Naam Cuijk
Code 1684
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 24911

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeentelijke bouwgrondexploitaties (BGE) 50.0 None None
Bodemsanering Saneringskosten gronden centrum Cuijk 50.0 375000.0 187500.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 1250000.0 125000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 30.0 200000.0 60000.0
Sociaal domein Sociaal Domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) 50.0 750000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen 30.0 140000.0 42000.0
GR / Verbonden partijen Taakstelling werkorganisatie CGM None 250000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Naheffing afvalinzameling 50.0 None None

0 1 2
0 Voldoende Lager dan 20% Gezien het percentages van 29% in het jaar 2018 valt deze in de categorie “matig”. De waarde van de grond ten opzicht van de totale baten is relatief groot.
1 Matig 20-35%
2 Onvoldoende Hoger dan 35%


0 1
0 Kengetal Belastingcapaciteit 100% 78% 78% 78% 77% 76% 75% 80% Kengetal Belastingcapaciteit 100% 60% 78% 78% 78% 77% 76% 75% 80% 40% 60% 20% 40% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20%


0 1
0 D 55% 53% 53% 53% 60% Belastingcapaciteit 80% Ruimte voor verhoging 40% 60% 58% 55% 53% 53% 53% 60% 20% 40% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20% e algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor het kengetal belastingcapaciteit zijn de volgende 0%
1 60% 58% : 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Voldoende Lager dan 95% De gemeente Cuijk heeft nog Matig Van 95% t/m


0 1
0 Structurele exploitatieruimte 2,9% 2,6% 3,0% 2,1% 2,1% 2,5% 1,7% 2,0% 1,5% 0,8% 1,0% 0,5% 0,0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Weerstandscapaciteit exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit: Onvoorzien 2.680 36 2.418 50
1 Totaal structureel Weerstandscapaciteit vermogen: Resultaat Vrij aanwendbare reserves Stille reserves 2.716 884 9.022 9.639 2.468 -294 7.991 9.639
2 Totaal incidenteel 19.545 17.336
3 T otaal weerstandscapaciteit 22.261 19.804


0 1 2 3 4
0 Saneringskosten gronden centrum Cuijk Gewaarborgde geldleningen Arbeidsongeschiktheid bestuurders Gebouwenbeheer Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen Taakstelling Werkorganisatie CGM I I I I I I I 375.000 0 200.000 100.000 750.000 140.000 250.000 50% 10% 30% 90% 50% 30% 70% 187.500 0 60.000 90.000 375.000 42.000 175.000
1 Totaal incidentele risico’s 1.815.000 929.500
2 T otaal structurele risico’s 0 0
3 B enodigde weerstandscapaciteit 929.500


0 1
0 Solvabiliteit 30% 24% 23% 21% 21% 20% 20% 20% 10% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 50% is vanaf 2016 redelijk constant De ratio geeft aan in hoeen komt in 2018 uit op een percentage lager dan 30%. verre de gemeente aan haar lange termijn fi nanciële Dit is matig volgens de algemene landelijke normen, verplichtingen kan voldoen. de gemeente Cuijk zal deze De solvabiliteitsratio van Cuijk ratio de komende jaren moeten monitoren. is vanaf 2016 redelijk constant en komt in 2018 uit op een percentage lager dan 30%. Dit is matig volgens de algemene landelijke normen, de gemeente Cuijk zal deze ratio de komende jaren moeten monitoren.
1 Matig 20% tot 50%
2 3 H H Onvol. Grondexploitatie Op de boekwaarde van alle gronden, dus zowel onderhanden werk en niet in exploitatie genomen gronden, is de doende verliesvoorziening in mindering gebracht. Daarmee wordt de economische waarde als balanswaarde getoond. Een hoog percentage duidt er op hoeveel van de jaarlijkse ontvangsten nodig zijn om de boekwaarde af te lossen. baten. De grondexploitatie bedraagt voor het jaar 2018: 29%. Lager dan 20% et kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) ieronder het verloop van het kengetal grondexploitatie:


0 1
0 D 60% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 40% 20% 114% 111% 110% 0% 102% 120% 93% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 100% 68% 80% 60% 40% e algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor de netto schuldquote zijn de volgende: 20% Voldoende Tot 100% Gezien de percentages van 0%
1 boven de 100% vallen deze in Matig 100% tot 130% de categorie “matig”. De 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Onvoldoende Hoger dan 130% schuld als aandeel van de


0 1 2
0 Voldoende Tot 100% schuld als aandeel van de Gezien de percentages inkomsten is redelijk op orde. van boven de 100% vallen deze in de cate gorie “matig”. De schuld als aandeel van de inkomsten is redelijk op orde.
1 2 . Solvabiliteitsratio Matig 100% tot De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 130% De solvabiliteit bedraagt voor het jaar 2018: 21%.
2 Z Onvol doende Hoger ie hieronder het verloop van de solvabiliteitsratio: dan 130%


