Naam Midden-Drenthe
Code 1731
Provincie Drenthe
Inwonertal 33172

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gronden voor toekomstige plannen die onder de overgangsregeling tot 1/1/2020 vallen en nog niet in exploitatie zijn genomen. 50.0 3801363.0 1900681.5
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie BIE plannen 20.0 2467250.0 493450.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 50.0 1478950.0 739475.0
Sociaal domein Het sociaal domein 50.0 730236.0 365118.0
Sociaal domein Eigen risico Inkomensdeel 40.0 709300.0 283720.0
Aanbesteding Staatssteun & Europese aanbesteding 15.0 1000000.0 150000.0
Belasting Legesopbrengsten omgevingsvergunningen 20.0 6726500.0 1345300.0
Belasting Begraafrechten 15.0 437000.0 65550.0
Informatieveiligheid Digitale dienstverlening 15.0 500000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestellingen 15.0 625000.0 93750.0
Personeel Salarissen 50.0 158000.0 79000.0
GR / Verbonden partijen Alescon 20.0 350000.0 70000.0
Personeel Loonkostensubsidie 20.0 80000.0 16000.0
Kapitaalgoederen Verhuur gemeentelijke gebouwen 15.0 150000.0 22500.0

0 1 2
0 Kansscore Omschrijving Toelichting
1 1 Minder dan of 1 keer per 10 jaar Zeer onwaarschijnlijk
2 2 1 keer per 5-10 jaar Onwaarschijnlijk
3 3 1 keer per 2-5 jaar Waarschijnlijk
4 4 1 keer per 1-2 jaar Mogelijk
5 5 1 keer per jaar Vrijwel zeker


0 1 2 3
0 Klasse Financieel gevolg Imagobeeld Referentiebeeld
1 A < € 75.000 Zeer klein Geen bedreiging voor de doelstellingen
2 B Tussen € 75.000 en € 250.000 Klein Minimale bedreiging voor de doelstellingen
3 C Tussen € 250.000 en € 1.000.000 Midden Bedreiging voor de doelstellingen
4 D Tussen € 1.000.000 en € 1.500.000 Groot Ernstige bedreiging voor de doelstellingen
5 E > € 1.500.000 Zeer groot Zeer ernstige bedreiging voor de doelstellingen


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2 Uitstekend
2 1,5 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 W eerstandscapaciteit (x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Exploitatie (structurele weerstandscapaciteit) Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorziene uitgaven Bestedingsruimte Vermogen (incidentele weerstandscapaciteit) Incidentele bestedingsruimte Algemene A-reserve Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Bestemmingsreserves Stille reserves 2.146 0 0 0 3.017 805 6.565 pm 2.231 2.284 25 25 0 0 0 0 3.017 3.017 750 805 8.344 8.899 pm pm
2 Totaal 12.533 14.367 15.030


0 1 2
0 Omschrijving reserve Wel in weerstandsvermogen Niet in weerstandsvermogen
1 Algemeen Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Egalisatie tarief afvalstoffenheffing Openbare ruimte Woon- en leefomgeving Openbare verlichting Dienstverleningsprogramma Jeugdgezondheidszorg BDU CJG Best.res. Gezondheidszorg vm Beilen Conjunctuurreserve (C-reserve) Waterplan Alg. reserve Breedband Dekking kapitaallasten Lokaal onderwijsbeleid Onderhoud gebouwen Reserve riolering Vervangingsinvesteringen Personeel/organisatiestructuur 3.017 805 - - - - - 394 - 8.455 - - - - - - - 50 - - 154 459 2.662 0 184 - 46 - 95 2.822 8.686 99 369 148 1.160
2 Totaal overige bestemmingsreserves 12.721 16.884


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Taakveld Onderwerp Omschrijving risico Risicoscore Risicokans in % Bedrag Risicobedrag I of S Reactie Beheersmaatregel
1 Grondexploitatie Gronden voor toekomstige plannen die onder de overgangsregeling tot 1/1/2020 vallen en nog niet in exploitatie zijn genomen. Boekwaarde van deze gronden verlagen tot de agrarische marktwaarde. Maximaal risico is € 3,8 miljoen. 3e 50% € 3.801.363 € 1.900.682 I beheersen Activiteiten ontplooien om de betreffende plannen voor 2020 in exploitatie te hebben genomen.
2 Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie BIE plannen (bedrag is 25% van de boekwaarde 31/12/2016) De begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. 2c 20% € 2.467.250 € 493.450 I beheersen Op grond van de jaarlijkse dynamische kostprijsberekening is er een meerjarig inzicht in het verwachte eindresultaat. Toekomstige negatieve resultaten worden direct genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Verkoop stimulerende maatregelen nemen.
3 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds (bedrag is 5% van het begrote bedrag) Door aanpassingen in de accressen en maatregelen van het Rijk. 3c 50% € 1.478.950 € 739.475 I accepteren Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Taakveld Onderwerp Omschrijving risico Risicoscore Risicokans in % Bedrag Risicobedrag I of S Reactie Beheersmaatregel
1 Diversen Het sociaal domein (bedrag is 5% van het begrote bedrag) De lagere budgetten vanuit het rijk zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat dit niet door middel van de transformatie op te vangen is. 3c 50% € 730.236 € 365.118 S verminderen / accepteren Het beleid overeenkomstig aanpassen.
2 Inkomensregelingen Eigen risico Inkomensdeel Uitkeringslasten tot 110% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.093.000. 10% hiervan is € 709.300. 3c 40% € 709.300 € 283.720 S verminderen / accepteren In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen.
3 Overhead Staatssteun & Europese aanbesteding Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. 1b 15% € 1.000.000 € 150.000 S verminderen Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie).


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Taakveld Onderwerp Omschrijving risico Risicoscore Risicokans in % Bedrag Risicobedrag I of S Reactie Beheersmaatregel
1 Ruimtelijke ordening Legesopbrengsten omgevingsvergunningen Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig. 3b 20% € 672.500 € 134.500 I verminderen Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven.
2 Begraafplaatsen en crematoria Begraafrechten Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd 4a 15% € 437.000 € 65.550 I verminderen Activeren dat gekozen wordt voor begraven in plaats van cremeren en/of de lasten verlagen.
3 Overhead Digitale dienstverlening (bedrag is een ingeschat bedrag) Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. 2b 15% € 500.000 € 75.000 I voorkomen Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen.
4 Overhead Garantiestellingen De gemeente heeft nog 5 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 2,5 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% 1b 15% € 625.000 € 93.750 I accepteren Wij kunnen hier niet zelf op sturen. Wij geven geen nieuwe garantstellingen meer af.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Taakveld Onderwerp Omschrijving risico Risicoscore Risicokans in % Bedrag Risicobedrag I of S Reactie Beheersmaatregel
1 Overhead Salarissen Het rijk compenseert niet alle ontwikkelingen op het gebied van premies en Cao. Wij gaan uit van een afwijking van 1%. 5b 50% € 158.000 € 79.000 I accepteren Ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd.
2 Arbeidsparticipatie Alescon De gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Alescon gaat omhoog indien Alescon er niet in slaagt te bezuinigen. 3b 20% € 350.000 € 70.000 S beheersen De deelnemende gemeenten hebben een bezuinigingsopdracht neergelegd bij Alescon. Deze wordt in samenwerking met de deelnemende gemeenten uitgewerkt.
3 Arbeidsparticipatie Loonkostensubsidie Open einderegeling 5a 20% € 80.000 € 16.000 S accepteren Afhankelijk van de uitkomst van de jaarlijkse keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen.
4 Wonen en bouwen Verhuur gemeentelijke gebouwen Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. 4a 15% € 150.000 € 22.500 I beheersen
5
6 € 4.488.745


0 1 2 3 4
0 1 1 0 0 0
1 2 0 0 0 0
2 0 2 3 0 1
3 0 1 1 0 0
4 0 2 0 0 0


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x €1.000) Begrotin g 2017 Begrotin g 2018 Begrotin Begrotin Begrotin g g g 2019 2020 2021
1 a Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 44.38 6 48.92 4 43.22 38.58 33.54 4 3 7
2 b Netto vlottende schuld(cf. art. 49 BBV) 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 0
3 c Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
4 d Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) 2.42 2 2.42 2 2.33 7 2.26 4 1.70 7
5 e Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0
6 f Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 58 0 58 0 58 0 58 0 58 0
7 g Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - - - - -
8 h Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 80.826 77.36 2 77.00 0 77.00 0 77.00 0
9 Netto schuldquote (a+b+c-d-e-f-g)/h * 100%) 55% 63% 56% 50% 45%


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x 1.000) Begrotin g 2017 Begrotin g 2018 Begrotin g 2019 Begrotin g 2020 Begrotin g 2021
1 a Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) b Netto vlottende schuld (cf. art. 49 BBV) c Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) d e Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) f Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) g Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) 44.38 6 5.00 0 10 0 4.1 90 2.00 0 58 0 48.92 4 5.00 0 10 0 6.9 71 2.00 0 58 0 - 43.22 4 5.00 0 10 0 6.1 79 2.00 0 58 0 - 38.58 3 5.00 0 10 0 5.8 65 2.00 0 58 0 - 33.54 7 5.00 0 10 0 5.5 46 2.00 0 58 0 - -
2 h (a + b + c - d - e - f - g) / h * 100%) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 80.82 6 53% 77.36 2 57% 77.00 0 51% 77.00 0 46% 77.00 0 40%


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2017 2018 2019 2020 2021
1 a Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 25.562 30.858 31.564 31.872 32.625
2 b Balanstotaal 85.443 95.067 91.018 87.592 84.233
3 Solvabiliteit (a / b) * 100% 30% 32% 35% 36% 39%


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x € 1.000) 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 a Niet in exploitatie genomen / strategische gronden (cf. art. 38 lid a punt 1 BBV) 10.047 8.195 8.195 8.195 8.195
2 b Bouwgrond in exploitatie (cf. art. 38 lid b BBV) 8.248 10.26 10.263 10.263 10.263
3 c Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 80.826 77.362 77.000 77.000 77.000
4 Grondexploitatie (a + b) / c * 100% 23% 24% 24% 24% 24%


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x 1.000) 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 a Totale structurele lasten b Totale structurele baten c Totale structurele toevoegingen aan de reserves 80.490 76.121 76.121 76.121 76.121 80.826 77.362 77.362 77.362 77.362 2.271 1.724 681 687 694
2 d Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.943 1.338 638 581 409


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
1 e Totale baten 82.768 79.086 82.228 81.493 80.603
2 Structurele exploitatieruimte { (b - a) + (d - c) } / e * 100% 0,41% 1,57% 1,51% 1,52% 1,54%


0 1 2 3 4 5 6
0 (bedragen x 1.000) 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 a OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde 228,00 231,00 235,00 239,00 243,00
2 b c Rioolheffing voor een gezin Afvalstoffenheffing voor een gezin 238,50 238,50 238,50 238,50 238,50 205,00 205,00 215,00 220,00 225,00
3 d Eventuele heffingskorting - - - - -
4 e Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d) 671,50 674,50 688,50 697,50 706,50
5 f Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 723,00 733,85 744,85 756,03 767,37
6 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 ( e / f ) * 100% 92,88% 91,91% 92,43% 92,26% 92,07%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie. Gronden met hogere marktwaarde die onder de overgangsregeling tot 1/1/2020 vallen en nog niet in exploitatie zijn genomen. 75.0 3516692.0 2637519.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie BIE plannen (bedrag is 25% van de boekwaarde 31/12/2017) 15.0 2587750.0 388163.0
Gemeentefonds Gemeentefonds. Gemeentefonds (bedrag is 5% van het begrote bedrag 2018) 40.0 1556800.0 622720.0
Belasting Gemeentefonds. Wijziging systematiek BTW compensatiefonds (BCF) (bedrag is 80% van de berekende ruimte onder het plafond BCF, stand meicirculaire 2018) 60.0 660565.0 396339.0
Sociaal domein Sociaal domein. Het sociaal domein (bedrag is 5% van het begrote bedrag 2018) 40.0 740000.0 296000.0
Sociaal domein Sociaal domein. Abonnementstarief Wmo 60.0 300000.0 180000.0
BUIG Participatiewet. Eigen risico Inkomensdeel 40.0 550125.0 220050.0
Aanbesteding Overhead Staatssteun & Europese aanbesteding 15.0 500000.0 75000.0
Belasting Ruimtelijke ordening. Legesopbrengsten omgevingsvergunningen 20.0 686000.0 137200.0
Belasting Begraafplaatsen. Opbrengst begraafrechten 15.0 440000.0 66000.0
ICT algemeen Overhead. Digitale dienstverlening (bedrag is een ingeschat bedrag) 15.0 500000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Overhead. Garantiestellingen 15.0 550000.0 82500.0
Personeel Overhead. Salarissen 50.0 166000.0 83000.0
Overig Economische ontwikkeling. Kettingbeding Westeinde 52A. 15.0 450000.0 67500.0
Sociaal domein Arbeidsparticipatie. Loonkostensubsidie 20.0 80000.0 16000.0
Overig Wonen en bouwen. Verhuur gemeentelijke gebouwen 15.0 150000.0 22500.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting. Klimaatbeheersing schoolgebouw de Grift. None None None
GR / Verbonden partijen Samenkracht en burgerparticipatie. Jade None None None
GR / Verbonden partijen Economische ontwikkeling Breedband Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. None None None

