Tota a l vlotte nde a c tiva 9 1.2 7 5 8 4 . 2 2 0 7 2 .6 9 8 6 2 .6 9 8
10
11 Tota a l ge ne ra a l 7 5 9 .10 0 7 4 2 . 9 19 7 0 0 .7 7 6 6 4 7 .9 4 2


0
0 P AS S IV A (bedragen x € 1.000) U lt imo 2 0 18 U lt imo 2 0 19 U lt imo 2 0 2 0 U lt imo 2 0 2 1 V AS TE P AS S IV A
1
2
3 algemene reserves (incl grex) 16.646 17.769 21.107 23.076
4 Bestemmingsreserves 20.969 21.174 21.167 20.490
5 Gerealiseerde resultaat 1 .798 2.258 2.286 2.292
6 Eige n ve rmoge n: 3 9 .4 13 4 1. 2 0 1 4 4 .5 6 0 4 5 .8 5 8
7
8 Voorzieningen 47.282 48.252 50.407 51.256
9 Vaste schulden met looptijd > 1 jaar 587.641 555.469 499.503 430.573
10 Tota a l va ste pa ssiva 6 3 4 .9 2 3 6 0 3 . 7 2 1 5 4 9 .9 10 4 8 1.8 2 9
11 V LO TTENDE P AS S IV A
12 Theoretische financieringsbehoefte 84.764 97.997 106.306 120.255
13 Overige vlottende passiva
14 Tota a l vlotte nde pa ssiva 84.764 97.997 106.306 120.255
15
16 Tota a l ge ne ra a l 7 5 9 .10 0 7 4 2 . 9 19 7 0 0 .7 7 6 6 4 7 .9 4 2


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ten gevolge van een rechterlijke uitspraak is de Parkeergarage BP Hofstedestraat niet langer aangemerkt als een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB). None None None
Sociaal domein De lobby om compensatie te krijgen van het Rijk voor de tekorten in het sociaal domein heeft geen effect. None None None
Sociaal domein De bezuinigingen die vanuit het inkooptraject zijn voorzien leveren niet het beoogde resultaat en de doelstelling wordt niet gerealiseerd. None None None
Grondexploitatie De in de grondexploitaties gehanteerde uitgangspunten (uitgiftetempo, grondprijzen, rente en inflatie) vallen in de praktijk negatiever uit dan begroot en de gevolgen daarvan kunnen financieel niet binnen de grondexploitaties worden opgevangen. None None None
Gemeentefonds De gemeente heeft een convenant afgesloten met de provincie over de ladder van duurzame verstedelijking. None None None
Kapitaalgoederen Vertraagde start van de bouw en uitlopende werkzaamheden in verband met voornamelijk aanvullende asbestsanering stadhuis en andere vloeroplossing stadskantoor. None None None
Kapitaalgoederen De kans dat de geraamde kosten in post onvoorzien worden overschreden, met name vanwege het vele en deels onvoorziene achterstallig onderhoud in het stadhuis. None None None

jaarverslag begrotingjaarverslag
 201620172017
structurele exploitatieruimte-2,30%0,00%-1,10%


jaarverslag begrotingjaarverslag
 201620172017
netto schuldquote230,00%260,00%206,00%
netto schuldquote gecorrigeerd80,00%86,00%73,00%


jaarverslag begrotingjaarverslag
 201620172017
solvabiliteitsratio5,00%6,00%6,00%


jaarverslag begrotingjaarverslag
 201620172017
grondexploitatie43,64%30,99%26,64%


jaarverslag begrotingjaarverslag
 201620172017
belastingcapaciteit96,90%98,00%99,72%


TitelRaadsbesluit
Beleidsnota Integraal Risicomanagement Weerstandsvermogen 2018-2022Volgt nog


Bereiken?Doen?
We overzien de consequenties van onze keuzes en zetten daar gericht actie op, zodat we onze doelstellingen bereikenIntegraal risicomanagement implementeren. De functie van risicomanagement doorontwikkelen van een afzonderlijke activiteit naar een integraal onderdeel van alle (management)processen en projecten.Stand van zakenIn 2019 werken we aan verdere bewustwording van de functie en meerwaarde van integraal risicomanagement. De risico’s voor de hoofdthema’s en grote projecten inventariseren we in ieder geval volgens deze methode. Concreet gaat het dan in ieder geval om de risico’s op het gebied van:- Jeugd- Binnenstad- WMO- Hart van Zuid- Participatiewet- Renovatie Stadhuis & Nieuwbouw- Inkoop en aanbesteden Stadskantoor- Omgevingswet- Warmtenet- Grondexploitaties- Gegevensbescherming (AVG)- Duurzaamheid- Open bestuursstijl- Organisatie (juridisch, personeel, informatie, veiligheid)


IndicatorWaarde
Begrotingssaldo(* € 1.000)De meerjarenbegroting is minimaal financieel sluitend in 2019. Stand van zakenHet verloop van het meerjarenperspectief in de Beleidsbegroting 2019 – 2022 is:2019€ 332020€ 1782021€ 3162022€ 243
Incidentele weerstandscapaciteit(* € 1.000)Het vrij aanwendbare deel van de reservepositie beschouwen we als de incidentele weerstandscapaciteit. Dit zijn concreet de:-de vrij aanwendbare reserves en -de post onvoorzienStand van zakenDe incidentele weerstandscapaciteit is ultimo 2019:-vrij aanwendbare reserves€ 33.087-post Onvoorzien € 166
Structurele weerstandscapaciteitDe structurele weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit. Voorgeschreven is dat de gemeentelijke tarieven, leges en heffingen voor maximaal 100% kostendekkend zijn. In Hengelo is dat ook het uitgangspunt voor de belangrijkste tarieven. Tenzij een risico zich manifesteert in deze tarieftaken, biedt dit geen ruimte aan structurele weerstandscapaciteit.Wanneer een structureel risico optreedt, is het niet altijd mogelijk de financiële impact op korte termijn in de begroting op te vangen. In dat geval kan een gemeente onder zeer strikte voorwaarden een beroep doen op extra financiering van het Rijk (artikel 12 Gemeentewet). Eén van de voorwaarden is dat de gemeente de belastingcapaciteit ten volle benut. Dat kan uiteraard niet oneindig. Daarom is door het Rijk een norm gesteld tot welk niveau het nog aanvaardbaar is lokale belastingen te verhogen, de zogenaamde artikel 12 norm.Elke gemeente mag de ozb-tarieven overigens zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Rijk een afspraak gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst. Dit heet de macronorm.Het verschil tussen de werkelijke hoogte van de lokale belastingen en de aanvaardbare hoogte van de artikel 12 norm noemen we de onbenutte belastingcapaciteit en betreft de structurele weerstandscapaciteit.Stand van zakenDe gemiddelde woonlasten in de gemeente Hengelo bedragen in 2019 €713. Het landelijk gemiddelde is € 738. Voor 2019 is de benutte belastingcapaciteit dus 96,6% van het landelijk gemiddelde.Als we de onbenutte belastingcapaciteit van 3,4%, zijnde € 25 vermenigvuldigen met het aantal huishoudens, circa 38.700, komen we uit op een onbenutte belastingcapaciteit van € 967.500.
Benodigde weerstandscapaciteit (* € 1.000)Het benodigde weerstandsvermogen bepalen we door de geïdentificeerde risico’s uit te drukken in euro’s. Omdat de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen zeer beperkt is, passen we een zogenaamde Monte Carlo-analyse toe. Bij deze techniek wordt het optreden van de verschillende risico’s in diverse scenario’s vele malen gesimuleerd. Door deze methode hebben we een beeld van het benodigde weerstandsvermogen in vrijwel alle denkbare scenario’s.We streven ernaar dat de hoogte van de algemene reserve 50% van het benodigde weerstandsvermogen is. Stand van zakenVolgens de Monte Carlo-analyse is de benodigde weerstandscapaciteit € 21.141.
Weerstands-vermogen(* € 1.000)De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken.De weerstandscapaciteit (weerstandsratio) berekenen we als volgt:Beschikbare weerstandscapaciteit----------------------------------------= Ratio weerstandsvermogenBenodigde weerstandscapaciteitUit deze berekening volgt een ratio. Om te bepalen of het weerstandsvermogen op het gewenste niveau is, bekijken we in welke waarderingscategorie de ratio valt. We hanteren de waarderingscategorieën zoals in de tabel hieronder weergegeven.Stand van zakenDe beschikbare weerstandcapaciteit voor 2019 is€ 34.220 De benodigde weerstandscapaciteit is€ 21.141De ratio die hieruit volgt is dan 1,6 en is daarmee ruim voldoende.


