Naam Bernheze
Code 1721
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 30550

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Pensioen wethouders 80.0 200000.0 160000.0
Personeel Wachtgelden voormalige wethouders 80.0 450000.0 360000.0
Grondexploitatie Strategische grondaankopen None None None
Grondexploitatie Exploitatie bedrijventerrein Heesch-West 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Begeleid werken 50.0 188000.0 94000.0
ICT algemeen ICT-samenwerking Bernheze - Landerd - Oss - Uden (BLOU) None None None
Belasting Mogelijke aansluiting belastingen BelastingSamenwerking Oost-Brabant (BSOB) None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 20.0 100000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio 80.0 120000.0 96000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Belasting BTW en sport 80.0 60000.0 48000.0
Sociaal domein Bijstandsuitkeringen 80.0 250000.0 200000.0
Sociaal domein Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) None None None
Sociaal domein Minimabeleid 80.0 68000.0 54400.0
Sociaal domein Participatiewet – onderdeel klassieke Wsw 50.0 435000.0 217500.0
Sociaal domein Huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen 50.0 192000.0 96000.0
Sociaal domein Wmo 2015 50.0 352000.0 176000.0
Sociaal domein Transitie jeugdzorg 50.0 462000.0 231000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 20.0 15000.0 3000.0
Kapitaalgoederen Vlagheide 80.0 68000.0 54400.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 20.0 150000.0 30000.0
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet 80.0 450000.0 360000.0
Bodemsanering Renovatie woonwagencentrum Bruijstenhof 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen 20.0 110000.0 22000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None None 5165000.0

0 1 2
0 Omvang
1 01-01-2018 31-12-2018
2 Reserve nog nader te bestemmen 4.047.043 2.762.137
3 Weerstandsreserve 15.185.851 15.185.851
4 Bestemmingsreserves 13.948.801 11.775.177
5 Totaal 33.181.695 29.723.165


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om haar taken voort te zetten ondanks financiële tegenvallers. Dit betekent dat de gemeente middelen beschikbaar moet hebben of in de loop der tijd beschikbaar kan maken om eventuele risico’s als die zich voordoen op te vangen. Voordat dit weerstandsvermogen bepaald kan worden zal zij eerst de weerstandscapaciteit en de risico’s moeten inventariseren. Het weerstandsvermogen wordt weergegeven in een ratio dat weergeeft in hoeverre de gemeente in staat is de risico’s op te vangen. Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit wordt bepaald door de vrij beschikbare middelen die we in kunnen zetten voor eventuele dekking bij het voordoen van risico’s. De volgende middelen komen hiervoor in aanmerking: - reserves - post onvoorzien - onbenutte belastingcapaciteit Reserves Overzicht per balansdatum:
1 Omvang
2 01-01-2018 31-12-2018
3 Reserve nog nader te bestemmen 4.047.043 2.762.137
4 Weerstandsreserve 15.185.851 15.185.851
5 Bestemmingsreserves 13.948.801 11.775.177
6 Totaal 33.181.695 29.723.165
7 De raad stelde de Nota reserves en voorzieningen in haar vergadering van 3 november 2016 vast. Het beleid ten aanzien van de reserves is ten gevolge daarvan: - De reserve nog nader te bestemmen is voortaan volledig vrij besteedbaar; de inkomensfunctie vervalt. Het saldo is inzetbaar voor incidentele uitgaven. - Samenvoeging van de reserves minimum risicoreserve en bedrijfsrisico bouwgrondexploitatie tot een nieuwe reserve: de weerstandsreserve. Het saldo van deze reserve zetten we af tegen de geïnventariseerde risico’s. - De bestemmingsreserves blijven ingesteld met een bepaalde bestemming, namelijk: egalisatie van tarieven, dekking van lasten gedurende een bepaalde periode, dekking van specifieke bestedingen en dekking aan specifieke investeringen. Post onvoorzien De omvang van de post onvoorzien is € 94.472,- en kan incidenteel worden ingezet als weerstandscapaciteit. Gedurende het uitvoeringsjaar 2018 kan dit budget worden ingezet voor concrete bestedingsvoorstellen. Onbenutte belastingcapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit kan in principe gehaald worden uit de opbrengsten OZB. Het kabinet heeft het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale landelijke opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland gezamenlijk niet meer dan de 65 | P a g i n a


