Naam Schouwen-Duiveland
Code 1676
Provincie Zeeland
Inwonertal 33687

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociale Werkvoorziening None None 1400000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None 977000.0
Bodemsanering Niet gesprongen explosieven None None 50000.0
Sociaal domein Innovatie sociaal domein. van projectsubsidie naar structureel None None 220000.0
BUIG Gebundelde uitkering (BUIG) None None 372000.0
Sociaal domein Statushouders None None 120000.0
Grondexploitatie Strand None None 100000.0
Belasting Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (Vpb) None None 190000.0
Dividend/Rente Rente None None 50000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 820000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Aandeelhouderschap DELTA N.V. None None 270000.0
Kapitaalgoederen Dorps- en gemeenschapshuizen None None 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Legesprocedure Windpark Krammer bv None None 2145000.0
Calamiteiten, rampen Rampen- en bestrijding None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Innovation Island None None 9000000.0

0 1 2 3
0 Begroting jaar verloop kengetallen Kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 43,7% 60,9% 61,3%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 40,9% 57,8% 58,3%
3 Solvabiliteitsrisico 33,5% 28,7% 29,7%
4 Structurele exploitatieruimte 2,4% -1,3% 0,7%
5 Grondexploitatie 7,2% 6,6% 3,5%
6 Belastingcapaciteit 117,0% 117,4% 115,7%


0 1
0 Begroting 2018-2021
1 Weerstandscapaciteit exploitatie in € x 1.000
2 Resterende belastingcapaciteit:
3 Onroerende-zaakbelastingen 3.253
4 (Water)toeristenbelasting Pro memorie
5 Forensenbelasting Pro memorie
6 Hondenbelasting Pro memorie
7 Lijkbezorgingsrechten 214
8 Marktgelden 20
9 Scheepvaartrechten 986
10 Leges 418
11 Totale resterende belastingcapaciteit 4.891
12 Onvoorziene uitgaven 180
13 Stille reserves structureel 41
14 Totaal weerstandscapaciteit exploitatie
15 (structureel) 5.112
16 Weerstandscapaciteit vermogen
17 Vrij aanwendbare reserves:
18 Algemene reserve Uitvoering Strategische Visie Algemene reserve De Zuidhoek Egalisatiereserve algemene uitkering Reserves Ontwikkelingsbedrijf 7.394
19 7.536
20 63
21 1.361
22 2.028
23 Stille reserves incidenteel 1.075
24 Totaal weerstandscapaciteit vermogen
25 (incidenteel) 19.457
26
27 Totale weerstandscapaciteit (structureel en incidenteel) 24.569


0 1 2
0 Openstaande vorderingen Bedrag in € 1.000
1 Belastingdebiteuren t/m 2016 (excl. aanslagen opgelegd in 2017) 137
2 Overige debiteuren t/m 2015 (excl. vorderingen met betalingsregeling) 2
3 Dwangsommen t/m 2015 (totaal) 6
4 Oninbaar 25% 1
5 Subtotaal 140
6 Toeslag economische situatie 25% 35
7 Totaal dubieuze debiteuren 175


0 1 2
0 SubRisico Korte toelichting program ma
1 1.4 Sociale Werkvoorziening De Zuidhoek krijgt meer en meer te maken met tekorten in de begroting. Dit komt enerzijds door teruglopende subsidies van de Rijksoverheid (afname van met € 1,4 miljoen in 2020 ten opzichte van 2016) en anderzijds door afname van de netto toegevoegde waarde. We hebben inmiddels Berenschot de opdracht gegeven om een gedegen analyse uit te voeren van de doelgroepen (Wsw en WWB) en een financiële analyse van de Zuidhoek. Op basis van deze analyses werkt Berenschot scenario’s uit. Dit moet uiteindelijk resulteren in een onderbouwd advies (plan van aanpak) voor te ondernemen acties op korte en middellange termijn. We verwachten dit advies begin 2018.
2 2.1 Dorps- en gemeenschapshuizen De gemeente staat bij opzegging van de huur door de stichting Dorps- en gemeenschapshuizen SchouwenDuiveland voor een jaar garant voor de huur penningen van maximaal 1 jaar. Dat is € 300.000. Daarnaast staan we ook garant voor het totale exploitatietekort van de stichting. We subsidiëren de stichting jaarlijks voor € 400.000.
3 2.2 Niet gesprongen explosieven De risicogebieden zijn in 2014-2015 beeld gebracht. Voor deze gebieden liggen er (risico-)kaders vast en is beleid vastgesteld. 70% van de gemaakte kosten krijgen we terug via de “bommenregeling” (gemeentefonds) van het Rijk. We verwachten dat de regeling de komende jaren wordt aangepast. De maximale kosten per keer schatten we in op € 50.000.
4 2.2 Legesprocedure Windpark Krammer bv Medio 2014 legden wij een legesaanslag op voor de aanvraag omgevingsvergunning van Windpark Krammer BV, groot € 2.145.000. Dit voor de bouw van 35 windturbines binnen het grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland. Tegen deze aanslag is een procedure gestart. We zijn nu in de beroepsfase aanbeland. In deze procedure lopen we het risico dat de aanslag gedeeltelijk of zelfs geheel wordt vernietigd. Wij gaan ervan uit dat deze procedure tenminste een vervolg gaat krijgen in hoger beroep.