Waarderings-categorieRatioBetekenis
A>2,0Uitstekend
B1,4 < X < 2,0Ruim voldoende
C1,0 < X < 1,4Voldoende
D0,8 < X < 1,0Matig
E0,6 < X < 0,8Onvoldoende
F< 0,6Ruim onvoldoende


Thema/projectRisicogebeurtenisMogelijk Gevolg
Organisatierisico – JuridischTen gevolge van een rechterlijke uitspraak is de Parkeergarage BP Hofstedestraat niet langer aangemerkt als een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB).De boekwaarde van de activa moet worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer en gegeven de exploitatie verliezen is die waarde nihil.
Sociaal DomeinDe lobby om compensatie te krijgen van het Rijk voor de tekorten in het sociaal domein heeft geen effect.De begrote compensatie van € 2 miljoen wordt niet gerealiseerd, waardoor aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
De bezuinigingen die vanuit het inkooptraject zijn voorzien leveren niet het beoogde resultaat en de doelstelling wordt niet gerealiseerd.Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen.
GrondexploitatieDe in de grondexploitaties gehanteerde uitgangspunten (uitgiftetempo, grondprijzen, rente en inflatie) vallen in de praktijk negatiever uit dan begroot en de gevolgen daarvan kunnen financieel niet binnen de grondexploitaties worden opgevangen.Extra verliesvoorziening voor grondexploitaties vormen.
De gemeente heeft een convenant afgesloten met de provincie over de ladder van duurzame verstedelijking.Projecten moeten worden afgewaardeerd en er is minder flexibiliteit.
Renovatie Stadhuis/Nieuwbouw StadskantoorVertraagde start van de bouw en uitlopende werkzaamheden in verband met voornamelijk aanvullende asbestsanering stadhuis en andere vloeroplossing stadskantoor.Vertraagde oplevering van stadskantoor en stadhuis.
De kans dat de geraamde kosten in post onvoorzien worden overschreden, met name vanwege het vele en deels onvoorziene achterstallig onderhoud in het stadhuis.Onvoorziene kosten voor meerwerk.


jaar-verslag begroting
 201720182019202020212022
netto schuldquote206,51%239,60%224,81%203,80%173,60%171,71%
netto schuldquote gecorrigeerd71,21%99,76%95,19%87,63%75,18%75,34%


jaar-verslag begroting
 201720182019202020212022
solvabiliteitsratio5,58%5,06%4,93%5,38%6,47%7,35%


jaar-verslag begroting
 201720182019202020212022
grondexploitatie29,13%30,98%26,09%19,95%10,75%11,74%


jaar-verslag begroting
 201720182019202020212022
structurele exploitatieruimte-3,50%2,80%0,06%0,10%0,80%1,10%


- = nadeel: bedragen * € 1.000
2019:2020: 2021: 2022:
Begrotingssaldo 2019-2022 (paragraaf 4.2) 33 178 316 243
Incidentele lasten en baten (zie bijlage 8.4) 142 199 2.099 2.786
Structureel begrotingssaldo 2019-2022 175 377 2.415 3.029


jaar-verslag begroting
 201720182019202020212022
belastingcapaciteit99,03%97,23%96,64%97,14%97,61%98,07%


GEPROGNOSTICEERDE BALANS   
ACTIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021Ultimo 2022
VASTE ACTIVA  
(Im)Materiële vaste activa 279.086 274.973 269.971 265.211
Financiële vaste activa 387.860 348.918 300.507 283.358
Totaal vaste activa 666.946 623.891 570.478 548.569
 
VLOTTENDE ACTIVA
Bouwgrondexploitatie 75.675 57.958 31.630 33.215
Overige vlottende activa - - - -
Totaal vlottende activa 75.675 57.958 31.630 33.215
 
Totaal generaal 742.621 681.849 602.108 581.784
PASSIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021Ultimo 2022
VASTE PASSIVA
Algemene reserves (incl grex) 12.873 12.826 15.817 19.682
Bestemmingsreserves 23.762 23.852 23.162 23.053
Gerealiseerde resultaat - - - -
Eigen vermogen: 36.635 36.678 38.979 42.735
 
Voorzieningen 43.064 42.711 42.526 43.503
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar 574.551 517.585 447.655 428.895
Totaal vaste passiva 617.615 560.296 490.181 472.398
 
VLOTTENDE PASSIVA
Theoretische financieringsbehoefte 88.371 84.875 72.948 66.651
Overige vlottende passiva    
Totaal vlottende passiva 88.371 84.875 72.948 66.651
 
Totaal generaal 742.621 681.849 602.108 581.784


TitelRaadsbesluit
De Raad heeft het risicobeleid van de gemeente Hengelo in het voorjaar van 2013 in de Nota “Scherper aan de wind”, voor de periode 2013 – 2017 geactualiseerd en vastgesteld. De nota beschrijft zowel de wijze waarop de gemeente Hengelo het eigen DNA bewaakt en op koers blijft door de risico’s te identificeren, in kaart te brengen en te beheersen, als de wijze waarop het bedrag wordt berekend dat de Gemeente Hengelo achter de hand wil houden om de gevolgen van financiële tegenvallers op te vangen die de potentie hebben om het beleid van de Gemeente Hengelo duurzaam te ontwrichten. Actieve bestuurlijke betrokkenheid bij risicomanagement is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf 2013 ook wettelijk de norm.De Raad heeft ingestemd met:
 1. De vaststelling van de streefnorm voor voldoende weerstandsvermogen op de ratiowaarden tussen 1,0 en 1,4 met ratiowaarde 0,8 als ondergrens;
 2. Een proces van automatische stabilisatie door eventuele batige saldi van het jaarresultaat verplicht te doteren aan de algemene reserve tot dat de minimaal gewenste streefwaarde van 1,0 bereikt is;
 3. Informatieverstrekking bij begroting en jaarrekening over tenminste 60% van het totale risicoprofiel van zowel de beleidsvelden, de grote projecten als de grondexploitaties. De top 20 van de belangrijkste risico worden bovendien expliciet genoemd en maken onderdeel uit van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij begroting en jaarrekening;
 4. Invulling van de actieve informatieplicht door de majeure risico’s tijdig kenbaar te maken en door in de bestuurlijke rapportages en initiatiefstukken de Raad te informeren over de belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel;
 5. Vertrouwelijke informatie aan de Raad bij publicaties van risico’s waarbij gemeentelijke belangen een rol van betekenis spelen.
 13G200020/503746


