Naam Landerd
Code 1685
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 15332

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 10.0 2278539.0 227853.9
Dividend/Rente Dividend BNG 50.0 32500.0 16250.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 711088.0 71108.8
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 10.0 175000.0 17500.0
Overig Ombuigingen 10.0 14810.0 1481.0
ICT algemeen ICT-samenwerking 30.0 300000.0 90000.0
Personeel Voorziening voor wethouderspen-sioenen 10.0 199909.0 19990.9
Personeel Salarissen eigen personeel, stijging meerjarig None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 15000.0 7500.0
Dividend/Rente Rente 30.0 232563.0 69768.9
Personeel Verzekering bestuurders 10.0 453321.0 45332.1
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Dwangsom 70.0 1000.0 700.0
Kapitaalgoederen Wegenbeheerplan 10.0 536909.0 53690.9
GR / Verbonden partijen Bijstand Besluit Zelfstandigen (verstrekken leningen) 10.0 0.0 0.0
Sociaal domein Jeugdzorg 10.0 3361670.0 336167.0
Sociaal domein Participatiewet 30.0 None None
Sociaal domein Re-integratie Participatiewet 10.0 174156.0 17415.6
Sociaal domein Wmo (nieuwe taken) 10.0 1856028.0 185602.8
Sociaal domein Wmo oude taken en nieuwe taken (begeleiding) 10.0 1029712.0 102971.2
Sociaal domein WSW 10.0 2134121.0 213412.1
Bodemsanering Monumenten / Archeologie 10.0 34100.0 3410.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage ODBN 10.0 440723.0 44072.3
Projecten Projecten Meer Maashorst 10.0 2126460.0 212646.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Afvalverwerking / naheffing HRA Attero None None None
Grondexploitatie GREX, exclusief LOG Graspeel 31.9360681237201 14539664.0 4643397.0
Grondexploitatie LOG Graspeel 30.0 455981.0 136794.3

0 1 2 3 4
0 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Str of Inc
1 weerstandscapaciteit exploitatie
2 Onbenutte belastingcapaciteit
3 - OZB 1.134 1.159 1301
4 - rioolrecht 0 0 0
5 - afvalstoffenheffing 194 31 0
6 - leges en andere heffingen 510 390 461
7 Totaal onbenutte belastingcapacitieit 1.838 1.580 1.762
8
9 Structureel saldo rekening / begroting 573 -331 65
10 Weerstandsvermogen exploitatie 2.411 1.249 1.827 structureel
11
12 Weerstandscapaciteit vermogen
13 Behoedzaamheidsreserves 9.141 9.903 7.465
14 Stille reserves gemeentelijke bezittingen 159 159 152
15 Incidenteel saldo rekening / begroting -464 -1.226 -1.257
16 Weerstandscapaciteit vermogen 8.836 8.836 6.360 incidenteel
17 Totale weerstandscapaciteit 11.247 10.085 8.187
18
19 Waarvan structureel 2.411 1.249 1.827
20 Waarvan incidenteel 8.836 8.836 6.360


0 1
0 bedragen in euro 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 weerstandscapaciteit en risico's 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jaar weerstandscapaciteit Geraamde risico's werkelijke risico's
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 Algemene uitkering gemeentefonds Fluctuaties/aantallen De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een groot gedeelte uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Door maatregelen van het rijk (bezuinigingen), herverdeeleffecten, aanpassing verdeelmaatstaven etc. lopen we het risico dat de uitkering lager wordt dan geraamd. De gevolgen van de circulaires worden steeds zo snel mogelijk in beeld gebracht. Ook wordt geanticipeerd op verwachte dalingen of stijgingen als daarvoor sterke aanwijzingen zijn. € 155.174 € 2.278.539 Klasse 1, 10% € 227.854
2 Dividend BNG Er worden eisen aan het eigen vermogen van banken gesteld. Dit kan betekenen dat deze uitkering daalt. Er zijn geen maatregelen die wij kunnen nemen. De enige mogelijkheid is om de geraamde inkomsten te verlagen zodat het risico afneemt. Daar is niet voor gekozen. € 16.250 € 32.500 Klasse 3, 50% € 16.250
3 Gemeenschappelijke regelingen De gemeente Landerd heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze partijen voeren beleid uit voor/namens de gemeente. Naast de beleidsmatige verantwoordelijkheid hebben we als gemeente Landerd ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van deze partijen. We volgen instellingen en verenigingen via hun begrotingen en jaarrekeningen. Die worden jaarlijks aan ons voorgelegd en wij kunnen als deelnemer daarover meepraten c.q. reageren op voorstellen. Een aantal regelingen heeft zelf vermogen voor risico’s afgezonderd. € 74.115 € 711.088 Klasse 1, 10% 71.109
4 Gewaarborgde Onze gemeente heeft zich in We volgen instellingen en € 17.500 € 175.000 Klasse 1, € 17.500


