Naam Noordenveld
Code 1699
Provincie Drenthe
Inwonertal 32370

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en waarborgfondsen 10.0 50000.0 5000.0
Dividend/Rente Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen 10.0 50000.0 5000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds 90.0 157500.0 141750.0
Personeel Personeelsbestand 50.0 37500.0 18750.0
ICT algemeen Informatie- en communicatiesystemen 50.0 37500.0 18750.0
Informatieveiligheid Gegevensbescherming 90.0 1462500.0 1316250.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) 30.0 1883000.0 564900.0
GR / Verbonden partijen Exploitatiebijdrage Novatec 70.0 122500.0 85750.0
Sociaal domein Open eind regeling inkomensdeel Wet werk en bijstand 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico van planschadeclaims 70.0 26250.0 18375.0
Onderwijs IHP onderwijs 50.0 250000.0 125000.0
Onderwijs Lumpsumfinanciering onderwijs 30.0 11250.0 3375.0
Bodemsanering Risico milieuverontreinigingen 50.0 87500.0 43750.0
GR / Verbonden partijen Regionale ontwikkelingen RUD/VRD 70.0 122500.0 85750.0
Sociaal domein Sociaal domein 90.0 1375000.0 1237500.0
Kapitaalgoederen Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Wegenbeheer en groenbeheersplan 50.0 87500.0 43750.0
Overig Kwaliteitscriteria VTH 90.0 67500.0 60750.0
Onderwijs Risico financiële gelijkstelling primair onderwijs 30.0 375000.0 112500.0
Grondexploitatie Albertsbaan en ontwikkelingsvisie 10.0 250000.0 25000.0

0 1 2
0 eserves/voorzieningen Begroting 1-1-2017 Begroting 1-1-2018
1 Algemene reserve € 5.214 € 6.084
2 Bestemmingsreserve € 11.930 € 15.706
3 Voorzieningen € 5.378 € 6.772
4 Totaal € 22.522 € 28.562


0 1 2
0 Soort reserve 2017 2018
1 Algemene reserve € 166 € 195
2 Bestemmingsreserve € 380 € 505
3 Totaal € 546 € 700


