Naam Wijdemeren
Code 1696
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 23659

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Riolering None None 250000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Sociaal domein Sociaal Domein None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None 137500.0
GR / Verbonden partijen Wsw (Tomingroep) None None 200000.0
ICT algemeen Uitval automatisering None None 700000.0
Informatieveiligheid Schade Archief None None 800000.0
Personeel Pensioenen wethouders None None 1000000.0
Kapitaalgoederen Nautisch Beheer None None 100000.0
Kapitaalgoederen Bruggen None None 200000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 800000.0
Bodemsanering Asbest en bodemverontreiniging None None 250000.0
Kapitaalgoederen Beschoeiingen None None 100000.0
Kapitaalgoederen Hemel- en/of Grondwateroverlast None None 100000.0
Overig Overige risico’s None None 979500.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit (x € 1.000)
1 Algemene reserve 6.468
2 Stille reserves PM
3 Post onvoorziene uitgaven 67
4 Totale weerstandscapaciteit 6.535


0 1
0 klasse financieel gevolg
1 1 X < € 20.000
2 2 € 20.000 < X < € 50.000
3 3 € 50.000 < X < € 200.000
4 4 € 200.000 < X < € 400.000
5 5 X > € 400.000


0 1
0 klasse referentiebeeld
1 1 zeer klein
2 2 klein
3 3 gemiddeld
4 4 groot
5 5 zeer groot


0 1 2 3 4 5 6
0 Samenvatting risico's
1 Omschrijving risico Omvang maximum in € Kans optreden risico ₁) Financiële gevolgen ₂) Risico score Struct./I ncident.
2 A Riolering 250.000 2 4 8 I
3 B Grondexploitaties 0 0 0 0 I
4 C Sociaal Domein 200.000 3 4 12 S
5 D Gegarandeerde geldleningen 137.500 1 5 5 I
6 E Wsw (Tomingroep) 200.000 3 3 9 I
7 F Uitval automatisering 700.000 1 5 5 I
8 G Schade Archief 800.000 1 5 5 I
9 H Pensioenen wethouders 1.000.000 4 5 20 I
10 I Nautisch Beheer 100.000 3 3 9 S
11 J Bruggen 200.000 2 4 8 I
12 K Informatiebeveiliging 800.000 3 5 15 I
13 L Asbest en bodemverontreiniging 250.000 3 4 12 I
14 M Beschoeiingen 100.000 2 3 6 I
15 N Hemel- en/of Grondwateroverlast 100.000 2 3 6 I
16 O Overige risico’s 979.500 1 2 2 I
17 Totaal belangrijkste risico’s 5.817.000


0 1 2 3 4 5
0 Gevolg: 5 D,F,G
1 Gevolg: 4 A,J C, L H
2 Gevolg: 3 M,N E,I,K
3 Gevolg: 2
4 Gevolg: 1 O
5 Kans: 1 Kans:2 Kans: 3 Kans: 4 Kans: 5


0 1
0 atio weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 22.234 31.618 30.036 32.213 29.490 26.788
2 B Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 4.011 7.035 6.244 3.924 3.408 1.852
3 C Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018
4 D Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 1.537 1.432 1.331 1.238 1.144 1.050
5 E Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 7.710 5.170 5.170 5.170 5.170 5.170
6 F Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 14 14 14 14 14 277
7 G Overlopende activa(cf art. 40a BBV) 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799
8 H Totale baten(cf.17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 44.484 47.071 49.911 46.248 44.943 46.219
9 Netto schuldquote(A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%) 48% 77% 68% 73% 69% 57%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 22.234 31.618 30.035 32.212 29.489 26.788
2 B Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 4.011 7.035 6.244 3.924 3.408 1.852
3 C Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018
4 D Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 478 401 329 266 202 137
5 E Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 7.710 5.170 5.170 5.170 5.170 5.170
6 F Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 14 14 14 14 14 277
7 G Overlopende activa(cf art. 40a BBV) 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799
8 H Totale baten(cf.17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 44.484 47.071 49.911 46.248 44.943 46.219
9 Netto schuldquote(A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%) 50% 79% 70% 75% 71% 59%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Eigen vermogen(cf. art. 42 BBV) 23.171 21.459 19.875 18.309 17.796 17.831
2 B Balanstotaal 60.835 71.637 67.810 66.297 62.761 58.818
3 Solvabiliteit(A/B) X 100% 38% 30% 29% 28% 28% 30%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A NIEGG(cf. art.38 lid a punt 1 BBV) 0 0 0 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie(cf.art.38 lid b BBV) 9.823 7.293 4.290 1.989 1.585 0
3 C Totale baten(cf. art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 44.484 47.071 49.911 46.248 44.943 46.219
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 22% 15% 9% 4% 4% 0%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Totale structurele lasten 65.977 48.146 49.692 46.036 44.762 45.713
2 B Totale structurele baten 67.694 46.853 49.826 46.243 44.943 46.219
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 1.068 1.185 1.286 1.287 1.288 1.289
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 337 465 485 485 525 468
5 E Totale baten(cf. art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 69.568 47.071 49.911 46.248 44.943 46.219
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 1% -4% -1% -1% -1% -1%


