Naam Neder-Betuwe
Code 1740
Provincie Gelderland
Inwonertal 23615

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemene risico's grondexploitaties None None 416000.0
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitaties None None 1385000.0
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen None None 4935000.0
Sociaal domein Uitvoering 3 Decentralisaties None None 525000.0
Personeel Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) None None 966000.0
Bodemsanering Bodemsanering overdracht woonwagencentra None None 200000.0
Gemeentefonds Ontwikkelingen gemeentefonds None None 191000.0
Belasting Invoering Vpb None None None
Belasting Precariobelasting kabels en leidingen None None 443000.0
Overig Overige risico's < € 100.000 None None 253000.0

0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1.4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 0,8 tot 1,0 Matig
5 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Berekening van de weerstandscapaciteit, de financiele risico's, het weerstandsvermogen en het weerstandsratio
1 W eerstandsc apac iteit Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2018 Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2021
2 R eserves: Algemene reserve (inclusief € 255.000 Winkelconcentratie Kesteren) Reserve grondexploitaties Reserve drie decentralisaties Reserve precariobelasting -10.012.109 -1.735.657 -724.388 -2.551.666 -9.827.109 -1.735.657 -724.388 -2.998.545 -9.827.109 -1.735.657 -724.388 -3.482.947 -9.827.109 -1.735.657 -724.388 -3.967.349 -9.827.109 -1.735.657 -724.388 -4.451.751
3 Subtotaal – R eserves -15.023.820 -15.285.699 -15.770.101 -16.254.503 -16.738.905
4 H ef f ingen: OZB x) Leges en andere heffingen x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 O nbenutte belastingc apac iteit 0 0 0 0 0
6 O nvoorzien: Onvoorzien algemeen -186.000 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000
7 Saldo onvoorzien -186.000 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000
8 Jaarrekeningresultaat: Verwachte storting/onttrekking jaarrekeningresultaat T-1 Verwacht cumulerend effect voorgaande jaren 0 0 -625.000 0 -477.000 -625.000 -860.000 -1.102.000 -858.000 -1.962.000
9 Saldo jaarrekeningresultaat 0 -625.000 -1.102.000 -1.962.000 -2.820.000
10 Totaal besc hikbaar weerstandsc apac iteit -15.209.820 -16.096.699 -17.058.101 -18.402.503 -19.744.905
11
12 Financ iële risic o' s 2017 2018 2019 2020 2021
13 Totaal risico's Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit 11.911.000 -15.209.820 9.314.000 -16.096.699 9.314.000 -17.058.101 9.314.000 -18.402.503 9.314.000 -19.744.905
14 Saldo weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit minus risico's) -3.298.820 -6.782.699 -7.744.101 -9.088.503 -10.430.905
15 W eerstandsratio 1,3 1,7 1,8 2,0 2,1 R uim R uim R uim R uim R uim Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende


0 1 2 3 4 5
0 Toelic hting mutaties in reserves t.b.v. weerstandsc apac iteit: 2017 2018.000 2019.000 2020.000 2021.000
1 Algemene reserve eenmalige onttrekking i.v.m. doorgeschoven werken 2016 306.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Algemene reserve toevoeging resultaat jaarstukken 2016 -1.406.467 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Algemene reserve onttrekking capaciteitsbehoefte team Financien 115.000 115.000 0.000 0.000 0.000
4 Algemene reserve onttrekking incidentele uitgaven kadernota 2018 0 70.000 0.000 0.000 0.000
5 Bestemmingsreserve drie decentralisaties toevoeging jaarstukken 2016 -579.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Bestemmingsreserve drie decentralisaties onttrekking capacitetisbehoefte Sociaal Domein 400.520 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Bestemmingsreserve drie decentralisaties onttrekking Veilig Thuis 46.092 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Bestemmingsreserve drie decentralisaties onttrekking beleidsplan Wmo en Jeugd 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Reserve precariobelasting eenmalige onttrekking reserve ter dekking incidentele lasten 2017 362.570 37.523 0.000 0.000 0.000
10 Reserve precariobelasting toevoeging jaarlijkse opbrengst -484.402 -484.402 -484.402 -484.402 -484.402
11 Totaal mutaties -1.139.687 -261.879 -484.402 -484.402 -484.402