Bereiken?Doen?Bereikt 2016?
Inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente In beleidsrapportages (Beraps) wordt het risicoprofiel geactualiseerd en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde maatregelen voor risicobeheersing en -reductie. Stand van zaken Ook in het jaar 2016 is de organisatie actief in het risicomanagementproces betrokken en is de verankering van het proces in de planning en control cyclus verder verbeterd. Vrijwel alle afdelinghoofden en projectleiders zijn in 2016 tweemaal geïnterviewd waarbij alle risico’s en de getroffen beheersmaatregelen zijn geëvalueerd. Het algemene beeld is dat het risicoprofiel van de meeste afdelingen in de loop der tijd is uitgekristalliseerd en door het management ook steeds beter beheerst wordt. Het risicobewustzijn van de organisatie is toegenomen. Risicovolle projecten worden vooraf zorgvuldig getoetst op haalbaarheid en het belang van goed risicomanagement wordt steeds breder erkend in de organisatie. De interne beheersing is toegenomen waardoor de benodigde weerstandscapaciteit de afgelopen jaren dan ook een geleidelijk dalende tendens vertoonde. Deze tendens heeft zich in 2016 verder voorgezet. De risicopercepties zijn uitgekristalliseerd in het sociaal domein, in de ontvlechting van de gezamenlijke grondexploitaties in de PPS Hart van Zuid, in het project Lange Wemen en met de ‘financial close per 31 maart 2017’, ook in Warmtenet Hengelo (WNH).Risicomanagement is in 2016 nog meer dan voorheen gebruikt om managers, voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming, inzicht te geven in de financiële impact van belangrijke voorgenomen activiteiten en projecten. Extra aandacht is besteed aan de formulering van “worst case scenario’s “ bij de risico’s van WNH en de ontvlechting PPS Hart van Zuid. Gerealiseerd in de jaarstukken 2016 en de Beraps 2016.
Overzicht houden op de bekende risico’s Actueel houden van de database met onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen uit het NARIS pakket. Uitvoeren van simulaties om te bepalen welk buffervermogen nodig is bij de beleidsmatig bepaalde grens van 90%-zekerheid.Stand van zakenIn 2016 zijn 351 risico’s en 371 maatregelen geïnventariseerd in het NARIS pakket, waaronder de risico’s van de grote projecten. De risicosimulatie, op basis van de beleidsmatig bepaalde grens van 90% zekerheid, berekent een benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit van € 29,2 miljoen voor het netto risicoprofiel, inclusief het project Lange Wemen, de restrisico’s van warmtenet en de grondexploitatierisico’s. Het netto risicoprofiel is de uitkomst van de risicosimulatie met toepassing van de interne beheersmaatregelen. Conform het in de vorige beleidsbegroting vastgestelde beleid dienen risico’s met een laag risicoprofiel (score van 7 of lager op een schaal van 25) binnen de huidige eigen budgetten van de afdelingen te worden opgevangen. De benodigde weerstandscapaciteit welke dient te worden gedekt door de algemene reserve en de bestemmingsreserves bedraagt vervolgens:Totale benodigde weerstandscapaciteit: € 29,2 miljoen (inclusief grondbedrijf)Ten laste van afdelingsbudgetten: € 3,8 miljoenBenodigde weerstandscapaciteit: € 25,4 miljoen Dit is € 1,8 mln. lager dan de € 27,2 miljoen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2017 – 2020. Er is meer zicht gekomen op omvang van de risico’s in het sociaal domein, het grondbedrijf, de nieuwbouw van het stadskantoor en de restrisico’s na verzelfstandiging van warmtenet per 31 maart ’17. De risicogevolgen van de invoering van de VPB plicht voor gemeenten, worden laag ingeschat. De verwachting is dat de Gemeente Hengelo op basis van de 2016 cijfers niet door ‘de ondernemingspoort’ gaat en dus ook geen VPB aangifte behoeft te voldoen. Gerealiseerd in de jaarstukken 2016.
Inzichtelijk maken van risico’s bij grote investeringen en grondexploitaties Nieuwe investeringen en grondexploitaties gaan vergezeld van een risicoanalyse en worden getoetst aan het weerstandsvermogen. Stand van zakenDe risicosimulatie van de risico’s van het grondbedrijf geeft het volgende beeld van de benodigde weerstandscapaciteit:Totale benodigde weerstandcapaciteit: € 8,1 miljoen Ten laste van herziene grondexploitaties: € 1,5 miljoenBenodigde weerstandscapaciteit: € 6,6 miljoenDe beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Hengelo als geheel biedt voor deze € 6,6 miljoen voldoende compensatie. Bovendien heeft het grondbedrijf € 58,1 mln. en € 16 mln. voorzieningen gevormd voor respectievelijk tekortexploitaties en “nog niet in exploitatie genomen gronden”. (NIEGG’s), welke laatste categorie met de invoering van de nieuwe BBV regels onder de materiële vaste activa worden verantwoord. De voorzieningen voor de Veldkamp van € 18 mln. en voor Business Park XL van € 5.5 mln. worden in afwijking van vorige jaren in het JV 2016 opgenomen in de staat van voorzieningen, omdat de Gemeente Hengelo voor deze complexen niet zelf de administratie voert. Gerealiseerd in de jaarstukken 2016. De belangrijkste projectleiders zijn geïnterviewd. Zie ook paragraaf grondbeleid en de herzieningen grondexploitaties per 1 januari 2017.


Indicator Waarde
Begrotingssaldo Tenminste een sluitende begroting.Stand van zakenDe beleidsbegroting van 2017 – 2020 toont een positief begrotingssaldo van €385.000 in 2017, oplopend tot € 1937.000 in 2020, zodat er sprake is van structureel gezond meerjarig perspectief.
Vrij aanwendbare begrotingsruimte Post onvoorzien is ongeveer €2,- per inwoner.Stand van zakenUitgaande van een bevolking van 81.000 is de omvang van de post onvoorzien bepaald op afgerond €166.000.
Beschikbare belastingcapaciteit Kostendekkendheid tarieven (zie ook paragraaf lokale heffingen).Stand van zakenVoor alle retributies en bestemmingsheffingen geldt het beleidsuitgangspunt van volledige kostendekkendheid, op basis van het principe dat de veroorzaker betaalt. Voor de overige belastingen, waaronder de OZB, geldt geen limiet. Deze kunnen dus in principe (mits er geen onredelijke / willekeurige belastingheffing plaatsvindt) onbeperkt worden verhoogd. In de maatschappelijke takenverkenning 2016 zijn de mogelijkheden nader onderzocht (zie Kadernota 2016-2019).
Stille reserves P.M. Stand van zaken De stille reserves van de gemeente zijn conform het vastgestelde risicomanagement beleid niet in beeld gebracht. Het beleid is om de stille reserves niet bij de weerstandscapaciteit te betrekken, omdat:
 • deze reserves meestal niet op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt;
 • dit vanuit beleidsmatig oogpunt vaak ook niet gewenst is;
 • de weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen die op korte termijn kunnen worden ingezet om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van andere taken.
Weerstandscapaciteit (de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit) Streefcijfer is 1,0 (= voldoende). Het bureau NAR hanteert de volgende classificatie.Klasse Ratio BetekenisA > 2,0 Uitstekend B 1,4 – 2,0 Ruim voldoendeC 1,0 – 1,4 Voldoende (1.0 – 1.4 = streefnorm)D 0,8 – 1,0 Matig ( 0,8 = ondergrens)E 0,6 – 0,8 OnvoldoendeF < 0,6 Ruim onvoldoendeStand van zakenDe beschikbare weerstandcapaciteit op basis van de gegevens van de jaarrekening 2016 kan als volgt worden bepaald. Algemene reserves : € 17,7Bestemming reserves : € 20,5Totaal reserves : € 38,2 miljoenIn mindering komen de volgende niet vrij aanwendbare reserves:Onderwijs huisvesting : € 5,4Totaal niet vrij aanwendbaar : € 5,4 miljoenMinus 1 jaar rentelasten : € 0,6 miljoen (tegen 2,00% omslagrente)Netto weerstandscapaciteit : € 32,2 miljoenDe benodigde weerstandscapaciteit is € 25,4 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 32,2 miljoen. Dit levert vervolgens een ratio op van 1,27 (= voldoende). De ratio in 2015 was 1,3. Deze daling is het gevolg van een afname van de beschikbare reserves (o.a. lening schouwburg) en de aanzienlijke reductie op de benodigde weerstandscapaciteit. Het risicoprofiel van de gemeente is mede afgenomen door de risico’s in het sociaal domein, en de WNH risico’s. De grondexploitaties risico’s zijn aanzienlijk afgenomen, door de stijgende conjunctuur, door lagere rentetoerekening, maar ook door de extra voorzieningen die zijn gevormd voor gebeurtenissen met zekere gevolgen, die voorheen als risico werden aangeduid.