0 1 2 3 4
0 O mschrijving Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde in 2016 / 2017 /2018 van respectievelijk € 350.000 484 489 496
2 B Rioolheffing voor meerpersoonshuishouden 301 288 286
3 C Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden 270 286 286
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 1.055 1.063 1068
6 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin (t-1)(2016) 723 723 723
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100% 146% 147% 148%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote 48% 77% 68% 73% 69% 57%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 50% 79% 70% 75% 71% 59%
3 Solvabiliteitsratio 38% 30% 29% 28% 28% 30%
4 Structurele exploitatieruimte 1% -4% -1% -1% -1% -1%
5 Grondexploitatie 22% 15% 9% 4% 4% 0%
6 Belastingcapaciteit 146% 147% 148% 148% 148% 148%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Riolering None None 250000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
BUIG Budgetten Participatie None None None
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None 19000.0
Sociaal domein Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) None None 200000.0
ICT algemeen Uitval automatisering None None 880000.0
Calamiteiten, rampen Schade Archief None None 500000.0
Personeel Pensioenen wethouders None None None
Kapitaalgoederen Nautisch beheer None None None
Kapitaalgoederen Bruggen None None 200000.0
Kapitaalgoederen Beschoeiingen None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Feitelijke bestuursdwang None None 50000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 820000.0
Bodemsanering Asbest en bodemverontreiniging None None 250000.0
Overig Overige risico's None None 917000.0

0
0 Weerstandscapaciteit (x € 1.000)
1 7.565 Algemene reserve 31-12-2017 PM Stille reserves 728 Bij: Rekeningresultaat 2017 na bestemming 1.067 Af: Voorjaarsnota 2018 7.226 Weerstandscapaciteit 1-1-2019 1.450 Af: Onttrekking 2019 “Convenant Gebiedsakkoord” 1.553 Af: Onttrekking 2019 Bestuursakkoord Bij: Post onvoorziene uitgaven 67 Totale weerstandscapaciteit 31-12-2019 4.290


0 1
0 Klasse Financieel gevolg
1 1 2 3 4 5 X < € 20.000 € 20.000 < X < € 50.000 € 50.000 < X < € 200.000 € 200.000 < X < € 400.000 X > € 400.000


0 1
0 Klasse Referentiebeeld 1 2 3 4 5
1 Zeer klein Klein Gemiddeld Groot Zeer groot


0 1
0 Gevolg: 5 F,G M
1 Gevolg: 4 J A,N
2 Gevolg: 3 D E,K
3 Gevolg: 2 O, L
4 Gevolg: 1
5 Kans: 1 Kans:2 Kans: 3 Kans: 4 Kans: 5


0
0 Omvang Kans Financiële Risico-I/S Omschrijving risico maximum optreden gevolgen score * in € risico (1) (2)
1 A. Riolering 250.000 3 4 12 I B. Grondexploitaties 0 0 0 0 I C. Budgetten participatie 0 0 0 0 I D. Gegarandeerde geldleningen 19.000 2 3 6 I E. Wsw (Tomingroep) 200.000 3 3 9 I F. Uitval automatisering 880.000 1 5 5 I G. Schade Archief 500.000 1 5 5 I H. Pensioenen wethouders 0 0 0 0 S I. Nautisch Beheer 0 0 0 0 S J. Bruggen 200.000 2 4 8 I K. Beschoeiing 100.000 3 3 9 I L. Feitelijke bestuursdwang 50.000 2 2 4 I M. Informatiebeveiliging 820.000 2 5 10 I N. Asbest en bodemverontreiniging 250.000 3 4 12 I O. Overige risico’s 917.000 2 2 4 I
2 Totaal belangrijkste risico’s 4.186.000


