Naam Dinkelland
Code 1774
Provincie Overijssel
Inwonertal 26291

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 90.0 250000.0 225000.0
Kapitaalgoederen Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen taxatiewaarde 20.0 2226000.0 445200.0
Sociaal domein Voorlopige risico inschatting drie decentralisaties 50.0 800000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch conflict wat kan leiden tot nabetaling 90.0 300000.0 270000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30.0 810000.0 243000.0
Gemeentefonds Leningen waarvoor de gemeente rechtstreeks garant staat zonder tussenkomst van de WSW 90.0 2175000.0 1957500.0
Grondexploitatie Kostenstijging bouw- en woonrijp maken 50.0 438600.0 219300.0
Overig Onvolledige en niet-actuele registratie van bezittingen/kunstobjecten 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90.0 150000.0 135000.0

Risico Kans Financieel gevolg .Invloed
Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen taxatiewaarde 20% max. €2.226.000 8,65%
Voorlopige risico inschatting drie decentralisaties 50% max. €800.000 7,81%
Juridisch conflict wat kan leiden tot nabetaling 90% max. €300.000 7,07%
Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30% max. €810.000 4,81%
Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 90% max. €250.000 4,42%
Leningen waarvoor de gemeente rechtstreeks garant staat zonder tussenkomst van de WSW 90% max. €2.175.000 4,29%
Kostenstijging bouw- en woonrijp maken 50% max. €438.600 4,29%
Onvolledige en niet-actuele registratie van bezittingen/kunstobjecten 50% max. €500.000 3,26%
Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90% max. €150.000 2,66%


Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)
Weerstand Capaciteit
  2018
Algemene reserve 4.492.000
Reserve grondexploitatie 2.613.000
Totale weerstandscapaciteit 7.105.000


Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit = € 7.105.000 = 1,9
benodigde weerstandscapaciteit € 3.800.000


Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A > 2.0 uitstekend
B 1.4 - 2.0 ruim voldoende
C 1.0 - 1.4 voldoende
D 0.8 - 1.0 matig
E 0.6 - 0.8 onvoldoende
F < 0.6 ruim onvoldoende


  2018
Ratio 1,6


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Vaste schulden

33.931 30.562 27.192

B

Netto vlottende schuld

5.448 5.448 5.448

C

Overlopende passiva

2.104 6.705 6.705

D

Financiële vaste activa

9.028 8.733 8.441

E

Uitzettingen < 1 jaar

24.486 24.486 24.486

F

Liquide middelen

469 469 469

G

Overlopende activa

1.613 1.613 1.613

H

Totale baten

70.263 56.135 58.570

 

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

8,40 13,20 7,40


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Vaste schulden

33.931 30.562 27.192

B

Netto vlottende schuld

5.448 5.448 5.448

C

Overlopende passiva

2.104 6.705 6.705

D

Financiële vaste activa

2.701 2.701 2.701

E

Uitzettingen < 1 jaar

24.486 24.486 24.486

F

Liquide middelen

469 469 469

G

Overlopende activa

1.613 1.613  1.613 

H

Totale baten

70.263 56.135 58.570

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

17,40 24,00 17,20


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Eigen vermogen

44.680 33.228 30.498

B

Balanstotaal

91.051 102.878 99.502

 

Solvabiliteit (A/B) x 100%

49,10 32,30 30,70


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0 0 0

B

Bouwgronden in exploitatie

4.957 8.175 6.201

C

Totale baten

70.263 56.135 58.570
 

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

7,10 14,60 10,60


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Totale structurele lasten

51.753 44.482 48.155

B

Totale structurele baten

53.935 39.089 47.639

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

1.513 2.546 0

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

1.517 2.868 2.345

E

Totale Baten

70.263 56.135 58.570

 

Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E x 100%

3,10 - 9,00 3,10


 

(bedragen in €)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (uitgangspunt COELO-atlas)

368 381 381

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

262 262 271

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

135 125 125

D

Eventuele heffingskorting

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

E

Totale woonlasten (A+B+C+D)

765 768 777

F

Woonlasten landelijk gemiddelde

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) x 100%

n.n.b. n.n.b. n.n.b.


