Naam Raalte
Code 177
Provincie Overijssel
Inwonertal 37158

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein jeugdzorg None None None
Sociaal domein Participatie None None None
GR / Verbonden partijen De risico's binnen de verbonden partijen en de overige samenwerkingsverbanden zijn ingeschat. Voor toelichting verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. None None 397701.0
Grondexploitatie Woningbouw None None None
GR / Verbonden partijen De gemeente heeft buiten de WSW gegarandeerde geldleningen voor woningbouw afgesloten. None None 475000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling (sport)verenigingen en instellingen None None 195000.0
GR / Verbonden partijen Bij het niet na kunnen komen van hun financiële verplichtingen en het op moeten heffen van de (sport)vereniging / instelling zal de impact vele malen groter zijn, maar dat is lastig financieel uit te drukken. None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 6200000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 1000000.0
Kapitaalgoederen Wegenonderhoud None None None
Dividend/Rente Renterisico's None None None
ICT algemeen Continuïteit ICT-systemen None None 50000.0
Personeel Op basis van onze huidige salariskosten en rekening houdend met frictiekosten en scholingskosten, uitgaande van een gemiddelde waarschijnlijkheid, nemen we een risicobedrag op. None None 1020000.0
Personeel We hebben een reserve strategisch personeelsbeleid (SPP), bedoeld om financiële ondersteuning te geven bij uitvoering van het SPP. Omdat er al de nodige claims liggen op de reserve nemen we hier vooralsnog p.m. op. None None None
Kapitaalgoederen Glasvezel in het buitengebied None None 135000.0

0 1 2
0 Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Reserve weerstandsvermogen X
2 Algemene reserve grondexploitatie X
3 Post onvoorziene uitgaven X X
4 Onbenutte belastingcapaciteit X
5 Stille reserves X


0 1 2
0 Risico onderwerp met toelichting structureel eenmalig
1
2 Ontwikkeling sociaal domein
3 onderdeel WMO € -
4 onderdeel jeugdzorg € -
5 onderdeel Participatie € -
6 Verbonden partijen en overige samenwerkingsverbanden
7 De risico's binnen de verbonden partijen en de overige samenwerkingsverbanden zijn ingeschat. Voor toelichting verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. € 112.828 € 284.873
8 Gegarandeerde geldleningen
9 Woningbouw
10 De gemeente heeft buiten de WSW gegarandeerde geldleningen voor woningbouw afgesloten. € - € 475.000
11 Garantstelling (sport)verenigingen en instellingen € 32.500 € 162.500
12 Bij het niet na kunnen komen van hun financiële verplichtingen en het op moeten heffen van de (sport)vereniging / instelling zal de impact vele malen groter zijn, maar dat is lastig financieel uit te drukken.
13 Grondexploitatie
14 Zie paragraaf grondbeleid € 6.200.000
15 Vennootschapsbelasting
16 Risico vennootschapsbelasting € 1.000.000
17 Wegenonderhoud
18 Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p.m.
19 Renterisico's
20 We gaan ervan uit dat de stelpost in de begroting voldoende is om renterisico's af te dekken. € -
21 Continuïteit ICT-systemen
22 Financieel risico. We zien ook een risico in toegankelijkheid van systemen voor onbevoegden (intern en extern). Dan zou sprake zijn van met name imagoschade; dat is lastig financieel te vertalen. € 50.000
23 Kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting en kwaliteit dienstverlening
24 Op basis van onze huidige salariskosten en rekening houdend met frictiekosten en scholingskosten, uitgaande van een gemiddelde waarschijnlijkheid, nemen we een risicobedrag op. € 1.020.000
25 We hebben een reserve strategisch personeelsbeleid (SPP), bedoeld om financiële ondersteuning te geven bij uitvoering van het SPP. Omdat er al de nodige claims liggen op de reserve nemen we hier vooralsnog p.m. op. p.m.
26 Glasvezel in het buitengebied € 135.000
27 totaal € 195.328 € 9.277.373