RisicogebeurtenisGevolgenPercentage
Exploitatie van multifunctionele ruimten en culturele kernvoorzieningen valt tegen door afnemende bezoekers en dalende sponsorbijdragen. Tegenvallende opbrengsten 11,8%
De markt voor grondverkopen verslechtert. Verliesvoorzieningen in de grondexploitaties 6,5%
Convenant Duurzame Verstedelijking met de Provincie Eigen projecten niet ontwikkelbaar 5,7%
Achtergestelde leningen WNH (na verzelfstandiging) Aanvullende voorzieningen 5,4%
Ontwikkelingen in Business Park XL Verslechterde resultaten 4,3%
Prestatieafspraken met samenwerkingspartners blijken moeilijk afdwingbaar Gederfde inkomsten 3,7%
Gebrek aan realisatiekracht bij samenwerkingspartners I3H Grex niet langer sluitend 3,3%
Extreme weersomstandigheden Extra beheerkosten openbare ruimte 2,8%
Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom uit de uitkering Hogere lasten dan voorzien. 2,8%
Mogelijk frauduleuze declaraties in PGB regelingen Budgetoverschrijdingen in sociaal domein 2,4%
Uitkomsten Due Diligence onderzoek WNH Hogere lasten dan voorzien 2,3%
De gronduitgifte prijzen komen onder druk te staan Extra verliesvoorzieningen 2,1%
Beoordeling van constructieve veiligheid van bouwwerken staat onder druk met onveilige situaties tot gevolg Gemeente wordt gebrek aan handhaving verweten 1,8%
Energie Prestatie Normen WNH worden niet gerealiseerd Hogere lasten dan voorzien 1,8%
De 5% eigen risico van de vangnetregeling (participatiewet) wordt aangesproken Hogere lasten dan voorzien 1,8%
Onverwachte bezuinigingen op de Wmo en de Jeugdzorg Begroting overschrijding 1,6%
Nadelige verdeelmaatstaven Gemeentefonds en decentralisatie uitkeringen Minder inkomsten dan begroot 1,6%
Het programma van fase 2A HVZ (business district) is ambitieus te noemen. Hogere lasten dan voorzien en minder baten 1,6%
Gevolgen van klimaatverandering Zware buien en wateroverlast 1,6%
Vandalisme Schade aan materieel, gebouwen en openbare ruimte 1,6%
Invoering Wet bijzondere Flora en Fauna Hogere beheerskosten 1,4%
Renovatiekosten stadhuis hoger dan geraamd Hogere lasten dan voorzien 1,3%
Verlaging grondprijs NIEGG’s tot agrarische waarde Afwaardering 1,3%
Vervuilde grond in eigendom van gemeente en particulieren Humaan risico en saneringskosten 1,3%
Vertraagde oplevering renovatie + nieuwbouw stadhuis Extra kosten 1,3%
Geen handhaving van de SVB op de PGB’s en van een aantal cliënten met een langdurige zorgindicatie is nog niet bekend of de zorg onder de AWBZ of de WLZ moet worden verleend Budgetoverschrijdingen in sociaal domein 1,3%
Te weinig doorstroom / beschikbare arbeidsplaatsen bij SWB Kosten verhaal op de gemeente 1,2%
Het geplande programma van Lansinkveld Noord kan niet gerealiseerd worden Lagere opbrengsten dan geraamd 1,1%
Nieuwe regels voor asbest sanering Niet begrote kosten 1,1%


 jaarverslagbegroting jaarverslag
  2015 2016 2016
netto schuldquote 260,0% 260,0% 230,0%
netto schuldquote gecorrigeerd 86,0% 86,0% 80,0%
solvabiliteitsratio 5,2% 6,0% 5,0%
structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% 0,4%
grondexploitatie (boekwaarde/totale baten voor bestemming 31,0% 30,99% 44,0%
belastingcapaciteit 98,0% 98,0% 98,3%


TitelRaadsbesluit
De raad heeft het risicobeleid van de gemeente Hengelo in het voorjaar van 2013 geactualiseerd in de Nota “Scherper aan de wind”. De nota risicomanagement beleid voor de periode 2013 – 2017 is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendige organisatie die wij graag willen zijn. De nota beschrijft zowel de wijze waarop de gemeente Hengelo het eigen DNA bewaakt en op koers blijft door de risico’s te identificeren, in kaart te brengen en te beheersen, als de wijze waarop het bedrag wordt berekend dat de gemeente achter de hand wil houden om de gevolgen van de financiële tegenvallers op te vangen die de potentie hebben om het beleid van de gemeente Hengelo duurzaam te ontwrichten.De gemeenteraad heeft met het volgende ingestemd. De vaststelling van de streefnorm voor voldoende weerstandsvermogen op de ratiowaarden tussen 1,0 en 1,4 met ratiowaarde 0,8 als ondergrens. Een proces van automatische stabilisatie door eventuele batige saldi van het jaarresultaat verplicht te doteren aan de algemene reserve tot dat de minimaal gewenste streefwaarde van 1,0 bereikt is.Invulling van de actieve informatieplicht door de majeure risico’s tijdig kenbaar te maken en door in de Beleidsrapportages de raad te informeren Informatieverstrekking bij begroting en jaarrekening over tenminste 60% van het totale risicoprofiel van zowel de beleidsvelden, de grote projecten als de grondexploitaties. De top 20 van de belangrijkste risico’s worden bovendien expliciet genoemd en maken onderdeel uit van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen in begroting en jaarrekening over de belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel. Vertrouwelijke informatie verstrekking bij publicatie van risico’s waar gemeentelijke belangen een rol van betekenis spelen.