0 1 2 3
0 Jaar Macronorm Tariefstijging gemeente Bernheze Onbenutte belastingcapaciteit
1 2013 2,76 % 6,00 % € 0
2 2014 2,45 % 5,00 % € 0
3 2015 3,00 % 3,00 % € 0
4 2016 2,70 % 3,00 % € 0
5 2017 1,97% 1,97% € 0
6 2018 3,10% 2,00% € 72.475


0 1
0 Weerstandscapaciteit:
1 Weerstandsreserve 15.185.851
2 Post onvoorzien 94.472
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 362.337
4 Totaal 15.642.660


0
0 Soort Toelichting Percentage
1 Risicofactor 1 Hoog 80%
2 Risicofactor 2 Gemiddeld 50%
3 Risicofactor 3 Laag 20%
4
5 Tijdfactor 1 binnen 1 jaar 100%
6 Tijdfactor 2 binnen 2 jaar 50%
7 Tijdfactor 3 binnen 5 jaar 20%
8 Tijdfactor 4 langer dan 5 jaar 10%


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 0,8 tot 1,0 Matig
5 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 GEMIDDELD (hoog 3) ICT samenwerking (BLOU) Veiligheidsregio Leerlingenvervoer Minimabeleid Huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorziening Wmo 2015 Transitie jeugdzorg HOOG (4) Heesch-West Pensioen wethouders Wachtgeld voormalige wethouders Wet werk en bijstand Participatiewet Bouwgrondexploitatie
1 LAAG 1 Strategische aankopen RAV Planschade Starterslening GEMIDDELD (laag 2) Begeleid werken Algemene Uitkering Vennootschapsbelasting BTW en sport Bijstandsbesluit zelfstandigen Afvalverwerking Vlagheide Omgevingswet Renovatie Bruistenhof


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Vaste schulden 48,0 46,4 44,8 43,1 41,5 39,9
2 Netto vlottende schuld 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 Overlopende passiva 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
4 Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0
5 Uitzettingen < 1 jaar -12,4 -3,0 -2,8 -2,1 -2,5 -4,0
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Overlopende activa -2,9 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
2 Saldo 40,0 48,5 47,3 46,4 44,5 41,4
3 Totale baten excl. mutaties reserves 65,3 71,2 73,4 73,9 74,5 75,2
4 Saldo structurele baten en lasten 61,3% 68,2% 64,4% 62,8% 59,7% 55,1%


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Vaste schulden 48,0 46,4 44,8 43,1 41,5 39,9
2 Netto vlottende schuld 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 Overlopende passiva 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
4 Financiële activa incl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking -5,8 -5,8 -5,5 -5,2 -4,9 -4,7
5 Uitzettingen < 1 jaar -12,4 -3,0 -2,8 -2,1 -2,5 -4,0
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7 Overlopende activa -2,9 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
8 Saldo 34,7 43,1 42,0 41,3 39,6 36,7
9 Totale baten excl. mutaties reserves 65,3 71,2 73,4 73,9 74,5 75,2
10 Saldo structurele baten en lasten 53,1% 60,6% 57,2% 55,9% 53,2% 48,8%