0 1 2 3
0 Kengetallen bij begroting 2018 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018
1 a. zonder correctie doorgeleende 1. Netto schuldquote gelden 56% 70% 59%
2 b. met correctie doorgeleende gelden 55% 69% 58%
3 2. Solvabiliteitsratio 28% 23% 28%
4 3. Kengetal grondexploitatie 1% 0% 1%
5 4. Structurele exploitatieruimte 3% 0% 1%
6 5. Woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde 98% 97% 99%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Risico's Kans Gevolg Kans x gevolg
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Minimaal Maximaal
2 < 1keer per 10 jaar 1 keer per 5-10 jaar 1 keer per 2-5 jaar 1 keer per 1-2 jaar 1 keer per jaar of > € 25.000-€ 50.000 € 50.000-€ 100.000 € 100.000-€ 250.000 € 250.000-€ 750.000 > € 750.000
3 4 Personeelsbestand 5 6 Gegevensbescherming 8 Exploitatiebijdrage Novatec 10 Risico van planschadeclaims 11 12 Lumpsumfinanciering onderwijs 13 Risico milieuverontreinigingen 14 Regionale ontwikkelingen RUD/VRD 15 Sociaal domein 17 Wegenbeheer en groenbeheersplan 18 Kwaliteitscriteria VTH 20 Albertsbaan en ontwikkelingsvisie 1 Garantstellingen en waarborgfondsen 2 Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen 3 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Informatie- en communicatiesystemen 7 Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) 9 Open eind regeling inkomensdeel Wet werk en bijstand IHP onderwijs 16 Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) 19 Risico financiële gelijkstelling primair onderwijs 10% 30% 50% 70% 90% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25.000 25.000 90.000 25.000 25.000 675.000 1.883.000 70.000 125.000 17.500 125.000 7.500 50.000 70.000 875.000 125.000 50.000 45.000 0 0 75.000 75.000 225.000 50.000 50.000 2.250.000 1.883.000 175.000 375.000 35.000 375.000 15.000 125.000 175.000 1.875.000 375.000 125.000 90.000 750.000 250.000
4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5 4.308.000 9.348.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Regionale ontwikkelingen RUD/VRD 70.0 52500.0 36750.0
Sociaal domein Sociaal Domein 90.0 1375000.0 1237500.0
Kapitaalgoederen Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Wegenbeheer en groenbeheersplan 50.0 87500.0 43750.0
Grondexploitatie Centrumontwikkeling Roden 10.0 17500.0 1750.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en waarborgfondsen 10.0 50000.0 5000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds 90.0 157500.0 141750.0
Personeel Personeelsbestand 50.0 37500.0 18750.0
ICT algemeen Informatie- en communicatiesystemen 50.0 37500.0 18750.0
Informatieveiligheid Gegevensbescherming 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) 30.0 2108000.0 632400.0
GR / Verbonden partijen Exploitatiebijdrage Novatec 70.0 122500.0 85750.0
Sociaal domein Openeinderegeling inkomensdeel Wet Werk en bijstand 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 50.0 250000.0 125000.0
Onderwijs Financiële gelijkstelling primair onderwijs 30.0 375000.0 112500.0
Bodemsanering Milieuverontreinigingen 50.0 87500.0 43750.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en waarborgfondsen 10.0 500000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds 90.0 175000.0 157500.0
Overig Droogteschade en bodemdaling 30.0 500000.0 150000.0
ICT algemeen Informatie- en communicatiesystemen 50.0 75000.0 37500.0
Informatieveiligheid Gegevensbescherming 50.0 750000.0 375000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) 30.0 331000.0 99300.0
Sociaal domein Open einderegeling inkomensdeel Wet werk en bijstand 70.0 500000.0 350000.0
Onderwijs Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 50.0 500000.0 250000.0
Onderwijs Financiële gelijkstelling primair onderwijs 50.0 750000.0 375000.0
Bodemsanering Milieuverontreinigingen 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Regionale ontwikkelingen RUD 70.0 75000.0 52500.0
Sociaal domein Sociaal domein 90.0 750000.0 675000.0
Kapitaalgoederen Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen). 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Wegenbeheer en groenbeheersplan 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Centrumontwikkeling Roden 10.0 175000.0 17500.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Risico's Kans Gevolg Kans x gevolg
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Minimaal Maximaal
2 < 1keer per 10 jaar 1 keer per 5-10 jaar 1 keer per 2-5 jaar 1 keer per 1-2 jaar 1 keer per jaar of > € 25.000-€ 50.000 € 50.000-€ 100.000 € 100.000-€ 250.000 € 250.000-€ 750.000 > € 750.000
3 10% 30% 50% 70% 90%
4 1 Garantstellingen en waarborgfondsen x x 25.000 75.000
5 2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds x x 90.000 225.000
6 3 Droogteschade en bodemdaling x x 75.000 225.000
7 4 Informatie- en communicatiesystemen x x 25.000 50.000
8 5 Gegevensbescherming x x 375.000 1.125.000
9 6 Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) x x 331.000 331.000
10 7 Open einderegeling inkomensdeel Wet werk en bijstand x x 175.000 525.000
11 8 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs x x 125.000 375.000
12 9 Financiële gelijkstelling primair onderwijs x x 0 750.000
13 10 Milieuverontreinigingen x x 50.000 125.000
14 11 Regionale ontwikkelingen RUD x x 35.000 70.000
15 12 Sociaal domein x x 1.350.000 2.250.000
16 13 Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) x x 125.000 375.000
17 14 Wegenbeheer en groenbeheersplan x x 50.000 125.000
18 15 Centrumontwikkeling Roden x x 10.000 25.000
19 2.841.000 6.651.000