Naam Echt-Susteren
Code 1711
Provincie Limburg
Inwonertal 31751

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Bocage: financiering CV/BV 50.0 8315000.0 4157500.0
GR / Verbonden partijen OML BV: borgstelling BNG 30.0 1176000.0 352800.0
Grondexploitatie Centrumplan Susteren: vertragingsrisico in relatie tot subsidie Aanjagen Bouw 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Brocage: Grondexploitatie 30.0 450000.0 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades actualisering bestemmingsplannen 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen OML BV: garantstelling Provincie Limburg 30.0 196000.0 58800.0
Grondexploitatie Centrumplan Susteren: Vertragingsrisico in relatie tot ISV subisidies 10.0 1100000.0 110000.0
Calamiteiten, rampen Water- en stormschade: niet-verzekerde (gevolg)schade 40.0 100000.0 40000.0
Projecten Project Zwembad: Subsidies 10.0 675000.0 67500.0
Kapitaalgoederen Renovatie tennisbanen en voetbalvelden: onvoorziene kosten 10.0 300000.0 30000.0

0 1
0 Ratio Kwalificatie
1
2 > 2 Uitstekend
3 1,4 < X < 2 Goed
4 1,0 < X < 1,4 Ruim voldoende
5 0,8 < X < 1,0 Voldoende
6 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende
8


0 1 2 3
0 Weerstandscapaciteit Toelichting
1 A Beschikbare weerstandscapaciteit 8.449.000 Op basis van de jaarrekening 2016, hoofdstuk 5, tabel 5 incidenteel € 7.356.000 en structureel € 1.093.000
2 B Benodigde weerstandscapaciteit € 1.936.000 Zie formule 1: 1,1 x (som financiële restrisico’s uit nettorisicoprofiel per 31 augustus 2017)
3 Weerstandsvermogen Toelichting
4 C Relatieve weerstandsvermogen 4,36 Zie formule 2: A gedeeld door B
5 D Absolute weerstandsvermogen € 1.548.000 Zie formule 3: 0,8 x B
6 Ondergrenzen Toelichting
7 E Normatieve ondergrens relatieve weerstandsvermogen 0,80 Zie toelichting nota’s.
8 F Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen € 5.058.000 Zie formule 4: 0,1 x (AU + OZB-capaciteit), waarbij:  Algemene Uitkering 2018: € 44.315.000 (op basis van de begroting 2018, programma 11)  OZB-capaciteit 2018 € 6.264.000 (op basis van de begroting 2018, paragraaf 3.1)


0 1 2 3 4 5
0 R isico Top 10 Onderwerp Bruto-risico Kans van intreden Getroffen beheersings-maatregelen Netto-risico
1
2 1 Bocage: financiering CV/BV € 8.315.000 50% Recht van hypotheek op gronden. € 726.000
3 2 OML BV: borgstelling BNG € 1.176.000 30% Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewaking. € 353.000
4 3 Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw € 1.000.000 30% Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaarden. € 210.000
5 4 Bocage: Grondexploitatie € 450.000 30% Intensieve projectbewaking. € 135.000
6 5 Planschade’s actualisering bestemmingsplannen € 200.000 50% Creëren voorzienbaarheid door vroegtijdige publicatie van plannen met daarin opgenomen de beleidsvoornemens. € 100.000
7 6 OML BV: garantstelling Provincie Limburg € 196.000 30% Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewaking. € 59.000
8 7 Centrumplan Susteren Vertragingsrisico i.r.t. ISV subsidies € 1.100.000 10% Intensieve projectbewaking. € 55.000
9 8 Water- en stormschade: niet verzekerde (gevolg)schade € 100.000 40% Continu optimaliseren van het riool- en watersysteem. € 40.000
10 9 Project Zwembad: Subsidies € 675.000 10% Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaarden. € 34.000
11 10 Renovatie tennisbanen en voetbalvelden: onvoorziene kosten € 300.000 10% Geen beheersmaatregel € 30.000
12
13 Totaal € 13.512.000 € 1.741.000
14