0 1 2
0 Voldoende Lager dan 95% artikel-12 norm hanteren. Voor algemene landelijke normen. Cuijk is hier dus nog veel De gemeente Cuijk heeft ruimte voor verhoging. Dit is nog ruimte om haar ruim voldoende volgens de algemene landelijke normen. woonlasten te verhogen met ruim 55% voordat zij de hoogte van de artikel-12 norm hanteren. Voor Cuijk is hier dus nog veel ruimte voor verhoging. Dit is ruim voldoende volgens de algemene landelijke normen.
1 Matig Van 95% t/m 105%
2 Onvoldoende Hoger dan 105%


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 0,6% structurele exploitatieruimte in Het percentage van Cuijk is voldoende de afgelopen en komende jaren, 2,1% geeft aan dat de de waarde van dit kengetal is structurele lasten lager hoger dan 0,6%. zijn dan de structurele baten. De structurele exploitatieruimte in Cuijk is voldoende de afgelopen en komende jaren, de waarde van dit kengetal is hoger dan 0,6%.
1 Matig 0%
2 H 5 Onvol. Belastingcapaciteit doende Lager dan De belastingcapaciteit laat zien of een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden 0% opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid doordat het laat zien waarmee de belastingen verhoogd kunnen worden (ruimte voor verhoging). Voor gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten. Het kengetal belastingcapaciteit bedraagt voor het jaar 2018: 77%. De ruimte voor verhoging van de woonlasten bedraagt voor 2018: 55% ieronder het verloop van het kengetal belastingcapaciteit:


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Saneringskosten gronden centrum Cuijk 50.0 375000.0 187500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Als gevolg van een bestemmingswijziging kunnen financiële consequenties ontstaan. 90.0 37000.0 33300.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 20.0 1554000.0 310800.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 10.0 300000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen 30.0 140000.0 42000.0
Overig Naheffing afvalinzameling 50.0 430000.0 215000.0
Grondexploitatie Gemeentelijke bouwgrondexploitaties (BGE) 50.0 0.0 None

0 1 2
0 Weerstandscapaciteit exploitatie:Onbenutte belasting-capaciteit:Onvoorzien 2.53420 2.80650
1 Totaal structureelWeerstandscapaciteit vermogen:ResultaatVrij aanwendbare reservesStille reserves 2.5543.3817.5879.639 2.85607.0049.639
2 TTotaal incidenteel 20.604 16.643
3 otaal weerstands-capaciteit 23.161 19.499


0 1 2 3 4
0 Saneringskosten gronden centrum CuijkDe BungelaarGewaarborgde geldleningenArbeidsongeschiktheid bestuurdersDeelnemingen in gemeenschappelijke regelingen I I I II 375.00037.0001.554.000300.000140.000 50%10%30%90%50% 187.50033.300155.40030.00042.000
1 TTotaal incidentele risico’s 02.406.000 30%70% 448.200
2 Botaal structurele risico’s 0
3 enodigde weerstandscapaciteit 448.200


0 1 2
0 Voldoende Tot 100%Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Gezien de percentages van boven de 100% vallen deze in de 114% 105% categorie “matig”. 85% De schuld als aandeel van de inkomsten is redelijk op orde.
1 Matig120% 100% tot 113% 111% 130%
2 100%Onvol-68% 80%doende60% Hoger dan 130%


0 1 2
0 Vol- doende Hoger dan 50% De ratio geeft aan in hoe-verre de gemeente aan haar lange termijn fi nanciële verplichtingen kan voldoen.De solvabiliteitsratio van Cuijk is vanaf 2017 redelijk constant en komt in 2019 uit op een percentage lager dan 19%.Dit is onvoldoende volgens de algemene landelijke normen, de gemeente Cuijk zal deze ratio de komende jaren moeten monitoren.
1 Matig 20% tot 50%
2 Onvol-doende Lager dan 20%


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 0,6% onvoldoende Het percentage van -2 geeft aan dat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten. De structurele exploitatieruimte in Cuijk is onvoldoende.
1 . Belastingcapaciteit MatigDe belastingcapaciteit laat zien of een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden 0%
2 opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid doordat het laat zien waarmee de belastingen verhoogd Onvol-kunnen worden (ruimte voor verhoging). Voor gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten. doendeHet kengetal belastingcapaciteit bedraagt voor het jaar 2019: 78%. De ruimte voor verhoging van de woonlasten bedraagt voor 2019: 54% ieronder het verloop van het kengetal belastingcapaciteit: Lager dan 0%