Bereiken?Doen?
Inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeenteIn de Beleidsrapportages wordt het risicoprofiel geactualiseerd en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde maatregelen voor risicobeheersing en -reductie. Stand van zaken Beleidsmatig is er voor gekozen om het risicodomein te beperken tot de incidentele risico’s die over de periode van 1 jaar kunnen optreden. Dat betekent dat de structurele risico’s met een meerjarig profiel, zoals bijvoorbeeld het risico dat meerjarige bezuinigingstaakstellingen niet gerealiseerd gaan worden, niet via de paragraaf weerstandsvermogen gemanaged worden maar via de beleidsprogramma’s. Dat wil zeggen dat de meerjarenramingen weer structureel op orde moet worden gebracht. In het jaar 2018 wordt de organisatie, evenals in het jaar 2017, actief bij het proces van risicomanagement betrokken. Alle afdelingshoofden en projectleiders worden twee keer per jaar geïnterviewd, met als doel dat de risicoprofielen naar de meest recente inzichten worden geactualiseerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de taken die zijn overgedragen aan Gildebor, het project Lange Wemen, Warmtenet, de drie transities in het sociaal domein en de herziene grondexploitaties (incl. het Hart van Zuid, na de ontvlechting, waarmee de gemeente Hengelo 100% risicodrager is geworden). Risicomanagement is daarnaast bedoeld om managers, voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming, inzicht te geven in de mogelijke financiële impact van belangrijke voorgenomen activiteiten en projecten. Vooral de risicovolle projecten worden vooraf zorgvuldig getoetst op haalbaarheid. De laatste interviews ten behoeve van de procedure 2018 hebben met uitzondering van het risicoprofielen van Gildebor, Lange Wemen, Warmtenet en HVZ in vergelijking met de begroting 2017 geen aanzienlijke wijzigingen in de risicoprofielen aan het licht gebracht. Wel is er zowel meer zicht ontstaan op de risico’s bij de transities in de Jeugdzorg en de Wmo, als op de exploitatierisico’s van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen. De interne beheersing van risico’s is de afgelopen jaren stelselmatig verbeterd, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit aanzienlijk kon dalen. Deze trend heeft zich in 2017 voortgezet vanwege de overdracht van een aantal taken naar Gildebor met ingang van 2017, de verzelfstandiging van Warmtenet per 31 maart 2017, de instelling van integraal accountmanagement bij de exploitatie van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen, en de verbeterde conjunctuur waardoor de grondexploitatie risico’s verder zijn gedaald. De raad beslist over het gewenste niveau van het weerstandsvermogen en de raad moet dan ook tijdig worden ingelicht (de actieve informatieplicht), als er zich zaken voordoen waardoor het niveau van het weerstandsvermogen verandert. Dat is het geval bij alle bestuurlijke voorstellen en optredende nieuwe risico’s waarbij in een noodscenario de eigen begrotingsruimte van de afdeling niet meer toereikend is. Het weerstandsvermogen van de gemeente moet dan worden aangesproken en de raad moet dat weten om bij de besluitvorming een eigen afweging te kunnen maken.
Overzicht houden op de bekende risico’s Actueel houden van de database met onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen uit het NARIS pakket. Uitvoeren van simulaties om te bepalen welk buffervermogen nodig is bij de beleidsmatig bepaalde grens van 90%-zekerheid.Stand van zakenDe Monte Carlo risicosimulatie berekent een benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit van € 20,9 miljoen voor het netto risicoprofiel, op basis van de beleidsmatig bepaalde grens van 90% zekerheid. Dit is inclusief de € 7,7 miljoen netto risico’s (d.w.z. onder aftrek van het afdelingsbudget) van de grondexploitaties. Conform het in de vorige Beleidsbegroting vastgestelde beleid dienen risico’s met een laag risicoprofiel (score van 7 of lager op een schaal van 25 en een geldgevolg kleiner dan € 1,0 miljoen) binnen de huidige eigen budgetten van de afdelingen te worden opgevangen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt gedekt uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt:Totale benodigde weerstandscapaciteit: €  24,2 miljoenTen laste van afdelingsbudgetten: € 3,3 miljoenHerrekende benodigde weerstandscapaciteit: € 20,9 miljoen Dit is vergeleken met de € 27,2 miljoen opgenomen in de Beleidsbegroting 2017 – 2020 een forse daling van € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de overdracht van taken naar Gildebor, de verzelfstandiging van Warmtenet, de sterk verbeterde opbrengstpotentie bij de grondexploitaties en de verbeterde interne beheersing bij de exploitatie van maatschappelijk vastgoed. De financiële gevolgen van de kredietcrisis zijn goed in beeld, de bestaande bezuinigingsmaatregelen liggen op schema, en de uitwerking daarvan is verwerkt in het meerjarig perspectief van de voorliggende Beleidsbegroting.
Inzichtelijk maken van risico’s bij grote investeringen en grondexploitatiesNieuwe investeringen en grondexploitaties ondergaan een risicoanalyse en worden getoetst aan het weerstandsvermogen. Stand van zakenDe totale beschikbare weerstandscapaciteit van de algemene reserve grondexploitaties is € 1,7 miljoen per 1 januari 2018 en loopt op tot € 3,3 miljoen per 1 januari 2021. Dan komt deze boven de gewenste norm van € 3 miljoen. Daarnaast heeft het grondbedrijf tijdig voorzieningen gevormd voor tekortexploitaties van € 61,2 miljoen, waarvan € 23,9 miljoen voor tekortexploitaties bij derden (de Veldkamp en Businesspark XL). Voor ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ is in totaal een verliesvoorziening van € 16,0 miljoen gevormd. In overeenstemming met de BBV, is bij het grondbedrijf geen rekening gehouden met nog niet gerealiseerde toekomstige exploitatiewinsten, stille reserves en met specifieke eigen bijdragen en stortingen. In de herzieningen grondexploitaties 2017 zijn de gevolgen van de afspraken van de Ladder voor duurzame verstedelijking zo veel als mogelijk in de ramingen verwerkt. De effecten van de besluitvorming na de herijking in het project Hart van Zuid zijn in de begrotingscijfers verwerkt.


IndicatorWaarde
Begrotings-saldoTenminste een sluitende begroting.Stand van zakenDe Beleidsbegroting 2018 – 2021 toont een positief begrotingssaldo van € 157.000 in 2018, € 460.000 in 2019, € 29.000 in 2020 en € 7.000 in 2021.
Vrij aanwendbare begroting-ruimtePost onvoorzien tenminste € 2 per inwoner.Stand van zakenUitgaande van een bevolking van ongeveer 81.000 inwoners is de omvang van de post onvoorzien bepaald op € 166.000.
Beschikbare belastingcapaciteitKostendekkend zijn van tarievenStand van zakenVoor alle retributies en bestemmingsheffingen geldt het beleidsuitgangspunt van volledige kostendekkend zijn, op basis van het principe dat de veroorzaker betaalt. Voor de overige belastingen, waaronder de OZB, geldt geen limiet. Deze kunnen dus in principe (mits er geen onredelijke/willekeurige belastingheffing plaatsvindt) onbeperkt worden verhoogd. In de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 zijn deze mogelijkheden nader onderzocht.


jaar-verslag begroting
 201620172018201920202021
belastingcapaciteit98,35%100,54%97,23%97,76%97,86%97,96%


Stille reservesP.M.Stand van zakenDe stille reserves van de gemeente zijn conform het beleid niet in beeld gebracht. Het huidige beleid is om de stille reserves niet bij de weerstandscapaciteit te betrekken, omdat:
 • deze reserves meestal niet op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt;
 • dit vanuit beleidsmatig oogpunt vaak niet gewenst is;
 • de weerstandscapaciteit is gedefinieerd als de middelen die op korte termijn kunnen worden ingezet om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van andere taken.
Weerstands-capaciteit (de beschikbare weerstands-capaciteit in relatie tot de benodigde weerstands-capaciteitStreefcijfer is 1,0 (= voldoende). Het bureau NAR hanteert de volgende classificatie.Klasse Ratio BetekenisA > 2,0 Uitstekend B 1,4 – 2,0 Ruim voldoendeC 1,0 – 1,4 VoldoendeD 0,8 – 1,0 MatigE 0,6 – 0,8 OnvoldoendeF < 0,6 Ruim onvoldoendeStand van zakenDe beschikbare weerstandcapaciteit op basis van de geraamde gegevens van de stand van de reserves en voorzieningen per 31-12-2017 kan als volgt worden bepaald.Algemene reserve : € 18,8 Bestemming reserves : € 20,8 Totaal reserves : € 39,6 miljoenIn mindering komen de volgende niet vrij aanwendbare reserve:Onderwijshuisvesting : € 4,3Totaal niet vrij aanwendbaar : € 4,3 miljoenMinus 1 jaar rentelasten : € 0,8 (tegen 2,25% standaard omslagrente)Netto weerstandscapaciteit : € 34,5 miljoenDe benodigde netto weerstandscapaciteit is € 20,9 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 34,5 miljoen. Dit levert vervolgens een ratio op van ruim 1,6 (= ruim voldoende). Het weerstandsvermogen voor 2018 valt daarmee ruim binnen de streefwaarden van de nota “Zicht op risico’s”. Zonder interne maatregelen zou de score 1,1 bedragen. Dit onderstreept het belang van een goede interne beheersing. Een voorbeeld. Zonder de interne beheersmaatregel ‘afsluiten brandverzekering’ zou het zwaarste risico niet de financieringsrisico’s van de achtergestelde leningen in beide Warmtenet deelnemingen zijn, maar zou het zwaarste risico het schaderisico van de gemeentelijke gebouwen zijn.