0 1 2 3 4 5
0 Kengetal Limburgs ongewogen gemiddelde * 2016 Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden 33,09% 28,03% < 90% 90-130% > 130%
2 2. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden 19,65% 33,50% < 90% 90-130% > 130%
3 3. Solvabiliteitsratio 40,40% 33,15% > 50% 20-50% < 20%
4 4. Grondexploitatie 6,83% -1,83% < 20% 20-35% > 35%
5 5. Structurele exploitatieruimte 0,83% 1,11% > 0% = 0 < 0%
6 6. Belastingcapaciteit 99,37% 100,84% < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 50.043 52.278 50.801 46.840 42.875 38.907
3 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 19.536 28.650 27.544 29.651 34.429 39.552
4 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 7.584 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
5 D Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 17.798 15.000 12.500 12.500 12.500 12.500
6 E Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 14 15 15 15 15 15
7 F Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 28.298 28.403 28.333 28.261 28.185 28.106
8 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 1.799 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 80.097 74.392 72.339 72.510 70.814 70.475
10
11 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 36,52 58,49 60,13 57,53 60,16 62,20
12 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 50.043 52.278 50.801 46.840 42.875 38.907
3 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 19.536 28.650 27.544 29.651 34.429 39.552
4 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 7.584 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
5 D Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 17.798 15.000 12.500 12.500 12.500 12.500
6 E Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 14 15 15 15 15 15
7 F Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 25.637 25.808 25.808 25.808 25.732 25.729
8 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 1.799 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 80.097 74.392 72.339 72.510 70.814 70.475
10
11 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 39,85 61,98 63,62 60,91 63,63 65,58
12 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 47.320 41.315 42.217 43.226 43.753 43.881
3 B Balanstotaal 134.156 140.782 139.461 138.992 140.285 141.797
4
5 Solvabiliteit (A/B) x 100% 35,27 29,35 30,27 31,10 31,19 30,95
6 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) 0 0 0 0 0 0
3 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) - 488 401 427 - 1.676 -290 - 365
4 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 80.097 74.392 72.339 72.510 70.814 70.475
5
6 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -0,61% 0,54% 0,59% - 2,31% - 0,41% - 0,52%
7 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A Totale structurele lasten 80.799 75.644 70.375 70.192 70.589 70.403
3 B Totale structurele baten 81.634 75.594 70.758 70.511 70.589 70.403
4 C Totale structurele toevoegingen aan reserves 8.811 3.988 1.080 1.215 759 654
5 D Totale structurele onttrekkingen aan reserves 6.952 4.319 776 790 347 363
6 E Totale baten 80.097 73.637 72.339 72.510 70.814 70.476
7
8 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% - 1,28% 0,38% 0,11% - 0,15% - 0,58% - 0,41%
9 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
1
2 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 261 € 280 € 285 € 292 € 298 € 305
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 253 € 253 € 253 € 257 € 261 € 265
4 C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 206 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233
5 D Eventuele heffingskorting
6 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+CD) € 722 € 766 € 771 € 782 € 792 € 803
7 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 € 716 € 723 € 734 € 742 € 751 € 762
8
9 Woonlasten t.o.v. land. gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 99% % 106% 105% 105% 105% 105%
10 Bedragen x € 1.000


0 1 2
0 T otaal WOZ-waarde woningen 2017 [1] 2.185.600.000
1 Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2017 [2] 409.150.000
2 Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2017 [3] 449.750.000
3 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2017 [4] 6.294.000
4 Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2017 [5] 262.000
5 Totaal onderdekking riolering 2017 [6] 40.000
6 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2017 [7=4-5-6] 5.992.000
7 Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2017 [8=(7/(1+2+3)*100] 0,1968
8 Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2018 [9=8*1,20] 0,2362


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Bocage: financiering CV/BV 50.0 8315000.0 4157500.0
Grondexploitatie Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Bocage: Grondexploitatie 30.0 450000.0 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Milieuschade (water-, storm- en droogteschade): niet verzekerde (gevolg)schade 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen OML BV: borgstelling BNG 10.0 392000.0 39200.0
Grondexploitatie Centrumplan Susteren: Vaststelling ISV-subsidie door provincie (risico niet meer aan de orde) 5.0 700000.0 35000.0
Kapitaalgoederen Renovatie tennisbanen en voetbalvelden 10.0 300000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen OML BV: garantstelling Provincie Limburg 10.0 196000.0 19600.0
Belasting Pachtopbrengsten: Oninbare pachtvorderingen wegens faillissement e.d. 10.0 50000.0 5000.0