0 1 2
0 2.4 Gebundelde uitkering (BUIG) Gemeenten dienen een tekort van 7,5% op de uitkeringslasten voor eigen rekening te nemen (het zogenaamde eigen risico). In onze begroting is vanaf 2017 rekening gehouden met een tekort van 3,8% en vanaf 2019 van 1,3%. Deze daling achten wij mogelijk door inzet op uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Er is een vangnetuitkering waar gemeenten bij een tekort groter dan 7,5% op de inkomensvoorziening participatiewet en oudere gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en beroep op kan doen. Om aanspraak te kunnen maken op de vangnetuitkering dient er een reductieplan opgesteld te worden. Indien het tekort hoger is dan de geraamde 1,3% is het maximale risico vanaf 2019 € 372.000.


0 1 2
0 SubRisico Korte toelichting programma
1 1.1 Aandeelhouderschap PZEM (voorheen DELTA N.V.) De gemeente bezit voor € 270.000 nominale waarde. Het risico bestaat dat dit bedrag verloren gaat. Dit kan het geval zijn wanneer het gehele vermogen van de PZEM moet worden ingezet voor de ontmanteling van de kerncentrale. Een hoger risico bestaat wanneer het Rijk de aandeelhouders met terugwerkende kracht aansprakelijk stelt voor hogere kosten van de ontmanteling. Dit is echter een juridisch complex vraagstuk, en de haalbaarheid hiervan is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Het kan hierbij namelijk ook gaan om kerncentrales die via het vroegere DELTA (gedeeltelijk) in bezit waren.
2 2.1 Sportbesluit (omzetbelasting) Bij de aanleg van de sportvelden te Bruinisse en aan de Lange Blokweg te Zierikzee hebben wij alle omzetbelasting in vooraftrek gebracht. Mogelijk wordt de btw-regelgeving echter gewijzigd. Hierdoor bestaat het risico dat de gemeente de gehele of een deel van de omzetbelasting die van de belastingdienst is terugontvangen, moet terugbetalen aan de belastingdienst, dan wel niet wordt terugbetaald door de belastingdienst aan de gemeente en een kostenpost vormt. Een wetswijziging is nog niet aangekondigd maar de Staatssecretaris van Financiën heeft bevestigd dat zijn ministerie daar onderzoek naar doet.
3 2.2 Rampen- en risicobestrijding Het toeristische karakter van onze gemeente en het aantal grote evenementen brengen risico’s met zich mee. Daarnaast kunnen er ook incidenten voorkomen die niet voorzien zijn, waaronder brand in een natuurgebied, oude binnensteden en incidenten met een grote maatschappelijke impact.