Nr.RisicogebeurtenisGevolgenInvloed (%)
R787De beide € 1.040.000 achtergestelde leningen aan de Warmtenet deelnemingen, worden niet afgelost en worden uiteindelijk kwijtgescholden.Rente en aflossing worden niet voldaan.6,2%
R412De grondexploitatie risico’s in Business park XL. Gemeentelijk aandeel is 13,9%.Geraamde omzet wordt niet gerealiseerd.4,9%
R789Generiek grondexploitatierisico, het scenario waarin de rente harder stijgt dan de inflatie.Niet meer financieel sluitende grondexploitaties.4,7%
R537Woningbouwprestatie afspraken met maatschappelijke partners blijken moeilijk afdwingbaar.Maatschappelijke doelstellingen worden niet gerealiseerd.4,2%
R496Gederfde inkomsten door gebrek aan realisatiekracht partners. Niet meer sluitende grondexploitaties.3,8%
R62Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom uit de uitkering.Hogere uitkeringslasten dan voorzien.3,2%
R79Exploitatierisico’s van multifunctionele accommodaties en culturele kernvoorzieningen.Lagere opbrengsten en hogere vaste lasten.3,0%
R758Meerkosten bij vertraagde oplevering van het nieuwe stadskantoor.Hogere kosten dan geraamd.2,8%


R740Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van het convenant over de ladder van duurzame verstedelijking met de provincie Overijsel.Gemeente moet de eigen projecten afwaarderen.2,8%
R794De aanlegkosten van de Backbone voor Warmtenet worden overschreden.Niet geraamde overschrijding van het investeringsplafond.2,8%
R695Frauduleuze declaraties van sommige zorgaanbieders in PGB regelingen.Onrechtmatige besteding van middelen.2,7%
R744De gemeente wordt aangesproken op de garantieverplichtingen in de activa passiva overeenkomsten met Ennatuurlijk en Alliander.Niet geraamde kosten.2,6%
R516 De gronduitgifte prijzen komen onder druk te staan.Dreigende vorming van verliesvoorzieningen.1,9%
R425Eigen risicocapaciteit van de gemeente Hengelo op het Inkomensdeel wordt aangesproken.Begroting overschrijding.2,1%
R693Verdeelmaatstaven gemeentefonds en de decentralisatie uitkeringen pakken ongunstig uit.Begroting overschrijdingen.1,8%
R542De transities op de Jeugdzorg en de Wmo leiden tot onvoorziene kosten.De kosten zijn structureel hoger dan de baten wat tot extra ombuigingen leidt. 1,8%
R506Geen handhaving van de SVB op de PGB’s en te weinig controlemiddelen om de uitgaven van zorgkantoren voor Wmo en Jeugdzorg kritisch te kunnen volgen.Niet rechtmatige uitgaven.1,5%
R748De contractueel overeengekomen energieprestatie norm van 131% in de activa passiva overeenkomst met Ennatuurlijk wordt niet gerealiseerd.Overschrijding begroting.1,5%
R175 Vervuilde grond in eigendom van de gemeente en particulieren.Niet begrote saneringskosten.1,5%
``Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals extreem zware regenbuien.Zwaardere buien en wateroverlast door overbelasting van het rioolstelsel.1,5%


jaar-verslag begroting
 201620172018201920202021
netto schuldquote226,37%231,91%235,27%230,29%210,54%193,26%
netto schuldquote gecorrigeerd76,08%82,12%98,61%98,20%92,30%90,16%


jaar-verslag begroting
 201620172018201920202021
solvabiliteitsratio5,50%5,37%5,53%6,20%7,19%8,33%


jaar-verslag begroting
 201620172018201920202021
grondexploitatie34,42%38,30%31,97%29,83%25,61%22,40%


jaar-verslag begroting
 201620172018201920202021
structurele exploitatieruimte-1,00%2,10%0,16%0,40%0,20%0,00%


- = nadeel; bedragen * € 1.000
2018:2019:2020:2021:
Begrotingssaldo 2018-2021 (paragraaf 4.1.2)157460297
Incidentele lasten en baten (zie bijlage 8.4)1316764290
Structureel begrotingssaldo 2018-20212881.1364587


GEPROGNOSTICEERDE BALANS
ACTIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021
VASTE ACTIVA 
(Im)Materiële vaste activa 278.947 286.947 290.947 295.947
Financiële vaste activa 388.878 371.752 337.131 289.297
Totaal vaste activa 667.825 658.699 628.078 585.244
  
VLOTTENDE ACTIVA 
Bouwgrondexploiatie 91.275 84.220 72.698 62.698
Overige vlottende activa    
Totaal vlottende activa 91.275 84.220 72.698 62.698
  
Totaal generaal 759.100 742.919 700.776 647.942
PASSIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021
VASTE PASSIVA 
algemene reserves (incl grex) 16.646 17.769 21.107 23.076
Bestemmingsreserves 20.969 21.174 21.167 20.490
Gerealiseerde resultaat 1.798 2.258 2.286 2.292
Eigen vermogen: 39.413 41.201 44.560 45.858
  
Voorzieningen 47.282 48.252 50.407 51.256
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar 587.641 555.469 499.503 430.573
Totaal vaste passiva 634.923 603.721 549.910 481.829
  
VLOTTENDE PASSIVA 
Theoretische financieringsbehoefte 84.764 97.997 106.306 120.255
Overige vlottende passiva    
Totaal vlottende passiva 84.764 97.997 106.306 120.255
  
Totaal generaal 759.100 742.919 700.776 647.942


BeleidsnotitiesRaadsbesluit
De raad heeft het risicobeleid van de gemeente Hengelo in het voorjaar van 2013 geactualiseerd in de Nota ‘Scherper aan de wind’. De nota risicomanagement beleid voor de periode 2013 – 2017 is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendige organisatie die wij graag willen zijn. De nota beschrijft zowel de wijze waarop de gemeente Hengelo het eigen DNA bewaakt en op koers blijft door de risico’s te identificeren, in kaart te brengen en te beheersen, als de wijze waarop het bedrag wordt berekend dat de gemeente achter de hand wil houden om de gevolgen van de financiële tegenvallers op te vangen die de potentie hebben om het beleid van de gemeente Hengelo duurzaam te ontwrichten.De gemeenteraad heeft met het volgende ingestemd. De vaststelling van de streefnorm voor voldoende weerstandsvermogen op de ratiowaarden tussen 1,0 en 1,4 met ratiowaarde 0,8 als ondergrens. Een proces van automatische stabilisatie door eventuele batige saldi van het jaarresultaat verplicht te doteren aan de algemene reserve tot dat de minimaal gewenste streefwaarde van 1,0 bereikt is.Informatieverstrekking bij begroting en jaarrekening over tenminste 60% van het totale risicoprofiel van zowel de beleidsvelden, de grote projecten als de grondexploitaties. De top 20 van de belangrijkste risico’s worden bovendien expliciet genoemd en maken onderdeel uit van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen in begroting en jaarrekening.Invulling van de actieve informatieplicht door de majeure risico’s tijdig kenbaar te maken en door in de beleidsrapportages de raad te informeren over de belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel. Vertrouwelijke informatie verstrekking bij publicatie van risico’s waar gemeentelijke belangen een rol van betekenis spelen.N.v.t.