0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2 Uitstekend
2 1,5 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Weerstandscapaciteit (x 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 Exploitatie (structurele weerstandscapaciteit) Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorziene uitgaven Bestedingsruimte Begrotingssaldo Vermogen (incidentele weerstandscapaciteit) Incidentele bestedingsruimte Algemene A-reserve Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Bestemmingsreserves Stille reserves 2.146 2.284 0 25 0 0 0 0 0 3.017 3.017 805 805 6.565 8.899 pm pm 2.057 25 257 p.m. 0 3.017 1.907 397 pm
2 Totaal 12.533 15.030 7.660


0 1 2
0 Omschrijving reserve Wel in weerstandsvermogen Niet in weerstandsvermogen
1 Algemeen Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie 3.017 1.907


0 1 2
0 Conjunctuurreserve (C-reserve) Egalisatie tarief afvalstoffenheffing Openbare ruimte Woon- en leefomgeving Openbare verlichting Dienstverleningsprogramma Jeugdgezondheidszorg BDU CJG Gezondheidszorg vm Beilen Waterplan Alg. reserve Breedband Reserve dekking kapitaallasten Lokaal onderwijsbeleid Onderhoud gebouwen Reserve riolering Vervangingsinvesteringen Personeel/organisatiestructuur - - - - - 347 - - - - - - - - 50 7.720 273 986 920 82 92 48 95 2.925 10.608 99 240 351 1.179
1 Totaal bestemmingsreserves 5.321 25.619


0 1 2
0 Kansscore Omschrijving Toelichting
1 1 Minder dan of 1 keer per 10 jaar Zeer onwaarschijnlijk
2 2 1 keer per 5-10 jaar Onwaarschijnlijk
3 3 1 keer per 2-5 jaar Waarschijnlijk
4 4 1 keer per 1-2 jaar Mogelijk
5 5 1 keer per jaar Vrijwel zeker


0 1 2 3
0 Klasse Financieel gevolg Imagobeeld Referentiebeeld
1 A < € 75.000 Zeer klein Geen bedreiging voor de doelstellingen
2 B Tussen € 75.000 en € 250.000 Klein Minimale bedreiging voor de doelstellingen
3 C Tussen € 250.000 en € 1.000.000 Midden Bedreiging voor de doelstellingen


0 1 2 3
0 D Tussen € 1.000.000 en € 1.500.000 Groot Ernstige bedreiging voor de doelstellingen
1 E > € 1.500.000 Zeer groot Zeer ernstige bedreiging voor de doelstellingen


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Onderwerp Omschrijving van het risico Risico-score Risico-kans in % Bedrag Risico-bedrag I of S Reactie Beheersmaatregel
1 Grondexploitatie Boekwaarde van deze 4e 75% 3.516.692 2.637.519 I beheersen Activiteiten ontplooien om de
2 Gronden met hogere marktwaarde die onder de overgangsregeling tot 1/1/2020 vallen en nog niet in exploitatie zijn genomen. gronden verlagen tot de agrarische marktwaarde. betreffende plannen voor 2020 in exploitatie te hebben genomen.
3 Grondexploitatie De begrote lasten 1c 15% 2.587.750 388.163 I beheersen Toekomstige negatieve
4 Bouwgrondexploitatie BIE plannen (bedrag is 25% van de boekwaarde 31/12/2017) worden niet meer afgedekt door de begrote baten. resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Verkoop stimulerende maatregelen nemen.
5 Gemeentefonds Door aanpassingen in 3c 40% 1.556.800 622.720 I accepteren Indien van toepassing
6 Gemeentefonds (bedrag is 5% van het begrote bedrag 2018) de accressen en maatregelen van het Rijk. kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen.
7 Gemeentefonds De ruimte onder het 5c 60% 660.565 396.339 S beheersen De berekende ruimte onder
8 Wijziging systematiek BTW-compensatiefonds (BCF) (bedrag is 80% van de berekende ruimte plafond BCF wordt pas na de september-circulaire berekend en uitbetaald. het plafond van het BTW-compensatiefonds wordt deels (80%) opgenomen als nog te ontvangen.


