Naam Losser
Code 168
Provincie Overijssel
Inwonertal 22547

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Overige onvoorziene risico's None None None
Overig Schommelingen in de conjunctuur None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
BUIG Het participatiebudget is ontoereikend None None None
Sociaal domein Wet werk en bijstand: rijksbijdrage is ontoereikend om bijstandsuitkeringen van te betalen None None None
Personeel Invoering ODT None None None
Belasting Verbouwing Twents Carmel College None None None
Sociaal domein Budget Jeugd None None None
Sociaal domein Budget Bijzondere Bijstand None None None
Sociaal domein Voorzieningen algemeen (woningaanpassing, rolstoelen, vervoer en huishoudelijke hulp). None None None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2017
1 Componenten:
2 Algemene risicoreserve € 6.327.000
3 Reserve afboeking grond € 750.000
4 Stille reserves, gebouwen en gronden € 2.240.285
5
6 Prognose stand eind jaar 2017 € 9.317.285


0 1 2 3
0 De 10 grootste risico’s begroting 2018:
1 Nr. Onderwerp Risico Invloed
2 1. Overige onvoorziene risico's Te denken valt aan calamiteiten binnen de gemeente, extreem weer, bedrijfsongeval, overig onvoorziene zaken die leiden tot financiële nadelen. 23,88%
3 2. Schommelingen in de conjunctuur Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur kunnen zowel aan de kosten als de opbrengsten kant onvoorziene nadelige incidentele effecten optreden. 16,78%
4 3. Garantstellingen Door de leningverstrekker wordt er een beroep gedaan op de garantstellingen. 11,16%
5 4. Het participatiebudget is ontoereikend Het subsidieresultaat (participatiewet) is negatief (loonkosten zijn hoger dan de rijksubsidie). 7,96%
6 5. Wet werk en bijstand: rijksbijdrage is ontoereikend om bijstandsuitkeringen van te betalen Het gemeentelijk aandeel overstijgt het maximaal (wettelijk vastgelegde) aandeel van 10%. Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden is lastig te beïnvloeden en is met name afhankelijk van de economische ontwikkelingen. 7,16%
7 6. Invoering ODT Door de invoering van de Odt loopt de gemeente het risico boventallig personeel te krijgen in verband met vernieuwde kwaliteitseisen. 4,77%
8 7. Verbouwing Twents Carmel College Het risico bestaat dat de belastingdienst niet akkoord gaat met de aftrek van de BTW voor het schoolmodel wat leidt tot een eenmalig financieel nadeel. 3,98%
9 8. Budget Jeugd Door open eind financiering en daardoor een onvolledig beeld van de uitgaven is het budget Jeugd mogelijk niet toereikend en moeilijk beheersbaar. 3,32%
10 9. Budget Bijzondere Bijstand Door open eind financiering en een wisselend aantal aanvragen is het budget Bijzonder Bijstand mogelijk niet toereikend en moeilijk beheersbaar. 3,19%
11 10. Voorzieningen algemeen (woningaanpassing, rolstoelen, vervoer en huishoudelijke hulp). Financieel tekort door open eind financiering. Aantal aanvragen en gebruik van voorzieningen neemt nog steeds toe. 2,40%


0 1 2 3 4 5
0 Verwachte ontwikkeling weerstandscapaciteit ultimo 2017 tot en met 2021
1 Component 2017 2018 2019 2020 2021
2 Aanwezig weerstandsvermogen € 9.317.000 € 8.624.285 € 8.755.285 € 8.969.285 € 9.521.285
3 Benodigd weerstandsvermogen € 3.949.432 € 3.949.432 € 3.949.432 € 3.949.432 € 3.949.432
4 Prognose ratio weerstandsvermogen 2,4 2,2 2,2 2,3 2,4


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen rek. 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 1A Netto schuldquote 49,4% 60,6% 42,3 % 56,3 % 54,4 % 54,0 %
2 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 39,3% 48,4% 35,3 % 49,7 % 47,3 % 47,1 %
3 2 Solvabiliteitsratio 29,3% 23,4% 30,4 % 28,8 % 29,3 % 29,9 %
4 3 Grondexploitatie 9,9% 5,2% -2,3 % -0,7 % -8,9 % -9,8 %
5 4 Structurele exploitatieruimte 9,0% 1,1% 1,4 % -0,6 % -0,2 % -0,8 %
6 5 Belastingcapaciteit 101% 107% 104% n.n.b. n.n.b. n.n.b.


