Naam Maasgouw
Code 1641
Provincie Limburg
Inwonertal 23697

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Privacywetgeving 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen OML borgstelling financiering 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Afbouw planvoorraad (o.b.v. structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg) 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO 70.0 62500.0 43750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rioolheffing bezwaarschrift 30.0 300000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Edelchemie kosten handhaving 10.0 1000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Milieuservice Zuid kosten handhaving 10.0 750000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Obligatieportefeuille 10.0 1000000.0 100000.0
Aanbesteding Aanbesteding softwarepakketten 10.0 300000.0 30000.0
Sociaal domein Uitvoeringskosten sociaal domein, bedrijfsvoering en vergunningverlening en handhaving 90.0 750000.0 675000.0
Personeel CAO ontwikkeling 90.0 750000.0 675000.0
Personeel Indexering prijsstijging 70.0 300000.0 210000.0
GR / Verbonden partijen Kostenverdeelsystematiek SC MER 70.0 300000.0 210000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Open eindregelingen sociaal domein 50.0 300000.0 150000.0
Personeel Kosten personeel a.g.v. organisatie-ontwikkeling 50.0 300000.0 150000.0
Overig Taakstelling realisatie burgerplein 30.0 62500.0 18750.0

0 1 2
0 Onderdelen incidentele Weerstandscapaciteit Omschrijving
1 Algemene reserve Vrij aanwendbare deel Dit zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Per augustus 2018 bedraagt de algemene reserve (na aftrek van lopende verplichtingen) € 3.843.314. € 3.843.300
2 Bestemmingsreserves Vrij aanwendbare deel Dit zijn reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven en waarvan de bestemming nog kan wijzigen. Dit heeft dan wel gevolgen voor het budget en de financiering. Concreet betreft het in hoofdzaak de reserve Essent. Deze reserve (na aftrek lopende verplichtingen) bedraagt € 15.519.022. € 15.556.900
3 Totaal incidentele weerstandscapaciteit € 19.400.200


0 1 2
0 Onderdelen structurele Weerstandscapaciteit Omschrijving
1 Begrotingsruimte Dit is de ruimte die ombuigingen op de korte (en lange) termijn mogelijk maakt (jaarschijf 2019 meerjarenbegroting 2019-2022). € 1.002.000
2 Onvoorziene uitgaven Deze post creëren we om middelen te hebben om nieuwe beleidsinitiatieven (incidenteel of structureel) te bekostigen of om onvoorzienbare, onontkoombare, onuitstelbare tegenvallers op te vangen. Voor incidentele uitgaven is € 25.000 beschikbaar en voor structurele lasten (vanaf 2020) jaarlijks € 100.000 € 100.000
3 Onbenutte belastingcapaciteit Dit zijn inkomsten die nog niet gemaximeerd of kostendekkend zijn. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn al kostendekkend. Dit betreft alleen de onroerende zaakbelastingen. In de huidige meerjarenramingen is al verwerkt dat de ozb-opbrengst woningen eigenaar jaarlijks met 2,5% wordt verhoogd. O.b.v. het gehanteerde beleidskader in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen hanteren we voor berekening van de onbenutte belastingcapaciteit een verdere ozb-belastingverhoging van 16%. De ozb-opbrengst is geraamd op € 3.850.000.16% additionele ozb-meeropbrengst bedraagt € 616.000 € 616.000
4 Totaal structurele weerstandscapaciteit € 1.718.000


0
0 Risicocategorieën
1 Budgettaire risico’s; dit zijn risico’s die o.a. voortvloeien uit het eigen beleid, uit het beleid van 1. een hogere overheid of uit samenwerking met andere instanties. Risico’s op eigendommen; dit zijn bijvoorbeeld risico’s als ontvreemding, schade door brand, 2. storm en water, maar ook risico’s die voortvloeien uit niet bijgestelde onderhouds- en beheerplannen. Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering; hiermee bedoelen we de informatie-3. voorziening, de administratieve organisatie en de interne controle.