0 1 2 3 4 5 6
0 Saldo structurele baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Totale structurele lasten excl. mutaties reserves 78,4 66,7 73,1 74,7 74,5 74,9
2 Totale structurele baten excl. mutaties reserves 76,3 66,7 73,1 74,8 74,9 75,3
3 Totale structurele stortingen in reserves 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Totale structurele onttrekkingen uit reserves 1,3 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9
5 Saldo -1,8 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,3
6 Totale baten excl. onttrekkingen reserves 65,3 66,9 73,4 73,9 74,5 75,2
7 Saldo structurele baten en lasten -2,8% 0,2% -0,1% 0,1% 0,4% 0,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden (bedragen in euro's) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A. OZB eigenaar woning 345 349 356 364 371 379
2 B. Rioolheffing 159 161 164 166 169 173
3 C. Afvalstoffenheffing 191 190 166 168 171 174
4 D. Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
5 E. Totale woonlasten (A+B+C-D) 695 700 686 698 711 726
6 F. Landelijk gemiddelde woonlasten 723 723 723 723 723 723
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (x 100%) 96,1% 96,9% 94,9% 96,5% 98,3% 100,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 61,3% 68,2% 64,4% 62,8% 59,7% 55,1%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 53,1% 60,6% 57,2% 55,9% 53,2% 48,8%
3 Solvabiliteitsratio 34,9% 32,6% 30,4% 30,2% 31,0% 32,0%
4 Structurele exploitatieruimte -2,8% 0,2% -0,1% 0,1% 0,4% 0,4%
5 Grondexploitatie 14,2% 19,6% 9,8% 9,7% 9,7% 9,6%
6 Belastingcapaciteit 96,1% 96,9% 94,9% 96,5% 98,3% 100,4%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Heesch-West 10.0 780000.0 78000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 100000.0 10000.0
Belasting BTW en sport 80.0 200000.0 160000.0
GR / Verbonden partijen Attero None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 150000.0 15000.0
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet 40.0 250000.0 100000.0
Grondexploitatie Renovatie Bruistenhof 10.0 400000.0 40000.0
Sociaal domein Startersleningen 2.0 60000.0 1200.0
Grondexploitatie Bouwgrondenexploitatie 100.0 4320000.0 4320000.0
Sociaal domein Begeleid werken 10.0 145000.0 14500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 700000.0 175000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio 40.0 150000.0 60000.0
Sociaal domein Bijstandsuitkeringen None None None
Sociaal domein Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 None None None
Sociaal domein Minimabeleid 80.0 76000.0 60800.0
Sociaal domein Participatiewet None None None
Sociaal domein WMO (HH/Wvg) None None None
Sociaal domein WMO 2015 25.0 382000.0 95500.0
Sociaal domein Regiotaxi 80.0 99000.0 79200.0
Sociaal domein Transitie jeugdzorg None None None
Overig Regionale ambulancevoorziening (RAV) 4.0 15000.0 600.0
GR / Verbonden partijen ODBN 8.0 125000.0 10000.0
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet 40.0 200000.0 80000.0

0 1 2
0 Soort Toelichting Percentage
1 Tijdfactor 1 binnen 1 jaar 100%
2 Tijdfactor 2 binnen 2 jaar 50%
3 Tijdfactor 3 binnen 5 jaar 20%
4 Tijdfactor 4 langer dan 5 jaar 10%


0 1 2
0 Risicobeschrijving Risicovolume Gewogen risico
1 Heesch-West 780.000 78.000
2 Vennootschapsbelasting 100.000 10.000
3 BTW en sport 200.000 160.000
4 Attero PM
5 Planschade 150.000 15.000
6 Nieuwe omgevingswet 250.000 100.000


0 1 2
0 Risicobeschrijving Risicovolume Gewogen risico
1 Renovatie Bruistenhof 400.000 40.000
2 Startersleningen 60.000 1.200
3 Bouwgrondexploitatie 4.320.000 4.320.000
4 Totaal incidentele risico’s 6.260.000 4.724.200


0 1 2
0 Omvang
1 01-01-2019 31-12-2019
2 Reserve nog nader te bestemmen 11.933.152 9.140.806
3 Weerstandsreserve 15.086.610 15.086.610
4 Bestemmingsreserves 14.544.644 11.243.275
5 Totaal 41.564.406 35.470.691


0 1 2 3
0 Jaar Macronorm Tariefstijging gemeente Bernheze Onbenutte Belastingcapaciteit
1 2013 2,76 % 6,00 % € 0
2 2014 2,45 % 5,00 % € 0
3 2015 3,00 % 3,00 % € 0
4 2016 2,70 % 3,00 % € 0
5 2017 1,97% 1,97% € 0
6 2018 3,10% 2,00% € 0
7 2019 4,00% 2,40% € 109.955


0 1
0 Weerstandscapaciteit:
1 Weerstandsreserve 15.086.610
2 Post onvoorzien 94.472
3 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 549.755
4 Totaal 15.730.837


0 1 2
0 Risicobeschrijving Risicovolume Gewogen risico
1 Begeleid werken 145.000 14.500
2 Algemene uitkering 700.000 175.000
3 Veiligheidsregio 150.000 60.000
4 Leerlingenvervoer 51.000 25.500
5 Bijstandsuitkeringen PM
6 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 PM
7 Minimabeleid 76.000 60.800
8 Participatiewet PM
9 WMO (HH/Wvg) PM
10 WMO 2015 382.000 95.500
11 Regiotaxi 99.000 79.200
12 Transitie jeugdzorg PM
13 Regionale ambulancevoorziening (RAV) 15.000 600
14 ODBN 125.000 100.00
15 Nieuwe omgevingswet 200.000 80.000
16 Totaal structurele risico’s 1.943.000 691.100


