Naam Cranendonck
Code 1706
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 20336

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. None 885000.0 None
Sociaal domein De vraag voor specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget. None 500000.0 None
BUIG Ontvangen BUIG middelen zijn niet toereikend om uitkeringen te betalen None 279000.0 None
Personeel De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. None 270000.0 None
Gemeentefonds Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra verplichte, maar niet begrote kosten voor de gemeente. None 225000.0 None
Overig Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. None 200000.0 None
Bodemsanering Na bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. None 175000.0 None
Sociaal domein Het budget voor hulp bij het huishouden (WMO) is voor hbh niet toereikend. None 165000.0 None
GR / Verbonden partijen De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. None 150000.0 None
Gemeentefonds De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot None 150000.0 None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit * € 1.000,-- 1-1-2018
1 Algemene Reserve € 12.389
2 Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) € 763
3 Onvoorziene uitgaven € 10
4 Stille Reserves pm
5 Totaal incidentele weerstandscapaciteit €13.162
6 Eigenaar woning € 527
7 Eigenaar niet-woning 0
8 Gebruiker niet-woning 0
9 Totaal structurele weerstandscapaciteit * € 527
10 *Globaal op basis van ruimte 2015
11 Totaal weerstandsvermogen €13.689


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 1 Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. Er ontstaan tekorten op de grondexploitatie. Voor een verdere onderbouwing verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. € 885.000
2 2 De vraag voor specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget. Overschrijding van het beschikbare budget. 'Risico wordt verminderd doordat er compensabele overschotten zijn binnen het sociaal domein. € 500.000
3 3 Ontvangen BUIG middelen zijn niet toereikend om uitkeringen te betalen Taakstelling wordt niet gehaald en BUIG middelen zijn ontoereikend aansluiting Werk.com; arbeidsmakelaar, onthaalteam, inzet van werkgeverspremie, maatwerktrajecten € 279.000
4 4 De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. Het verandervermogen van de eigen organisatie is niet voldoende, wat leidt tot tijdsverlies en overvraging van personeel. Het gevolg is dat men fouten maakt en personeel uitvalt. Met de nieuwe visie op de organisatie en het implementatieplan wordt er gewerkt om dit risico te verkleinen / op te vangen. Ook is de afgelopen jaren al ingezet op verbetering van de competenties van het personeel. € 270.000
5 5 Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra verplichte, maar niet begrote kosten voor de gemeente. Door extra verplichte uitgaven of minder inkomsten door verlaging van uitkeringen of subsidies, wordt het budget dat de gemeente zelf kan beïnvloeden en inzetten lager. € 225.000
6 6 Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. Door bezuinigingen kan de dienstverlening voor de externe en interne klant onder druk komen te staan. Als met bezuinigingen niet ook een efficiencyslag gemaakt wordt, zal de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. De controle op en de dienstverlening aan interne klanten komt onder druk te staan en doorlooptijden zullen mogelijk oplopen. € 200.000
7 7 Na bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. Hiervoor zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar € 175.000
8 8 Het budget voor hulp bij het huishouden (WMO) is voor hbh niet toereikend. De druk op het budget hbh wordt groter, omdat de HHT vervalt. Er kan een nadelig effect ontstaan op de budgetten HBH. Er komt een nieuwe verordening en protocol waardoor het toewijzen van het aantal uren per cliënt kan wijzigen. € 165.000


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 9 De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Wanneer de coöperatie haar verplichtingen richting de financiële adviseur niet kan voldoen, dient de gemeente deze verplichting over te nemen. Het risico dat de gemeente ook daadwerkelijk dient bij te springen bij het voldoen van verplichtingen is beperkt. Reden hiertoe is de aanwezigheid van kapitaal vanuit de BOM en de duidelijke binding tussen aanleg en de aansluiting van bedrijven op het glasvezelnet. Op het moment dat uitgaven worden gedaan volgt gelinkt hieraan ook inkomsten. € 150.000
2 10 De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot Het gevolg is dat de gemeente meer uitgaven krijgt. € 150.000