0 1
0 Omschrijving bedrag
1 Beschikbare weerstandscapaciteit:
2 Onbenutte belastingcapaciteit € 2.100.000
3 Algemene reserve grondexploitatie € 4.500.000
4 Reserve weerstandsvermogen € 9.700.000
5 Totaal € 16.300.000
6
7 Benodigde weerstandscapaciteit:
8 Risico’s conform tabel € 9.472.701
9
10 Verhouding beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit 1,7


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A >2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Laag Gemiddeld Hoog
1 Hoog Midden Laag Woningbouwleningen Overige grondexploitaties Grondexploitaties Verbonden partijen Zegge VII en Franciscushof Personeel Vennootschapsbelasting Garantstellingen sport Glasvezel ICT systemen


0 1
0 Financiële wendbaarheid Financiële weerbaarheid
1 Netto schuldquote (BBV) Solvabiliteit (BBV)
2 Belastingcapaciteit (BBV) Grondexploitatie (BBV)
3 Structurele exploitatieruimte (BBV)


0
0 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote 91% 133% 121% 117% 111% 99%
2 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle 82% 115% 113% 109% 103% 92% verstrekte leningen)


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Structurele exploitatieruimte 2,28% 0,00% 0,26% 0,47% 0,37% 0,12%


0 1
0 Positief Neutraal Negatief
1 C Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd) Solvabiliteit Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
2 B
3 A


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Ontwikkelingen sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en samenwerkingsverbanden None None 407888.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen voor woningbouw, zorginstellingen en bejaardencentra 25.0 234000.0 58500.0
GR / Verbonden partijen Stichting Luttenberg Woont 50.0 322000.0 161000.0
GR / Verbonden partijen (Sport)verenigingen en instellingen 25.0 96250.0 24062.5
Grondexploitatie Grondexploitatie None 5950000.0 None
Belasting Vennootschapsbelasting None 1000000.0 None
Belasting BTW None None None
Kapitaalgoederen Wegenonderhoud None None None
Dividend/Rente Renterisico's None None None
ICT algemeen Continuïteit ICT-systemen 25.0 50000.0 12500.0
Personeel Kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting en kwaliteit dienstverlening 25.0 377500.0 94375.0
Kapitaalgoederen Glasvezel buitengebied 75.0 135000.0 101250.0
Belasting BTW Compensatiefonds 50.0 200000.0 100000.0

0 1 2
0 Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Reserve weerstandsvermogen X
2 Algemene reserve grondexploitatie X
3 Post onvoorziene uitgaven X X
4 Onbenutte belastingcapaciteit X
5 Stille reserves X


0 1 2
0 Risico onderwerp met toelichting structureel eenmalig
1
2 A. Ontwikkeling sociaal domein
3 onderdeel WMO € -
4 onderdeel jeugdzorg € -
5 onderdeel Participatie € -
6 B. Verbonden partijen en overige samenwerkingsverbanden
7 De risico's binnen de verbonden partijen en de overige samenwerkingsverbanden zijn ingeschat. Voor toelichting verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. € 116.218 € 291.670
8 C. Gegarandeerde geldleningen
9 Woningbouw € - € -
10 De gemeente heeft buiten de WSW gegarandeerde geldleningen voor woningbouw afgesloten. € - € 234.000
11 Garantstelling (sport)verenigingen en instellingen € - € 418.250
12 Bij het niet na kunnen komen van hun financiële verplichtingen en het op moeten heffen van de (sport)vereniging / instelling zal de impact vele malen groter zijn, maar dat is lastig financieel uit te drukken.
13 D. Grondexploitatie
14 Zie paragraaf grondbeleid € 5.950.000
15 E. Fiscale positie van de gemeente
16 Vennootschapsbelasting € 1.000.000
17 BTW p.m.
18 F. Wegenonderhoud
19 Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p.m.
20 G. Renterisico's
21 We gaan ervan uit dat de stelpost in de begroting van € 200.000 voldoende is om renterisico's af te dekken. € -
22 H. Continuïteit ICT-systemen
23 Financieel risico. We zien ook een risico in toegankelijkheid van systemen voor onbevoegden (intern en extern). Dan zou sprake zijn van met name imagoschade; dat is lastig financieel te vertalen. € 50.000
24 I. Kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting en kwaliteit dienstverlening
25 Op basis van onze huidige salariskosten en rekening houdend met frictiekosten en scholingskosten, uitgaande van een gemiddelde waarschijnlijkheid, nemen we een risicobedrag op. € 377.500
26 J. Glasvezel buitengebied
27 Kans op toekomstige schade aan de gemeentelijke infrastructuur € 135.000
28 K. BTW compensatiefonds
29 Risico op vermindering van compensatie via Algemene uitkering € 100.000
30 totaal € 266.218 € 8.406.420