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 0,8 tot 1,0 Matig
5 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 GEMIDDELD (hoog 3) Veiligheidsregio BTW en sport Minimabeleid ODBN HOOG (4) Heesch-West Bouwgrondexploitatie
1 LAAG 1 Begeleid werken Aansluiting BSOB Planschade GEMIDDELD (laag 2) Algemene Uitkering Vennootschapsbelasting Leerlingenvervoer Regiotaxi RAV Afvalverwerking Vlagheide Attero Omgevingswet Renovatie Bruijstenhof Startersleningen


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Vaste schulden 46,4 49,7 48,1 46,5 44,8 43,2
2 Netto vlottende schuld 7,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 Overlopende passiva 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
4 Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrek-king -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0
5 Uitzettingen < 1 jaar -17,9 -14,5 -17,9 -15,6 -15,2 -15,4
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7 Overlopende activa -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
8 Saldo 35,1 40,5 35,6 36,4 35,1 33,3
9 Totale baten excl. mutaties reserves 70,3 77,3 75,9 77,4 78,8 80,1
10 Saldo structurele baten en lasten 49,9% 52,5% 46,9% 47,0% 44,5% 41,6%


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Vaste schulden 46,4 49,7 48,1 46,5 44,8 43,2
2 Netto vlottende schuld 7,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 Overlopende passiva 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
4 Financiële activa incl. verstrekte leningen en kapitaalverstrek-king -5,2 -5,2 -4,9 -4,5 -4,4 -4,2
5 Uitzettingen < 1 jaar -17,9 -14,5 -17,9 -15,6 -15,2 -15,4
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7 Overlopende activa -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
8 Saldo 30,3 35,5 30,8 31,9 30,7 29,1
9 Totale baten excl. mutaties reserves 70,3 77,3 75,9 77,4 78,8 80,1
10 Saldo structurele baten en lasten 43,1% 46,0% 40,6% 41,2% 39,0% 36,3%


0 1 2 3 4 5 6
0 Saldo structurele baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Totale structurele lasten excl. mutaties reserves 70,4 73,1 74,3 77,7 79,0 80,2
2 Totale structurele baten excl. mutaties reserves 72,0 73,1 74,4 77,8 79,1 80,4
3 Totale structurele stortingen in reserves 0,9 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2
4 Totale structurele onttrekkingen uit reserves 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2
5 Saldo 1,6 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
6 Totale baten excl. onttrekkingen reserves 70,3 73,4 75,9 77,4 78,8 80,0
7 Saldo structurele baten en lasten 2,3% -0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%


0 1 2 3 4 5 6
0 Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden (bedragen in euro's) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 A. OZB eigenaar woning 349 355 363 372 379 386
2 B. Rioolheffing 161 162 168 172 175 178
3 C. Afvalstoffenheffing 173 166 180 184 187 191
4 D. Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
5 E. Totale woonlasten (A+B+C-D) 715 683 711 728 741 755
6 F. Landelijk gemiddelde woonlasten 721 721 721 721 721 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (x 100%) 99,2% 94,7% 98,6% 101,0% 102,8% 104,7%


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 49,9% 52,5% 46,9% 47,0% 44,5% 41,6%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 43,1% 46,0% 40,6% 41,2% 39,0% 36,3%
3 Solvabiliteitsratio 38,0% 35,8% 31,7% 31,4% 31,2% 31,2%
4 Structurele exploitatieruimte 2,3% -0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
5 Grondexploitatie 15,0% 14,4% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0%
6 Belastingcapaciteit 99,2% 94,7% 98,6% 101,0% 102,8% 104,7%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Heesch-West 25.0 828000.0 207000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 550000.0 137500.0
Grondexploitatie Vlagheide 80.0 500000.0 400000.0
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet 40.0 500000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Renovatie Bruijstenhof 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen 2.0 60000.0 1200.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 100.0 3922029.0 3922029.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 51000.0 25500.0

0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 0,8 tot 1,0 Matig
5 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Stand per 1-1 Structurele weerstandscapaciteit
1 Onbenutte belastingcapaciteit 2.004.047 2.004.047
2 Post onvoorzien (structureel) 0 0
3 Structurele begrotingsruimte 107.633 107.633
4 Totaal 2.111.680


