Naam Sluis
Code 1714
Provincie Zeeland
Inwonertal 23526

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdwet None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Bodemsanering Rijksregeling explosieven None None None
Sociaal domein Participatiewet None None None
Sociaal domein WMO None None None
Projecten Programma Dienstverlening None None None
Onderwijs Zwin College None None None

0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Bouwgronden in exploitatie 3.352 3.528 3.036
2 B Totale baten (excl. mutaties reserves) 68.081 65.614 67.596
3 Grondexploitatie B / C * 100% 4,92% 5,38% 4,49%


0 1 2 3 4
0 2016 Rekening Begroting Begroting 2017 2018
1 A Totale structurele lasten 65.871 66.425 66.858
2 B Totale structurele baten 66.427 66.122 67.134
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 0 100 15
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserve 335 437 343
5 E Totale baten 67.400 67.128 68.562
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C)) / E x 100% 1,32% 0,05% 0,88%


0 1 2 3 4
0 2016 Rekening Begroting Begroting 2017 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde 213 217 221
2 B Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde 239 245 251
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 280 287 258
4 D Eventuele heffingskorting
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZwaarde (A+B+C+D) 732 749 730
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 716 723 723
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E / F) x 100% 102,2 103,6 101


0 1 2
0 K ans op optreden risico
1 Klasse Percentage Score
2 Zeer laag 1% - 20% 1
3 Laag 21% - 40% 2
4 Gemiddeld 41% - 60% 3
5 Hoog 61% - 80% 4
6 Zeer hoog 81% - 100% 5


0 1 2 3 4 5
0 K lasse Gevolg Financieel Score Gevolg Imago Gevolg Dienstverlening Gevolg Veiligheid
1 Zeer laag < € 25.000 1 Geen reacties Geen fout Veilig
2 Laag € 25.001 - € 100.000 2 Personeel niet trots Klant ziet fout geen schade Licht letsel
3 Gemiddeld € 100.001 - € 250.000 3 Negatieve berichtgeving Beperkte schade klant Matig letsel
4 Hoog € 250.001 - € 500.000 4 Negatieve berichtgeving media Grote schade klant Zeer matig letsel
5 Zeer hoog > € 500.000 5 Zeer negatieve berichtgeving Schade onherstelbaar Zwaar letsel


0 1 2
0 Klasse Risicoscore (kans x impact) Totaal
1 Zeer laag 1 - 2 7.642.500
2 Laag 3 - 6 5.610.000
3 Gemiddeld 7 - 13 1.175.000
4 Hoog 14 - 18 350.000
5 Zeer hoog 19 - 25 0
6 Totaal 14.777.500


0 1
0 Component Bedrag (x € 1.000)
1 Eigen vermogen per 1 januari 2018: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering 6.973 240 4.712 525 97
2 Onvoorzien 50
3 Onbenutte belastingcapaciteit 2.750
4 Totaal 15.347


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Vaste schulden 57.467 63.000 62.000
2 B Netto vlottende schuld 15.692 13.540 13.000
3 C Overlopende passiva 1.218 8.000 1.400
4 D Financiële activa 1.335 1.036 999
5 E Uitzettingen < 1 jaar 11.079 12.662 5.579
6 F Liquide middelen 1.551 3.000 1.500
7 G Overlopende activa 826 250 500
8 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 68.081 65.614 67.596
9 Netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% 88% 103% 100%


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Vaste schulden 57.467 63.000 62.000
2 B Netto vlottende schuld 15.692 13.540 13.000
3 C Overlopende passiva 1.218 8.000 1.400
4 D Financiële activa 1.335 1.036 999
5 E Uitzettingen < 1 jaar 11.079 12.662 5.579
6 F Liquide middelen 1.551 3.000 1.500
7 G Overlopende activa 826 250 500
8 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 68.081 65.614 67.596
9 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% 88% 103% 100%


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Eigen vermogen 24.042 21.168 20.636
2 B Balanstotaal 115.463 116.284 109.338
3 Solvabiliteit (A / B) x 100% 21% 18% 19%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Energietransitie Verduurzamen gemeentelijke gebouwen None None None
Sociaal domein WMO None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
GR / Verbonden partijen Burghtkwartier None None None
Grondexploitatie Uitbreiding golfbaan / Brugse Vaart None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
GR / Verbonden partijen Zeeuwse Muziekschool None None None
Personeel Werkgelegenheid None None None
Kapitaalgoederen Gebiedsontsluiting per openbaar vervoer None None None
GR / Verbonden partijen Centrale voorzieningenkern None None None

0 1 2
0 Kans op optreden risico
1 Klasse Percentage Score
2 Zeer laag 1% - 20% 1
3 Laag 21% - 40% 2
4 Gemiddeld 41% - 60% 3
5 Hoog 61% - 80% 4
6 Zeer hoog 81% - 100% 5


0 1 2 3 4 5
0 lasse Gevolg Financieel Score Gevolg Imago Gevolg Dienstverlening Gevolg Veiligheid
1 Zeer laag < € 25.000 1 Geen reacties Geen fout Veilig
2 Laag € 25.001 - € 100.000 2 Personeel niet trots Klant ziet fout geen schade Licht letsel
3 Gemiddeld € 100.001 - € 250.000 3 Negatieve berichtgeving Beperkte schade klant Matig letsel
4 Hoog € 250.001 - € 500.000 4 Negatieve berichtgeving media Grote schade klant Zeer matig letsel
5 Zeer hoog > € 500.000 5 Zeer negatieve berichtgeving Schade onherstelbaar Zwaar letsel


