Naam Hof van Twente
Code 1735
Provincie Overijssel
Inwonertal 34930

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 50.0 1200000.0 600000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 50.0 None None
Overig Taakstellingen worden niet gerealiseerd. 25.0 395000.0 98750.0
Projecten Realisatie bestuurlijke projecten None None 1208250.0
Personeel Risico’s reorganisatie 75.0 None None
GR / Verbonden partijen Regio Twente 50.0 30000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Twente 50.0 48000.0 24000.0
GR / Verbonden partijen Zenkeldamshoek 25.0 1570600.0 392650.0
GR / Verbonden partijen Overige aandeelhouderschappen 25.0 630000.0 157500.0
Overig Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan. None None None
Grondexploitatie MvA (voorheen NIEGG) None None 915032.0
Grondexploitatie Gronden in exploitatie None None 407567.0
Dividend/Rente Beleggingen/ uitzetting/aantrekken gelden. 50.0 110000.0 55000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde leningen. 25.0 590000.0 147500.0
Belasting Dalende inkomsten bouwleges. 75.0 33333.3333333333 25000.0
Sociaal domein Participatiewet (uitkeringen levensonderhoud): Risico door volumegroei. 25.0 580000.0 145000.0
Sociaal domein Participatiebudget, onderdeel: - reintegratiekosten - wsw Risico door volumegroei. WMO: Risico door volumegroei. Jeugdwet: Risico door volumegroei 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand: Risico door volumegroei 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Toename gebruik minimabeleid 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Stijging kosten BijstandsBesluit Zelfstandigen 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Stijging opvang statushouders 75.0 50000.0 37500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer. Er wordt gerekend met 5% volumegroei. 25.0 45000.0 11250.0
Overig Toename aantal lijkbezorgingen van gemeentewege 50.0 10000.0 5000.0
Bodemsanering Sanering bodemverontreiniging None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Brand-, storm-, fraude- en diefstal None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidstellingen. None None 10000.0
Overig Operationele risico's None None 500000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 a. Netto schuldquote 30% 51% 69% 71% 74% 75%
2 b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 26% 46% 65% 68% 71% 72%
3 c. Solvabiliteitsratio 67% 61% 55% 54% 52% 50%
4 d. Grondexploitatie 14% 13% 14% 14% 15% 15%
5 e. Structurele exploitatieruimte 6% 6% 5% 2% 3% 3%
6 f. Belastingcapaciteit 111% 109% 102% 102% 106% 106%


0
0


0
0


0 1
0 Netto schuldquote
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe lager, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vaste schulden + Netto vlottende schulden + Overlopende passiva + Totaal FVA (art 36. onderdelen d, e en f) Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa -
2 28.763.691 40.089.902 49.699.244 50.259.533 51.773.960 52.001.577 5.559.642 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.656.419 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.536.155 1.169.173 876.880 584.586 292.293 12.484.627 5.928.346 5.692.763 5.192.763 5.192.763 5.192.763 219.383 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963
3 Saldo = 24.485.623 40.738.420 50.875.639 52.228.220 54.034.941 54.554.851


0 1
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe lager, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vaste schulden + Netto vlottende schulden + Overlopende passiva + Totaal FVA (art 36. onderdelen b, c, d, e en f) Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa -
2 28.763.691 40.089.902 49.699.244 50.259.533 51.773.960 52.001.577 5.559.642 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.656.419 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.215.184 4.754.842 4.367.221 2.997.924 2.610.069 2.221.728 12.484.627 5.928.346 5.692.763 5.192.763 5.192.763 5.192.763 219.383 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963 1.253.963
3 Saldo = 20.806.595 37.152.751 47.385.297 49.814.882 51.717.165 52.333.123


0
0 Solvabiliteitsratio
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe hoger, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eigen vermogen + 91.782.378 83.726.480 77.752.318 73.826.753 70.310.807 66.794.044 Totaal vermogen / 137.179.906 137.684.751 141.159.840 137.564.325 135.609.060 132.356.372
2


0 1
0 Grondexploitatie
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe lager, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NIEG (Niet In Exploitatie Genomen gronden) + In Exploitatie Genomen gronden + Totaal baten /
2 1.352.104 1.808.465 1.808.465 1.808.465 1.808.465 1.808.465 9.725.792 8.784.890 8.784.890 8.784.890 8.784.890 8.784.890 80.613.573 80.605.143 73.215.152 73.113.112 72.929.295 72.845.025


0 1
0 Structurele exploitatieruimte
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe hoger, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal structurele lasten Totaal structurele baten + Structurele toevoeging aan reserves Structurele onttrekkingen aan reserves +
2 78.317.291 80.792.533 77.286.593 75.895.990 75.326.926 75.122.237 81.464.670 81.388.477 77.818.914 75.531.558 75.341.986 75.245.501 1.979.348 1.509.384 1.494.811 482.195 483.559 465.527 3.461.699 5.440.208 4.735.762 2.468.446 2.462.691 2.450.476
3 Saldo = 4.629.730 4.526.768 3.773.272 1.621.819 1.994.192 2.108.213


0 1
0 Belastingcapaciteit
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Hoe lager, hoe beter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde + Rioolheffing voor gezin + Afvalstoffenheffing voor gezin + Eventuele heffingskorting voor gezin -
2 224 226 230 230 230 230 308 311 286 286 311 311 252 248 223 223 223 223 -
3 Totaal woonlasten voor gezin = 784 785 739 739 764 764


0 1 2 3 4 5
0 Strategische Risico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Kans (P) Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel Toelichting
2 1 RIJKSBEZUINIGINGEN/ NIEUWE WETGEVING De uitkering uit gemeentefonds wordt beïnvloed door meerdere ontwikkelingen, o.a. door: 1.1 Kortingen op uitkering gemeentefonds 1.2 Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds 1.3 Kortingen op specifieke uitkeringen 50% € 600.000 (Jaarverslag 2016: € 600.000)
3 1.4 Vennootschapsbelasting: 50% € 0 (Jaarverslag 2016: €0) Evt. kostenpost ten laste van Reserve grondexploitaties.
4 2 BESTUURLIJKE DOELEN 2.1 Taakstellingen worden niet gerealiseerd.6 25% € 98.750 (Jaarverslag 2016: € 98.750) Analyse tijdens begroting.
5 2.2 Realisatie bestuurlijke projecten7 G% € 1.208.250 (Jaarverslag 2016: €302.000)
6 2.3 Risico’s reorganisatie: 75% € 0 (Jaarverslag 2016: € 93.500) Het risico is komen te vervallen
7 3 VERBONDEN PARTIJEN 3.1 Regio Twente (2% van € 1.500.000) 50% € 15.000 (Jaarverslag 2016: € 15.000) Reactief volgen verbonden partijen
8 3.2 Veiligheidsregio Twente (2% van € 2.400.000) 50% € 24.000 (Jaarverslag 2016: € 23.000)
9 3.5 Zenkeldamshoek 25% € 392.650 (Jaarverslag 2016: € 417.650) Ontwikkelingen volgen.
10 3.6 Overige aandeelhouderschappen. 25% € 157.500 (Jaarverslag 2016 € 157.500) Ontwikkelingen volgen.
11 4 KRIMP 4.1 Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan. p.m. p.m. Continu beleid evalueren en bijstellen.
12 Subtotaal Strategische risico’s € 2.496.150


0 1 2 3 4 5
0 Markt Risico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Kans % Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel Toelichting
2 5 GRONDEXPLOITATIES 5.1 MvA (voorheen NIEGG) G% € 915.032 (Jaarverslag 2016: €929.834 ) Zie paragraaf grondbeleid en perspectiefnota
3 5.2 Gronden in exploitatie G% € 407.567 (Jaarverslag 2016: € 411.854)
4 Totaal risico’s grondexploitaties € 1.322.599
5 6 RENTE/ TREASURY 6.1 Beleggingen/ uitzetting/aantrekken gelden. 50% € 55.000 (Jaarverslag 2016: € 65.000) Treasurybeleid
6 6.2 Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 25% € 50.000 (Jaarverslag 2016: € 50.000) Periodiek evalueren
7 6.3 Gegarandeerde leningen. 25% € 147.500 (Jaarverslag 2016: € 172.500) Periodiek evalueren
8 7 ECONOMISCHE RECESSIE 7.1 Dalende inkomsten bouwleges. 75% € 25.000 (Jaarverslag 2016: € 25.000) De inkomsten zijn afhankelijk van de omvang van bouwactiviteiten van burgers en bedrijven
9 8 OPENEINDE REGELINGEN 8.1 Participatiewet (uitkeringen levensonderhoud): Risico door volumegroei. 25% € 145.000 (Jaarverslag 2016: € 145.000)
10 8.2 Participatiebudget, onderdeel: - reintegratiekosten - wsw Risico door volumegroei. 50% € 500.000 (Jaarverslag 2016: € 500.000) Risico bestaat dat de opgenomen taakstellende bezuiniging niet wordt gehaald.
11 8.3 WMO: Risico door volumegroei.
12 8.4 Jeugdwet: Risico door volumegroei.
13 8.5 Bijzondere bijstand: Risico door volumegroei 50% € 50.000 (Jaarverslag 2016: € 50.000)
14 8.6 Toename gebruik minimabeleid 50% € 50.000 (Jaarverslag 20165: € 50.000)
15 8.7 Stijging kosten BijstandsBesluit Zelfstandigen 50% € 25.000 (Jaarverslag 2016: € 50.000)
16 8.8 Stijging opvang statushouders 75% € 37.500 (Jaarverslag 2016: € 12.500)
17 8.9 Leerlingenvervoer. Er wordt gerekend met 5% volumegroei. 25% € 11.250 (Jaarverslag 2016: € 11.250)
18 8.10 Toename aantal lijkbezorgingen van gemeentewege 50% € 5.000 (Jaarverslag 2016: € 5.000)
19 Subtotaal markt risico’s (exclusief grondexploitaties) € 1.101.250


0 1 2 3 4 5
0 Schade Risico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Kans % Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel Maatregelen
2 9 ASBESTVERONTREINIGING 9.1 Sanering bodemverontreiniging Nb Uit ervaringen van de afgelopen jaren blijken de gemeentelijke lasten van onverwachte saneringen/uitvoering asbestconvenanten binnen het beschikbare budget te blijven. Projectbudget
3 10 FRAUDE Nb Risico en omvang wordt laag ingeschat. Hiervoor is een verzekering ingesteld.
4 11 EIGENDOM 11.1 Brand-, storm-, fraude- en diefstal Nb Risico en omvang wordt laag ingeschat i.v.m. dekking door verzekeringen. - Verzekeringen - Hufterproof investeren - Watermanagement - Meerderjarige onderhoudsplannen
5 12 CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN/ AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGEN 12. 1 Aansprakelijkheidstellingen. G% € 10.000 (jaarverslag 2016: € 12.500) - Verzekeringen - Inkoopbeleid, incl. juridische toetsing - Controle schade afwikkeling - Naleven inkoopbeleid.
6 Subtotaal schade risico’s € 10.000


0 1 2 3
0 Operationele Risico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Maatregelen extra maatregelen
2 13 BEDRIJFSVOERING 13.1 Rechtmatigheid legesheffing - Interne controle/ VIC/ - Functiescheiding - Procesbeschrijvingen.
3 13.2 Debiteurenbeheer
4 13.3 Verplichte betaling dwangsommen bij niet tijdig beslissen.
5 13.4 Oninbare vorderingen
6 13.5 Vergoedingen bijzondere begraafplaatsen
7 13.6 Stroomuitval, storing Er zijn inmiddels middelen gereserveerd voor structurele oplossing van dit risico. Nieuw noodaggregaat is aangeschaft en getest in 1e en 2e kwartaal 2015.
8 13.7 Wegvallen medewerkers op kwetsbare posities - Afspraken taakoverdracht - formaliseren vervangingsmaatregelen - Interne controle/ VIC/ functiescheiding - Procesbeschrijvingen - Regionale samenwerking
9 13.8 fouten
10 13.9 Toename loonkosten (Fuwa, premiestijging) - Jaarlijks doorrekenen prijzen in tarieven leges. - Periodieke rapportage - Budgetbeheer - Mobiliteitsbeleid - Voordelen gezamenlijk inkopen.
11 13.10 Stijging kosten door marktontwikkelingen
12 13.11 Langdurige uitval ziekte (door o.a. Agressie burgers, werkdruk) - VCA certificering - Opleiding agressie en geweld - RIE
13 13.12 Niet afdragen van belasting waar dat wel had gemoeten (Loonheffing, BTW) Horizontaal toezicht
14 13.13 Extra personeel door o.a. herindicaties in 2015 Opgevangen met reserves (o.a. reserve transities)
15 13.14 Beëindiging huurcontracten gemeentehuis en niet opnieuw kunnen verhuren. Contracten lopen nog enkele jaren. Continue contact met huurders.
16 Subtotaal operationele risico’s (vast bedrag) € 500.000


0 1 2 3 4 5
0 Algemene Reserve 2017 2018 2019 2020 2021
1 Stand per 1 januari Saldo onttrekkingen en toevoegingen Stand per 31 december Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen Nader te besteden 7.819 1.169 8.988 4.107 4.881 8.988 -3.713 5.275 4.107 1.167 5.275 -398 4.877 4.107 770 4.877 0 4.877 4.107 770 4.877 0 4.877 4.107 770


0 1 2 3 4 5
0 Reserve Majeure Projecten 2017 2018 2019 2020 2021
1 Stand per 1 januari Saldo onttrekkingen en toevoegingen Stand per 31 december 2.338 637 2.976 2.976 -2.663 313 313 974 1.287 1.287 16 1.303 1.303 21 1.324


0 1 2 3 4 5
0 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 2017 2018 2019 2020 2021
1 Stand per 1 januari Saldo onttrekkingen en toevoegingen Stand per 31 december 1.042 -1.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 1 2 3 4 5
0 Grondexploitatie 2017 2018 2019 2020 2021
1 Stand per 1 januari Saldo onttrekkingen en toevoegingen Stand per 31 december Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen Nader te besteden 2.114 -250 1.864 1.323 542 1.864 0 1.864 1.323 542 1.864 0 1.864 1.323 542 1.864 0 1.864 1.323 542 1.864 0 1.864 1.323 542


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Rijksbezuinigingen / nieuwe wetgeving 50.0 690000.0 345000.0
Overig Taakstellingen worden niet gerealiseerd 75.0 472500.0 354375.0
Projecten Realisatie bestuurlijke projecten None 987500.0 None
GR / Verbonden partijen Regio Twente 50.0 17000.0 8500.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Twente 50.0 24000.0 12000.0
GR / Verbonden partijen Zenkeldamshoek 25.0 447000.0 111750.0
GR / Verbonden partijen Overige aandeelhouderschappen 25.0 150000.0 37500.0
Overig Op lange termijn zal het voorzieningen-/accommodatieniveau onder druk komen te staan None None None
Grondexploitatie MvA (voorheen NIEGG) None 1171584.0 None
Grondexploitatie Gronden in exploitatie None 321500.0 None
Gemeentefonds Beleggingen/uitzetting/aantrekken gelden 50.0 55000.0 27500.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde leningen 25.0 135000.0 33750.0
Belasting Dalende inkomsten bouwleges 25.0 12500.0 3125.0
Sociaal domein Participatiewet (uitkeringen levensonderhoud) 25.0 155000.0 38750.0
Sociaal domein Participatiewet, onderdelen reïntegratiekosten en WSW, WMO, Jeugdwet 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Toename gebruik minimabeleid 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Stijging kosten Bijstands Besluit Zelfstandigen 50.0 25000.0 12500.0
Sociaal domein Stijging opvang statushouders 25.0 25000.0 6250.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 25.0 11250.0 2812.5
Overig Toename aantal lijkbezorgingen van gemeentewegen 50.0 5000.0 2500.0
Bodemsanering Sanering bodemverontreiniging None None None
Informatieveiligheid Fraude None None None
Calamiteiten, rampen Brand-, storm-, fraude- en diefstal None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen/nadeelcompensatie None 72500.0 None
Personeel Bedrijfsvoering None 500000.0 None
Informatieveiligheid Risico's AVG None 250000.0 None

0 1 2 3
0 Kengetal Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 Netto schuldquote 27% 65% 67%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 23% 61% 64%
3 Solvabiliteitsratio 69% 58% 55%
4 Kengetal grondexploitatie 12% 11% 11%
5 Structurele exploitatieruimte 8% 5% 1%
6 Belastingcapaciteit 113% 102% 109%


0 1
0
1
2
3


0 1
0
1
2
3


0
0
1
2


0
0
1
2


0 1
0
1
2
3


0 1
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5
0 Strategische Risico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Kans Netto omvang risico Toelichting
2 1 RIJKSBEZUINIGIN-GEN/ NIEUWE WETGEVING De uitkering uit het Gemeentefonds wordt beïnvloed door meerdere ontwikkelingen, o.a. door: 1.1 Kortingen op uitkering gemeentefonds 1.2 Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds 1.3 Kortingen op specifieke uitkeringen 50% € 690.000 (Jaarverslag 2017: € 600.000)
3 2 BESTUURLIJKE DOELEN 2.1 Taakstellingen worden niet gerealiseerd.12 75% € 472.500 (Jaarverslag 2017: € 0) Vanaf 1 januari 2019 geldt een oplopende taakstelling binnen het Sociaal Domein. Het risico bestaat dat deze taakstelling niet geheel wordt gehaald.
4 2.2 Realisatie bestuurlijke projecten13 G% € 987.500 (Jaarverslag 2017: €952.000)
5 3 VERBONDEN PARTIJEN 3.1 Regio Twente (2% van € 1.700.000) 50% € 17.000 (Jaarverslag 2017: € 15.000) (Re-) actief volgen verbonden partijen
6 3.2 Veiligheidsregio Twente (2% van € 2.400.000) 50% € 24.000 (Jaarverslag 2017: € 25.000) (Re-) actief volgen verbonden partijen
7 3.5 Zenkeldamshoek 25% € 447.000 (Jaarverslag 2017: €447.650) (Re-) actief volgen verbonden partijen
8 3.6 Overige aandeelhouderschappen 25% € 150.000 (Jaarverslag 2017: € 157.500) (Re-) actief volgen verbonden partijen
9 4 KRIMP 4.1 Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan p.m. p.m. Continu beleid evalueren en bijstellen.
10 Subtotaal Strategische risico’s € 2.788.000


0 1 2 3 4 5
0 Marktrisico’s
1 Nr. Risicosoorten Dossiers Kans Netto omvang risico Toelichting
2 5 GROND-5.1 MvA (voorheen NIEGG) G% € 1.171.584 (Jaarverslag 2017:€ 1.171.584) Zie paragraaf grondbeleid en perspectiefnota
3 EXPLOITATIES 5.2 Gronden in exploitatie G% € 321.500 (Jaarverslag 2017: € 382.947)
4 Totaal risico’s grondexploitaties € 1.493.084
5 6 RENTE/ TREASURY 6.1 Beleggingen/ uitzetting/aantrekken gelden. 50% € 55.000 (Jaarverslag 2017: € 55.000) Gemeente loopt risico op ontwikkelingen marktrente over bedrag financieringsbehoefte.
6 6.2 Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 25% € 50.000 (Jaarverslag 2017: € 50.000) Periodiek evalueren
7 6.3 Gegarandeerde leningen. 25% € 135.000 (Jaarverslag 2017: € 145.000) Periodiek evalueren
8 7 ECONOMISCHE RECESSIE 7.1 Dalende inkomsten bouwleges. 25% € 12.500 (Jaarverslag 2017: € 12.500) Sturen op opbrengsten
9 8 OPENEINDE REGELINGEN 8.1 Participatiewet (uitkeringen levensonderhoud): 25% € 155.000 (Jaarverslag 2017: € 150.000) Er is een risico van volumgegroei.
10 8. 2 Participatiebudget , onderdeel: - reïntegratiekosten - wsw 50% € 500.000 (Jaarverslag 2017: €500.000) Er is een risico van volumgegroei.
11 8.3 WMO
12 8.4 Jeugdwet
13 8.5 Bijzondere bijstand 50% € 50.000 (Jaarverslag 2017: € 50.000) Er kan een stijging van het aantal aanvragen ontstaan tgv extra intensivering bij de uitvoering van het armoedebeleid
14 8.6 Toename gebruik minimabeleid 50% € 50.000 (Jaarverslag 2017: € 50.000) Er kan een stijging van het aantal aanvragen ontstaan tgv stimuleringsmaatregelen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan
15 8.7 Stijging kosten Bijstands Besluit Zelfstandigen 50% € 25.000 (Jaarverslag 2017: €25.000)
16 8.8 Stijging opvang statushouders. 25% € 25.000 (Jaarverslag 2017: € 37.500) Het aantal statushouders stabiliseert zich. Wel zijn daarvoor hogere budgetten nodig
17 8.9 Leerlingenvervoer. 25% € 11.250 (Jaarverslag 2017: € 11.250) Er wordt gerekend met 5% volumegroei.
18 8.10 Toename aantal lijkbezorgingen van gemeentewegen 50% € 5.000 (Jaarverslag 2017: €5.000)
19 Subtotaal marktrisico’s (exclusief grondexploitaties) € 1.073.750