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen art BBV Rek. Begr. Begr.
1 Per 1 januari van het jaar: A Vaste schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa Totaal A t/m G H Totale baten 2016 2017 2018
2 46 17.674 17.652 22.465
3 48 10.462 9.000 7.200
4 49 745 500 805
5 36 -673 -8.000 -607
6 39 -5.583 -7.500 -11.500
7 40 -143 0 -216
8 40a -961 -1.300 -325
9 21.521 10.352 17.822
10 17 47.871 46.200 43.178
11 Netto schuldquote ongecorrigeerd ed. (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 46,4 39,7 42,7
12 Netto schuldquote gecorrigeerd ed. (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 45,0 22,5 41,3


0 1 2 3 4
0 Solvabiliteitsratio art BBV Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Eigen vermogen 43 23.040 21.743 19.796
2 B Balanstotaal 55.052 53.111 57.614
3 Solvabiliteitsratio 41,9 40,9 34,4


0 1 2 3 4
0 Grondexploitatie art BBV Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Bouwgronden (niet) in exploitatie 4.620 7.398 3.201
2 B Totale baten 17 47.871 46.200 43.178
3 Grondexploitaties A/B * 100% 9,7 16,0 7,4


0 1 2 3
0 Structurele exploitatieruimte Begroting 2017 Begroting 2018
1 Jaar: Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten
2 A 44.959 42.071
3 B 45.917 42.237
4 C 1.188 0
5 D 1.654 173
6 E 46.201 43.178
7 Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/(E) x 100% 3,08% 0,8%


0 1 2 3
0 Woonlasten meerpersoonshuishouden Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 303 306 306*
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 189 202 202*
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 209 187 187*
4 D Eventuele heffingskorting voor een gezin 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 701 695 695
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 (Coello) 802 793 723
7 G Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) * 100% 87 88 96


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. None 885000.0 None
Sociaal domein De noodzaak tot indiceren van specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget None 500000.0 None
Personeel De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. None 270000.0 None
Gemeentefonds Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra verplichte, maar niet begrote kosten voor de gemeente. None 225000.0 None
Gemeentefonds Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. None 200000.0 None
Bodemsanering Na bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. None 175000.0 None
GR / Verbonden partijen De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. None 150000.0 None
GR / Verbonden partijen De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot None 150000.0 None
Overig Ontbreken risicoreserve GRSA2 None 142000.0 None
Belasting Er zijn een aantal mogelijke gevolgen: schade als gevolg van onjuist registeren in het kader van de WKPB, foutieve inschrijving in de BRP, foutieve belastingaanslag, mislopen legesinkomsten bij vergunningverlening, onjuiste overdracht bij grondtransacties, etc. None 130000.0 None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit * € 1.000,-- 1-1-2019
1 Algemene Reserve** € 11.522
2 Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) € 924
3 Onvoorziene uitgaven € 10
4 Stille Reserves pm
5 Totaal incidentele weerstandscapaciteit €12.456
6 Eigenaar woning € 381
7 Eigenaar niet-woning 0
8 Gebruiker niet-woning 0
9 Totaal structurele weerstandscapaciteit * € 381
10 *Globaal op basis van ruimte 2015
11 Totaal weerstandsvermogen €12.837