0 1 2
0 Klasse Risicoscore (kans x impact) Totaal
1 Zeer laag 1 - 2 667.500
2 Laag 3 - 6 5.881.000
3 Gemiddeld 7 - 13 3.562.500
4 Hoog 14 - 18 1.777.000
5 Zeer hoog 19 - 25 3.750.000
6 Totaal 15.638.000


0 1
0 Component Bedrag (x € 1.000)
1 Eigen vermogen per 1 januari 2018: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve Sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering 6.949 167 3.538 483 126
2 Onvoorzien 50
3 Onbenutte belastingcapaciteit 2.670
4 Totaal 13.933


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Vaste schulden 53.032 62.000 75.600
2 B Netto vlottende schuld 22.520 13.000 9.000
3 C Overlopende passiva 297 1.400 1.400
4 D Financiële activa 2.639 999 2.641
5 E Uitzettingen < 1 jaar 9.431 5.579 7.439
6 F Liquide middelen 392 1.500 1.500
7 G Overlopende activa 706 500 500
8 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 74.416 67.596 69.899
9 Netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% 84% 100% 106%


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Vaste schulden 53.032 62.000 75.600
2 B Netto vlottende schuld 22.520 13.000 9.000
3 C Overlopende passiva 297 1.400 1.400
4 D Financiële activa 2.639 999 2.641
5 E Uitzettingen < 1 jaar 9.431 5.579 7.439
6 F Liquide middelen 392 1.500 1.500
7 G Overlopende activa 706 500 500
8 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 74.416 67.596 69.899
9 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (a+b+c-d-e-f-g)/h x 100% 84% 100% 106%


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Eigen vermogen 23.827 20.636 17.077
2 B Balanstotaal 113.726 109.338 112.988
3 Solvabiliteit (A / B) x 100% 21% 19% 15%


0 1 2 3 4
0 Bedragen x € 1.000 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A Bouwgronden in exploitatie 3.255 3.036 2.923
2 B Totale baten (excl. mutaties reserves) 74.416 67.596 69.899
3 Grondexploitatie B / C * 100% 4,37% 4,49% 4,18%


0 1 2 3 4
0 2017 Rekening Begroting Begroting 2018 2019
1 A Totale structurele lasten 69.423 66.858 71.865
2 B Totale structurele baten 71.078 67.134 69.843
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 72 15 15
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserve 262 343 337
5 E Totale baten 74.416 68.562 72.564
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C)) / E x 100% 2,48% 0,88% -2,34%


0 1 2 3 4
0 2017 Rekening Begroting Begroting 2018 2019
1 A OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde 215 221 223
2 B Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde 245 251 258
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 287 258 265
4 D Eventuele heffingskorting
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde (A+B+C+D) 747 730 746
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 723 723 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E / F) x 100% 103,3 101 103,5


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Burgerparticipatie None None None
Grondexploitatie Woningmarkt None None None
Omgevingswet PAS (stikstofproblematiek) None None None
Bodemsanering PFAS in de bodem None None None
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugd en onderwijs None None None
Sociaal domein Taakstelling sociaal domein None None None
Personeel Pensioenen None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Personeel Werkgelegenheid None None None
Kapitaalgoederen Centrale voorzieningenkern None None None
Kapitaalgoederen Parkeren None None None

0 1 2
0 Kans op optreden risico
1 Klasse Percentage Score
2 Zeer laag 1% - 20% 1
3 Laag 21% - 40% 2
4 Gemiddeld 41% - 60% 3
5 Hoog 61% - 80% 4
6 Zeer hoog 81% - 100% 5


0 1 2 3 4 5
0 Klasse Gevolg Financieel Score Gevolg Imago Gevolg Dienstverlening Gevolg Veiligheid
1 Zeer laag < € 25.000 1 Geen reacties Geen fout Veilig
2 Laag € 25.001 - € 100.000 2 Personeel niet trots Klant ziet fout geen schade Licht letsel
3 Gemiddeld € 100.001 - € 250.000 3 Negatieve berichtgeving Beperkte schade klant Matig letsel
4 Hoog € 250.001 - € 500.000 4 Negatieve berichtgeving media Grote schade klant Zeer matig letsel
5 Zeer hoog > € 500.000 5 Zeer negatieve berichtgeving Schade onherstelbaar Zwaar letsel


0 1 2
0 Klasse Risicoscore (kans x impact) Totaal
1 Zeer laag 1 - 2 327.500
2 Laag 3 - 6 5.562.500
3 Gemiddeld 7 - 13 1.780.000
4 Hoog 14 - 18 0
5 Zeer hoog 19 - 25 2.500.000
6 Totaal 10.170.000


0 1
0 Component Bedrag (x € 1.000)
1 Eigen vermogen per 1 januari 2020:
2 Algemene reserve 8.035
3 Reserve grondexploitatie 409
4 Reserve sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering 2.300 483 167
5 Onvoorzien 50
6 Onbenutte belastingcapaciteit 2.900
7 Totaal 14.344


0 1 2 3
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote 83% 106% 95%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 83% 106% 95%
3 Solvabiliteitsrisico 21% 15% 18%
4 Grondexploitatie 4,16% 4,18% 4,31%
5 Structurele exploitatieruimte 3,07% -2,34% 1,29%
6 Belastingcapaciteit 100,7% 103,5% 103,6%