0 1
0 Ratio Kwalificatie
1
2 > 2 Uitstekend
3 1,4 < X < 2 Goed
4 1,0 < X < 1,4 Ruim voldoende
5 0,8 < X < 1,0 Voldoende
6 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende
8


0 1 2 3
0 Weerstandscapaciteit Toelichting
1 A Beschikbare weerstandscapaciteit 7.660.000 Op basis van de jaarrekening 2017, hoofdstuk 5, tabel 5 incidenteel € 6.495.000 en structureel € 1.165.000
2 B Benodigde weerstandscapaciteit € 1.369.000 Zie formule 1: 1,1 x (som financiële restrisico’s uit netto-risicoprofiel per 31 augustus 2018)
3 Weerstandsvermogen Toelichting
4 C Relatieve weerstandsvermogen 5,60 Zie formule 2: A gedeeld door B
5 D Absolute weerstandsvermogen € 1.095.000 Zie formule 3: 0,8 x B
6 Ondergrenzen Toelichting
7 E Normatieve ondergrens relatieve weer-standsvermogen 0,80 Zie toelichting nota’s.
8 F Normatieve ondergrens absolute weer-standsvermogen € 5.265.000 Zie formule 4: 0,1 x (AU + OZB-capaciteit), waarbij:  Algemene Uitkering 2019: € 46.274.000 (op basis van de begroting 2019, pro-gramma 11)  OZB-capaciteit 2019 € 6.373.000 (op basis van de begroting 2019, paragraaf 3.1)


0 1 2 3
0 Ondergrenzen Toelichting
1 G Normatieve bovengrens absolute weer-standsvermogen € 11.165.000 Zie formule 5: Gelijk aan maximaal beschikbare weer-standscapaciteit, waarbij:  Bovengrens algemene reserve: € 10.000.000 (op basis Nota reserves en voorzie-ningen 2017);  Onbenutte belastingcapaciteit: € 1.165.000 (op basis van jaarrekening 2017, hoofdstuk 5, tabel 5)


0 1 2 3 4 5
0 Risico Top 10 Onderwerp Bruto-risico Kans van intreden Getroffen beheersings-maatregelen Netto-risico
1
2 1 Bocage: financiering CV/BV € 8.315.000 50% Recht van hypotheek op gronden. € 615.000
3 2 Centrumplan Susteren: vertragingsrisico i.r.t. subsidie Aanjagen Bouw € 1.000.000 30% Overleg met provincie m.b.t. gestelde voorwaar-den. € 210.000
4 3 Bocage: Grondexploitatie € 450.000 30% Intensieve projectbewaking. € 135.000
5 4 Planschadeclaims actualisering bestemmings-plannen € 200.000 50% Creëren voorzienbaarheid door vroegtijdige pu-blicatie van plannen met daarin opgenomen de beleidsvoornemens. € 100.000
6 5 Milieuschade (water-, storm- en droogteschade): niet verzekerde (gevolg)schade € 100.000 50% Continu optimaliseren van het riool- en watersys-teem. € 50.000
7 6 OML BV: borgstelling BNG € 392.000 10% Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewa-king. € 39.000
8 7 ¹) Centrumplan Susteren: Vaststelling ISV-subsidie door provincie. € 700.000 5% Geen beheersingsmaatregel meer mogelijk. € 35.000
9 8 Renovatie tennisbanen en voetbalvelden € 300.000 10% Uitvoering conform ‘Renovatie-programma bui-tensportterreinen t/m 2030’. € 30.000
10 9 OML BV: garantstelling Provincie Limburg € 196.000 10% Extern lichaam, dus slechts in verwaarloosbare mate beïnvloedbaar via intensieve projectbewa-king. € 20.000
11 10 Pachtopbrengsten: Oninbare pachtvorderingen wegens faillissement e.d. € 50.000 10% Beleid betalingsmoment pacht wordt geëvalu-eerd en zo nodig bijgesteld. € 5.000
12
13 Totaal € 11.703.000 € 1.239.000
14 ¹) toestand per peildatum 31 augustus; risico is niet meer aan de orde