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 geldleningen het verleden garant gesteld voor een aantal geldleningen. De meeste garantstellingen zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij problemen wordt dit fonds als eerste aangesproken. Onze gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de zogenaamde achtervang. Hierbij is het risico aanzienlijk gereduceerd. Op dit moment bedraagt het saldo van de gegarandeerde leningen ca. € 40 miljoen. Hiervan is het overgrote deel overgegaan naar het waarborgfonds. Daarnaast is er een garantie afgegeven voor een sportvereniging voor een lening van € 350.000 waarvan wij voor 50% garant staan. verenigingen via hun begrotingen en jaarrekeningen. Bij lokale verenigingen wordt eventueel in gesprek gegaan als er betalingsproblemen blijken uit hun jaarstukken. 10%
2 Ombuigingen Het realiseren van ingeboekte bezuinigingen is een risico tot het moment waarop ze zijn gerealiseerd. Aannames kunnen anders uitpakken dan verwacht. Dat kan betekenen dat opgenomen bezuinigingen afgeboekt moeten worden t.l.v. het begrotingssaldo. In de begroting 2016 is nog een bezuiniging opgenomen. Dat betreft de taakstelling van Er worden alleen concrete bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Op voorhand moet duidelijk zijn binnen welk taakgebied de bezuiniging ingevuld moet worden. Het voorstel wordt zo concreet mogelijk benoemd. Algemene bezuinigingsopdrachten worden zoveel als mogelijk vermeden. Uitgangspunt is en blijft dat opgenomen bezuinigingsbedragen ook daadwerkelijk ingevuld worden. € 1.481 € 14.810 Klasse 1, 10% € 1.481


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 € 44.000 op gemeenschapsaccommodaties. Door de gunstige ontwikkeling van de exploitatie van De Morgenzon is hiervan € 29.190 ingevuld. De taakstelling die nog overblijft, is dan € 14.810. Deze krijgt een plek in de accommodatiediscussie en vervalt vanaf 2020. Afboeken vindt alleen in het uiterste geval plaats.
2 ICT-samenwerking Gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden willen hun ICT-taken samenbrengen in één nieuwe organisatie. Personeel, hardware, software en ICT-infrastructuur worden samengebracht. Er wordt een nieuwe ICT-omgeving gebouwd. We hebben speciale aandacht voor: -Hoogte van het kwaliteitsniveau in relatie tot de prijs -Overhead nieuwe en achterblijvende organisaties Werkprocessen standaardiseren met aandacht voor lokale kleur. Gemeente Landerd neemt deel in de projectstructuur. Portefeuillehouder is lid van de stuurgroep. Uitgangspunt in de opdracht van de colleges voor de ICT-samenwerking is dat we met vier gemeenten minder meerkosten krijgen. Definitieve besluitvorming over ICTsamenwerking is nog niet genomen. In de begroting 2018 zijn inmiddels budgetten opgenomen voor eenmalige en frictiekosten. € 150.000 € 300.000 Klasse 2, 30% € 90.000
3 Voorziening voor wethouderspensioenen De berekening van de voorziening wethouderspensioenen is o.a. afhankelijk van de rente waarmee gerekend wordt. Als de rente daalt, moet er bijgestort worden om het benodigde bedrag te bereiken. Het bedrag dat jaarlijks wordt bijgestort proberen zo nauwkeurig mogelijk te bepalen zodat er incidenteel zo weinig mogelijk onverwacht bijgestort moet worden. € 85.486 € 199.909 Klasse 1, 10% € 19.990


