Naam Overbetuwe
Code 1734
Provincie Gelderland
Inwonertal 47481

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Spoorzone/Ontsluiting Heinz None None None
Grondexploitatie Elst Centrum None None None
Grondexploitatie Verbeteren infrastructuur Elst Noord None None None
Grondexploitatie Ontsluiting Park 15 None None None
Grondexploitatie Land van Tap None None None
Grondexploitatie Schil Zetten Hemmen None None None
Grondexploitatie De Danenberg None None None
Grondexploitatie MFC Valburg None None None
Grondexploitatie MFC Herveld None None None
Grondexploitatie Huisvesting OBC None None None
Grondexploitatie Nieuwe huisvesting None None None
Grondexploitatie Risicoanalyse None None 1400000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VpB) None None None
Grondexploitatie Ruimtelijke initiatieven en passieve grondcomplexen None None None
Grondexploitatie RPW (Regionaal Programma Werklocaties) None None 6000000.0
Grondexploitatie Nog te realiseren opbrengsten grondverkoop None None 4400000.0
Grondexploitatie Woningbouwprioritering None None None
Sociaal domein Huisvesting statushouders None None None
GR / Verbonden partijen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) None None 43700000.0
GR / Verbonden partijen Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) None None 145000000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) None None 400000.0
GR / Verbonden partijen Particulieren (voormalige gemeentegaranties) None None 14700000.0
GR / Verbonden partijen Overige garanties en borgstellingen None None 4600000.0
GR / Verbonden partijen Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland/Presikhaaf Bedrijven None None None
Kapitaalgoederen Brandbestrijding, hulpverlening bij rampen, opruiming explosieven None None None
Kapitaalgoederen Riolering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures ruimtelijke plannen e.d. None None 500000.0
Sociaal domein Opvang tekorten jaarrekening en/of grote projecten None None 5000000.0

0 1
0 x € 1 miljoen
1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 43,7
2 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 145,0
3 Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
4 Particulieren (voormalige gemeentegaranties) 14,7
5 Overige garanties en borgstellingen 4,6
6 Totaal (per 31-08-2017) 208,4


0 1 2 3
0 ntwikkeling weerstandscapaciteit sept 2016/2017 (x € 1.000)
1 Begroting 2017 (sept. 2016) Jaarstukken 2016 (juni 2017) Begroting 2018 (sept. 2017)
2 B T Incidentele weerstandscapaciteit A. Algemene reserve - Raming per 1-1-2017 in die begroting - Werkelijk saldo per 1-1-2017 (=31-12-2016) - Verwacht saldo per 1-1-2018 . Stille reserves in: Niet meer opgenomen otale incidentele weerstandscapaciteit 2.122 2.122 19.387 19.387 25.810 25.810


0 1 2 3
0 O ntwikkeling structurele weerstandscapaciteit sept. 2016/2017 (x € 1.000)
1 Begroting 2017 (sept. 2016) Jaarrekening 2016 (juni 2017) Begroting 2018 (sept. 2017)
2 T a. Structureel overschot b. Mogelijke aanvullende voordelen heroverwegingen c. Onbenutte belastingcapaciteit d. Post onvoorzien otale structurele weerstandscapaciteit 1.340 pm pm 54 1.394 1.337 pm pm 54 1.391 1.414 pm pm 54 1.468


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 1.a. Netto schuldquote 62% 78% 75% 69% 67% 65%
3 1.b. Netto schuld quote gecorrig. 56% 71% 66% 60% 58% 56%
4 2. Solvabiliteitsratio 29% 20% 28% 32% 33% 36%
5 3. Structurele exploitatieruimte 4,42% 2,31% 1,80% 1,78% 1,76% 1,74%
6 4. Grondexploitatie 2,48% 1,98% 8,99% 9,06% 8,97% 8,87%
7 5. Belastingcapaciteit 89% 83% 80% 81% 81% 82%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Grote projecten: prijsstijgingen None None 500000.0
Projecten Spoorzone / ontsluiting Heinz None None None
Projecten Verbeteren infrastructuur Elst Noord None None None
Projecten Ontsluiting Park 15 None None None
Grondexploitatie Land van Tap None None None
Projecten Schil Zetten Hemmen None None None
Projecten De Danenberg None None None
Grondexploitatie MFC Valburg None None None
Grondexploitatie MFC Herveld None None None
Grondexploitatie MFA Randwijk None None None
Onderwijs Huisvesting OBC None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Knoop 38 None None None
Overig Gebiedsmaatregelen Knoop 38 None None None
Kapitaalgoederen Nieuwe gemeentelijke huisvesting None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie algemeen None None None
Grondexploitatie Ruimtelijke initiatieven en passieve grondcomplexen None None None
Grondexploitatie Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen None None 3700000.0
Grondexploitatie Nog te realiseren opbrengsten grondverkoop None None 2200000.0
Grondexploitatie Woningbouwprioritering None None None
Sociaal domein Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) None None 42800000.0
GR / Verbonden partijen Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) None None 128500000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Particulieren (voormalige gemeentegaranties) None None 15200000.0
GR / Verbonden partijen Overige garanties en borgstellingen None None 480000.0
Calamiteiten, rampen Brandbestrijding, hulpverlening bij rampen, opruiming explosieven None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures ruimtelijke plannen e.d. None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Opvang tekorten jaarrekening en verbonden partijen None None 5000000.0