0
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 1,0 < x < 1,4 Voldoende 0,8 < x < 1,0 Matig 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Vastgestelde Begroting Begroting Begroting Begroting # Omschrijving begroting 2019 2020 2021 2022 2018
1 1a. Netto schuldquote 68% 59% 58% 51% 46% Netto schuldquote 1b. gecorrigeerd voor alle 70% 62% 61% 54% 49% verstrekte leningen 2. Solvabiliteitsratio 29% 30% 33% 36% 38% 3. Grondexploitatie 9% 6% 4% 0% 0% Structurele -1% -3% 0% 1% 0% 4. exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit 139% 140% 140% 140% 140%


0
0 Vast-gestelde Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x € 1.000) Begroting 2019 2020 2021 2022 2018
1 Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 30.036 24.794 25.158 23.754 21.315 A 6.054 6.035 5.051 3.638 2.954 B Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 6.018 2.500 2.500 2.500 2.500 C Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 1.387 1.456 1.387 1.317 1.245 D Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 5.170 2.000 2.000 2.000 2.000 E Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 14 100 100 100 100 F 1.799 1.800 1.800 1.800 1.800 G Overlopende activa(cf art. 40a BBV) H Totale baten(cf.17 lid c BBV, dus excl. 49.911 47.208 46.950 48.192 46.590 mutatie reserves)


0
0 Vast-gestelde Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x € 1.000) begroting 2019 2020 2021 2022 2018
1 A Eigen vermogen (cf art. 42 BBV) 19.961 20.179 20.147 20.216 20.539 B Balanstotaal 67.810 67.082 60.620 56.644 53.963


0
0 Vastg-estelde Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x € 1.000) begroting 2019 2020 2021 2022 2018
1 Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 30.036 24.794 25.158 23.754 21.315 A 6.054 6.035 5.051 3.638 2.954 B Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 6.018 2.500 2.500 2.500 2.500 C Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 329 85 85 85 85 D Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 5.170 2.000 2.000 2.000 2.000 E Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 14 100 100 100 100 F 1.799 1.800 1.800 1.800 1.800 G Overlopende activa(cf art. 40a BBV) H Totale baten(cf.17 lid c BBV, dus excl. 49.911 47.208 46.950 48.192 46.590 mutatie reserves)


0 1 2 3 4 5 6
0 (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A NIEGG (cf art.38 lid a punt 1 BBV) 0 0 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie (cf.art.38 lid b BBV) 4.290 2.983 1.917 0 0
3 C Totale baten (cf art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 49.911 47.208 46.950 48.192 46.590
4 Grondexploitatie(A+B)/C x 100% 9% 6% 4% 0% 0%


0 1 2 3 4
0 (Bedragen x € 1.000) R 2017 B 2018 B 2019
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde in 2018 van € 350.000 489 449 460
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 288 286 270
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 286 268 278
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E Total woonlasten voor gezin bij gemiddelede WOZ-waarde(A+B+C-D) 1.063 1.003 1.008
6 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in 2018 * 721 723 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100% 147% 139% 140%


0 1 2 3 4 5 6
0 (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Totale structurele lasten 49.692 45.517 45.134 45.541 46.265
2 B Totale structurele baten 49.826 44.545 45.216 45.959 46.590
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 1.286 1.237 1.239 1.240 1.242
4 D Totale structurele ontrekkingen aan de reserves 485 842 1.172 1.075 919
5 E Totale baten (cf art. 17 lid c BBV, dus excl. mutaties reserves) 49.911 47.208 46.950 48.192 46.590
6 Structurele exploitatieruimte((B-A)+(D-C))/E x 100% -1% -3% 0% 1% 0%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Riolering 30.0 250000.0 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 40.0 2085000.0 834000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen 20.0 183000.0 36600.0
Sociaal domein Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 40.0 200000.0 80000.0
Kapitaalgoederen Bruggen 30.0 200000.0 60000.0
Kapitaalgoederen Beschoeiingen 30.0 100000.0 30000.0
Overig Feitelijke bestuursdwang 30.0 50000.0 15000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 30.0 25000.0 7500.0
Bodemsanering Asbest en bodemverontreiniging 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Provinciale bodemtaken 40.0 50000.0 20000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet 40.0 250000.0 100000.0
Omgevingswet Programma Aanpak Stikstof (PAS) 50.0 60000.0 30000.0
Overig Overige risico's 30.0 476000.0 142800.0