0
0 Soort Toelichting Percentage
1 Risicofactor 1 Hoog 80%
2 Risicofactor 2 Gemiddeld 50%
3 Risicofactor 3 Laag 20%
4
5 Tijdfactor 1 binnen 1 jaar 100%
6 Tijdfactor 2 binnen 2 jaar 50%
7 Tijdfactor 3 binnen 5 jaar 20%
8 Tijdfactor 4 langer dan 5 jaar 10%


0 1 2
0 Risicobeschrijving Risicovolume Gewogen risico
1 Heesch-West 828.000 207.000
2 Vennootschapsbelasting 550.000 137.500
3 Vlagheide 500.000 400.000
4 Nieuwe omgevingswet 500.000 200.000
5 Renovatie Bruijstenhof 500.000 50.000
6 Startersleningen 60.000 1.200
7 Bouwgrondexploitatie 3.922.029 3.922.029
8 Totaal incidentele risico’s 6.860.029 4.917.729


0 1 2
0 Risicobeschrijving Risicovolume Gewogen risico
1 Algemene uitkering 733.000 183.250
2 Leerlingenvervoer 52.000 26.000
3 Bijstandsuitkeringen 100.000 80.000
4 Minimabeleid 100.000 80.000
5 Participatiewet 311.000 31.100
6 WMO (HH/Wvg) 203.000 50.750
7 WMO 2015 134.000 33.500
8 Jeugdzorg 396.000 99.000
9 Regionale ambulancevoorziening (RAV) 15.000 600
10 Nieuwe omgevingswet 200.000 80.000
11 Totaal structurele risico’s 2.348.000 674.600


0 1 2 3
0 Stand per 1-1 Incidentele weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve
2 Algemene weerstandsreserve 10.218.502 10.218.502
3 Reserve Nog nader te bestemmen 18.772.759 0
4 Post onvoorzien (incidenteel) 94.472 94.472
5 Stille reserves 0 0
6 Incidentele begrotingsruimte 2.022 2.022
7 Totaal 10.314.996


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om haar taken voort te zetten ondanks financiële tegenvallers. Dit betekent dat de gemeente middelen beschikbaar moet hebben of in de loop der tijd beschikbaar moet kunnen maken om eventuele risico’s, als die zich voordoen, op te vangen. Voordat dit weerstandsvermogen bepaald kan worden zullen wij eerst de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en actualiseren. Het weerstandsvermogen wordt weergegeven in een ratio dat weergeeft in hoeverre de gemeente in staat is de risico’s op te vangen. Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit wordt bepaald door de vrij beschikbare middelen die we in kunnen zetten voor eventuele dekking bij het voordoen van risico’s. Wij maken daarbij onderscheid tussen een incidentele en een structurele component. Bij het beoordelen van de begroting hanteert de toezichthouder (provincie) voor de algemene reserves het bedrag zoals geraamd per 1 januari van het begrotingsjaar. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit: - Algemene reserves Naast de reserve nog nader te bestemmen hebben wij ook een algemene weerstandsreo serve. Het is de algemene weerstandsreserve die wij volledig inzetten ten behoeve van de weerstandscapaciteit. De reserve nog nader te bestemmen zien wij als volledig vrij beschikbaar om in te zetten voor andere doeleinden waar de raad over wil beslissen. - Post onvoorzien (incidenteel) De post onvoorzien kan incidenteel worden ingezet als weerstandscapaciteit. Gedurende o het uitvoeringsjaar 2020 kan dit budget ook worden ingezet voor concrete bestedingsvoorstellen. - Stille reserves Niet aanwezig o - Incidentele begrotingsruimte De incidentele begrotingsruimte is € 2.022,-. o
1 Stand per 1-1 Incidentele weerstandscapaciteit
2 Algemene reserve
3 Algemene weerstandsreserve 10.218.502 10.218.502
4 Reserve Nog nader te bestemmen 18.772.759 0
5 Post onvoorzien (incidenteel) 94.472 94.472
6 Stille reserves 0 0
7 Incidentele begrotingsruimte 2.022 2.022
8 Totaal 10.314.996
9 Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit: - Onbenutte belastingcapaciteit De macronorm komt te vervallen per 1-1-2020. Het Rijk heeft met de Vereniging van Neo derlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering van de benchmark wordt afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerende zaakbelasting (ozb, de macronorm). De provincie geeft daarnaast aan dat de onbenutte belastingcapaciteit als volgt bepaald o moet worden: “De nog onbenutte OZB gelijk aan de belastingheffing die nog kan plaatsvinden tot het niveau dat een gemeente moet heffen om voor toelating artikel 12 aanvraag in aanmerking te komen (onder curatelestelling rijk)”. Deze richtlijn volgen we. 87 | P a g i n a