0 1 2
0 2.2 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) In 2016, tijdens de begrotingspresentatie 2017, attendeerde de VRZ er op dat de huidige invulling van de bluswatervoorziening via openbare brandkranen niet volledig dekkend is. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de wijze waarop in de bluswatervoorziening wordt voorzien, kan dit mogelijk leiden tot hogere kosten. De (geringe) omvang van de algemene reserve van VRZ bedraagt eind 2017 naar verwachting circa € 300.000. Hoewel de begroting 2018 sluit, is deze omvang beperkt om vanaf 2018 tegenvallers door de VRZ zelf op te vangen. Door de regionalisering en de vertraagde besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld. Er is een vervangingsachterstand ontstaan, waardoor er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal in de komende jaren aankomt. De verwachting is dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,6 mln. stabiliseren (prijs- en renteniveau 2018). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de veiligheidsregio is destijds echter rekening gehouden met € 4,3 mln. aan kapitaallasten.
1 2.2 Afvalverwerking Het Rijk wil de eisen aanscherpen op het gebied van de nazorg van stortplaatsen. Dat kan betekenen dat we meer kosten moeten maken dan waarmee we in de voorziening rekening houden. Op dit moment voldoen we aan de gestelde eisen.
2 2.4 Decentralisaties in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 zijn drie decentralisaties in het sociaal domein doorgevoerd: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (3D’s). Gemeenten moeten het sociaal domein transformeren in een effectief, efficiënt en samenhangend veld. Naast het overnemen van taken vraagt dat een andere manier van werken met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Het betekent een cultuuromslag voor burgers, professionals en gemeenten. Met de decentralisaties onderkennen we de volgende risico’s:
3 2.4 a. Vooralsnog zijn de drie decentralisaties budgettair neutraal in de begroting 2018-2021 opgenomen. Het risico bestaat dat we de gewenste synergie tussen de 3D’s en de bezuinigingsdoelstelling van het Rijk niet halen. Dit kan leiden tot extra kosten voor de gemeente.
4 2.4 b. Het Rijk is voornemens het participatiebudget met ingang van 2019 objectief te verdelen tenzij dit om verdeel-technische redenen niet mogelijk blijkt. De overgang van een historisch- naar een objectief verdeelmodel kan leiden tot zeer negatieve herverdeeleffecten voor onze gemeente. Dit komt onder andere door ons hoge aantal wsw dienstbetrekkingen ten opzichte van landelijk gemiddelde. De baten kunnen hierdoor structureel dalen 25%. In 2020 komt dit neer op € 1.045.000.


0 1 2
0 2.4 c. Het risico bestaat dat zorgaanbieders door verschuiving van de 2de naar de 0de en 1ste lijn moeilijker in staat zijn de duurdere 2delijnszorg tegen huidige tarieven in stand te houden. Dit kan resulteren in het omvallen van organisaties met als risico dat het aanbod aan adequate zorg verschraalt of verdwijnt. Ook kunnen ongewenste wachtlijsten ontstaan.
1 2.4 Decentralisatie centrumgemeentetaken zorg De taken voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden op termijn (2020) overgeheveld van de centrumgemeente Vlissingen naar de regiogemeenten. Het is nog niet te overzien of dit werkterrein met meer, minder of met gelijke budgetten kan worden gecontinueerd.
2 2.4 Innovatie sociaal domein, van projectsubsidie naar structureel Voor innovatie in het sociaal domein zijn incidentele budgetten beschikbaar om initiatieven te ondersteunen ter voorkoming van langdurige zorg voor mensen. Als deze initiatieven blijken te werken kan, na maximaal 3 jaar projectsubsidie, deze bijdrage worden omgezet naar een structurele budgetsubsidie. Vanaf 2019 kan dit structurele dekkingstekorten geven als deze projectsubsidies worden omgezet naar budgetsubsidies en er binnen het sociaal domein geen financiële ruimte is. De maximale kosten zijn € 220.000.
3 2.4 Statushouders Onze taak is deze mensen te huisvesten en te laten participeren en re-integreren. Bij het niet nakomen van de taakstelling, kan de provincie op onze kosten de taakstelling realiseren. Bij een kostenpost van € 2.000 per persoon en bij ongeveer 60 personen is het risico € 120.000.
4 3.4 Strand Eigenaren van het Noordzeestranden die de gemeente in exploitatie en beheer heeft, willen delen in het profijt dat de gemeente daaraan heeft. Het Waterschap heeft eerder onze gemeente bericht dat zij de strandpaviljoens op het Noordzeestrand die op hun grondgebied staan, willen aanslaan voor het gebruik van schapsgrond. Dit kan ook voor andere eigenaren. De maximale kosten per jaar kunnen € 100.000 per jaar zijn.
5 Alg. dekkings middelen Gemeentegaranties/ Borgstellingen De gemeente staat garant voor geldleningen van derden, grotendeels corporaties. Verenigingen en instellingen hebben tot nu toe altijd aan hun betalingsverplichtingen voldaan waardoor een beroep op gemeentegarantie niet nodig was. Het risico is miniem doordat eerst het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Nationaal Hypotheek Garantie fonds worden aangesproken en pas daarna het rijk en de gemeenten. Ultimo 2016 bedraagt de schuldwaarde van de garantieverplichting afgerond € 58 miljoen. Het financiële risico is beduidend lager, omdat bij een aanspraak op een garantie- of borgstelling eerst alle activa te gelden wordt gemaakt om de schuld af te lossen. Over het restantbedrag kunnen we (beperkt) worden aangesproken. Reden dat we daarom ook geen financiële voorziening hebben getroffen.
6 Alg. dekkings middelen Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (Vpb) Vanaf 2016 zijn overheden vennootschapsbelastingplichtig, voor zover zij een onderneming drijven. Zoals het er nu uitziet, drijven wij met de clusters grondbedrijf en parkeren een onderneming. Voor parkeren is een