0 1
0 Omschrijving bedrag
1 Beschikbare weerstandscapaciteit:
2 Onbenutte belastingcapaciteit € 1.536.000
3 Algemene reserve grondexploitatie € 5.000.000
4 Reserve weerstandsvermogen € 9.909.000
5 Totaal € 16.445.000
6
7 Benodigde weerstandscapaciteit:
8 Risico’s conform tabel € 8.672.638
9
10 Verhouding beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit 1,9


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A >2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 LaagGemiddeldHoog
1 MiddenHoogLaag Personeel Overige grondexploitaties Grondexploitaties Verbonden partijen Zegge VII en Franciscushof Vennootschapsbelasting Garantstelling (sport)verenigingen en instellingenWoningbouwleningen Glasvezel ICT systemen BTW compensatiefonds


0 1
0 Financiële wendbaarheid Financiële weerbaarheid
1 Netto schuldquote (BBV) Solvabiliteit (BBV)
2 Belastingcapaciteit (BBV) Grondexploitatie (BBV)
3 Structurele exploitatieruimte (BBV)


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto schuldquote 87% 121% 106% 95% 88% 81%
2 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) 95% 113% 97% 87% 79% 73%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto schuldquote 87% 121% 106% 95% 88% 81%
2 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) 95% 113% 97% 87% 79% 73%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Grondexploitatie 29% 31% 22% 17% 14% 11%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Grondexploitatie 29% 31% 22% 17% 14% 11%


0 1 2 3 4 5
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Structurele 1,37% exploitatieruimte 0,26% 0,57% 0,53% 0,42% 0,35%


0 1 2 3 4 5
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Structurele 1,37% exploitatieruimte 0,26% 0,57% 0,53% 0,42% 0,35%


0 1 2 3 4 5
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Belastingcapaciteit 100% 94% 98% 98% 98% 98%


0 1 2 3 4 5
0 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Belastingcapaciteit 100% 94% 98% 98% 98% 98%


0 1
0 PositiefNeutraalNegatief
1 CBA Netto schuldquote Netto schuldquote(gecorrigeerd) SolvabiliteitGrondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Onderdeel WMO None None None
Sociaal domein Onderdeel Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Onderdeel Participatie None None None
GR / Verbonden partijen De risico's binnen de verbonden partijen en de overige samenwerkingsverbanden zijn ingeschat. Voor toelichting verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. None None 747146.0
Grondexploitatie Woningbouw None None None
Grondexploitatie De gemeente heeft buiten de WSW gegarandeerde geldleningen voor woningbouw afgesloten. None None 217000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling (sport)verenigingen en instellingen. None None 373575.0
GR / Verbonden partijen Bij het niet na kunnen komen van hun financiële verplichtingen en het op moeten heffen van de (sport)vereniging/instelling zal de impact vele malen groter zijn, maar dat is lastig financieel uit te drukken None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie, zie paragraaf grondbeleid None None 5450000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 1000000.0
Belasting BTW None None 105000.0
Kapitaalgoederen Wegenonderhoud, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen None None None
Dividend/Rente We gaan ervan uit dat de stelpost in de begroting van € 230.000 voldoende is om renterisico's af te dekken. None None None
ICT algemeen Financieel risico ten aanzien van niet beschikbaarheid van systemen en mogelijke claims als gevolg van vertraging. None None 75000.0
Personeel Op basis van onze huidige salariskosten en rekening houdend met frictiekosten en scholingskosten, uitgaande van een lage waarschijnlijkheid, nemen we een risicobedrag op. None None 412225.0
Kapitaalgoederen Kans op toekomstige schade aan de gemeentelijke infrastructuur. None None 105000.0
Gemeentefonds Risico op vermindering van compensatie via Algemene uitkering. None None 35000.0

0 1
0
1