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 1 Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. Er ontstaan tekorten op de grondexploitatie. Voor een verdere onderbouwing verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. € 885.000
2 2 De noodzaak tot indiceren van specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget Overschrijding van het beschikbare budget De indicaties worden getoetst voordat ze worden afgegeven door de consulent. Daarnaast worden de budgetplafonds maandelijks gemonitord, zodat dreigende overschrijding tijdig gesignaleerd wordt en bijsturing mogelijk is. € 500.000
3 3 De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. Het verandervermogen van de eigen organisatie is niet voldoende, wat leidt tot tijdsverlies en overvraging van personeel. Het gevolg is dat men fouten maakt en personeel uitvalt. Met de nieuwe visie op de organisatie en het implementatieplan wordt er gewerkt om dit risico te verkleinen / op te vangen. Ook is de afgelopen jaren al ingezet op verbetering van de competenties van het personeel. € 270.000
4 4 Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra verplichte, maar niet begrote kosten voor de gemeente. Door extra verplichte uitgaven of minder inkomsten door verlaging van uitkeringen of subsidies, wordt het budget dat de gemeente zelf kan beïnvloeden en inzetten lager. € 225.000
5 5 Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. Door bezuinigingen kan de dienstverlening voor de externe en interne klant onder druk komen te staan. Als met bezuinigingen niet ook een efficiencyslag gemaakt wordt, zal de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. De controle op en de dienstverlening aan interne klanten komt onder druk te staan en doorlooptijden zullen mogelijk oplopen. € 200.000
6 6 Na bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. Hiervoor zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar € 175.000


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 7 De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Wanneer de coöperatie haar verplichtingen richting de financiële adviseur niet kan voldoen, dient de gemeente deze verplichting over te nemen. Het risico dat de gemeente ook daadwerkelijk dient bij te springen bij het voldoen van verplichtingen is beperkt. Reden hiertoe is de aanwezigheid van kapitaal vanuit de BOM en de duidelijke binding tussen aanleg en de aansluiting van bedrijven op het glasvezelnet. Op het moment dat uitgaven worden gedaan volgt gelinkt hieraan ook inkomsten. € 150.000
2 8 De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot Het gevolg is dat de gemeente meer uitgaven krijgt. € 150.000
3 9 Ontbreken risicoreserve GRSA2 GRSA2 is onvoldoende in staat om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen € 142.000
4 10 Er zijn een aantal mogelijke gevolgen: schade als gevolg van onjuist registeren in het kader van de WKPB, foutieve inschrijving in de BRP, foutieve belastingaanslag, mislopen legesinkomsten bij vergunningverlening, onjuiste overdracht bij grondtransacties, etc. De gemeente Cranendonck, burgers en andere (overheids)-instanties maken gebruik van onjuiste (basis)gegevens voor topografie, kadaster, adressen, gebouwen, bestemmingsplannen, bodem, personen en rechtspersonen. De gebruiker van de informatie is zich hier niet van bewust. € 130.000


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen art BBV Rek. Begr. Begr.
1 Per 1 januari van het jaar: A Vaste schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa Totaal A t/m G H Totale baten 2017 2018 2019
2 46 22.478 22.465 28.293
3 48 10.636 7.200 2.404
4 49 848 805 856
5 36 -607 -607 -541
6 39 -7.017 -11.500 -11.133
7 40 -310 -216 -576
8 40a -716 -325 -292
9 25.312 17.822 19.011
10 17 47.360 43.178 45.313
11 Netto schuldquote ongecorrigeerd ed. (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 54,7 42,7 43,1
12 Netto schuldquote gecorrigeerd ed. (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 53,5 41,3 41,9


0 1 2 3 4
0 Solvabiliteitsratio art BBV Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Eigen vermogen 43 21.203 19.796 18.037
2 B Balanstotaal 57.965 57.614 60.067
3 Solvabiliteitsratio 36,6 34,4 29,7


0 1 2 3 4
0 Grondexploitatie art BBV Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Bouwgronden (niet) in exploitatie 4.010 3.201 -286
2 B Totale baten 17 47.360 43.178 45.313
3 Grondexploitaties A/B * 100% 8,5 7,4 -0,6


0 1 2 3
0 Structurele exploitatieruimte Begroting 2018 Begroting 2019
1 Jaar: Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten
2 A 42.071 46.813
3 B 42.237 44.743
4 C 0 0
5 D 173 161
6 E 43.178 45.313
7 Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/(E) x 100% 0,8% -4,2%


