Naam Alphen-Chaam
Code 1723
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 10083

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Hogere financiële bijdrage aan ABG algemeen (juridisch, ICT, P&O). 30.0 1255000.0 376500.0
Bodemsanering Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel). 90.0 400000.0 360000.0
Sociaal domein Openeind regeling jeugdzorg 50.0 600000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen). -Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. -Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen -Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leidt tot precedentwerking 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen (Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt, gladheidbestrijding, kabels en leidingen, riool) 15.0 500000.0 75000.0
Bodemsanering Het opruimen van illegaal gedumpt (drugs) afval in het buitengebied leidt tot extra kosten 60.0 100000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. Dit betreft een algemeen risico voor uitstaande geldleningen aan instellingen. Momenteel zijn er twee instellingen die een lening bij de gemeente hebben afgesloten; -Cultureel centrum Den Heuvel in Alphen -Dorpshuis De Leeuwerik in Galder 30.0 150000.0 45000.0
Personeel Wachtgeldperiode: Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente. 20.0 200000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Bovenmatige ontwikkeling kosten onderhoud gebouwen. 50.0 80000.0 40000.0
Grondexploitatie Raming bouwleges: opbrengsten lager dan begroot 50.0 75000.0 37500.0

Nr.

Risicogebeurtenis

Kans

Risicobedrag

Kans * gevolg

1

Hogere financiële bijdrage aan ABG algemeen (juridisch, ICT, P&O).

30%

€ 1.255.000

€ 376.500

2

Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel).

90%

€ 400.000

€ 360.000

3

Openeind regeling jeugdzorg

50%

€ 600.000

€ 300.000

4

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen).
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leidt tot precedentwerking

10%

€ 1.000.000

€ 100.000

5

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt, gladheidbestrijding, kabels en leidingen, riool)

15%

€ 500.000

€ 75.000

6

Het opruimen van illegaal gedumpt (drugs) afval in het buitengebied leidt tot extra kosten

60%

€ 100.000

€ 60.000

7

Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. Dit betreft een algemeen risico voor uitstaande geldleningen aan instellingen.
Momenteel zijn er twee instellingen die een lening bij de gemeente hebben afgesloten;
-Cultureel centrum Den Heuvel in Alphen
-Dorpshuis De Leeuwerik in Galder

30%

€ 150.000

€ 45.000

8

Wachtgeldperiode: Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente.

20%

€ 200.000

€ 40.000

9

Bovenmatige ontwikkeling kosten onderhoud gebouwen.

50%

€ 80.000

€ 40.000

10

Raming bouwleges: opbrengsten lager dan begroot

50%

€ 75.000

€ 37.500Nr.

Risicogebeurtenis

Kans

Risicobedrag

Kans * gevolg

1

Hogere financiële bijdrage aan ABG algemeen (juridisch, ICT, P&O).

30%

€ 1.255.000

€ 376.500

2

Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel).

90%

€ 400.000

€ 360.000

3

Openeind regeling jeugdzorg

50%

€ 600.000

€ 300.000

4

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen).
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leidt tot precedentwerking

10%

€ 1.000.000

€ 100.000

5

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt, gladheidbestrijding, kabels en leidingen, riool)

15%

€ 500.000

€ 75.000

6

Het opruimen van illegaal gedumpt (drugs) afval in het buitengebied leidt tot extra kosten

60%

€ 100.000

€ 60.000

7

Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. Dit betreft een algemeen risico voor uitstaande geldleningen aan instellingen.
Momenteel zijn er twee instellingen die een lening bij de gemeente hebben afgesloten;
-Cultureel centrum Den Heuvel in Alphen
-Dorpshuis De Leeuwerik in Galder

30%

€ 150.000

€ 45.000

8

Wachtgeldperiode: Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente.

20%

€ 200.000

€ 40.000

9

Bovenmatige ontwikkeling kosten onderhoud gebouwen.

