Naam Kampen
Code 166
Provincie Overijssel
Inwonertal 53259

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Renteramingen None None None
Overig Algemene en specifieke opbrengstrisico's None None None
Grondexploitatie Volume risico's opbrengstramingen None None None
Belasting Belastingwijzigingen None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Gemeentefonds Europese aanbestedingen en Staatssteun None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen en deelnemingen None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Kapitaalgoederen Openbare ruimte None None None
Calamiteiten, rampen Calamiteit(en) None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Bodemsanering Asbest/milieubelastende/verontreinigende stoffen None None None
Grondexploitatie Herziene BBV-verslaggevingsregels rondom grondexploitaties None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Renteramingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Grondexploitatie Volume risico's opbrengstramingen None None None
Belasting Belastingwijzigingen None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Europese aanbestedingen en staatssteun None None None
GR / Verbonden partijen Geldleningen en deelnemingen None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Kapitaalgoederen Openbare ruimte None None None
Calamiteiten, rampen Calamiteiten None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Bodemsanering Asbest/milieubelastende/verontreinigende stoffen None None None
Grondexploitatie Herziene BBV-verslaggevingsregels rondom grondexploitaties None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Door de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) None None None
Sociaal domein Toename beroep op jeugdhulp None None None
Sociaal domein Toename aantal aanvragen op de WMO None None None
Projecten Extra kosten woonrijp maken openbare ruimte project None None None
Kapitaalgoederen Verrotting houten paalfundering van woningen door peilverlaging en droog staan paalfundering None None None
Onderwijs Hogere bijdrage 5-jaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs. None None None
Gemeentefonds Lagere uitkering gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen De jaarlijkse bijdrage in de kosten van de Omgevingsdienst IJsselland vallen hoger uit gezien de eerste jaarlijkse bijdragen aan de Veiligheidsregio en ONS None None None
Kapitaalgoederen Extra kosten parkeergarage Buitenhaven None None None
GR / Verbonden partijen Bijdrage van de gemeente Kampen aan de verbreding van de Sluis Komwerderzand hoger dan geraamd. None None None

0 1
0 Risicogebeurtenis Invloed (%)
1 Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) 20,09%
2 Toename beroep op jeugdhulp 13,33%
3 Toename aantal aanvragen op de WMO 9,54%
4 Extra kosten woonrijp maken openbare ruimte project 5,59%
5 Verrotting houten paalfundering van woningen door peilverlaging en droog staan paalfundering 4,99%
6 Hogere bijdrage 5-jaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs. 4,76%
7 Lagere uitkering gemeentefonds 3,60%
8 De jaarlijkse bijdrage in de kosten van de Omgevingsdienst IJsselland vallen hoger uit gezien de eerste jaarlijkse bijdragen aan de Veiligheidsregio en ONS 3,58%
9 Extra kosten parkeergarage Buitenhaven 3,23%
10 Bijdrage van de gemeente Kampen aan de verbreding van de Sluis Kornwerderzand hoger dan geraamd. 2,50%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende