Naam Tynaarlo
Code 1730
Provincie Drenthe
Inwonertal 33462

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 4600000.0
GR / Verbonden partijen Aanvullende bijdrage aan GR-en en samenwerkingsverbanden None None 315000.0
Sociaal domein Decentralisaties sociale domein None None 500000.0
Calamiteiten, rampen Gevolgen van een lokale ramp None None 250000.0
Grondexploitatie Accommodatiebeleid None None None
Dividend/Rente Risico’s door rentewijzigingen None None 300000.0
Informatieveiligheid Schade ten gevolgen datalekken en cyber risico’s None None None

0 1 2 3 4 5 6 7
0
1 Stand Argi op 31-12 1.095 8.671 5.448 6.580 5.761 6.082 2.577
2 Stand Armi op 31-12 6.745 0 0 0 0 0 0
3 Stand Arca op 31-12 4.958 10.570 10.573 10.570 10.570 10.570 10.570
4 Onvoorzien incidenteel 33 3 33 33 33 33 33
5 Onbenutte belastingcapaciteit 2.850 3.152 3.152 3.152 3.152 3.152 3.152
6


0 1 2 3 4 5
0 Kengetallen Begroting 2018 Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2016
1 Netto schuldquote 83% 88% 91% 62%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 84% 89% 93% 64%
3 Solvabiliteitsratio 36% 32% 27% 39%
4 Structurele exploitatieruimte 2% 1% 2% 2%
5 Grondexploitaties 30% 51% 54% 42%
6 Belastingcapaciteit 90% 92% 92% 91%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 3358000.0
GR / Verbonden partijen Aanvullende bijdrage aan GR-en en samenwerkingsverbanden None None 1260000.0
Sociaal domein Decentralisaties sociale domein None None 630000.0
Calamiteiten, rampen Gevolgen van een lokale ramp None None 250000.0
Grondexploitatie Accommodatiebeleid None None 420000.0
Dividend/Rente Risico's door rentewijzigingen None None 300000.0
Informatieveiligheid Schade ten gevolgen datalekken en cyberrisico's None None 450000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Verloop weerstandsvermogen Bedragen in € 1.000 B 2017 JR 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
1
2 Stand Argi op 31-12 5.448 2.827 6.580 3.254 2.402 2.326 3.132
3 Stand Arca op 31-12 10.573 10.570 10.570 7.687 7.687 7.687 7.687
4 Onvoorzien incidenteel 33 3 33 33 33 33 33
5 Onbenutte belastingcapaciteit 3.152 3.152 3.152 3.635 3.635 3.635 3.635
6
7 Weerstandscapaciteit 19.206 16.552 20.335 14.609 13.757 13.681 14.487
8
9 Benodigde capaciteit 8.097 8.832 7.812 8.011 8.011 8.011 8.011
10
11 Ratio 237% 187% 260% 182% 172% 171% 181%


0 1 2 3 4 5
0 Kengetallen Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2017
1 Netto schuldquote 94% 95% 89% 48%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 82% 83% 88% 38%
3 Solvabiliteitsratio 39% 36% 32% 45%
4 Structurele exploitatieruimte 1% 2% 1% 1%
5 Grondexploitaties 28% 30% 51% 32%
6 Belastingcapaciteit 92% 90% 92% 88%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties. Voor een toelichting op deze risico's wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen. None None 1780000.0
GR / Verbonden partijen Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden 70.0 630000.0 441000.0
Sociaal domein Decentralisaties in het sociale domein met onvoldoende middelen voor uitvoering van de taken* 70.0 630000.0 441000.0
Calamiteiten, rampen De gevolgen van een lokale ramp 10.0 250000.0 25000.0
Grondexploitatie Accommodatiebeleid; Toename in bouwkosten door stijgende prijzen. 70.0 420000.0 294000.0
ICT algemeen Cyberrisico's 30.0 450000.0 135000.0
Dividend/Rente Rentewijzigingen 70.0 300000.0 210000.0
Overig Overige risico's na correctie met een omvang kleiner dan € 250.000 None None 1334000.0