 

x € 1 miljoen

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

 42,8

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

128,5

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

   0,3

Particulieren (voormalige gemeentegaranties)

 15,2

Overige garanties en borgstellingen

   4,8

Totaal

          191,6  x €   1 miljoen
A. Prijsstijgingen grote projecten, niet zijnde grondexploitatie 0,5
B. Grondexploitatie algemeen  
          Gewogen risicoanalyse

1,8

          RPW (Regionaal Programma Werklocaties)     

3,7

          Nog te realiseren opbrengsten grondverkoop 2,2
   
C. Overige risico’s  
          Juridische procedures 0,5
          Algemene stelpost rekeningstekort, e.d.    5,0
Totaal eenmalige financiële risico’s €   13,7


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Spoorzone / Ontsluiting Heinz None None None
Projecten Verbeteren infrastructuur Elst-Noord None None None
Projecten Ontsluiting Park 15 None None None
Projecten Land van Tap None None None
Projecten Schil Zetten Hemmen None None None
Projecten De Danenberg None None None
Projecten MFC Valburg None None None
Projecten MFC Herveld None None None
Projecten MFA Randwijk None None None
Projecten Huisvesting OBC None None None
Projecten Knoop 38 (RTG) None None None
Projecten Gebiedsmaatregelen Knoop 38 None None None
Kapitaalgoederen Nieuwe gemeentelijke huisvesting None None None
Grondexploitatie Risicoanalyse None None None
Belasting Vennootschapsbelasting (Vpb) None None None
Grondexploitatie Ruimtelijke initiatieven en passive grondcomplexen None None None
Grondexploitatie Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen (RPW) None None None
Grondexploitatie Nog te realiseren opbrengsten grondverkoop None None None
Grondexploitatie Woningbouwprioritering None None None
Sociaal domein Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) None None 41800000.0
Sociaal domein Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) None None 128500000.0
Overig Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Particulieren (voormalige gemeentegaranties) None None 15000000.0
GR / Verbonden partijen Overige garanties en borgstellingen None None 4700000.0

0 1 2 3
0 (Bedragen x €1.000) Begroting 2020 Begroting 2019 Rekening 2018 Incl. rek. saldo
1 Eenmalig weerstandsvermogen
2 Eenmalige risico's 9.400 13.700 10.800
3 Eenmalige weerstandscapaciteit 12.400 23.900 19.300
4 Ratio 1,3 1,7 1,8
5 Kwalificatie Voldoende Ruim voldoende Ruim voldoende
6
7 Structureel weerstandsvermogen
8 Structurele risico's p.m. p.m. p.m.
9 Structurele weerstandscapaciteit 885 2.200 n.v.t.
10 Kwalificatie Ruim voldoende Goed


0 1
0 (bedragen x € 1 miljoen)
1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 41,8
2 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 128,5
3 Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 0,3
4 Particulieren (voormalige gemeentegaranties) 15,0
5 Overige garanties en borgstellingen 4,7
6 Totaal 190,3


0 1
0 (bedragen x €1 miljoen)
1 A. Prijsstijgingen grote projecten, niet zijnde grondexploitatie 0,5
2 B. Grondexploitatie algemeen
3 Gewogen risicoanalyse 1,5
4 RPW (Regionaal Programma Werklocaties) 1,0
5 Nog te realiseren opbrengsten grondverkoop 0,9
6
7 C. Overige risico’s
8 Juridische procedures 0,5
9 Algemene stelpost rekeningstekort, e.d. 5,0
10 Totaal eenmalige financiële risico’s € 9,4


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7