0 1 2 3 4 5
0 Overzicht van risico’s gelijk of groter dan € 100.000 Begroting 2017 Jaarstukken 2016 Begroting 2018 Verschil B2018 -J2016 Risicoscore
1 Grondexploitaties: 1. Algemene risico's grondexploitaties 2. Specifieke risico's grondexploitaties Verbonden partijen: 3. Risico's verbonden partijen Openeinde regelingen: 4. Uitvoering 3 Decentralisaties Overige risico’s: 5. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) 6. Bodemsanering overdracht woonwagencentra 7. Ontwikkelingen gemeentefonds 8. Invoering Vpb 9. Precariobelasting kabels en leidingen 10. Overige risico's < € 100.000 529.000 1.645.000 6.921.000 630.000 925.000 200.000 180.000 100.000 443.000 338.000 351.000 1.385.000 6.221.000 653.000 966.000 200.000 183.000 100.000 443.000 338.000 416.000 1.385.000 4.935.000 525.000 966.000 200.000 191.000 0 443.000 253.000 65.000 0 0 -1.286.000 0 -128.000 0 0 0 8.000 -100.000 0 -85.000 Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Midden
2 Totaal risico's 11.911.000 10.840.000 9.314.000 -1.526.000


0 1 2 3 4
0 Ov e rzicht Ris ico ins chatting Ve rbo nde n partije n
1 N r : N aam par t i j Bi j dr age per j aar R i si c oi nsc hat t i ng
2 4 AVRI 11 Casterhoven 1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 3 Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland 5 Omgevingsdienst Rivierenland 6 Regionaal archief Rivierenland 7 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 8/9 WSW (Werkzaak Rivierenland) 10 Industrieschap Medel 12 Waterbedrijf Vitens N.V. 13 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten GR GR GR GR GR GR GR GR GR PPS Venn Venn 1.512.666 1.070.701 158.298 0 1.297.058 232.822 0 199.000 0 0 0 0 22.000 65.000 148.000 4.700.000
3 Tot aal 4. 470. 545 4. 935. 000


0 1 2
0 Omsc hrijving risic o Risic oreservering Risic osc ore
1 Voor de onzekerheid dat de aansluiting N323/A15 niet binnen de daarvoor ontvangen middelen kan worden gerealiseerd is een risicoreservering opgenomen. Er wordt uitgegaan van een verwacht tekort van afgerond € 84.000. Voor dit verwachte tekort hebben wij een risicoreservering opgenomen van 50% Voor eventuele rente ontwikkelingen Voor het niet realiseren van onze geraamde leges omgevingsvergunningen Voor eventuele extra bijdrage voor het leerlingenvervoer (open einde regeling) 10% budget Organiseren raadgevend referendum op grond van de Wet Raadgevend referendum uitvoering bommenregeling, mogelijke ruimingskosten 42.000 50.000 50.000 60.000 31.000 20.000 Midden Midden Laag Midden Midden Laag
2 Totaal 253.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Signaleringswaarden Provincie Verloop kengetallen
1 Kengetal minst risico neutraal meest risico Rek.2015 Rek.2016 Begr.2017 Begr.2018 Begr.2019 Begr.2020 Begr.2021
2 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% 56% 36% 62% 62% 69% 65% 65%
3 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130% 54% 34% 59% 59% 67% 62% 63%
4 Solvabiliteitsratio >50% 20 -50% <20% 32% 39% 32% 33% 32% 34% 35%
5 Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 8% 3% 9% 5% 5% 0% 0%
6 Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0% -0,1% 7,0% -0,1% 0,3% 1,0% 1,8% 1,8%
7 Belastingcapaciteit 115% 115% 117% 119% 119% 118% 117%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemene risico's grondexploitaties None None 597000.0
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitaties None None 745000.0
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen None None 1121506.0
Sociaal domein Uitvoering 3 decentralisaties None None 0.0
Personeel Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) None None 920000.0
Bodemsanering Bodemsanering overdracht woonwagencentra None None 0.0
Gemeentefonds Ontwikkelingen gemeentefonds None None 300000.0
Belasting Precariobelasting kabels en leidingen None None 7030800.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing en rampenbestrijding None None 100000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None 100000.0
Overig Overige risico's < €100.000 None None 85000.0

