Naam Aa en Hunze
Code 1680
Provincie Drenthe
Inwonertal 25390

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 25.0 1000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen structureel 15.0 50000.0 7500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen incidenteel 15.0 150000.0 22500.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds 50.0 1000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 40.0 50000.0 20000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 2631000.0 1315500.0
Bodemsanering Bodemsaneringskosten 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Asbestsaneringen 60.0 250000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's 20.0 100000.0 20000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds 50.0 1000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 40.0 50000.0 20000.0
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen structureel 15.0 50000.0 7500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen incidenteel 50.0 150000.0 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 2643000.0 1321500.0
Bodemsanering Bodemsaneringskosten 50.0 100000.0 50000.0
Overig Asbestsaneringen 60.0 150000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's 20.0 100000.0 20000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
2 Netto schuldquote 11 % 33 % 31 % 29 % 28 % 26 %
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 6 % 33 % 31 % 29 % 29 % 26 %
4 Solvabiliteitsratio 66 % 53 % 51 % 51 % 50 % 50 %
5 Structurele exploitatieruimte 5 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %
6 Grondexploitatie 19 % 18 % 12 % 10 % 8 % 6 %
7 Belastingcapaciteit 91 % 91 % 91% 91% 91% 91 %


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Asbestsaneringen 60.0 250000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's 20.0 100000.0 20000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 50.0 2463000.0 1231500.0
Bodemsanering Bodemsaneringskosten 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Rijksmiddelen sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen structureel 15.0 50000.0 7500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen incidenteel 25.0 150000.0 37500.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds 55.0 1000000.0 550000.0
Overig Planschade 40.0 50000.0 20000.0

Totaal weerstandscapaciteit Toelichting
Incidentele weerstandscapaciteit (verwachting per 31 december 2020)
- Vrije Algemene Reserve (VAR) 10.828.000 * * Stand van de VAR inclusief de voorgestelde onttrekkingen ad € 3,6 mln en stortingen ad € 7,1 mln in 2020.
- Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR) 5.653.000
- Algemene Reserve Grondbedrijf 2.577.000 ** De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Wel heeft het kabinet als voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld. Voor 2019 is deze norm
- Overige Vrije Reserves - 4 %. Deze is voor 2020 gehandhaafd, in afwachting van een nieuw te ontwikkelen benchmark woonlasten.
Totaal incidentele weerstandscapaciteit 19.058.000 (a) *** De raming is inclusief trend 1,5%, areaalaccres
en compensatie verlaging rioolheffing.
Structurele weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit: opbrengst lasten/norm **** Structurele begrotingsruimte 2020, zie de uiteenzetting financiële positie in het onderdeel ‘Hoofdlijnen’.
- OZB-opbrengst 4.402.000 *** 4.473.000 **
- Rioolheffing kostendekkend tarief 2.051.000 2.051.000
- Afvalstoffen kostendekkend tarief 2.155.000 2.155.000
Totaal 8.608.000 8.679.000
Verschil tussen norm en opbrengst 71.000
Bij:
Raming onvoorzien 23.000
Begrotingssaldo 2020 1.000 ****
Totaal structurele weerstandscapaciteit 95.000 (b)
Totaal weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) 19.153.000 (a+b)


Risicomatrix
Incidenteel Structureel Bedrag Kans Risicobedrag
x 1.000 X 1.000
Risico's
Rijksmiddelen sociaal domein x 1.000 50% 500
Verbonden partijen structureel x 50 15% 7,5
Verbonden partijen incidenteel x 150 25% 37,5
Algemene Uitkering Gemeentefonds x 1.000 55% 550
Planschade x 50 40% 20
Grondexploitatie x 2.463 50% 1.231,50
Bodemsaneringskosten x 100 50% 50
Asbestsaneringen x 250 60% 150
Juridische risico's x 100 20% 20
Totaal 2.567
Totaal incidenteel 1.509
Totaal structureel 1.058


Berekening weerstandvermogen
(x 1.000) Bedrag Totaal
Incidentele weerstandscapaciteit 19.058
Incidenteel risicobedrag 1.509
Incidenteel weerstandvermogen 17.549
Structurele weerstandcapaciteit 95
Structureel risicobedrag 1.058
Structureel weerstandvermogen -963
Totaal 16.587


Begroting 2020

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Netto schuldquote

10 %

31 %

29 %

28 %

25 %

22 %

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

5 %

31 %

30 %

28 %

26 %

22 %

Solvabiliteitsratio

62 %

51 %

49 %

48 %

 47 %

49 %

Structurele exploitatieruimte

-1 %

1 %

0 %

0 %

 0 %

0 %

Grondexploitatie

16 %

12 %

10 %

8 %

 6 %

 4%

Belastingcapaciteit

91 %

91 %

92%

92%

 92%

92 %