Bereiken?Doen?
Inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeenteIn de beleidsrapportages wordt het risicoprofiel geactualiseerd en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde maatregelen voor risicobeheersing en -reductie. Stand van zaken In het jaar 2017 wordt de organisatie, evenals in het jaar 2016, actief bij het proces van risicomanagement betrokken. Alle afdelingshoofden en projectleiders worden twee keer per jaar geïnterviewd, met als doel dat de risicoprofielen naar de meest recente inzichten worden geactualiseerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals het project Lange Wemen, Warmtenet, de drie transities in het sociaal domein en de herziene grondexploitaties (incl. het Hart van Zuid, inclusief de voorgenomen ontvlechting). Risicomanagement is daarnaast bedoeld om managers, voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming, inzicht te geven in de mogelijke financiële impact van belangrijke voorgenomen activiteiten en projecten. Vooral de risicovolle projecten worden vooraf zorgvuldig getoetst op haalbaarheid.De laatste interviews ten behoeve van de procedure 2017 hebben met uitzondering van het risicoprofielen van Warmtenet en HVZ in vergelijking met het jaarverslag 2015 geen aanzienlijke wijzigingen in de risicoprofielen aan het licht gebracht. Wel is er meer zicht ontstaan op de risico’s bij de transities in de jeugdzorg en de WMO. Op een enkele uitzondering na is door geen van de sectoren melding gemaakt van majeure nieuwe risico’s. De interne beheersing van risico’s is de afgelopen jaren stelselmatig verbeterd, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit kon dalen. Deze trend heeft zich in 2016 voortgezet vanwege de risicopercepties rondom Warmtenet, waarvoor inmiddels voorzieningen zijn getroffen en Lange Wemen/nieuwbouw stadskantoor. De raad beslist over het gewenste niveau van het weerstandsvermogen en de raad moet dan ook tijdig worden ingelicht (de actieve informatieplicht), als er zich zaken voordoen waardoor het niveau van het weerstandsvermogen verandert. Dat is het geval bij alle bestuurlijke voorstellen en optredende nieuwe risico’s waarbij in een noodscenario de eigen begrotingsruimte van de afdeling niet meer toereikend is. Het weerstandsvermogen van de gemeente moet dan worden aangesproken en de raad moet dat weten om bij de besluitvorming een eigen afweging te kunnen maken.
Overzicht houden op de bekende risico’s Actueel houden van de database met onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen uit het NARIS pakket. Uitvoeren van simulaties om te bepalen welk buffervermogen nodig is bij de beleidsmatig bepaalde grens van 90%-zekerheid.Stand van zakenDe Monte Carlo risicosimulatie berekent een benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit van € 27,2 miljoen voor het netto risicoprofiel, op basis van de beleidsmatig bepaalde grens van 90% zekerheid. Dit is inclusief de € 10,4 miljoen netto risico’s (d.w.z. onder aftrek van het afdelingsbudget) van de grondexploitaties. Conform het in de vorige Beleidsbegroting vastgestelde beleid dienen risico’s met een laag risicoprofiel (score van 7 of lager op een schaal van 25 en een geldgevolg kleiner dan € 1,0 miljoen) binnen de huidige eigen budgetten van de afdelingen te worden opgevangen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt gedekt uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt:Totale benodigde weerstandscapaciteit: € 32,5 miljoenTen laste van afdelingsbudgetten: € 5,3 miljoenHerrekende benodigde weerstandscapaciteit: € 27,2 miljoen Dit is vergeleken met de € 36,4 miljoen opgenomen in de Beleidsbegroting 2016 – 2019 een forse daling van € 9,2 miljoen. Dit komt met name door de noodzakelijk te vormen verliesvoorzieningen van € 10,3 miljoen voor de nihil waardering van de activa van Warmtenet, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit met een zelfde bedrag kon dalen. De financiële gevolgen van de kredietcrisis zijn goed in beeld, de bestaande bezuinigingsmaatregelen liggen op schema, en de uitwerking daarvan is verwerkt in het meerjarig perspectief van de voorliggende Beleidsbegroting.
Inzichtelijk maken van risico’s bij grote investeringen en grondexploitatiesNieuwe investeringen en grondexploitaties ondergaan een risicoanalyse en worden getoetst aan het weerstandsvermogen. Stand van zakenDe totale beschikbare weerstandscapaciteit van de algemene reserve grondexploitaties kan door de lagere rekenrente worden versterkt tot boven de gewenste norm van € 3 miljoen. Daarnaast heeft het grondbedrijf tijdig voorzieningen gevormd voor tekortexploitaties van € 52,3 miljoen en van €16,7 miljoen voor ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’. In overeenstemming met de BBV, is bij het grondbedrijf geen rekening gehouden met nog niet gerealiseerde toekomstige exploitatiewinsten, stille reserves en met specifieke eigen bijdragen en stortingen. In de herzieningen grondexploitaties 2016 zijn de gevolgen van de afspraken van de Ladder voor duurzame verstedelijking zo veel als mogelijk in de ramingen verwerkt. De effecten van de besluitvorming over de mogelijke herijking in het project Hart van Zuid zijn in de begrotingscijfers verwerkt.


IndicatorWaarde
Begrotings-saldoTenminste een sluitende begroting.Stand van zakenDe Beleidsbegroting 2017 – 2020 toont een positief begrotingssaldo van € 385.000 in 2017, € 217.000 in 2018, € 1.547.000 in 2019 en € 1.937.000 in 2020.
Vrij aanwendbare begroting-ruimtePost onvoorzien tenminste € 2 per inwoner.Stand van zakenUitgaande van een bevolking van ongeveer 80.000 inwoners is de omvang van de post onvoorzien bepaald op afgerond € 166.000.
Beschikbare belastingcapaciteitKostendekkend zijn van tarievenStand van zakenVoor alle retributies en bestemmingsheffingen geldt het beleidsuitgangspunt van volledige kostendekkend zijn, op basis van het principe dat de veroorzaker betaalt. Voor de overige belastingen, waaronder de OZB, geldt geen limiet. Deze kunnen dus in principe (mits er geen onredelijke/willekeurige belastingheffing plaatsvindt) onbeperkt worden verhoogd. In de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 zijn deze mogelijkheden nader onderzocht.
Stille reservesP.M.Stand van zakenDe stille reserves van de gemeente zijn conform het beleid niet in beeld gebracht. Het huidige beleid is om de stille reserves niet bij de weerstandscapaciteit te betrekken, omdat:
 • deze reserves meestal niet op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt.
 • dit vanuit beleidsmatig oogpunt vaak niet gewenst is.
 • de weerstandscapaciteit is gedefinieerd als de middelen die op korte termijn kunnen worden ingezet om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van andere taken.
Weerstands-capaciteit (de beschikbare weerstands-capaciteit in relatie tot de benodigde weerstands-capaciteitStreefcijfer is 1,0 (= voldoende). Het bureau NAR hanteert de volgende classificatie.Klasse Ratio BetekenisA > 2,0 Uitstekend B 1,4 – 2,0 Ruim voldoendeC 1,0 – 1,4 VoldoendeD 0,8 – 1,0 MatigE 0,6 – 0,8 OnvoldoendeF < 0,6 Ruim onvoldoendeStand van zakenDe beschikbare weerstandcapaciteit op basis van de geraamde gegevens van de stand van de reserves en voorzieningen per 31-12-2016 kan als volgt worden bepaald.Algemene reserve : € 16,7 Bestemming reserves : € 30,3 Totaal reserves : € 47,0 miljoenIn mindering komen de volgende niet vrij aanwendbare reserve:Onderwijshuisvesting : € 4,4Totaal niet vrij aanwendbaar : € 4,4 miljoenMinus 1 jaar rentelasten : € 1,6 (tegen 3,75% standaard omslagrente)Netto weerstandscapaciteit : € 41,0 miljoenDe benodigde netto weerstandscapaciteit is € 27,2 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 41,0 miljoen. Dit levert vervolgens een ratio op van 1,5 (= ruim voldoende). Het weerstandsvermogen voor 2017 valt daarmee binnen de streefwaarden van de nota ‘Zicht op risico’s’. Zonder interne maatregelen zou de score 1,0 bedragen. Dit onderstreept het belang van een goede interne beheersing. Een voorbeeld. Zonder de interne beheersmaatregel ‘afsluiten brandverzekering’ zou het zwaarste risico niet de exploitatierisico’s van de multifunctionele ruimten zijn, maar zou het zwaarste risico het schaderisico van de gemeentelijke gebouwen zijn.