0 1 2 3 4 5
0 Kengetal Limburgs ongewogen gemiddelde ¹ 2016 Catego-rie A Catego-rie B Catego-rie C
1 1. Netto schuldquote zonder cor-rectie doorgeleende gelden 33,09% 28,03% < 90% 90-130% > 130%
2 2. Netto schuldquote met correc-tie doorgeleende gelden 19,65% 33,50% < 90% 90-130% > 130%
3 3. Solvabiliteitsratio 40,40% 33,15% > 50% 20-50% < 20%
4 4. Grondexploitatie 6,83% -1,83% < 20% 20-35% > 35%
5 5. Structurele exploitatieruimte 0,83% 1,11% > 0% = 0 < 0%
6 6. Belastingcapaciteit 99,37% 100,84% < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 54.828 50.801 46.840 42.875 38.907 34.936
3 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 20.722 27.544 14.340 18.800 23.895 28.915
4 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 6.916 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
5 D Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 19.215 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
6 E Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 99 15 15 15 15 15
7 F Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 28.330 28.333 28.361 28.285 28.206 28.124
8 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 2.026 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 78.215 72.339 75.006 73.029 73.098 73.415
10
11 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 41,93 60,13 35,07 36,80 38,42 39,79
12 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 54.828 50.801 46.840 42.875 38.907 34.936
3 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 20.722 27.544 14.340 18.800 23.895 28.915
4 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 6.916 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
5 D Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 19.215 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
6 E Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 99 15 15 15 15 15
7 F Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 28.330 28.333 25.908 25.908 25.908 25.908
8 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 2.026 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 78.215 72.339 75.006 73.029 73.098 73.415
10
11 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 45,25 63,62 38,34 40,06 41,56 42,81
12 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 50.599 42.217 46.771 47.212 47.550 48.260
3 B Balanstotaal 141.470 139.461 141.773 140.793 140.712 139.753
4
5 Solvabiliteit (A/B) x 100% 35,77 30,27 32,99 33,53 33,79 34,53
6 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting ultimo jaar Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A Niet in exploitatie genomen bouw-gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) - - - - - -
3 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) 676 464 379 80 -30 -
4 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 78.215 72.339 75.006 73.029 73.098 73.415
5
6 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 0,86% 0,54% 0,51% 0,11% -0,04% 0%
7 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A Totale structurele lasten 84.013 70.375 72.389 72.615 73.257 73.359
3 B Totale structurele baten 83.713 70.758 72.653 72.765 73.257 73.359
4 C Totale structurele toevoe-gingen aan reserves 12.600 1.080 1.529 1.044 944 1.193
5 D Totale structurele onttrek- 10.548 776 1.067 494 469 369


0 1 2 3 4 5 6 7
0 kingen aan reserves
1 E Totale baten 78.215 72.339 75.006 73.029 73.098 73.415
2
3 Structurele exploitatie-ruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% - 3,01% 0,11% -0,26% - 0,55% - 0,65% - 1,12%
4 Bedragen x € 1.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bij begroting Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1
2 A OZB-lasten voor gezin bij gemid-delde WOZ-waarde € 280 € 285 € 290 € 295 € 300 € 305
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemid-delde WOZ-waarde € 253 € 253 € 257 € 261 € 265 € 270
4 C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 233 € 233 € 233 € 233 € 233 € 233
5 D Eventuele heffingskorting
6 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) € 766 € 771 € 780 € 789 € 799 € 808
7 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 € 723 € 721 € 742 € 751 € 762 € 770
8
9 Woonlasten t.o.v. land. gemid-delde jaar er voor (E/F) x 100% 106% 105% 105% 105% 105% 105%
10 Bedragen x € 1.000


0 1 2
0 Totaal WOZ-waarde woningen 2018 [1] 2.331.600.000
1 Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2018 [2] 434.000.000
2 Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2018 [3] 477.050.000
3 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2018 [4] 6.373.000
4 Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2018 [5] 301.000
5 Totaal onderdekking riolering 2018 [6] 97.000
6 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2018 [7=4-5-6] 5.975.000
7 Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2018 [8=(7/(1+2+3)*100] 0,1843%
8 Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2019 [9=8*1,20] 0,2211%