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 Salarissen eigen personeel, stijging meerjarig In de meicirculaire 2017 wordt voor de salarisstijgingen 2018 uitgegaan van een percentage van 2,4%. Dit percentage en de nieuwe cao is de basis voor de ramingen in de (meerjaren) begroting 2018. Daarmee is het risico vanaf 2018 vervallen. We blijven de ontwikkelingen en dan vooral de cao-onderhandelingen volgen. € 31.651 € 0 € 0
2 Planschade Het wijzigen van bestemmingsplannen of het verlenen van een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) brengt het risico met zich dat de gemeente een planschadevergoeding uit moet keren aan belanghebbenden die als gevolg van dat besluit schade leiden. Naast de verschuldigde planschadevergoeding draagt de gemeente ook de kosten voor het inschakelen van een deskundig adviesbureau. Het risico voor planschade en advieskosten voor externe adviseurs wordt in het geval van particuliere ontwikkelingen al bij de initiatiefnemer neergelegd. Hiermee komt planschade die het gevolg is van een particulier plan niet voor rekening van de gemeente. Voor het overige zullen we het risico op planschade moeten accepteren. € 9.000 € 15.000 Klasse 3, 50% € 7.500
3 Rente In onze financieringsrente 2018 houden wij rekening met een rentepercentage van 1,7% (meerjarig). Dit percentage is gebaseerd op de nu geldende percentages voor langlopende leningen (Bron BNG). Op basis van onze geplande investeringen moeten wij de komende jaren meer leningen afsluiten. Indien de rente gaat Wij volgen de renteontwikkelingen en passen het rentepercentage aan als we verwachten dat de rente gaat stijgen. € 44.596 Rente € 232.563 Klasse 2, 30% € 69.769


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 stijgen, betekent dit dat mogelijk niet voor 1,7% geleend kan worden.
2 Verzekering bestuurders Op het gebied van eventuele arbeidsongeschiktheid van de leden van het college van burgemeester en wethouders, evenals de voormalige bestuurders met een APPAuitkering heeft de gemeente Landerd geen verzekering afgesloten. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid is de gemeente verplicht om direct een voorziening op te nemen ter grootte van de verplichtingen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten. De keuze is gemaakt om dat niet te doen. € 53.947 € 453.321 Klasse 1, 10% € 45.332
3 Vennootschapsbelas ting Per 1 januari 2016 wordt deze belasting ingevoerd voor o.a. gemeenten. Dit betekent dat wij 20% of 25% belasting moeten betalen over activiteiten die onder deze wet vallen en waarbij wij winst maken. Dit betreft vooral onze bedrijfsmatige activiteiten en de GREX. De financiële gevolgen voor ons zijn nog niet bekend. Dit komt ook omdat de exacte regelgeving er nog niet is. De regelgeving biedt opties om activiteiten te clusteren. Door hier goed gebruik van te maken kan het verschuldigde bedrag verlaagd worden. Ten aanzien van de GREX wordt onderzocht welke opties mogelijk zijn om het te betalen bedrag zo laag mogelijk te houden. In de begroting 2018 is al rekening gehouden met een te betalen bedrag van € 50.000 per jaar. Daarom is het risico op nihil gezet. € 57.500 € 0 n.v.t. € 0
4 Wet Dwangsom In het kader van de Wet Dwangsom kunnen wij gehouden zijn aan het betalen In processen opnemen en bewaken dat beschikkingen binnen de daarvoor gestelde termijnen worden € 700 € 1.000 Klasse 4, 70% € 700


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 van een vergoeding als niet tijdig beschikkingen worden genomen. genomen.
2 Wegenbeheerplan Het onderhoud aan de wegen wordt al jaren in overeenstemming met het uitgangspunt “sober en doelmatig” planmatig uitgevoerd. In het beheerplan is geen ruimte opgenomen voor gehele reconstructie, (volledige rehabilitatie) terwijl we wel de indruk hebben dat we daar met een aantal wegen geleidelijk aan toe zijn. Daarnaast constateren we dat op m.n. fietspaden de grootonderhoudsmaatregelen onvoldoende duurzaam zijn, vooral als gevolg van wortelschade van veelal grote bomen. Als gevolg hiervan is het comfort soms slecht terwijl soms ook de veiligheid in gevaar komt. Dit betekent dat we rekening moeten gaan houden met stijgende kosten voor wegenbeheer. Omdat het wegenbeheerplan voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld kan het zijn dat er (nadelige) schommelingen in de jaarlijkse stortingen optreden bij een volgende Jaarlijkse storting voor wegbeheerplan verhogen. Vanaf de begroting 2017 is dat verwerkt. € 54.900 € 536.909 Klasse 1, 10% € 53.690


