Naam Gulpen-Wittem
Code 1729
Provincie Limburg
Inwonertal 14196

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuiste genomen besluiten met mogelijke imagoschade en aansprakelijkheidsschade None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra kosten of claims uit onderhandelingsproces privaatrechtelijke sfeer None None 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Grote financiële nadelen; publicitaire/politieke gevolgen; calamiteit None None 250000.0
Personeel Stilstand / terugval; de aanwezige kennis verdwijnt None None 150000.0
Overig Overschrijdingen; verkeerde uitgaven; scheve begroting None None 75000.0
Overig Doelstellingen op langere termijn niet behalen None None 150000.0
Grondexploitatie Financieel ontsporen van grondexploitaties; imago-schade; onbetrouwbare partner; termijnoverschrijdingen; confrontatie met onverwachte tegenvallers None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijke sancties vanuit Europa op basis van de Wet Hof None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Wet Markt en Overheid (op 1 juli 2012 in werking getreden) None None 50000.0
Gemeentefonds Stagnatie None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Wozl als Beheersorganisatie voor de Sw namens de deelnemende gemeenten. Bij de financiële doorkijk naar de komende jaren (zie raadsvoorstel BP/263; besluitvorming in de raadsvergadering d.d. 27 juni 2013) zijn diverse risico’s gedefinieerd die van substantiële invloed kunnen zijn. None None 100000.0
Belasting Afschaffen betaald parkeren None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onbevoegd genomen besluiten met mogelijke imago- en/of aansprakelijkheidsschade None None 7500.0
GR / Verbonden partijen Financieel nadeel Pentasz None None 37500.0
Personeel BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) None None 7500.0
Personeel BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) None None 22500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedurefouten; Gemeente krijgt niet wat ze hebben wil None None 22500.0
Overig Verlies in tijd en geld accommodatiebeleid None None 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Financieel nadeel verzekeringsportefeuille None None 50000.0
Informatieveiligheid Fraude / integriteitschending None None 22500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims juridische aansprakelijkheid / aanbestedingspro-cedure en schadeclaims / nieuwe Aanbestedingswet None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoeding / hogere kosten wegens contractfouten of onduidelijkheden None None 22500.0
Grondexploitatie Verlies in tijd en geld RCJEZW None None 37500.0
Belasting Einde btw-compensatiefonds None None 22500.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders None None 12500.0
Sociaal domein Financieel nadeel WMO None None 37500.0
Aanbesteding Hogere inkoopkosten of claims None None 12500.0
Personeel zie bedrijfsvoering paragraaf None None 7500.0
Belasting Invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten None None 5000.0
Overig Onduidelijkheid over geleverde kwaliteit en resultaat; verkeerde dingen doen; onvoldoende toetsen en onderbouwen van budgetten; onvoldoende weerstandsvermogen None None 5000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 M termijnoverschrijdingen; confrontatie met onverwachte tegenvallers ogelijke sancties vanuit Europa op basis van de Wet Hof M et de invoering van de Wet Hof dreigen sancties voor gemeenten indien zij gezamenlijk boven hun deel van de Europese norm van 3% uitkomen. Het Rijk kan besluiten (een gedeelte van) de boete door te belasten aan gemeenten. 10 1 00.000 1 00.000 I P aragraaf Bedrijfsvoering
1 TOTAAL 1.145.000 1.145.000


0 1 2 3
0 bedragen in € 1.000 Rekening 2016 Begroting 2018 Begroting 2017
1 Structurele weerstandcapaciteit:
2 onroerende- zaakbelastingen 0 0 0
3 Rioolrechten 0 0 0


0 1 2 3
0 Afvalstoffenheffing 0 0 0
1 overige heffingen 0 0 0
2 onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0
3 Onvoorzien 126 25 25
4 resultaat na bestemming 592 -215 -3
5 totaal structurele weerstandcapaciteit 718 -190 22
6
7 Incidentele weerstandscapaciteit:
8 vrij aanwendbare deel van de algemene reserves 11.146 6.818 5.828
9 stille reserves p.m. p.m. p.m.
10 totaal incidentele weerstandcapaciteit 11.146 6.818 5.828
11
12 totaal beschikbare weerstandscapaciteit 11.864 6.628 5.550


0 1
0 ans Score
1 Gering (minder als 1 x per 4 jaar) 1
2 Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar) 3
3 Hoog (minimaal 1 x per jaar) K 5


0 1
0 mpact op politiek, product of doelstelling Score
1 Gering 1
2 Beperkt 2
3 Groot I 3


0 1
0 Financieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 30.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = Tussen € 30.000 en € 150.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 150.000) 3


0 1
0 Ranking Gevolg
1 Score 10 en hoger. Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 Score hoger dan 5, maar lager dan 10. Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt dit voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar).
3 Score van 5 en lager Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft, worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.