50%

€ 80.000

€ 40.000

10

Raming bouwleges: opbrengsten lager dan begroot

50%

€ 75.000

€ 37.5002019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdzorg, specifieke gezinssituatie 75.0 1000000.0 750000.0
Overig Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel) 90.0 400000.0 360000.0
Overig Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt, gladheidsbestrijding, kabels, leidingen en riolering 40.0 500000.0 200000.0
Sociaal domein Meer gebruik maken van voorzieningen jeugdzorg dan begroot 70.0 225000.0 157500.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijzigingen maatstaven en/of bezuinigingen van het rijk 50.0 150000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuist uitgevoerde bestuurlijke processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Hogere financiële bijdrage aan ABG 30.0 184500.0 55350.0
Overig Hogere bijdrage aan Omgevingsdienst door extra kosten en/of andere normsystematiek voor bepalen aantal controles 40.0 125000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Bestrijden rampen leidt tot extra kosten 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte geldlening terug te betalen 30.0 1500000.0 450000.0

Nr.

Risicogebeurtenis

Kans

Risicobedrag

Kans * gevolg

1

Jeugdzorg, specifieke gezinssituatie

75%

€ 1.000.000

€ 750.000

2

Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten (gaat om gebouw de Heuvel)

90%

€ 400.000

€ 360.000

3

Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt, gladheidsbestrijding, kabels, leidingen en riolering

40%

€ 500.000

€ 200.000

4

Meer gebruik maken van voorzieningen jeugdzorg dan begroot

70%

€ 225.000

€ 157.500

5

Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijzigingen maatstaven en/of bezuinigingen van het rijk

50%

€ 150.000

€ 75.000

6

Onjuist uitgevoerde bestuurlijke processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten

10%

€ 1.000.000

€ 100.000

7

Hogere financiële bijdrage aan ABG

30%

€ 184.500

€ 55.350

8

Hogere bijdrage aan Omgevingsdienst door extra kosten en/of andere normsystematiek voor bepalen aantal controles

40%

€ 125.000

€ 50.000

9

Bestrijden rampen leidt tot extra kosten

10%

€ 500.000

€ 50.000

10

Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte geldlening terug te betalen

30%

€ 150.000

€ 45.000Ratio weerstandsvermogen

Waardering

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x ≤ 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x ≤ 1,4

Voldoende

0,8 < x ≤ 1,0

Matig

0,6 < x ≤ 0,8

Onvoldoende

≤ 0,6

Ruim onvoldoendeKengetallen

2017
 werkelijk

2018
begroting

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

Netto schuldquote

53%

51%

69%

86%

90%

83%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

60%

58%

76%

93%

97%

90%

Solvabiliteitsratio

29%

24%

24%

24%

24%

24%

Structurele exploitatieruimte

-5%

7%

8%

8%

8%

8%

Grondexploitatie

9%

9%

9%

10%

10%

9%

Belastingcapaciteit

128%

127%

128%

129%

130%

131%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitgaven jeugdzorg. 90.0 225000.0 202500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet juist uitgevoerde processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten. 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt, gladheidsbestrijding, kabels, leidingen en riolering. 20.0 500000.0 100000.0
Personeel Een aftrende wethouder of burgemeester heeft recht op een wachtgelduitkering. 20.0 400000.0 80000.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijziging van verdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het rijk. 50.0 150000.0 75000.0
Calamiteiten, rampen Er doet zich een ramp voor in onze gemeente. 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. 30.0 150000.0 45000.0
Personeel Verzamelrisico personeel en organisatie; juridische (ontslag)procedures, vergrijzing personeel, grote uitstroom personeel en aanpassingen door ARBO-wetgeving leiden tot extra uitgaven. 10.0 400000.0 40000.0
Grondexploitatie Lagere opbrengsten bouwloges 50.0 75000.0 37500.0
ICT algemeen Onvoorziene extra kosten ICT. 30.0 125000.0 37500.0