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 vaststelling.
2 Bijstand Besluit Zelfstandigen (verstrekken leningen) 25% van de verstrekte leningen komt voor onze rekening, 75% voor rekening van het rijk. Als een ondernemer niet aflost blijft deze 25% voor onze rekening. Systematiek is aangepast, maar grofweg geldt bovenstaande regel. Bij het verstrekken van een lening is onderzocht of een ondernemer in staat is af te lossen. Voor 2018 worden geen nieuwe leningen voorzien. € 0 € 0 Klasse 1, 10% € 0
3 Jeugdzorg in Natura  Aantallen Zorg cliënten onbekend en kunnen fluctueren van  Verschuiving zwaardere jeugdzorg naar lichte jeugdzorg nog niet optimaal (functioneren Basisteam Jeugd en Gezin). aantal fte  Omvang Basisteam Jeugd en Gezin (minimum variant). stijgingen inkoop  Kosten jeugdhulp (ZIN) invloed directe  Beperkte doorverwijzing o.a. huisartsen  Voogdijkinderen die verblijven bij Stichting Maashorst te Reek  Het niet halen van het inverdieneffect van de transformatieopgaven Acties naar aanleiding van regionale bijeenkomsten en rapportages van budgetregisseur en centrumgemeente. € 326.712 Rijksbijdrage € 3.267.124 Inverdien- effect transformatie € 94.546 Klasse 2, 10% € 336.236
4 Participatiewet Onvoldoende middelen Aandacht voor instroombeleid en € 87.575 € 408.000 Klasse 2, € 122.400


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 I uitvoering Participatiewet als gevolg van toename aantallen die gebruik maken van deze voorzieningen. n 2018 en volgende jaren verwachten wij een financieel tekort (>5%) op de uitvoering van de Participatiewet. uitstroombeleid. Zie ook gemeentelijke notitie die in de loop van 2017 aan de raad wordt voorgelegd. 30%
2 Re-integratie Participatiewet Onvoldoende budget om Participatiewet klanten te reintegreren In geval van budgettekort, zoveel mogelijk inzet van Algemene Gemeentelijke Reserve die beschikbaar is bij IBN. € 15.539 € 174.156 Klasse 1, 10% € 17.416
3 Wmo (nieuwe taken) Budget 2018 Wmo nieuwe taken is €1.856.028. (Meicirculaire 2017). Budgetneutraliteit is het uitgangspunt. De twee belangrijkste risico’s: 1. De Wmo is een “open einde regeling”. 2. Beschermd Wonen (apart onderdeel binnen Wmo, uitgevoerd door Centrumgemeente Oss – krijgt hiervoor directe financiering vanuit Rijk). Mocht Oss niet uitkomen met deze middelen gaat er een verzoek uit richting Rijk en regiogemeenten. 3. Beschermd Wonen zit Continue monitoring op  uitgaven Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) Continue overleg en duidelijke  afspraken met Oss en regiogemeenten over financiële situatie Beschermd Wonen € 174.845 € 1.856.028 Klasse 1, 10% € 185.603


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 als systeem ‘op slot’ waardoor er mensen onnodig in deze dure voorziening blijven. Centrumgemeente Oss wil dit samen met de regiogemeenten veranderen middels de oplosagenda. Doel is meer uitstroom naar lokale gemeenten in de Wmo begeleiding (wat uiteindelijk goedkoper is dan mensen onnodig in de dure voorziening Beschermd Wonen houden). DUS: er komen mensen over vanuit Beschermd Wonen naar de lokale Wmo. NB vanaf 2020 wordt gemeente Landerd zelf financieel verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en vervalt de centrumgemeenteconst ructie.
2 Wmo oude taken en nieuwe taken (begeleiding) Onvoldoende middelen voor oude taken en nieuwe taak. Uitvoeringsbeleid is zoveel als mogelijk afgestemd op het beschikbare budget. € 97.875 € 1.029.712 Klasse 1, 10% € 102.971
3 WSW Onvoldoende rijksbudget om bestaande wsw verplichtingen na te komen Opdracht aan de Gemeenschappelijke Regeling (WSW Brabant Noordoost) om de € 243.356 € 2.134.121 Klasse 1, 10% € 213.412