0 1 2 3 4 5 6
0 RISICO VEROORZAKENDE GEBEURTENIS Risicoscore (kans x impact) Financieel prognose bruto bedrag benodigde weerstandscapaciteit in € (financiële risico's) I / S PROGRAMMA / paragraaf
1 Onjuiste genomen besluiten met mogelijke imagoschade en aansprakelijkheidsschade Onvoldoende kennis (deling) mbt de toepassing van afdelingspecieke bijzondere wet- en regelgeving 10 30.000 30.000 I Algemeen bestuur
2 Planschade Wijziging bestemmingsplan 10 50.000 50.000 I Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
3 Extra kosten of claims uit onderhandelingsproces privaatrechtelijke sfeer Onderhandelingsrisico's onvoldoende doordacht en ondervangen door ambtenaar/bestuurder 10 90.000 90.000 I Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
4 Grote financiële nadelen; publicitaire/politieke gevolgen; calamiteit Onvoldoende informatievoorziening naar college 15 250.000 250.000 I Paragraaf Weerstandsvermogen
5 Stilstand / terugval; de aanwezige kennis verdwijnt Uitval eenpitters; beperkte flexibiliteit; uitstroom door vergrijzing 15 150.000 150.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
6 Overschrijdingen; verkeerde uitgaven; scheve begroting Onvoldoende onderbouwing budgetten; onvoldoende toepassing budgetbewaking; ontbreken verplichtingenadministratie 15 75.000 75.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
7 Doelstellingen op langere termijn niet behalen Regelmatig ad-hoc werk 15 150.000 150.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
8 Financieel ontsporen van grondexploitaties; imagoschade; onbetrouwbare partner; Ontbreken kennis en ervaring; onduidelijkheid t.a.v. beleid; oneigenlijke overheidstaak 15 250.000 250.000 I Paragraaf Grondbeleid


0 1 2 3 4 5 6
0 RISICO VEROORZAKENDE GEBEURTENIS Risicoscore (kans x impact) Financieel prognose bruto bedrag benodigde weerstandscapaciteit in € (financiële risico's) I / S PROGRAMMA / paragraaf
1 Wet Markt en Overheid (op 1 juli 2012 in werking getreden) Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten alle overheden zich aan 4 wettelijke gedragsregels (te weten kostendoorberekening, bevoordelingsverbod, gegevensgebruik en functiescheiding) houden. 10 50.000 50.000 S Paragraaf Weerstands- vermogen
2 Stagnatie Mogelijke toekomstige onvoorziene rijksbezuinigingen. Het Centraal Planbureau (CPB) kan net als eind 2011 overwegen een somberder scenario op te stellen voor de 15 500.000 500.000 S Financiering en algemene dekkingsmiddelen


0 1 2 3 4 5 6
0 W ozl als Beheersorganisatie voor de Sw namens de deelnemende gemeenten. Bij de financiële doorkijk naar de komende jaren (zie raadsvoorstel BP/263; besluitvorming in de raadsvergadering d.d. 27 juni 2013) zijn diverse risico’s gedefinieerd die van substantiële invloed kunnen zijn. * rijksbegroting vanwege de toenemende onzekerheid over de economische vooruitzichten. een onverwacht opvolgend werkgeverschap van 115 ex-medewerkers van Licom met een arbeidscontract voor bepaalde tijd * de Participatiewet en de koppeling met efficiencykortingen * loon- en prijsontwikkelingen * mutatie subsidie WsW * lagere taakstellingen als gevolg van excessieve daling van het aantal mensen op de wachtlijst * eventuele commerciële risico’s waarbij o.a. bestaande contracten niet worden verlengd ofwel de economische situatie verslechtert. 15 1 00.000 1 00.000 S S ociale voorziening en maatschappelijke ontwikkelingen
1 Afschaffen betaald parkeren Raadsbesluit 15 100.000 100.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
2 TOTAAL 750.000 750.000


0 1 2 3 4 5 6
0 RISICO VEROORZAKENDE GEBEURTENIS Risicoscore (kans x impact) Financieel prognose bruto bedrag Benodigde weerstandscapaciteit in € (financiële risico's) I / S PROGRAMMA / paragraaf
1 Onbevoegd genomen besluiten met mogelijke imago- en/of Onvoldoende kennis m.b.t. toepassing gemeenterecht, delegatie en mandatering 6 30.000 7.500 I Algemeen bestuur