0 1 2
0 eventueel positief resultaat objectief vrijgesteld van heffing als gevolg van de overheidstakenvrijstelling. In maart 2017 verzochten wij de Belastingdienst schriftelijk om over een aantal punten een standpunt te bepalen waarover wij graag voorafgaand aan het indienen van de eerste aangifte zekerheid willen hebben. Inmiddels ontvingen wij daarop een reactie waarin de Belastingdienst ons om een aanvullende toelichting vraagt. Op dit moment onderzoeken wij samen met onze externe adviseur hoe daarop te reageren. Tegelijkertijd onderzoeken wij aan de hand van de werkelijke cijfers vanuit de jaarrekening 2016 een aantal aandachtspunten met als doel een juiste belastingaangifte over 2016 in te dienen. Vooralsnog schatten wij het risico op de te betalen vennootschapsbelasting in (exclusief het grondbedrijf) op € 190.000 structureel per jaar. Pas wanneer de Belastingdienst de (nog) over 2016 in te dienen aangifte heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden, vervalt het financiële risico.
1 Overhead Gegevens- bescherming Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De nieuwe regels dwingen ons om goed na te denken over hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Naast een aantrekken van een functionaris voor de gegevensbescherming (zie uitbreidingsinvesteringen) kan het zijn dat aanpassingen moeten worden gedaan op de (geautomatiseerde) administratieve organisatie. De kosten zijn onbekend.


0 1 2
0 SubRisico Korte toelichting programma
1 2.2 Afstoten gemeentelijk vastgoed Door diverse oorzaken raakt een deel van het gemeentelijk vastgoed haar functie kwijt en komt voor verkoop of herontwikkeling in aanmerking (bijvoorbeeld vrijkomende schoolgebouwen). Risico's worden afgedekt via de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. Het risico bestaat dat bij een eventuele verkoop of (tijdelijke) verhuur van deze (vaak incourante) objecten de verkoop- of verhuurprijzen de boekwaarde of kapitaallasten niet dekken. Dit komt ten laste van het vermogen. Daarnaast bestaat er een leegstandrisico.
2 2.2 Situatie bedrijvigheid We nemen een herstel waar in de uitgifte van bouwgrond voor bedrijvigheid. Er blijft echter een spanning bestaan tussen de kosten van nieuwbouw en de prijzen van bestaand vastgoed. Dit is vooral het geval ten aanzien van


0 1 2
0 kantoren. De uitgifte van bouwgrond voor deze categorie stagneert daardoor. De gemeente beschikt over een grote voorraad bouwgrond voor bedrijvigheid. Dat is meer dan een door de provincie berekende vraag. Voor het verschil tussen vraag en aanbod is een financiële voorziening getroffen.
1 2.2 Situatie op de woningmarkt Op basis van de woonvisie zijn in 2014 woningmarktafspraken gemaakt (eis van de Provincie). De woonvisie is richtinggevend voor de plannen voor de komende tien jaar. De betaalbaarheid van herstructurering wordt steeds moeilijker gedekt uit de opbrengsten van verkoop van bouwgrond/woningen. Dit betekent dat herstructureringsopgaven lastiger te realiseren zijn en mogelijk blijven liggen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van kernen.
2 Alg. dekkings middelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Met ingang van 2015 heeft het Rijk een plafond ingevoerd voor het btw-compensatiefonds. Bij een beroep (in een jaar door alle gemeenten) boven het plafondbedrag wordt de toevoeging aan het gemeentefonds verlaagd en ontvangen gemeenten een lagere algemene uitkering. De bandbreedte is geschat op ongeveer € 100.000.
3 Alg. dekkings middelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het Rijk past op het gemeentefonds een oplopende korting toe voor lagere apparaatskosten met als motivering dat gemeenten meer gaan samenwerken. De korting loopt op van € 60 miljoen in 2015 tot € 977 miljoen in 2025. (Dit betekent een verlaging van de algemene uitkering in 2025 met € 977.000 structureel t.o.v. algemene uitkering van 2021). Volgens de VNG is de korting niet onderhandelbaar met het huidige kabinet. Tot en met 2021 is de korting in onze begroting verwerkt. Volgens de VNG is het nieuwe kabinet voornemens de korting versneld door te voeren in de jaren 2018-2022 in plaats van 2018-2025.
4 Alg. dekkings middelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds; verandering inkomens gemeenten De Raad voor de financiële verhoudingen stelt de huidige financieringssystematiek van de gemeenten ter discussie. Waaronder de grootte van de belastingheffing door gemeenten en de grondslagen van de verdeling van het gemeentefonds. Thans vinden gesprekken plaats tussen de Raad en het departement. Via de P10-gemeenten zijn wij betrokken.
5 Alg. dekkings middelen Rente Er is sprake van een lage rentestand. Door het aantrekken van de economie en externe en nietbeïnvloedbare factoren is het risico aanwezig van een stijging van de rente op de geld- en/of kapitaalmarkt. Dit kan vanaf 2018 de budgettaire positie van de gemeente negatief beïnvloeden. 1% rentestijging bij een investeringsplan van € 10 miljoen betekent € 100.000 extra lasten.