0 1 2 3
0 Woonlasten meerpersoonshuishouden Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 311 306 306*
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 202 202 202*
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 275 187 187*
4 D Eventuele heffingskorting voor een gezin 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 788 695 695
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 (Coelo) 723 723 723
7 G Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) * 100% 109 96 96


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. Verder is vanwege de stikstofproblematiek het bestemmingsplan DIC vernietigd. None 1067500.0 None
Sociaal domein De noodzaak tot indiceren van specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget None 500000.0 None
Gemeentefonds Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra kosten voor de gemeente None 450000.0 None
Personeel De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. None 270000.0 None
Gemeentefonds Ontbreken risicoreserve GRSA2 None 240000.0 None
GR / Verbonden partijen Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. None 200000.0 None
Bodemsanering Na het bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. None 175000.0 None
Gemeentefonds De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. None 150000.0 None
Gemeentefonds De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot. None 150000.0 None
Informatieveiligheid Er zijn een aantal mogelijke gevolgen: schade als gevolg van onjuist registeren in het kader van de WKPB, foutieve inschrijving in de BRP, foutieve belastingaanslag, mislopen legesinkomsten bij vergunningsverlening, onjuiste overdracht bij grondtransacties, etc. None 130000.0 None

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit * € 1.000,-- 1-1-2020
1 Algemene Reserve** 8.542
2 Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) 585
3 Onvoorziene uitgaven 10
4 Stille Reserves pm
5 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 9.137
6 Eigenaar woning 1.362
7 Eigenaar niet-woning 0
8 Gebruiker niet-woning 0
9 Totaal structurele weerstandscapaciteit * 1.362
10 *Globaal op basis van ruimte 2020
11 Totaal weerstandsvermogen 10.499


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 1 Door externe omstandigheden stagneert de verkoop van (gemeentelijke) gronden e.d. Verder is vanwege de stikstofproblematiek het bestemmingsplan DIC vernietigd. Er ontstaan tekorten op de grondexploitatie. Voor een verdere onderbouwing verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. € 1.067.500
2 2 De noodzaak tot indiceren van specialistische jeugdzorg is groter dan het beschikbare budget Overschrijding van het beschikbare budget De indicaties worden getoetst voordat ze worden afgegeven door de consulent. Daarnaast worden de budgetplafonds maandelijks gemonitord, zodat dreigende overschrijding tijdig gesignaleerd wordt en bijsturing mogelijk is. € 500.000
3 3 Plannen of bezuinigingen van hogere overheden leiden tot extra verplichte, maar niet begrote kosten voor de gemeente Door extra verplichte uitgaven (o.a. omgevingswet, duurzaamheid) of minder inkomsten door verlaging van uitkeringen of subsidies, wordt het budget dat de gemeente zelf kan beïnvloeden en inzetten lager. € 450.000
4 4 De competenties van het personeel blijven achter en we kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel werven, terwijl de omgeving blijft veranderen. Het verandervermogen van de eigen organisatie is niet voldoende, wat leidt tot tijdsverlies en overvraging van personeel. Het gevolg is dat men fouten maakt en personeel uitvalt. Met de nieuwe visie op de organisatie en het implementatieplan wordt er gewerkt om dit risico te verkleinen / op te vangen. Ook is de afgelopen jaren al ingezet op verbetering van de competenties van het personeel. € 270.000
5 5 Ontbreken risicoreserve GRSA2 GRSA2 is onvoldoende in staat om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen Bijsturen via afvaardiging in bestuur GRSA2 € 240.000
6 6 Bezuiniging-operaties De raad besluit om bezuinigingen door te voeren, bijvoorbeeld door het hanteren van een nullijn op het P-budget. Door bezuinigingen kan de dienstverlening voor de externe en interne klant onder druk komen te staan. Als met bezuinigingen niet ook een efficiencyslag gemaakt wordt, zal de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. De controle op en de dienstverlening aan interne klanten komt onder druk te staan en doorlooptijden zullen mogelijk oplopen. € 200.000
7 7 Na bodemonderzoek blijkt er bodemverontreiniging aanwezig te zijn, waardoor de gemeente verplicht is tot sanering. Hiervoor zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar € 175.000