0 1 2 3 4 5
0 Risico Weerstands- capaciteit Ratio Aanpassing capaciteit Aanpassing Ratio
1 Incidenteel 4.917.729 10.314.996 210% 5.717.581 116%
2 Structureel 674.600 2.111.680 313% 2.111.680 313%
3 Totaal 5.592.329 12.426.676 222% 7.829.261 140%


0 1
0 GEMIDDELD (hoog 3) Minimabeleid HOOG (4) Heesch – West Bijstandsuitkeringen Participatiewet WMO (HH en hulpmiddelen) WMO 2015 Jeugdzorg Bouwgrondexploitatie
1 LAAG (1) Begeleid werken ICT in eigen beheer GEMIDDELD (laag 2) Algemene Uitkering Vennootschapsbelasting Leerlingenvervoer RAV Vlagheide Nieuwe omgevingswet Renovatie Bruistenhof Startersleningen


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Vaste schulden 49,7 48,1 46,5 44,9 43,2 41,6
2 Netto vlottende schuld 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 Overlopende passiva 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
4 Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking -0,2 -0,1 0 0 0 0
5 Uitzettingen < 1 jaar -20,3 -14,4 -12,3 -10,9 -9,9 -9,8
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7 Overlopende activa -4,2 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
8 Saldo 32,9 36,8 37,4 37,2 36,5 35,0
9 Totale baten excl. mutaties reserves 79,4 75,3 74,4 75,4 75,9 77,3
10 Saldo structurele baten en lasten 41,4% 48,9% 50,2% 49,3% 48,1% 45,3%


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (bedragen x € 1 miljoen, standen per 31 december) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Vaste schulden 49,7 48,1 46,5 44,9 43,2 41,6
2 Netto vlottende schuld 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 Overlopende passiva 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
4 Financiële activa incl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking -5,2 -3,4 -3,1 -3,0 -2,9 -2,7
5 Uitzettingen < 1 jaar -20,3 -14,4 -12,3 -10,9 -9,9 -9,8
6 Liquide middelen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7 Overlopende activa -4,2 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
8 Saldo 27,9 33,5 34,3 34,2 33,6 32,3
9 Totale baten excl. mutaties reserves 79,4 75,3 74,4 75,4 75,9 77,3
10 Saldo structurele baten en lasten 35,2% 44,5% 46,0% 45,4% 44,4% 41,9%


0 1 2 3 4 5 6
0 Saldo structurele baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Totale structurele lasten excl. mutaties reserves 87,3 77,2 74,4 75,5 76,4 77,5
2 Totale structurele baten excl. mutaties reserves 91,5 76,9 74,5 75,5 76,4 77,8
3 Totale structurele stortingen in reserves 0,9 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7
4 Totale structurele onttrekkingen uit reserves 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
5 Saldo 4,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,5 -0,3
6 Totale baten excl. onttrekkingen reserves 79,4 75,4 74,4 75,4 75,9 77,3
7 Saldo structurele baten en lasten 5,2% -0,4% -0,1% -0,4% -0,7% -0,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden (bedragen in euro's) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 D. Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
2 E. Totale woonlasten (A+B+C-D) 683 707 752 765 779 793
3 F. Landelijk gemiddelde woonlasten 721 740 740 740 740 740
4 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (x 100%) 94,7% 95,5% 101,6% 103,4% 105,3% 107,2%


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 41,4% 48,9% 50,2% 49,3% 48,1% 45,3%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 35,2% 44,5% 46,0% 45,4% 44,4% 41,9%
3 Solvabiliteitsratio 39,3% 34,9% 35,0% 34,4% 34,3% 34,4%
4 Grondexploitatie 17,1% 13,7% 12,6% 8,2% 4,7% 0,5%
5 Structurele exploitatieruimte 5,2% -0,4% -0,1% -0,4% -0,7% -0,4%
6 Belastingcapaciteit 94,7% 95,5% 101,6% 103,4% 105,3% 107,2%