Nr.RisicogebeurtenisGevolgenInvloed (%)
R79Exploitatie van multifunctionele ruimten en culturele kernvoorzieningen valt tegen door afnemende bezoekers en dalende sponsorbijdragenTegenvallende opbrengsten 10,7%
R486De markt voor grondverkopen verslechtertGeraamde omzet wordt niet gerealiseerd6,0%
R205De investeringsrisico’s voor Warmtenet over de periode 2016 - 2019Meerkosten, in combinatie met niet invorderbaarheid van de verstrekte leningen5,3%
R740Convenant met de provincie over de Ladder van Duurzame VerstedelijkingGemeente Hengelo moet in haar eigen projecten gaan snijden5,1%
R412Gemeente Hengelo moet voor 23% bijdragen in de nadelige resultaten van Businesspark XLDreigende vorming van een verliesvoorziening4,1%
R537Prestatie afspraken met ontwikkeling partners blijken niet of moeilijk afdwingbaarImagoschade door niet realiseren van maatschappelijke doelen en gederfde inkomsten3.3%
R496Gederfde inkomsten door gebrek aan realisatiekracht partners in de agenda van Twente (I3H)Niet meer sluitende grondexploitaties3.0%
R62Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom uit de uitkeringHogere uitkeringslasten dan voorzien.2.5%
R136Extreme klimaatverschijnselen, zoals hevige (zomer) stormenExtra kosten voor het beheer van de openbare ruimte.2.5%
R693Verdeelmaatstaven gemeentefonds en de decentralisatie uitkeringen pakken ongunstig uitBegroting overschrijdingen2,4%
R379Klimaatverandering en de gevolgen daarvanZwaardere buien en wateroverlast door overbelasting van het rioolstelsel 2,3%
R695Frauduleuze declaraties van sommige zorgaanbieders in PGB regelingenOnrechtmatige besteding van middelen2,2%
R506Van een aantal zware indicatie stellingen is niet bekend of ze onder de AWBZ of de WLZ vallenBegrotingsoverschrijdingen2,2%
R516 De gronduitgifte prijzen komen onder druk te staanDreigende vorming van verliesvoorzieningen1,9%
R282Beoordeling van constructieve veiligheid van bouwwerken staat onder drukGezondheidsrisico’s en juridische claims1,7%
R707Ramingsrisico van de Backbone investering voor WarmtenetGunningresultaten liggen boven de begroting1,7%
R254VandalismeSchade aan gebouwen en materieel1,4%
R542De transities op de jeugdzorg en de WMO leiden tot onvoorziene kostenDe kosten zijn structureel hoger dan de baten wat tot extra ombuigingen leidt 1,4%
R517De markt voor vastgoed verslechtertAfwaardering van boekwaarden in grondcomplexen1,4%
R499Toepassing van nieuwe regels voor asbestsaneringNiet voorziene uitgaven in begrotingsjaar 20171,3%
R256Invoering wet bijzondere flora en faunaHogere beheerskosten1,3%
R30Onvoldoende handhaving capaciteit bij bouw en milieutoezichtGevaarlijke situaties en calamiteiten1,2%
R175 Vervuilde grond in eigendom van de gemeente en particulierenNiet begrote saneringskosten1,2%
R487Verkeerswaarde gronden in NIEGG complexen daalt naar agrarische waardeHogere verliesvoorzieningen1,2%
R425Eigen risicocapaciteit van de gemeente Hengelo op het Inkomensdeel wordt aangesprokenBegroting overschrijding1,1%
R725De instroom van bijzondere klanten in het kader van het vluchtelingenwerk waar het rijk niet voor wil compenserenBegroting overschrijding1,1%
R257 Te weinig doorstroom bij SWB door gebrek aan arbeidsplaatsenCompensatie van mogelijke tekorten1,1%
R457 Sommige gemeentelijke gebouwen voldoen niet aan de ARBO wetgeving Gezondheidsrisico’s en juridische claims1,1%


jaarverslag begrotingbegroting
 201520162017
netto schuldquote241,43%260,20%254,95%
netto schuldquote gecorrigeerd78,63%85,95%101,17%


jaarverslag begrotingbegroting
 201520162017
solvabiliteitsratio5,17%6,40%6,37%


jaarverslag begrotingbegroting
 201520162017
grondexploitatie29,29%30,65%29,92%


jaarverslag begrotingbegroting
 201520162017
structurele exploitatieruimte3,70%0,10%0,00%


jaarverslag begrotingbegroting
 201520162017
belastingcapaciteit96,90%97,28%n.n.b.


ACTIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020
  
VASTE ACTIVA 
  
Immateriële vaste activa472447422397
  
  
Materiële vaste activa191.356184.763181.246172.856
  
Financiële vaste activa428.428409.428392.428357.428
  
Totaal vaste activa620.256594.638574.096530.681
  
VLOTTENDE ACTIVA1 
  
Voorraden83.20172.90180.40164.201
  
Uitzettingen korter dan één jaar 
  
Liquide middelen 
  
Overlopende activa 
  
Totaal vlottende activa83.20172.90180.40164.201
  
Totaal generaal703.457667.539654.497594.882


PASSIVA (bedragen x € 1.000)    
 Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020
VASTE PASSIVA 
  
Eigen vermogen:49.71752.20956.37961.711
  
algemene reserve 18.754 21.195 23.599 27.905
Bestemmingsreserves 30.578 30.797 31.233 31.869
Gerealiseerde resultaat 385 217 1.547 1.937
  
  
Voorzieningen18.94919.35420.12521.616
  
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar709.003652.003583.003517.003
  
Totaal vaste passiva727.952671.357603.128538.619
  
VLOTTENDE PASSIVA 
  
Kortlopende schulden (korter dan één jaar) 
  
Overlopende passiva 
  
Totaal vlottende passiva    
  
Totaal generaal777.669723.566659.507600.330


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ten gevolge van een rechterlijke uitspraak is de Parkeergarage BP Hofstedestraat niet langer aangemerkt als een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB). None None None
Aanbesteding Producten/diensten of leveringen worden niet doelmatig en/of rechtmatig ingekocht. None None None
Sociaal domein De bezuinigingen die vanuit het inkooptraject zijn voorzien leveren niet het beoogde resultaat en de doelstelling wordt niet gerealiseerd. None None None
Grondexploitatie De in de grondexploitatie gehanteerde uitgangspunten (uitgiftetempo, grondprijzen, rente en inflatie) vallen in de praktijk negatiever uit dan begroot en de gevolgen daarvan kunnen financieel niet binnen de grondexploitaties worden opgevangen. None None None
Grondexploitatie De gemeente heeft een convenant afgesloten met de provincie over de ladder van duurzame verstedelijking. None None None
Kapitaalgoederen Vertraagde start van de bouw en uitlopende werkzaamheden. None None None