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Overige onvoorziene risico's None None None
Overig Schommelingen in de conjunctuur None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Sociaal domein Wet werk en bijstand None None None
Belasting Verbouwing Twents Carmel College None None None
Sociaal domein Budget Jeugd None None None
Sociaal domein Voorzieningen algemeen (woningaanpassing, rolstoelen, vervoer en huishoudelijke hulp) None None None
Personeel Invoering ODT None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Derden stellen gemeente aansprakelijk None None None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2018
1 Componenten:
2 Algemene risicoreserve € 9.253.000
3 Reserves risico's grond € 1.250.000
4 Stille reserves, gebouwen en gronden
5
6 Prognose stand eind jaar 2018 € 10.503.000


0 1 2 3
0 Nummer: Onderwerp Risico Invloed
1 1 Overige onvoorziene risico's Overige onvoorziene risico's, calamiteiten binnen gemeente, politiek/bestuur zit soms nog erg dicht op de uitvoering, extreem weer, bedrijfsongeval, overig onvoorzien. 27.01%
2 2 Schommelingen in de conjunctuur Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur kunnen zowel aan de 16.87%


0 1 2 3
0 Nummer: Onderwerp Risico Invloed
1 kosten als de opbrengsten kant onvoorziene nadelige incidentele effecten optreden
2 3 Garantstellingen Er wordt door de leningverstrekker een beroep gedaan op de garantstellingen welke de gemeente Losser heeft afgegeven voor leningen die door partners zijn aangegaan. (Betreft: Bibliotheek Losser, St. Martinihoeve, Soc. Cult. Werk Losser, Muziekschool, Boggelridders en Daansers, KVV Losser, EHBO Losser, Woningstichting Domijn) 11.59%
3 4 Wet werk en bijstand Rijksbijdrage is ontoereikend om bijstandsuitkeringen van te betalen. Het gemeentelijk aandeel overstijgt het maximaal (wettelijk vastgelegde) aandeel van 10%, Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden (in/uitstroom) is last te beïnvloeden (vooral afhankelijk van economische ontwikkelingen). Afgelopen 2 tot 3 jaar is aantal bijstandsuitkeringen alleen maar gestegen. Extra bijdrage van rijk (Incidenteel Aanvullende Uitkering) wordt mogelijk slechts gedeeltelijk toegekend, omdat heel veel gemeenten daar een beroep op doen en er een maximum budget beschikbaar is. 8.11%
4 5 Verbouwing Twents Carmel College Bij de verbouwing van het Twents Carmel College gaat de belastingdienst niet akkoord met de aftrek van de BTW voor het schoolmodel 6.64%
5 6 Budget Jeugd Door open eindfinanciering en een onvolledig beeld van de uitgaven is het budget Jeugd mogelijk niet toereikend en moeilijk beheersbaar. 6.08%
6 7 Voorzieningen algemeen (woningaanpassing, rolstoelen, vervoer en huishoudelijke hulp) Financieel tekort door open eind financiering. Aantal aanvragen en gebruik van voorzieningen neemt nog steeds toe. 3.76%
7 8 Invoering ODT Door de invoering van de RUD loopt de gemeente het risico boventallig 3.16%


0 1 2 3
0 Nummer: Onderwerp Risico Invloed
1 personeel te krijgen in verband met vernieuwde kwaliteitseisen.
2 9 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager 2.98%
3 10 Derden stellen gemeente aansprakelijk Derden stellen gemeente aansprakelijk 2.70%


0 1 2 3 4 5
0 Verwachte ontwikkeling weerstandscapaciteit ultimo 2018 tot en met 2022
1 Component 2018 2019 2020 2021 2022
2 Aanwezig weerstandsvermogen € 10.503 € 9.670 € 9.511 € 10.016 € 10.712
3 Benodigd weerstandsvermogen € 3.692 € 3.692 € 3.692 € 3.692 € 3.692
4 Prognose ratio weerstandsvermogen 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2019 rek 2017 beg 2018 raming 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022
1
2 netto schuldquote 45,4% 47,0% 41,9% 47,6% 46,9% 46,4%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 36,1% 38,0% 33,6% 38,8% 38,3% 37,9%
4 solvabiliteitsratio 34,9% 32,6% 30,9% 29,5% 28,6% 29,7%
5 structurele exploitatieruimte 1,0% 1,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
6 grondexploitatie 9,6% 6,8% 1,9% 2,3% 1,5% 0,5%
7 belastingcapaciteit 107,2% 104,0% 110,6% nnb nnb nnb