0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving Kans-klasse Risico-klasse Risico-score Kans x Fin. impact Toelichting
1 Privacywetgeving 2 5 10 1.500.000 Risicoscore bedraagt weliswaar 5, maar gezien potentiële financiële impact wordt dit risico toegelicht. In mei 2018 is nieuwe privacy-wetgeving (AVG) vastgesteld ter bescherming van persoonsgegevens. De AVG is niet ‘strenger’ dan de huidige Wbp, maar er is wel een aanscherping in accountability (aantoonbaar in control zijn) en handhaving. Verder is de AVG meer uitgesproken en concreet gericht op verbetering van rechtspositie van ‘betrokkenen’. Het max. op te leggen boetebedrag bedraagt € 20 mln. De hoogte van een eventuele boete hangt samen met de mate van verwijtbaar-heid en daarmee de getroffen beheersmaatregelen. De Autoriteit Persoonsgegevens hanteert een risico-gerichte aanpak bij controles, waarbij de AP extra oog heeft voor mogelijke


0 1 2 3 4 5
0 inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens waarbij grote groepen mensen kunnen worden geraakt. Lokale overheden beschikken over een grote hoeveelheid, vaak gevoelige, persoonsgegevens. Burgers zijn veelal verplicht om hun persoonsgegevens af te geven. Daarbij kijkt de AP met name ook naar die domeinen waarover ze eerder nadrukkelijk geadviseerd heeft zoals het sociaal domein. De AP besteedt extra aandacht aan niet-gemelde datalekken en datalekken die (mede) zijn veroorzaakt door tekortkomingen in de beveiliging. De gemeente heeft de basis beheersprocessen in het kader van de AVG nog onvoldoende op orde. Daarmee is de gemeente - zeker in het licht van de bijzondere aandacht die de AP heeft voor lokale overheden - extra kwetsbaar bij eventuele toezichts- en handhavings-acties van de AP. De AP past daarbij uiteenlopende toezichts- en handhavingsinstrumenten toe. Uitgangspunt is een max. boete van € 5 mln met risicoklasse 2 (klein; 30% kans).
1 OML borgstelling financiering 2 5 10 300.000 Aanvankelijk bedroeg de borgstelling OML € 625.915. In de raadsvergadering van 15-12-2016 is besloten de borgstelling a.g.v. herfinanciering uit te breiden tot € 1.008.378. OML heeft vooralsnog voldoende buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. De risicoklasse wordt ingeschat op 2 (klein; 30% kans).
2 Afbouw planvoorraad (o.b.v. structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg) 3 3 9 PM Bouwclaimhouders is de mogelijkheid geboden om voor 2018 te starten met de bouw/gronduitgifte. Daarna zullen de claims (waar mogelijk) weg bestemd worden. Dit proces loopt momenteel (september 2018). Er bestaat nog geen inzicht op mogelijke claims in relatie tot de overeenkomsten met ontwikkelaars. Vooralsnog risicoscore < 10
3 WMO 4 2 8 € 35.000 Nieuwe loonschalen hulp bij het huishouden, kunnen mogelijk leiden tot hogere tarieven. Het max. risico wordt ingeschat op € 50.000 met een kans van 70%.
4 Rioolheffing bezwaarschrift 2 3 6 € 138.000 Bezwaarschrift Woningcorporatie tegen kostendekkendheid rioolheffing 2014 – 2018. Max. risico € 460.000. Risicoklasse wordt ingeschat op 2 (klein; 30% kans).
5 Edelchemie kosten handhaving 1 5 5 € 100.000 Het max. risico bedraagt € 1 mln indien de Provincie handhavingskosten alsnog doorbelast aan Maasgouw.


0 1 2 3 4 5
0 Gezien bestuurlijk akkoord wordt kans zeer klein (10%) geacht. Zie jaarrekening 2017 p. 15 voor uitvoerige toelichting.
1 Milieu Service Zuid Kosten handhaving 1 4 4 76.000 Het te vorderen bedrag bij de Provincie bedraagt € 757.472. Gezien bestuurlijk akkoord wordt kans zeer klein (10%) geacht dat inning niet plaatsvindt. Zie jaarrekening 2017 p. 16 voor uitvoerige toelichting.
2 Obligatieportefeuille 1 5 5 100.000 Waarde obligatieportefeuille eind 2017 € 21 mln. Er bestaat een zeer kleine kans (10%) dat hoofdsom belegde obligaties niet wordt terugontvangen. ASR Vermogensbeheer monitort de ontwikkelingen. Max. risico wordt ingeschat op € 1 mln.
3 Aanbesteding softwarepakketten 1 3 3 PM Bestaande contracten met diverse softwareleveranciers worden vanwege complexe inrichting van ict-infrastructuur verlengd omdat het niet mogelijk is om e.e.a. als vervangbaar systeem te zien. Aanbesteding van deze dienstverlening is uit oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid niet direct te realiseren omdat continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking gewaarborgd moet blijven.
4 TOTAAL risico’s incidenteel 2.249.000