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 taken binnen het budget uit te voeren. Dit wordt regelmatig met de uitvoeringsorganisatie besproken.
2 Monumenten / Archeologie Op basis van de huidige regelgeving wordt bij nieuwe bestemmingsplannen onderzoek gedaan naar het mogelijke archeologische belang. In beginsel komen de kosten daarvan voor rekening van de veroorzaker, volgens daarvoor door de gemeente vast te stellen regels. Bij de door ons zelf te ontwikkelen plannen zijn de kosten voor ons. Voor monumenten is In de begroting een bedrag van € 9.100 opgenomen. In de Subsidieverordening Instandhouding Monumenten Landerd 2010 is echter geen subsidieplafond opgenomen. Indien in 2018 veel subsidie wordt aangevraagd en verleend, dan kan dit bedrag worden overschreden. T Het goed en tijdig stellen van regels voor kosten van archeologisch onderzoek bij ontwikkelen van plannen door derden. Voor onze eigen plannen worden de kosten meegenomen in de kredieten die we daarvoor opnemen. en aanzien van de subsidie aan monumenten hebben wij de aanvragen niet in de hand maar wel de subsidievoorwaarden via de verordening. € 3.600 € 34.100 Klasse 1, 10% € 3.410
3 Bijdrage ODBN In 2013 is de omgevingsdienst Brabant Noord opgericht. Op dit moment zijn er nog steeds aanloopproblemen. Nog niet alle processen zijn op orde. Men heeft nu een concreet plan van aanpak om de zaken Het kritisch volgen en beïnvloeden van de ODBN. Dit doen we bij de stukken van P&C-cyclus en daarnaast bij inhoudelijke overleggen. Tot slot hebben we een stem in het AB. € 40.804 € 440.723 Klasse 1, 10% € 44.072


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 op orde te krijgen. De volgende financiële risico’s zijn in beeld: 1. Financiële gevolgen omtrent ICT zijn niet inzichtelijk. 2. Budget overschrijding door toename aantal aanvragen en gewijzigde regelgeving. 3. Wijziging in wijze van factureren in een van de komende jaren 4. In onze begroting opgenomen taakstelling (restant van opgedragen bezuiniging aan ODBN)
2 TOTAAL VAN DE STRUCTURELE RISICO’S € 1.252.954 € 1.646.695
3
4 Projecten Meer Maashorst In het project “Meer Maashorst” is er totaal voor de gemeente Landerd € 2.126.460 subsidie toegezegd. De gemeentelijke projecten worden nu allemaal voorbereid. Belangrijkste randvoorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat de “prestaties” bij het einde van de subsidieregeling ook werkelijk zijn geleverd/ afgerond. Ook tijdige Afspraken met alle betrokken  partijen contractueel vastleggen, en alle betalingen aan deelnemers bestaan uit voorschotten totdat de eindafrekening is opgemaakt. In beide Dynamische  Landschappen doet de gemeente aanzienlijke investeringen. Deze aanbestedingen hebben plaatsgevonden en zijn voor de gemeente positief uitgevallen € 212.646 € 2.126.460 Klasse 1, 10% € 212.646


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 realisering van de projecten van derden waar een deel van onze cofinanciering uit moet komen, is belangrijk. We stellen vast dat ook die projecten voor het grootste deel goed verlopen. In 2016 is het risicoprofiel verbeterd, doordat Natuurbegraafplaats De Maashorst is afgerond. Dit is belangrijk voor de cofinanciering voor de gemeentelijke projecten (De snelheid van realisatie van het project van Hofmans / Recreatieoord De Maashorst blijft tot op heden achter, maar dit wordt gecompenseerd door Natuurbegraven). Het lijkt goed mogelijk om de gewenste doelen binnen de begrotingen van de deelprojecten te realiseren. (kosten blijven onder de raming).  We zijn grote onvoorwaardelijke investeringen (met name aankoop Locatie Heurkens) pas aangegaan nadat er zekerheid was over de cofinanciering. T.a.v. de realisatie Poort naar  de Maashorst is er nog een risico van het realiseren van de grondopbrengst en het onder de subsidie brengen van alle uitgaven; hierover moet duidelijkheid komen uit gesprekken met marktpartijen en met de stichting Maashorst in Uitvoering. Uit gesprekken met marktpartijen blijkt dat er concrete interesse is van partijen om de Natuurpoort te willen realiseren. Ruimtelijke procedures zijn  zo spoedig mogelijk opgestart, zodat dit risico zo beperkt mogelijk is. O.a. het bestemmingsplan voor de Natuurpoort is vastgesteld; nu volgt (helaas) een route naar de RvS. Daarnaast is verzocht om de  subsidietermijn te verlengen, mede i.v.m. de doorlooptijd van de vereiste procedures. Er blijken veel partijen behoefte te hebben