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Schommelingen in de conjunctuur None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Overig Overige onvoorziene risico's None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Belasting Aftrek BTW Twents Carmel College None None None
Sociaal domein Budget Jeugd None None None
Sociaal domein Budget WMO None None None
Omgevingswet Invoering Omgevingswet None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Derden stellen gemeente aansprakelijk None None None
Sociaal domein Wet werk en bijstand None None None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2019
1 Componenten:
2 Algemene risicoreserve 9.783.000
3 Reserves risico's grond 1.165.000
4 Stille reserves, gebouwen en gronden
5
6 Prognose stand eind jaar 2019 10.947.000


0 1 2 3
0 Nummer Onderwerp Risico Invloed
1 1 Schommelingen in de conjunctuur Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur kunnen zowel aan de kosten- als de opbrengsten kant onvoorziene nadelige incidentele 18,84%


0 1 2 3
0 effecten optreden.
1 2 Garantstellingen Er wordt door de leningverstrekker een beroep gedaan op de garantstellingen welke de gemeente Losser heeft afgegeven voor leningen die door partners zijn aangegaan. (Betreft: Bibliotheek Losser, St. Martinihoeve, Soc. Cult. Werk Losser, Muziekschool, Böggelrieders en Daansers, KVV Losser, EHBO Losser, Woningstichting Domijn). 11,94%
2 3 Overige onvoorziene risico's Overige onvoorziene risico's, calamiteiten binnen gemeente, politiek/bestuur zit soms nog erg dicht op de uitvoering, extreem weer, bedrijfsongeval, overig onvoorzien. 11,81%
3 4 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager. 8,85%
4 5 Aftrek BTW Twents Carmel College Met betrekking tot de verbouwing van het Twents Carmel College gaat de belastingdienst niet akkoord met de aftrek van de BTW voor het schoolmodel. 8,67%
5 6 Budget Jeugd Door open eindfinanciering en een onvolledig beeld van de uitgaven is het budget Jeugd mogelijk niet toereikend en moeilijk beheersbaar. 7,88%
6 7 Budget Wmo Door open eindfinanciering en een onvolledig beeld van de uitgaven is het budget Wmo mogelijk niet toereikend en moeilijk beheersbaar. 4,95%
7 8 Invoering Omgevingswet De huidige invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet is 2021. We hebben inmiddels een implementatieplan opgesteld en voor de komende jaren de verwachte kosten geraamd. Het geraamde bedrag van € 985.000 is in de reserve Omgevingswet beschikbaar. Gelet op de looptijd van het traject kent de implementatie veel onzekerheden, waaronder wijzigingen in de wetgeving. Ook wordt op dit moment hard gewerkt aan de benodigde software. De kosten hiervan zijn ongewis, en hoewel deels geraamd vormen al deze onzekerheden een risico. 3,91%
8 9 Derden stellen gemeente aansprakelijk Derden stellen gemeente aansprakelijk. 3,53%


0 1 2 3 4 5
0 Verwachte ontwikkeling weerstandscapaciteit ultimo 2019 tot en met 2023
1 Component 2019 2020 2021 2022 2023
2 Aanwezig weerstandsvermogen 10.947 11.123 11.355 11.042 10.961
3 Benodigd weerstandsvermogen 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420
4 Prognose ratio weerstandsvermogen 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2020 rekening 2018 begroting 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023
1 netto schuldquote 45,5% 41,1% 51,3% 51,7% 48,7% 45,9%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 37,7% 33,8% 43,0% 43,3% 40,4% 37,8%
3 solvabiliteitsratio 31,7% 37,8% 33,1% 33,2% 33,2% 32,6%
4 structurele exploitatieruimte 5,6% 0,4% 1,4% 0,7% -0,3% 0,1%
5 grondexploitatie 9,1% 10,4% 12,3% 11,0% 7,0% -3,1%
6 belastingcapaciteit 107,6% 108,2% 112,5%