0 1 2 3 4 5 6
0 aansprakelijkheidsschade
1 Financieel nadeel Pentasz Niet begrote ontwikkeling aantal aanvragen / cliënten (Pentasz) 9 150.000 37.500 I Sociale voorziening en maatschappelijke ontwikkelingen
2 BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Onvoldoende kennis en/of personele capaciteit mbt BAG 9 30.000 7.500 I Paragraaf Bedrijfsvoering
3 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Onvoldoende kennis en/of personele capaciteit mbt BGT 9 90.000 22.500 I Paragraaf Bedrijfsvoering
4 Procedurefouten; Gemeente krijgt niet wat ze hebben wil Besluitvorming door politieke 'haast' kan invloed hebben op zorgvuldigheid en kwaliteit 6 90.000 22.500 I Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
5 Verlies in tijd en geld accommodatiebeleid Uitblijven operationalisering accommodatiebeleid 9 150.000 37.500 I Cultuur en recreatie
6 Financieel nadeel verzekeringsportefeuille Te laag verzekerd bedrag dan wel het geheel ontbreken van een specifiek noodzakelijke tijdelijke of doorlopende gemeentelijke verzekering binnen de eigen verzekeringsportefeuille (o.a. te wijten aan het ontbreken van een eigen gemeentelijk verzekeringsbeleid) 9 200.000 50.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
7 Fraude / integriteitschending Uitblijven kwetsbaarheidanalyses; Onvoldoende informatiebeveiliging; onvoldoende integriteitpreventie of- besef 6 90.000 22.500 I Paragraaf Bedrijfsvoering


0 1 2 3 4 5 6
0 juridische aansprakelijkheid / aanbestedingsprocedure en schadeclaims / nieuwe Aanbestedingswet Het overtreden van de regels voor Europese aanbesteding, onduidelijke afspraken, ongeschikte / onuitvoerbare gunning / selectiecriteria etc. Aanbestedingstrajecten moeten objectief, transparant en proportioneel zijn; voldoet de uitleg voor een keuze/partij niet aan het gelijkheidsbeginsel of proportionaliteitsprincipe, dan hebben marktpartijen grond voor een juridische procedure. 9 200.000 50.000 I Paragraaf Bedrijfsvoering
1 Schadevergoeding / hogere kosten wegens contractfouten of onduidelijkheden Fout in contract of onduidelijke afspraken 6 90.000 22.500 I Paragraaf Bedrijfsvoering
2 E Verlies in tijd en geld RCJEZW inde btwcompensatiefonds M Stopzetten RCJEZW ogelijke afschaffing levert gemeenten administratieve rompslomp en bijbehorende kosten op. Gemeenten zullen hun administratie opnieuw moeten aanpassen. 6 9 9 150.000 0.000 2 37.500 2.500 I I P Paragraaf Grondbeleid aragraaf Bedrijfsvoering
3 TOTAAL 1.360.000 340.000


0 1 2 3 4 5 6
0 RISICO VEROORZAKENDE GEBEURTENIS risicoscore (kans x impact) Financieel prognose bruto bedrag benodigde weerstandscapaciteit in € (financiële risico's) I / S PROGRAMMA / paragraaf
1 Wachtgeldverplichtingen bestuurders Verloop bestuurders 6 50.000 12.500 S Algemeen bestuur


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel nadeel WMO Niet begrote ontwikkeling aantal cliënten / kosten voorzieningen WMO 9 150 37.5 S Sociale voorziening en maatschappelijke ontwikkelingen
1 Hogere inkoopkosten of claims De inkoopfunctie wordt onvoldoende ingeschakeld of de inkoopvoorwaarden worden niet altijd gehanteerd of er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het inkoopbeleid 6 50 12.5 S Paragraaf Bedrijfsvoering
2 zie bedrijfsvoering paragraaf Ontbreken structureel risicomanagement beheer 6 30 7.5 S Paragraaf Weerstandsvermogen
3 Invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten Vanaf 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken 6 20 5.0 S Paragraaf Bedrijfsvoering
4 Onduidelijkheid over geleverde kwaliteit en resultaat; verkeerde dingen doen; onvoldoende toetsen en onderbouwen van budgetten; onvoldoende weerstandsvermogen Ontbreken prestatie- indicatoren; niet concreet formuleren p.i., kwaliteitscriteria niet SMART 6 20 5.0 S Paragraaf Bedrijfsvoering
5 TOTAAL 320 80.0


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A € -190 .000 B € 830.000
2 Incidenteel C € 6.818.000 D € 1.485.000
3 Totaal E € 6.628.000 F € 2.315.000
4
5 Weerstandsvermogen
6 Structureel (A / B) -0,23
7 Incidenteel (C / D) 4,59
8 Totaal (E / F) 2,86