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 aan het verlengen van de subsidietermijn. Naar aanleiding van de  laatste VGR en de antwoorden daarop vanuit de provincie is gebleken dat er binnen de projecten tamelijk makkelijk budgetten verschoven kunnen worden, zolang het niet te veel “rode kosten” worden. Dit beperkt het risico op kostenoverschrijdingen op individuele posten. Uit de laatste antwoorden  van de provincie NB n.a.v. de VGR lijkt het dat alleen de waardedaling (afwaardering) van aangekochte gronden in aanmerking komt voor dekking vanuit de subsidie. Dit wijkt op punten af van de eerdere detailbegrotingen bij de dynamische landschappen. Dit is een risico, maar betreft relatief kleine bedragen, die wel als cofinanciering kunnen gelden. Recent is de overeenkomst  over de bijdrage van de gemeente voor de vernieuwing van de N324 vastgelegd met de provincie NB. Daarmee ligt een belangrijk deel van de cofinanciering van de gemeente vast, waarmee het risico (op onvoldoende cofinanciering)


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 afneemt.
2 Afvalverwerking / naheffing HRA Attero Alle (vm.) Brabantse gewesten hebben in 1993 namens hun gemeenten een aanbiedingsovereenkomst gesloten met Afvalsturing Brabant (thans Attero) voor de levering van brandbaar huishoudelijk restafval. Dit contract liep tot 1-2-2017. Het contract hield o.a. in dat een bepaalde minimale hoeveelheid restafval aangeleverd moest worden. Brabantbreed 510.000 ton. Deze hoeveelheid is volgens Attero over de jaren 2011 t/m 2013 niet geleverd. Attero heeft de (vm.) gewesten hiervoor geldelijk aansprakelijk gesteld en een boete opgelegd. Na een periode van onderzoek wat de mogelijkheden zijn om onder deze boete uit te komen en diverse gesprekken met Attero, is e.e.a. uitgelopen op een arbitragezaak (Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)). In deze arbitrage is op 8 januari 2016 een eindvonnis gewezen. De zaak is beslist in het voordeel van de Brabantse gewesten en gemeenten. De strekking heeft van het vonnis Geen grote wijzigingen (volume) in afvalbeleid/gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De lopende overeenkomst met Attero liep af per 1-2-2017. Er is voldoende saldo in de reserve Afvalstoffenheffing om dit risico te kunnen dekken. Daarom wordt dit risico op nihil gezet. € 27.500 € 0 n.v.t. € 0


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Financieel effect begroting 2017 Risicobedrag begroting 2018 Risicoklasse/ percentage Financieel effect begroting 2018
1 heeft ook betrekking op de jaren 2015-2017. Het risico ‘leek’ hiermede vervallen. Ten aanzien van dit vonnis is door Attero een vordering tot vernietiging ingediend. De procedure hiervan heeft plaatgevonden bij het Gerechtshof Den Haag. De vordering van Attero is afgewezen. Tegen dit vonnis staat formeel nog cassatie (hoge Raad) open. Er bestaat thans nog een nieuwe arbitrale procedure die Attero heeft aangespannen in een ander kalenderjaar (2015). In deze tweede arbitrage is binnenkort een zitting, waarna ook daar een uitspraak zal volgen. Uw raad is over deze kwestie door middel van meerdere raadsinformatiebrieven (de laatste d.d. 30 juni 2017) van de Vereniging van Eigenaren (VvC) geïnformeerd. De VvC behartigt de belangen van alle gewesten/gemeenten in Brabant, en laat zich in deze zaak bijstaan door deskundigen /advocaten. Uit berekeningen bleek dat het risico over 2011 t/m 2013 dat wij liepen, ligt tussen de