0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1.4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 0,8 tot 1,0 Matig
5 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Berekening van de weerstandscapaciteit, de financiele risico's, het weerstandsvermogen en het weerstandsratio
1 Weerstandscapaciteit Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2018 Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2021 Stand per 31-12-2022
2 Reserves:Algemene reserveReserve precariobelasting -12.620.000-4.250.000 -11.539.000-6.464.000 -8.931.850-7.812.000 -8.886.850-9.160.000 -8.886.850-10.508.000 -8.886.850-10.508.000
3 Subtotaal – Reserves -16.870.000 -18.003.000 -16.743.850 -18.046.850 -19.394.850 -19.394.850
4 Heffingen:OZB x)Leges en andere heffingen x) 00 00 00 00 00 00
5 Onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0 0 0 0
6 Onvoorzien:Onvoorzien algemeen 0 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000
7 Saldo onvoorzien 0 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000
8 Jaarrekeningresultaat:storting/onttrekking jaarrekeningresultaat T-1 (- is storting + is onttreking)Verwacht cumulerend effect voorgaande jaren -1.500.0000 -42.000-1.500.000 -238.000-1.542.000 -224.000-1.780.000 -346.000-2.004.000 -614.000-2.350.000
9 Saldo jaarrekeningresultaat -1.500.000 -1.542.000 -1.780.000 -2.004.000 -2.350.000 -2.964.000
10 Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit -18.370.000 -19.731.000 -18.709.850 -20.236.850 -21.930.850 -22.544.850
11
12 Financiële risico's 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13 Totaal risico'sTotaal beschikbaar weerstandscapaciteit 8.280.000-18.370.000 10.272.600-19.731.000 10.999.306-18.709.850 12.212.506-20.236.850 13.425.706-21.930.850 13.425.706-22.544.850
14 Saldo weerstandsvermogen(weerstandscapaciteit minus risico's) -10.090.000 -9.458.400 -7.710.544 -8.024.344 -8.505.144 -9.119.144
15 Weerstandsratio 2,2Uitstekend 1,9Ruim Voldoende 1,7Ruim Voldoende 1,7Ruim Voldoende 1,6Ruim Voldoende 1,7Ruim Voldoende
16
17 Toelichting mutaties in reserves t.b.v. weerstandscapaciteit: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
18 Algemene reserve eenmalige onttrekking i.v.m. doorgeschoven werken 2017 0 471.000 0 0 0 0
19 Algemene reserve onttrekking capaciteitsbehoefte team Financien 0 115.000 0 0 0 0
20 Algemene reserve onttrekking Winkelconcentratie Kesteren 0 255.000 0 0 0 0
21 Algemene reserve onttrekking incidentele uitgaven begroting 2018 mjr 2019-2021 0 70.000 0 0 0 0
22 Algemene reserve onttrekking Polsestraat 170.000 0 0 0 0
23 Algemene reserve onttrekking incidentele uitgaven kadernota 2019 0 0 2.607.150 45.000 0 0
24 Reserve precariobelasting eenmalige onttrekking ter dekking incidentele lasten 2018 0 38.000 0 0 0 0
25 Reserve precariobelasting toevoeging jaarlijkse opbrengst (Gas) 0 -444.000 -444.000 -444.000 -444.000 0
26 Reserve precariobelasting toevoeging jaarlijkse opbrengst (Electra) -1.808.000 -904.000 -904.000 -904.000 0
27
28 Totaal mutaties 0 -1.133.000 1.259.150 -1.303.000 -1.348.000 0