0 1 2 3
0 Klasse Frequentie dat risico zich voordoet Kans (waarschijnlijkheid) Te hanteren percentage in risicoprofiel
1 1 < of 1x per 10 jaar Zeer klein 20%
2 2 1x per 5-10 jaar Klein 30%
3 3 1x per 2-5 jaar Gemiddeld 40%
4 4 1x per 1-2jaar Groot 50%
5 5 1x per jaar of > Zeer groot 60%


0 1
0 klasse Financieel gevolg
1 1 < € 50.000
2 2 > € 50.000 en < € 100.000
3 3 > € 100.000 en < € 250.000
4 4 > € 250.000 en € 500.000
5 5 > € 500.000


0 1 2 3 4 5
0 Gevolg: 5 B
1 Gevolg: 4 A K I
2 Gevolg: 3 C E, F D
3 Gevolg: 2 G J L
4 Gevolg: 1 H, M
5 Kans: 1 Kans:2 Kans: 3 Kans: 4 Kans: 5


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving risico Omvang maximum in € Kans optreden risico (1) Financiële gevolgen (2) Risicoscore Struct./ Incidenteel
1 A Riolering 250.000 2 4 8 I
2 B Grondexploitaties 2.085.000 3 5 15 I
3 C Gegarandeerde geldleningen 183.000 1 3 3 I
4 D Wsw (Tomingroep) 200.000 3 3 9 I
5 E Bruggen 200.000 2 3 6 I
6 F Beschoeiing 100.000 2 3 6 I
7 G Feitelijke bestuursdwang 50.000 2 2 4 I
8 H Informatiebeveiliging 25.000 2 1 4 I
9 I Asbest en bodemverontreiniging 250.000 4 4 16 I
10 J Provinciale bodemtaken 50.000 3 2 6 I/S
11 K Implementatie Omgevingswet 250.000 3 4 12 I/S
12 L Programma Aanpak Stikstof (PAS) 60.000 4 2 16 I/S
13 M Overige risico’s 476.000 2 1 2 I
14 Totaal belangrijkste risico’s 4.179.000


0
0 Totale geïdentificeerde risico’s € 7.483 Beheersmaatregelen in de vorm van voorzieningen -/- € 3.304 Minus correctie i.vm. kansberekening € 2.626 Benodigde weerstandscapaciteit € 1.553 Beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) € 3.990 Benodigde weerstandscapaciteit -/- € 1.553 Vrij beschikbare algemene reserve € 2.437
1


0
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 1,0 < x < 1,4 Voldoende 0,8 < x < 1,0 Matig 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting # Omschrijving 2019 na vj2020 2021 2022 2023 nota
1 1a. Netto schuldquote 67% 85% 71% 73% 68% Netto schuldquote 1b. gecorrigeerd voor alle 70% 88% 74% 75% 70% verstrekte leningen 2. Solvabiliteitsratio 28% 24% 26% 29% 29% 3. Grondexploitatie 8% 7% 0% 0% 0% Structurele -1% 0% 0% 0% 0% 4. exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit 139% 140% 140% 140% 140%


0
0 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x € 1.000) 2019 na 2020 2021 2022 2023 vj-nota
1 Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 29.294 37.508 36.687 34.799 32.875 A 5.753 6.027 2.430 2.209 2.406 B Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 C Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 85 85 85 85 85 D Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 100 100 100 100 100 F 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 G Overlopende activa(cf art. 40a BBV) H Totale baten(cf.17 lid c BBV, dus excl. 48.753 48.604 51.733 48.053 48.755 mutatie reserves)