0
0 Verloop weerstandsvermogen B 2018 JR 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 Bedragen in € 1.000
1 Stand Argi op 31-12 6.580 5.376 5.555 998 1.221 2.152 3.179 Stand Arca op 31-12 10.570 10.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 Onvoorzien incidenteel 33 0 33 33 33 33 33 Onbenutte belastingcapaciteit 3.152 3.635 3.635 3.565 3.565 3.565 3.565
2 Weerstandscapaciteit 20.335 19.698 16.909 12.282 12.506 13.437 14.464
3 Benodigde capaciteit 7.812 9.559 8.011 5.794 5.794 5.794 5.794
4 Ratio 260% 206% 211% 212% 216% 232% 250%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Kengetallen B 2018 JR 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
1 Netto schuldquote 83% 68% 94% 131% 128% 120% 112%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 84% 58% 82% 123% 121% 113% 106%
3 Solvabiliteitsratio 36% 43% 39% 26% 26% 26% 27%
4 Structurele exploitatieruimte 2% 4% 1% 1% 2% 3% 3%
5 Grondexploitaties 30% 25% 28% 14% 10% 7% 4%
6 Belastingcapaciteit 90% 89% 85% 85% 85% 85% 85%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Risico's gerangschikt naar invalshoek Kans Risicokans in % Risico-omvang Som Beheersingsmaatregel Correctie factor Risico na correctie
1 Grondexploitaties. Voor een toelichting op deze risico's wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen. Zie tekstuele toelichting. Risico afwijkend bepaald. 1.780.000
2 Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden* * Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt 70% 500.000 1.050.000 Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden na vaststelling door de raad in de begroting opgenomen. Tussentijds wordt de ontwikkeling van de resultaten van gemeenschappelijke regelingen gemonitoord. Bij VJB en NJB worden aanpassingen, indien noodzakelijk, opgevoerd. 40% 630.000
3 Decentralisaties in het sociale domein met onvoldoende middelen voor uitvoering van de taken * Mogelijk en voorstelbaar dat dit voorkomt 70% 500.000 1.050.000 De voorziene tekorten voor 2019 en 2020 zijn incidenteel opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn keuzes te maken in gehele begroting, maar sommige verplichtingen leiden niet direct tot een besparing in verband met bestaade afspraken. Ook is er in het najaar van 2018 een onderzoek gestart naar de besteding van de middelen. Per 2020 vind binnen NMD verband een nieuwe aanbesteding plaats. 40% 630.000
4 De gevolgen van een lokale ramp Ongewoon en komt zelden voor 10% 2.500.000 250.000 0% 250.000
5 Accommodatiebeleid; Toename in bouwkosten door stijgende prijzen. Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt 70% 1.000.000 700.000 Keuzes te maken en in contracten uitgaan van aanneemsommen. Risico kan verkleind worden, maar coor Zuidlaren is de fase van bestekken aanbesteden nog niet gerealiseerd. Daar zit nog het risico 40% 420.000
6 Cyber risico's Mogelijk en voorstelbaar dat dit voorkomt 30% 2.500.000 750.000 De systemen worden/zijn ingericht volgens uitgangspunten Baseline Informatieveiligheid Overheid en Tynaarlo is aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Daarbij hebben we met (cloud)leveranciers verwerkersovereenkomsten waarin harde afspraken staan opgenomen hoe veilig met onze gegevens om te gaan. Verder monitoren we diverse processen vanuit ICT, is onze Next-Gen firewall up to date en hebben applicatiebeheerders periodiek overleg met de leveranciers (ook omtrent veiligheid). 40% 450.000
7 Rentewijzigingen Voorstelbaar en waarschijnlijk dat dit voorkomt 70% 715.000 500.500 Door zicht op financieringsbehoefte en treasury, langlopende leningen, interne rekenrentes en maatregel om bij iedere actualisatie grondexploitatie de daadwerkelijke rente weer te hanteren wordt risico voor langjarig effect gedempt. Effect vooral voor 1e jaar aanwezig 40% 300.000