0 1 2 3 4 5
0 Begroting Jaarstukken Begroting Verschil Risicoscore201820172019B2019 -J2017Overzicht van risico’s gelijk of groter dan € 100.000
1 Grondexploitaties: 1. Algemene risico's grondexploitaties 2. Specifieke risico's grondexploitatiesVerbonden partijen: 3. Risico's verbonden partijenOpeneinde regelingen: 4. Uitvoering 3 DecentralisatiesOverige risico’s: 5. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering) 6. Bodemsanering overdracht woonwagencentra 7. Ontwikkelingen gemeentefonds 8. Precariobelasting kabels en leidingen 9. Crisisbeheersing en rampenbestrijding 10. Renteontwikkeling 11. Overige risico's < € 100.000 416.0001.385.0004.935.000525.000966.000200.000191.000443.000253.000 597.000745.0001.235.000525.000907.0000186.0003.825.000100.000100.00060.000 597.000745.0001.121.5060920.0000300.0007.030.800100.000100.00085.000 000-113.4940-525.000013.0000114.0003.205.8000025.000 HoogHoogHoogHoogHoogHoogHoogHoogMidden
2 Totaal risico's9.314.0008.280.00010.999.3062.719.306


0 1 2 3 4
0 Overzicht Risico inschatting Verbonden partijen
1 Nr: Naam partij Bijdrage 2019 R isic oinsc hatting
2 4 AVRI10 Casterhoven 1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)3 Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland5 Omgevingsdienst Rivierenland 6 Regionaal archief Rivierenland7 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal8 Werkzaak Rivierenland9 Industrieschap Medel 11 Waterbedrijf Vitens N.V. 12 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten GRGRGRGRGRGRGRGRGRPPSVennVenn 1.550.9721.249.895191.50501.482.286240.9910137.0000000 89.86543.7760167.86500000820.00000
3 Totaal 4.852.649 1.121.506


0 1 2
0 Omsc hrijving risic o Risic oreservering Risic osc ore
1 AfvaldumpingVoor eventuele extra bijdrage voor het leerlingenvervoer (open einde regeling) 10% budget 25.00060.000 MiddenMidden
2 Totaal 85.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Signaleringswaarden ProvincieVerloop kengetallen
1 Kengetal minst risico neutraal meest risico Rek.2016 Rek.2017 Begr.2018 Begr.2019 Begr.2020 Begr.2021 Begr.2022
2 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% 38% 39% 39% 68% 60% 59% 56%
3 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130% 36% 37% 37% 66% 59% 57% 55%
4 Solvabiliteitsratio >50% 20 -50% <20% 39% 46% 43% 38% 38% 40% 41%
5 Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 3% 4% 9% 4% 3% 0% 0%
6 Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0% 7,0% 0,3% 0,7% 1,0% 2,6% 3,3% 3,3%
7 Belastingcapaciteit 113% 114% 115% 114% 114% 113% 113%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemene risico's grondexploitaties None None None
Grondexploitatie Specifieke risico's grondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Risico's verbonden partijen None None 209870.0
Sociaal domein Uitvoering 3 Decentralisaties None None 2500000.0
Personeel Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) None None 160000.0
Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds None None 20000.0
Belasting Precariobelasting kabels en leidingen None None None
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing en rampenbestrijding None None None
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None None
Overig Overige risico's < €100.000 None None None

0 1 2 3
0 Jaar Jaarlijks onderhoud Storting voorziening Totaal lasten
1 2019 39.100 53.600 92.700
2 2020 44.200 53.600 97.800
3 2021 44.200 53.600 97.800
4 2022 45.600 53.600 99.200
5 2023 45.600 53.600 99.200
6 2024 45.600 53.600 99.200
7 2025 45.600 53.600 99.200
8 2026 44.700 53.600 98.300
9 2027 45.500 53.600 99.100
10 2028 45.900 53.600 99.500


0 1 2 3
0 Verloop voorziening
1 Stand 01-01 Storting Lasten Stand 31-12
2 73.400 53.600 1.000 126.000
3 126.000 53.600 200 179.400
4 179.400 53.600 73.300 159.700
5 159.700 53.600 24.100 189.200
6 189.200 53.600 240.900 1.900
7 1.900 53.600 18.800 36.700
8 36.700 53.600 78.000 12.300
9 12.300 53.600 200 65.700
10 65.700 53.600 120.200 -900
11 -900 53.600 51.400 1.300