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 onder het plafond BCF, stand meicirculaire 2018)
1 Sociaal domein De lagere budgetten 3c 40% 740.000 296.000 S verminderen Het beleid overeenkomstig
2 Het sociaal domein (bedrag is 5% van het begrote bedrag 2018) vanuit het rijk zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat dit niet door middel van de transformatie op te vangen is. / accepteren aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve.
3 Sociaal domein Het rijk wil een vaste 5c 60% 300.000 180.000 S accepteren Op dit moment staat de
4 Abonnementstarief Wmo bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor Midden-Drenthe leidt dit tot lagere inkomsten. regeling ter discussie. Gemeenten en de VNG zijn tegen de maatregel. Het is (ook) onduidelijk of gemeenten voor de maatregel worden gecompenseerd (landelijk gaat het om 100 miljoen).


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Participatiewet Uitkeringslasten tot 3c 40% 550.125 220.050 S verminderen In de werkprocessen is veel
1 Eigen risico Inkomensdeel 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.335.000. 7,5% hiervan is € 550.125 / accepteren aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen.
2 Overhead Staatssteun & Europese aanbesteding Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. 1b 15% 500.000 75.000 S Verminderen Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie).
3 Ruimtelijke ordening Dat de begrote 3b 20% 686.000 137.200 I verminderen Flexibel inspelen op de lastenkant als de
4 Legesopbrengsten omgevingsvergunningen legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig. baten/werkzaamheden achterblijven.
5 Begraafplaatsen Dat de begrote 4a 15% 440.000 66.000 I verminderen Informeren over mogelijkheden
6 Opbrengst begraafrechten legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Overhead Digitale dienstverlening (bedrag is een ingeschat bedrag) Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. 2b 15% 500.000 75.000 I voorkomen Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen.
1 Overhead Garantiestellingen De gemeente heeft nog 5 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 2,2 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% 1b 15% 550.000 82.500 I Accepteren Wij kunnen hier niet zelf op sturen. Wij geven geen nieuwe garantstellingen meer af.
2 Overhead Salarissen Het rijk compenseert niet alle ontwikkelingen op het gebied van premies en Cao. Wij gaan uit van een afwijking van 1%. 5b 50% 166.000 83.000 I Accepteren Ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd.
3 Economische Op dit pand rust een 1C 15% 450.000 67.500 I beheersen De planning is om op dit gebied te
4 ontwikkeling kettingbeding om niet bestemmen als parkeerplaats en niet
5 Kettingbeding Westeinde 52A. bepaalde bedrijven te vestigen voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden.


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Arbeidsparticipatie Open einderegeling 5a 20% 80.000 16.000 S Accepteren Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst
1 Loonkostensubsidie keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen.
2 Wonen en bouwen Dat de gebouwen op 4a 15% 150.000 22.500 I Beheersen
3 Verhuur gemeentelijke gebouwen strategische gronden niet meer worden verhuurd.
4 Onderwijshuisvesting Dat de gemeente de I beheersen Juridisch control en het aanpassen van
5 Klimaatbeheersing schoolgebouw de Grift. juridische procedure verliest en zelf aansprakelijk blijft de werkprocessen. Voor de extra investering heeft de raad al een aanvullend krediet beschikbaar gesteld waarmee het financiële risico is afgedekt.
6 Samenkracht en Dit betreft de I beheersen Nadruk op juridisch control. Er is bij de
7 burgerparticipatie financiële afwikkeling jaarrekening 2017 al een voorziening van
8 Jade met JADE die tot juridische procedures kan leiden bij faillissement. € 1 miljoen gevormd waarmee het financiële risico is afgedekt.
9 Economische Er is lening verstrekt I beheersen Nadruk op juridisch control. Het
10 ontwikkeling van € 2,75 miljoen beschikbaar gesteld bedrag is als een
11 Breedband Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. reserve geparkeerd. Het financiële risico is afgedekt.
12 5.365.491