Naam Laarbeek
Code 1659
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 22158

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 100.0 1500000.0 1500000.0
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg 70.0 1000000.0 700000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 90.0 500000.0 450000.0
Personeel Hogere dan geraamde kosten vervanging ziekteverzuim 60.0 200000.0 120000.0
Kapitaalgoederen Beheerkosten gemeentelijke voorzieningen (en gebouwen) op termijn niet op te vangen in de begroting 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Extra financiële bijdrage aan deelneming/ verbonden partij 40.0 200000.0 80000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet tijdig inspelen op nieuwe wetgeving. 30.0 200000.0 60000.0
Sociaal domein Decentralisatie WMO/AWBZ (nieuwe taken/ minimabeleid) 30.0 200000.0 60000.0
Sociaal domein Decentralisatie participatiewet 30.0 200000.0 60000.0
Informatieveiligheid Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2
0 Nr. Risicogebeurtenis Doelst. klasse
1 1 Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 5
2 2 Decentralisatie jeugdzorg 5
3 3 Ontslag van ambtenaren en/of bestuurders 5
4 4 Grootschalige evenementen: paniek in grote menigten (30.000 bezoekers), doden/gewonden 5
5 5 Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 4
6 6 Er zijn fouten in het contract geconstateerd 4
7 7 Decentralisatie participatiewet 4
8 8 Externe risico's zoals milieurampen, explosies, gevaarlijk transport etc. 4
9 9 Onterechte toekenning omgevingsvergunningen (bouw) 4
10 10 Financiële tekorten bij culturele instellingen 4


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden <90% <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting >0% Begroting 0% Begroting <0%
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1
0 Begroting 2017 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 netto sc huldquote netto sc huldquote gec orrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsrisic o struc turele exploitatieruimte grondexploitatie belastingc apac iteit 65% 81% 76% 67% 59% 51% 65% 94% 86% 77% 69% 61% 50% 49% 50% 52% 52% 52% 5% -2% -2% -2% -2% -2% 64% 71% 66% 58% 40% 32% 89% 93% 91% 93% 94% 96%


0 1 2 3 4 5
0 OZB-heffing WOZ-waarde begin 2016 Tarief 2017 Laarbeek Tarief 2017 art.12-status Verschil in tarief Onbenutte capaciteit
1 eigenaar woning eigenaar niet-woning gebruiker niet-woning 2.249.574.441 472.555.917 389.224.214 0,109532% 0,187908% 0,157633% 0,195200% 0,195200% 0,195200% 0,085668% 0,007292% 0,037567% 1.927.165 34.459 146.220
2 Saldo onbenutte belastingcapaciteit 2.107.844


0 1 2 3
0 Klasse Financieel Imago Doelstelling
1 1 < € 10.000 Afdeling intern/individu Zeer klein
2 2 €10.000 - €50.000 Groep burgers Klein
3 3 €50.000 - €100.000 Plaatselijke pers Matig
4 4 €100.000 - €250.000 Regionale pers Groot


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Gevolg Invloed
1 1 Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 100% € 1.500.000 59%
2 2 Decentralisatie jeugdzorg 70% € 1.000.000 14%
3 3 Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 90% € 500.000 9%


0 1 2 3 4
0 4 Hogere dan geraamde kosten vervanging ziekteverzuim 60% € 200.000 2%
1 5 Beheerkosten gemeentelijke voorzieningen (en gebouwen) op termijn niet op te vangen in de begroting 50% € 200.000 2%
2 6 Extra financiële bijdrage aan deelneming/verbonden partij 40% € 200.000 2%
3 7 Niet tijdig inspelen op nieuwe wetgeving. 30% € 200.000 1%
4 8 Decentralisatie WMO/AWBZ (nieuwe taken/minimabeleid) 30% € 200.000 1%
5 9 Decentralisatie participatiewet 30% € 200.000 1%
6 10 Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging 50% € 100.000 1%
7 Totaal grote risico's (maximaal gevolg) € 4.300.000
8 Overige risico's (maximaal gevolg) € 5.250.000
9 Totaal alle risico's (maximaal gevolg) € 9.550.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 10% € 2.006.986
2 25% € 2.212.639
3 50% € 2.505.720
4 75% € 2.843.748
5 80% € 2.922.350
6 90% € 3.116.212
7 95% € 3.266.508
8 99% € 3.550.694


0
0 Risico's Personeel / arbo Financieel Juridisch / aansprakelijkheid Bedrijfsproces Letsel / veiligheid Imago / politiek Informatie / strategie Milieu Materieel


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Nr. Risicogebeurtenis Imagoklasse
1 1 Decentralisatie jeugdzorg 5
2 2 Extra financiële bijdrage aan deelneming/verbonden partij 5
3 3 Grootschalige evenementen: paniek in grote menigten (30.000 bezoekers), doden/gewonden 5
4 4 Externe risico's zoals milieurampen, explosies, gevaarlijk transport etc. 5
5 5 Incident wordt groter waardoor deze onbeheersbaar wordt en effecten krijgt op omgeving 5
6 6 Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 4
7 7 Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging 4
8 8 Onterechte toekenning omgevingsvergunningen (bouw) 4
9 9 Schadeclaims als gevolg van ongeluk of schade in de openbare ruimte 4
10 10 Ongeluk of letsel medewerkers tijdens uitoefening van het werk of dienst 4
11 11 Ten onrechte starten van handhavingsprocedure (of verzuimen tijdig een handhavingsprocedure te starten) 4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 100.0 1500000.0 1500000.0
Personeel Hogere dan geraamde kosten vervanging ziekteverzuim 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Boete in verband met niet voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 90.0 2000000.0 1800000.0
GR / Verbonden partijen Extra financiële bijdrage aan deelneming/ verbonden partij 60.0 200000.0 120000.0
Overig Niet tijdig inspelen op nieuwe wetgeving 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Groter aantal werkloosheidsuitkeringen dan voorzien 40.0 125000.0 50000.0
Omgevingswet Onvoorziene effecten implementatie omgevingswet 30.0 100000.0 30000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 30.0 500000.0 150000.0
Informatieveiligheid Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging 30.0 100000.0 30000.0
Informatieveiligheid Onvoorziene acute uitgaven in verband met incidenten/maatregelen in het kader van informatiebeveiliging 50.0 50000.0 25000.0
Overig Overige risico's None None 5405000.0