0 1 2 3 4
0 Risico Gevolgen Maatregelen Kans x impact / financiële gevolgen
1 8 De gemeente heeft diverse garantstellingen afgegeven. Gemeente staat o.a. garant voor de gelden die de coöperatie Cranendonck NET u.a. inlegt bij de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Wanneer de coöperatie haar verplichtingen richting de financiële adviseur niet kan voldoen, dient de gemeente deze verplichting over te nemen. Het risico dat de gemeente ook daadwerkelijk dient bij te springen bij het voldoen van verplichtingen is beperkt. Reden hiertoe is de aanwezigheid van kapitaal vanuit de BOM en de duidelijke binding tussen aanleg en de aansluiting van bedrijven op het glasvezelnet. Op het moment dat uitgaven worden gedaan volgt gelinkt hieraan ook inkomsten. € 150.000
2 9 De begroting is niet toereikend, waardoor de gemeente bij moet betalen en meer moet betalen aan de gemeenschappelijke regeling dan begroot Het gevolg is dat de gemeente meer uitgaven krijgt. € 150.000
3 10 Er zijn een aantal mogelijke gevolgen: schade als gevolg van onjuist registeren in het kader van de WKPB, foutieve inschrijving in de BRP, foutieve belastingaanslag, mislopen legesinkomsten bij vergunningverlening, onjuiste overdracht bij grondtransacties, etc. De gemeente Cranendonck, burgers en andere (overheids)instanties maken gebruik van onjuiste (basis)gegevens voor topografie, kadaster, adressen, gebouwen, bestemmingsplannen, bodem, personen en rechtspersonen. De gebruiker van de informatie is zich hier niet van bewust. € 130.000


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen art BBV Rek. Begr. Begr.
1 Per 1 januari van het jaar: A Vaste schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva D Financiële activa E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa Totaal A t/m G H Totale baten 2018 2019 2020
2 46 28.294 28.293 32.426
3 48 9.159 2.404 1.570
4 49 797 856 918
5 36 -727 -541 -474
6 39 -8.079 -11.133 -7.296
7 40 -1036 -576 -631
8 40a -2457 -292 -727
9 25.951 19.011 25.786
10 17 52.267 43.178 46.943
11 Netto schuldquote ongecorrigeerd ed. (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 51,0 46,0 56,9
12 Netto schuldquote gecorrigeerd ed. (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 49,7 44,0 54,9


0 1 2 3 4
0 Solvabiliteitsratio art BBV Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Eigen vermogen 43 18.941 16.297 15.086
2 B Balanstotaal 61.507 60.067 63.906
3 Solvabiliteitsratio 30,8 27,13 23,60


0 1 2 3 4
0 Grondexploitatie art BBV Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Bouwgronden (niet) in exploitatie 243 -286 88
2 B Totale baten 17 52.286 45.603 46.943
3 Grondexploitaties A/B * 100% 0,5 -0,6 0,19


0 1 2 3
0 Structurele exploitatieruimte Begroting 2019 Begroting 2020
1 Jaar: Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten
2 A 46.813 47.784
3 B 44.743 46.658
4 C 0
5 D 161 168
6 E 45.603 46.943
7 Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/(E) x 100% -4,20% -2,04%


0 1 2 3
0 Woonlasten meerpersoonshuishouden Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 317 328 328*
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 195 195 198
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 218 235 235*
4 D Eventuele heffingskorting voor een gezin 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 761 758 761
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 (Coelo) 766 723 740
7 G Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) * 100% 99 105 102