0 1 2 3 4
0 n r. Risicogebeurtenis Kans Gevolg Kans * gevolg
1 1 Uitgaven jeugdzorg. 90% € 225.000 € 202.500
2 2 Niet juist uitgevoerde processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten. 10% € 1.000.000 € 100.000
3 3 Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt, gladheidsbestrijding, kabels, leidingen en riolering. 20% € 500.000 € 100.000
4 4 Een aftredende wethouder of burgemeester heeft recht op een wachtgelduitkering. 20% € 400.000 € 80.000
5 5 Lagere algemene uitkering gemeentefonds door wijziging van verdelingsmaatstaven en/of bezuinigingen van het rijk. 50% € 150.000 € 75.000
6 6 Er doet zich een ramp voor in onze gemeente. 10% € 500.000 € 50.000
7 7 Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte lening terug te betalen. 30% € 150.000 € 45.000
8 8 Verzamelrisico personeel en organisatie; juridische (ontslag)procedures, vergrijzing personeel, grote uitstroom personeel en aanpassingen door ARBO-wetgeving leiden tot extra uitgaven. 10% € 400.000 € 40.000
9 9 Lagere opbrengsten bouwleges. 50% € 75.000 € 37.500
10 10 Onvoorziene extra kosten ICT. 30% € 125.000 € 37.500


0 1 2 3 4 5 6
0 nr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
1
2 stand per 01 januari 2.133.429 1.751.798 1.791.898 1.929.998 2.019.598
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 resultaat boekjaren 2018 - 2022 (in volgend boekjaar) resultaat Den Brabander, terpen resultaat De Ligt II, fase 2 + 3 resultaat Bollemeer resultaat De Ligt IV resultaat Dorpshart Galder resultaat Gemeentewerf VpB last WOZ taxaties archeologische verwachtingen- en beleidskaart aanpassen verordeningen en beleidsregels Regionale bijdrage begeleid wonen Projectleider digitaal stelsel omgevingswet Cultuuromslag veranderingen omgevingswet Projectmanager invoering omgevingswet Opstellen omgevingsvisie wijzigingen 1e turap 2019 / perspectiefnota 2020 - 2023: viering 75 jaar bevrijding Alphen-Chaam parkeren 't Zand implementatie spcialistische jeugdhulp in eigen beheer verkeersvisie onderzoek verkeersoverlast N639 ophogen budget locatie-onderzoek huisv. onderwijs Chaam erfgoedbeleid instellen dorpsteam vroegsignalering schulden projecten duurzaamheid incidentele kosten vrijkomende agrarische bebouwing schonen en actualiseren archiefbestanden bijdrage organisatie-ontwikkeling ABG incidenteel -690.000 293.800 82.100 248.300 600 -20.000 -17.000 -30.000 -5.000 -20.000 -4.000 -16.000 -25.000 -15.000 -14.931 -22.500 -90.000 -10.000 -9.000 -18.000 -123.500 6.400 167.800 26.200 - 25.000 - 204.100 15.400 -28.000 -17.000 -4.000 -16.000 -25.000 -15.000 -15.000 -35.000 -15.000 -23.000 -10.000 -29.300 -49.000 14.000 102.400 155.000 -34.000 -4.000 -16.000 -25.000 -29.300 -25.000 -57.000 209.900 -34.000 -29.300 -238.000 275.400 -29.300
4 stand per 31 december 1.751.798 1.791.898 1.929.998 2.019.598 2.027.698
5 benodigde weerstandscapaciteit 1) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
6 weerstandsvermogen (ratio) 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7
7
8 kwalificatie weerstandsvermogen ruim ruim ruim ruim ruim voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende


0 1 2 3
0 Waarderingscijfer Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
1 netto schuldquote < 90% 90%-130% > 130%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90%-130% > 130%
3 solvabiliteitsrisico > 50% 20%-50% < 20%
4 structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%
5 grondexploitatie < 20% 20%-35% > 35%
6 belastingcapaciteit < 95% 95%-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen 2018 (werkelijk) 2019 (begroot) 2020 (begroot) 2021 (begroot) 2022 (begroot) 2023 (begroot)
1 netto schuldquote 61% 58% 70% 104% 99% 92%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 67% 65% 76% 111% 105% 98%
3 solvabiliteitsrisico 28% 28% 28% 28% 28% 28%
4 structurele exploitatieruimte -3% 1% 1% 0% -1% 0%
5 grondexploitatie 7% 8% 8% 8% 8% 8%
6 belastingcapaciteit 127% 127% 126% 125% 124% 122%