0 1 2
0 SubRisico korte toelichting programma
1 2.2 Innovation Island Prowonec heeft een claim neergelegd voor ongeveer € 9 miljoen wegens het niet naar haar verwachting doorgaan van het project Innovation Island. Inmiddels hebben we een concept-dagvaarding ontvangen die ziet op het alsnog mogen uitvoeren van de plannen ‘Innovation Island’. We zijn met partijen in gesprek.


0 1 2
0 SubRisico Korte toelichting programma
1 3.1 Museale collectie De in bruikleen verkregen stukken zijn overgedragen aan de Stichting Stadhuismuseum. De eigenaren zijn hiervan in kennis gesteld. De stukken zijn door de Stichting verzekerd tegen schade. De museale stukken van de gemeente zijn ook in bruikleen gegeven. Deze stukken zijn niet verzekerd tegen schade.


0 1 2
0 SubRisico korte toelichting programma
1 4 Verplichte en vrijwillige samenwerking De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer de uitvoering van taken (opgelegd of vrijwillig, zoals Veiligheidsregio, RUD, Obase, samenwerking belastingen) op afstand geplaatst. In ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming in en rond deze gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen en ook bij de integratie met De Zuidhoek wordt nadrukkelijk stil gestaan bij risicobeheersing zoals de informatievoorziening / ICT
2 4 Informatiebeveiliging Bij een ernstig datalek moeten wij deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze heeft de bevoegdheid, afhankelijk van impact van het lek, een maximale boete op te leggen van € 820.000.


0 1 2 3 4
0 SubRisico Korte toelichting Bedrag Bedrag programincidenteel structureel ma in € 1.000 in € 1.000
1 1.4v Sociale Werkvoorziening Transformatieopdracht 1.400
2 Hoog risico 1.400
3 A.1v Algemene uitkering uit het gemeentefonds Korting voor lagere apparaatskosten 977
4 Gemiddeld risico 977
5 2.2v Niet gesprongen explosieven Extra kosten bij ontruiming 50
6 2.4v Innovatie sociaal domein, van projectsubsidie naar structureel Voortzetten incidentele subsidiering naar structurele subsidies 220
7 2.4v Gebundelde uitkering (BUIG) Eigen risico 372
8 2.4v Statushouders Inzet eigen middelen huisvesting statushouders 120
9 3.4v Strand Profijt exploitatie strand 100
10 A D Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (Vpb) Voor parkeren en precario 190
11 Av Rente Verhoging rente 50
12 Av Informatiebeveiliging Maximale boete bij datalek 820
13 A Algemene uitkering BTW-compensatiefonds 100
14 Laag risico 2.022
15 1.1v Aandeelhouderschap DELTA N.V. Waardeverlies aandelen 270
16 Gemiddeld risico 270
17 2.1v Dorps- en gemeenschapshuizen Huurovereenkomst 300
18 2.2v Legesprocedure Windpark Krammer bv Leges bouw 35 windturbines 2.145
19 2.2v Rampen- en bestrijding Bevolkingszorg en nazorg 100
20 2.2v Innovation Island Claim Prowonec 9.000
21 Laag risico 11.545
22 Totaal 11.815 4.399


