Naam Lingewaard
Code 1705
Provincie Gelderland
Inwonertal 46372

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Afzetrisico en deprogrammering bedrijventerreinen None None 4000000.0
BUIG Uitgaven BUIG None None 900000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 400000.0
Kapitaalgoederen Onvoldoende vervangingsreserves None None 500000.0
Kapitaalgoederen Subsidietraject verkeersvoorzieningen None None 470000.0
Belasting Vennootschapsbelastingplicht grondbedrijf None None 200000.0
Kapitaalgoederen Verkeerstechnische inrichting wegen None None 100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig afzetrisico's en deprogrammering bedrijventerreinen None None 7500000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 400000.0
Overig Verkeerstechnische inrichting wegen None None 200000.0
Overig onvoldoende vervangingsreserves None None 500000.0
Grondexploitatie vennootschapsplicht grondbedrijf None None 200000.0
Sociaal domein WMO eigen bijdrage None None 200000.0
Sociaal domein Hulp bij het huishouden None None 175000.0

Financiële kengetallen

Werkelijk

Begroot

Begroot 

Begroot

Begroot

Begroot

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.a. Netto schuldquote

46%

72%

66% 

66% 

73%

 70%

1.b. Netto schuldq. gecorr. v leningen

40%

63%

57% 

58%

65% 

62% 

2.    Solvabiliteitsratio

30%

30%

 33%

32%

 31%

31% 

3.    Grondexploitatie

12,02%

19,21%

19,53%

17,82%

14,31%

12,94%

4.    Structurele exploitatieruimte 2016

7,30%

-0,18%

-1,10%

-0,63%

0,31%

0,40%

5.    Belastingcapaciteit

115,80%

114,80%

 114,33%

 114,33%

 114,33%

114,33% Financiële kengetallen

Gelders

Kengetal

Categorie 

Categorie 

Categorie 

gemiddelde

Lingewaard

A

B

C

1.a. Netto schuldquote

64%

66%

<90%

90-130%

>130%

1.b. Netto schuldq. gecorr. voor leningen

54%

57%

<90%

90-130%

>130%

2.    Solvabiliteitsratio

34%

33%

>50%

20-50%

<20%

3.    Grondexploitatie

16%

19,53% 

<20%

20-35%

>35%

4.    Structurele exploitatieruimte 2019

0,61%

-1,10%

Begr én MJB > 0%

Begr of MJB > 0%

Begr én MJB < 0%

4.    Structurele exploitatieruimte MJB

1,06%

0,40%

5.    Belastingcapaciteit

100%

114,33% 

<95%

95-105%

>105%Ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

€ 25.779.470

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 9.635.000

Ratio weerstandsvermogen

2,68

Kwalificatie

Uitstekend2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Stijging kosten door overspannen markt None None 1600000.0
Gemeentefonds Middelen jeugdzorgd in algemene uitkering None None 750000.0
Sociaal domein Tekorten jeugdzorg None None 900000.0
Kapitaalgoederen Verkeerstechnische inrichting wegen None None 300000.0
Sociaal domein Aanbesteding Wmo hulpmiddelen None None 225000.0
Overig Onvoldoende vervangingsreserves None None 500000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dekking mogelijke schadeclaims None None 400000.0
Sociaal domein Uitrol accommodatiebeleid None None 200000.0
Sociaal domein Gevolgen Van Werk Naar Werk budget None None 300000.0
Grondexploitatie Verkoop gronden Muijland None None 200000.0
Sociaal domein Veilig Thuis None None 100000.0
Calamiteiten, rampen Gevolgen brand gemeentekantoor None None 100000.0
Overig Overige risico's None None 475000.0