0 1 2 3 4 5
0 Soort WOZ-waardebegin 2017 Tarief 2017Laarbeek Tarief 2019art.12-status Verschil intarief onbenuttecapaciteit
1 eigenaarwoningeigenaarniet-woninggebruikerniet-woning € 2.249.574.000€ 472.556.000€ 389.224.000 0,109532%0,187908%0,157633% 0,1905%0,1905%0,1905% 0,080968%0,002592%0,032867% € 1.821.435€ 12.249€ 127.926
2 Saldo onbenutte belastingcapaciteit € 1.961.610


0 1 2 3
0 Klasse Financieel Imago Doelstelling
1 1 < € 10.000 Afdeling intern/individu Zeer klein
2 2 €10.000 - €50.000 Groep burgers Klein
3 3 €50.000 - €100.000 Plaatselijke pers Matig
4 4 €100.000 - €250.000 Regionale pers Groot
5 5 > €250.000 Landelijke pers Zeer groot


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico Kans Gevolg Invloed
1 1 Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties 100% € 1.500.000 77%
2 2 Hogere dan geraamde kosten vervanging ziekte-verzuim 70% € 200.000 3%
3 3 Boete in verband met niet voldoen aan de eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevens-bescherming 90% € 2.000.000 3%
4 4 Extra financiële bijdrage aan deelne-ming/verbonden partij 60% € 200.000 2%
5 5 Niet tijdig inspelen op nieuwe wetgeving 50% € 200.000 2%
6 6 Groter aantal werkloosheidsuitkeringen dan voor-zien 40% € 125.000 1%
7 7 Onvoorziene effecten implementatie omgevings-wet 30% € 100.000 1%


0 1 2 3 4
0 8 Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 30% € 500.000 1%
1 9 Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging 30% € 100.000 1%
2 10 Onvoorziene acute uitgaven in verband met inci-denten/maatregelen in het kader van informatie-beveiliging 50% € 50.000 1%
3 Totaal grote risico's (maximaal gevolg) € 4.975.000
4 Overige risico's (maximaal gevolg) € 5.405.000
5 Totaal alle risico's (maximaal gevolg) € 10.380.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


0 1
0 Zekerheids-percentage Bedrag
1 10% € 1.674.513
2 25% € 1.762.419
3 50% € 1.881.614
4 75% € 2.033.161
5 80% € 2.079.522
6 90% € 2.242.612
7 95% € 2.505.384
8 99% € 3.501.900


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsver-mogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie doorgeleende gel-den 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gel-den <90% <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting >0% Begroting 0% Begroting <0%
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
2 netto schuldquotenetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningensolvabiliteitsrisicostructurele exploitatieruimtegrondexploitatiebelastingcapaciteit 60%76%66%56%46%35%59%86%83%73%63%51%52%50%47%49%51%54%2%-2%0%0%-1%-1%59%66%56%47%37%28%89%91%94%95%96%97%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Programmakosten Sociaal Domein - Jeugdzorg, WMO, BMS - hoger dan geraamd 70.0 1200000.0 840000.0
GR / Verbonden partijen Extra uitvoerings- of programmakosten Verbonden Partij - Senzer (werkloosheidsuitkeringen, leerwerktrajecten) door daling van de BUIG middelen 70.0 462000.0 323400.0
Belasting Extra uitvoerings of programmakosten Blink - tariefstelling afvalkosten (incl. verpakkingsbijdrage) levert structureel tekort ten pozichte van uitvoeringskosten 70.0 350000.0 245000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Hogere dan geraamde kosten vervanging ziekteverzuim 60.0 200000.0 120000.0
GR / Verbonden partijen Extra uitvoeringskosten Verbonden Partij - GR Peelgemeente 20.0 500000.0 100000.0
Bodemsanering Extra kosten renovatie woonwagenkamp Aarle-Rixtel (bodemverontreiniging, vervanging sani units). 50.0 200000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Onvoorziene beheerskosten gemeentelijke voorzieningen (en gebouwen) incidenteel en structureel op termijn niet op te vangen in de begroting 20.0 500000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Extra uitvoerings- of programmakosten Verbonden Partij - GGD 90.0 66000.0 59400.0
Informatieveiligheid Onvoorziene uitgaven voor (extra) informatiebeveiliging 84.0 75000.0 63000.0
Overig Overige risico's (Maximaal gevolg) None 2510000.0 None

0 1
0 Zekerheidspercentage 10% Bedrag € 645.769
1 25% € 886.247
2 50% € 1.235.602
3 75% € 1.638.908
4 80% € 1.731.376
5 85% € 1.835.222
6 90% € 1.962.346
7 95% € 2.137.969