0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving Kans-klasse Risico-klasse Risico-score Kans x Fin. impact Toelichting
1 Uitvoeringskosten sociaal domein, bedrijfsvoering en vergunningverlening en handhaving 5 4 20 375.000 Bij overheveling van uitvoeringstaken op het gebied van sociaal domein, omgevingsdienst en bedrijfsvoering naar SC MER zijn o.b.v. het onderliggende bedrijfsplannen bezuinigingstaakstellingen ingeboekt. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat ontwikkel- en overgangsperiode langer duren en hoger implementatiebudget benodigd is. Momenteel wordt bekeken in hoeverre werkprocessen efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht en hoeveel middelen extra benodigd zijn. De kans wordt zeer groot (99%) geacht dat het Maasgouwse aandeel in de meerkosten op grofweg € 250.000-500.000 structureel


0 1 2 3 4 5
0 uitkomt. De onderzoeksresultaten moeten het exacte bedrag uitwijzen. Na afronding van het onderzoek zal dit resulteren in een begrotingswijziging die voor zienswijze zal worden voorgelegd.
1 CAO ontwikkeling 5 4 20 250.000 De huidige CAO gemeenteambtenaren loopt eind 2018 af. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO zijn opgestart, maar de uitkomst is nog onbekend. In de begroting hanteren we als uitgangspunt om de feitelijke CAO te vertalen in de Prorap indien deze is overeengekomen. Dit uitgangspunt geldt ook voor de begroting van SC MER. Een loonsverhoging van 2% resulteert in structurele meerkosten van € 250.000. De kans dat op deze meerkosten wordt zeer groot geacht (99%)
2 Indexering prijsstijging 4 3 12 70.000 Meerjarenraming wordt opgesteld o.b.v. constante prijzen aan lasten- en batenkant. Bij hogere contractprijzen dient financiële vertaling plaats te vinden. Het max risico bedraagt €100.000 met grote kans (70%).
3 Kostenverdeelsystematiek SC MER 4 3 12 70.000 Afspraak is gefaseerde toegroei van verdeelsleutel historische kosten naar output/werkprocessen. Gewijzigde verdeelsystematiek kan voor Maasgouw ongunstig uitpakken. Het max risico bedraagt €100.000 met grote kans (70%).
4 Algemene uitkering 3 3 9 100.000 De algemene uitkering uit Gemeentefonds is de grootste inkomstenbron. De hoogte is gekoppeld aan de rijksuitgaven (‘samen trap op, trap af’). Gezien huidige hoogconjunctuur en collectieve extra declaratie BTW-compensatiefonds kan neerwaartse bijstelling plaatsvinden. De Septembercirculaire zal de meest actuele inzichten bieden. Max risico € 200.000; kans 50%.
5 Open eindregelingen sociaal domein 3 3 9 100.000 Max. risico € 200.000; kans 50%; risicoscore < 10
6 Kosten personeel a.g.v. organisatie-ontwikkeling 3 3 9 100.000 Max. risico € 200.000; kans 50%; risicoscore < 10
7 Taakstelling realisatie burgerplein 2 2 4 24.000 Taakstelling bedraagt € 80.000; risico 30%; risicoscore < 10
8 TOTAAL risico’s structureel 1.089.000


0
0 Ratio Kwalificatie Weerstandsvermogen
1 A ≥ 2,0 Uitstekend
2 B ≥ 1,4 en < 2,0 Ruim voldoende
3 C ≥ 1,0 en < 1,4 Voldoende
4 D ≥ 0.8 en < 1,0 Matig
5 E ≥ 0.5 en < 0.8 Onvoldoende
6 F < 0.5 Ruim onvoldoende


0 1 2
0
1
2