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,5 – 2,0 ruim voldoende
3 1,0 – 1,5 Voldoende
4 0,8 – 1,0 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuiste genomen besluiten met mogelijke imagoschade en aansprakelijkheidsschade None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra kosten of claims uit onderhandelingsproces privaatrechtelijke sfeer None None 90000.0
Calamiteiten, rampen Grote financiële nadelen; publicitaire/politieke gevolgen; calamiteit None None 250000.0
Overig Stilstand / terugval; de aanwezige kennis verdwijnt None None 150000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet, incidenteel None None 1200000.0
Overig Doelstellingen op langere termijn niet behalen None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijke sancties vanuit Europa op basis van de Wet Hof None None 100000.0
Overig Wet Markt en Overheid (op 1 juli 2012 in werking getreden) None None 50000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet, structureel None None 250000.0
Overig Nieuwe kostenverdeel-systematiek Brandweer None None 215000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onbevoegd genomen besluiten met mogelijke imago- en/of aansprakelijkheidsschade None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedurefouten; Gemeente krijgt niet wat ze hebben wil None None 90000.0
Overig Financieel nadeel verzekeringsportefeuille None None 200000.0
Informatieveiligheid Fraude / integriteitsschending None None 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische aansprakelijkheid / aanbestedingsprocedure en schadeclaims / nieuwe Aanbestedingswet None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoeding / hogere kosten wegens contractfouten of onduidelijkheden None None 90000.0
Informatieveiligheid Boete in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Ministerie van Defensie None None 20000.0
Belasting Einde btw-compensatiefonds None None 90000.0
GR / Verbonden partijen Interbestuurlijk Programma (IBP) None None 200000.0
Overig Financieel nadeel openeinderegelingen None None 150000.0
Aanbesteding Hogere inkoopkosten of claims None None 50000.0
Overig Risicomanagement None None 30000.0
Belasting Invoering vennootschapsbelasting voor gemeenten None None 20000.0
Overig Onduidelijkheid over geleverde kwaliteit en resultaat; verkeerde dingen doen; onvoldoende toetsen en onderbouwen van budgetten; onvoldoende weerstandsvermogen None None 20000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuiste genomen besluiten met mogelijke imagoschade en aansprakelijkheidsschade None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Extra kosten of claims uit onderhandelingsproces privaatrechtelijke sfeer None None 90000.0
Informatieveiligheid Grote financiële nadelen; publicitaire/politieke gevolgen; calamiteit None None 250000.0
Personeel Stilstand / terugval; de aanwezige kennis verdwijnt None None 150000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet None None 757000.0
Overig Doelstellingen op langere termijn niet behalen None None 150000.0
Informatieveiligheid Implementatie Baseline Informatieveiligheid Overheid None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Mogelijke sancties vanuit Europa op basis van de wet Hof None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Wet Markt en Overheid (op 1 juli 2012 in werking getreden None None 50000.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet None None 250000.0
Overig Uitvoering van het regionaal gezondheidsbeleid en regiovisie None None None
Sociaal domein Uitvoeringsprogramma Geweld None None None
Gemeentefonds Herziening gemeentefonds None None None
Belasting Kosten afvalverwerking i.r.t. afvalstoffenheffing None None None
Overig Beleidsplan kunstwerken None None None
Informatieveiligheid Communicatie None None None
Informatieveiligheid Integraal veiligheidsplan None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onbevoegd genomen besluiten met mogelijke imago- en/of aansprakelijkheidsschade None None 7500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedurefouten; Gemeente krijgt niet wat ze hebben wil None None 22500.0
Overig Financieel nadeel verzekeringsportefeuille None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude / integriteitsschending None None 22500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische aansprakelijkheid / aanbestedingsprocedure en schadeclaims / nieuwe Aanbestedingswet None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoeding / hogere kosten wegens contractfouten of onduidelijkheden None None 22500.0
Informatieveiligheid Boete in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None 62500.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Ministerie van Defensie None None 5000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling WSW None None 12500.0
Kapitaalgoederen Vervanging/Nieuwbouw Sporthal Gulpdal None None 2000000.0
GR / Verbonden partijen Interbestuurlijk Programma (IBP) None None 50000.0
Overig Financieel nadeel open einde regelingen None None 37500.0
Aanbesteding Hogere inkoopkosten of claims None None 12500.0
Overig Risicomanagement None None 7500.0
Belasting Invoer vennootschapsbelasting voor gemeenten None None 5000.0
Overig Onduidelijkheid over geleverde kwaliteit en resultaat; verkeerde dingen doen; onvoldoende toetsen en onderbouwen van budgetten; onvoldoende weerstandsvermogen None None 5000.0