Kengetal Uitkomst (%)

Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Netto schuldquote

8,40 13,20 7,40

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

17,40 24,00 17,20

Solvabiliteit

49,10 32,30 30,70

Grondexploitatie

7,10 14,60 10,60

Structurele exploitatieruimte

3,10 -9,00 3,10

Belastingcapaciteit

n.n.b. n.n.b. n.n.b.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen taxatiewaarde 20.0 2226000.0 445200.0
GR / Verbonden partijen Voorlopige risico-inschatting decentralisatie 50.0 800000.0 400000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 70.0 500000.0 350000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30.0 810000.0 243000.0
Overig Autorisaties in Systemen: Onvoldoende inzicht in autorisaties (bedragen) 30.0 500000.0 150000.0
Personeel Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90.0 150000.0 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Leningen waarvoor de gemeente rechtstreeks garant staat zonder tussenkomst van de Wsw 10.0 2028000.0 202800.0
Overig Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Onvolledige controle op actuele legitimatie gegevens bij persoonsgebonden budget (PGB) 50.0 250000.0 125000.0

0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)
1 Weerstand Capaciteit
2 2020
3 Algemene reserve 4.005.000
4 Totale weerstandscapaciteit 4.005.000


0 1 2 3 4 5
0 Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit = € 4.005.000 1,1
1 benodigde weerstandscapaciteit € 3.600.000


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A > 2.0 uitstekend
3 B 1.4 - 2.0 ruim voldoende
4 C 1.0 - 1.4 voldoende
5 D 0.8 - 1.0 matig
6 E 0.6 - 0.8 onvoldoende
7 F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Vaste schulden 30.562 27.193 23.835
2 B Netto vlottende schuld 5.654 5.654 5.654
3 C Overlopende passiva 1.850 20.432 24.429
4 D Financiële vaste activa 7.339 6.570 6.267
5 E Uitzettingen < 1 jaar 17.762 17.762 17.762
6 F Liquide middelen 488 488 488
7 G Overlopende activa 1.090 1.090 1.090
8 H Totale baten 59.529 58.570 62.313
9 Netto schuldquote (A+B+CD-E-F-G)/H x 100% 19,1 46,7 45,4


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen taxatiewaarde 20% max.€ 2.226.000 9.24%
2 Voorlopige risico inschatting decentralisatie 50% max.€ 800.000 8.28%
3 Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 70% max.€ 500.000 7.24%
4 Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30% max.€ 810.000 5.05%
5 Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten 50% max.€ 500.000 3.45%
6 Autorisaties in Systemen: Onvoldoende inzicht in autorisaties (bedragen) 30% max.€ 500.000 3.12%
7 Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50% max.€ 250.000 3.11%
8 Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90% max.€ 150.000 2.81%
9 Leningen waarvoor de gemeente rechtstreeks garant staat zonder tussenkomst van de Wsw 10% max.€ 2.028.000 2.76%
10 Onvolledige controle op actuele legitimatie gegevens bij persoonsgebonden budget (PGB) 50% max.€ 250.000 2.59%


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Vaste schulden 30.562 27.193 23.835
2 B Netto vlottende schuld 5.654 5.654 5.654
3 C Overlopende passiva 1.850 20.432 24.429
4 D Financiële vaste activa 2.701 2.701 2.701
5 E Uitzettingen < 1 jaar 17.762 17.762 17.762
6 F Liquide middelen 488 488 488
7 G Overlopende activa 1.090 1.090 1.090
8 H Totale baten 59.529 58.570 62.313
9 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 26,9 53,3 51,2


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Eigen vermogen 37.907 28.660 30.598
2 B Balanstotaal 81.563 88.264 90.888
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 46,5 32,5 33,7


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie 1.949 682 3.367
3 C Totale baten 59.529 58.570 62.313
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 3,3 1,2 5,4


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Totale structurele lasten 57.466 48.155 58.798
2 B Totale structurele baten 56.825 47.639 57.279
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 3.232 0 0
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 3.263 0 262
5 E Totale Baten 59.529 57.570 62.313
6 Structurele exploitatieruimte (BA)+(D-C)/E x 100% -1,0 -0,9 -2,0


0 1 2 3 4
0 (bedragen in €) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Ozb-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde Ozb-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (uitgangspunt COELO-atlas) 366 381 389
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 262 266 266
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 134 130 130
4 D Eventuele heffingskorting n.v.t. n.v.t. n.v.t
5 E Totale woonlasten (A+B+C+D) 762 777 785
6 F Woonlasten landelijk gemiddelde 721 721 n.n.b.
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) x 100% 106 108 n.n.b.


0 1 2 3
0 Kengetal Uitkomst (%) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote 19,1 46,7 45,4
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen 26,9 53,3 51,2
3 Solvabiliteit 46,5 32,5 33,7
4 Grondexploitatie 3,3 1,2 5,4
5 Structurele exploitatieruimte -1,0 -0,9 -2,4
6 Belastingcapaciteit 106 108 n.n.b.