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Havens None None 60000.0
Bodemsanering Niet gesprongen explosieven None None 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen- en risicobestrijding None None 100000.0
BUIG Gebundelde uitkering (BUIG) None None 300000.0
Grondexploitatie Strand None None 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Georganiseerde criminaliteit None None 50000.0
Belasting Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (Vpb) None None 190000.0
Dividend/Rente Rente None None 60000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 4400000.0
GR / Verbonden partijen Aandeelhouderschap DELTA N.V. None None 270000.0
GR / Verbonden partijen Dorps- en gemeenschapshuizen None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Legesprocedure Windpark Krammer bv None None 2145000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Innovation Island None None 1500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Noorderpolder None None 18000000.0
Personeel Dagelijks bestuur None None 1205000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Inkomsten jeugdhulp None None -422000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None 240000.0
Sociaal domein Uitgaven jeugdhulp None None 1524000.0
Dividend/Rente Aandeelhouderschap DELTA N.V. None None 270000.0
Belasting Legesprocedure Windpark Krammer bv None None 2145000.0
Bodemsanering Havens None None 60000.0
Onderwijs Openbaar Onderwijs None None 115000.0
Bodemsanering Niet gesprongen explosieven None None 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen- en risicobestrijding None None 100000.0
Grondexploitatie Strand None None 150000.0
Overig Georganiseerde criminaliteit None None 50000.0
Belasting Vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (VPB) None None 190000.0
Dividend/Rente Rente None None 45000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 4400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Noorderpolder None None 18000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Boterhoek None None 2863000.0
Personeel Dagelijks bestuur None None 1205000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 engetallen JaarBegroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018
1 Netto schuldquote 51,4 % 58,3 % 85,4% 83,5% 80,7% 77,9%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 47,8 % 55,3 % 82,2% 80,3% 77,4% 74,6%
3 Solvabiliteitsrisico 29,6 % 28,2 % 20,9% 21,3% 21,7% 22,0%
4 Structurele exploitatieruimte -2,4 % -0,5 % -0,8% -0,3% -1,0% -1,5%
5 Grondexploitatie 4,8 % 3,0 % 1,0% 0,8% 0,4% -0,4%
6 Belastingcapaciteit 116,6 % 119,8 % 122,2% 122,2% 122,2% 122,2%
7 Weerstandsratio* 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2


0 1 2 3
0 Waarde kengetal
1 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
2 1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
3 2 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3 Structurele exploitatieruimte Begroting èn meerjarenbegroting > 0% Begroting of meerjarenbegroting > 0% Begroting en meerjarenbegroting < 0%
5 4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 5 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%
7 6 Weerstandsratio >1 0,8 – 1 <0,8


0 1 2 3 4 5 6
0 Uitkomst in Categorie Kengetallen JaarBegroting Begroting Begroting Begroting Begroting rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018
1 Netto schuldquote A A A A A A
2 Solvabiliteitsrisico B B B B B B
3 Structurele exploitatieruimte C C C C C C
4 Grondexploitatie A A A A A A
5 Belastingcapaciteit C C C C C C
6 Weerstandsratio A A A A A A


0 1 2
0 Begroting 2020-2023
1 Weerstandscapaciteit exploitatie in €
2 Resterende belastingcapaciteit:
3 Onroerende-zaakbelastingen 3.293.000
4 (Water)toeristenbelasting Pro memorie
5 Forensenbelasting Pro memorie
6 Hondenbelasting Pro memorie
7 Parkeerbelasting Pro memorie
8 Lijkbezorgingsrechten 158.000
9 Scheepvaartrechten 591.000
10 Leges 629.000
11 Reinigingsheffingen 155.000
12 Rioolheffing 0
13 Totale resterende belastingcapaciteit 4.826.000
14 Onvoorziene uitgaven 150.000
15 Stille reserves structureel 41.000
16 Totaal weerstandscapaciteit exploitatie
17 (structureel) 5.017.000
18 Weerstandscapaciteit vermogen
19 Algemene reserve (voor dekking van tekorten op de jaarrekening) 5.466.000
20 Algemene reserve, geoormerkt deel voor uitvoering projecten Strategische Visie 3.309.000
21 Bestemmingsreserves 23.317.000
22 Stille reserves incidenteel 1.075.000
23 Totaal weerstandscapaciteit vermogen
24 (incidenteel) 33.167.000
25
26 Totale weerstandscapaciteit (structureel en incidenteel) 38.184.000