Naam Staphorst
Code 180
Provincie Overijssel
Inwonertal 16797

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting De beperking/afschaffing van teruggave btw op sportaccommodaties leidt tot extra kosten. 90.0 50000.0 45000.0
Sociaal domein Middelen voor de regionale uitvoering van beschermd wonen zijn ontoereikend wat leidt tot tekorten bij individuele gemeenten 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen ( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. 70.0 300000.0 210000.0
Personeel Het niet voldoende functioneren van personeel kan leiden tot extra kosten 70.0 250000.0 175000.0
Gemeentefonds Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70.0 250000.0 175000.0
Projecten Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90.0 150000.0 135000.0
Sociaal domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (open eind regelingen) 70.0 150000.0 105000.0
Informatieveiligheid De complexiteit van informatievoorziening/beveiling kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50.0 200000.0 100000.0
Gemeentefonds Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde vergunningen en van rechtswege verleende vergunningen wat leidt tot schadeclaims van derden 50.0 150000.0 75000.0
Grondexploitatie Afboekingen grondexploitaties kan leiden tot een (politiek) risico 30.0 250000.0 75000.0

0 1 2
0 WEERSTANDSCAPACITEIT Algemene reserve Reserve Grondexploitatie Post onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit RISICO'S
1 Programma 1
2 Programma 2 enz. enz.


0 1 2
0 WEERSTANDSCAPACITEIT Algemene reserve Reserve Grondexploitatie Post onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit RISICO'S
1 Programma 1
2 Programma 2 enz. enz.
3 € 10.091 €1.580


0
0 Rekening Rekening Rekening Begroting Nota Begroting Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2017 2018
1 Weerstandscapaciteit 12.528 12.015 11.945 5.675 21.623 10.091
2 Risico's 1.651 1.676 1.646 1.583 1.506 1.580
3 Weerstandsvermogen 7,6 7,2 7,3 3,6 14,3 6.4


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)
1 1 | Algemene reserve 3.300
2 2 | Reserve zonder bestemming 1.893
3 3 | Reserve Grondexploitatie 4.042


0 1
0 Structurele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)
1 5 | Post onvoorziene uitgaven p.m.
2 6 | Onbenutte belastingcapaciteit 783
3 7| Begrotingsruimte 38
4 8 | Bezuinigingen 0
5 Totaal structurele weerstandscapaciteit 821 Totaal bedrag weerstandscapaciteit 10.091


0 1
0 T abel 1: Berekening saldo reserve zonder bestemming (x €1.000)
1 Saldo 01-01-2017 8.023
2 Eenmalige dekking investeringen 2017 -5.997
3 Toevoegingen jaar 2017 +289
4 Saldo 31-12-2017 2.315
5 Eenmalige dekking investeringen 2018 -422
6 Toevoegingen 2018 0
7 Saldo 31-12-2018 1.893


0 1
0 Tabel 2: Berekening saldo reserve grondexploitatie (x €1.000)
1 Saldo 01-01-2017 9.678
2 Onttrekkingen 2017 -6.231
3 Toevoegingen jaar 2017 +1.785
4 Saldo 31-12-2017 5.232
5 Onttrekkingen 2018 -2.364
6 Toevoegingen 2018 1.174
7 Saldo 31-12-2018 4.042


0 1 2 3 4
0 Indicator Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuld per inwoner -1.003 -453 -501 -489
2 Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten -6,26% -6.98% -6,72% -5,90%
3 Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten -0.27%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Tabel Norm Opbrengst Onbenutte Soort belasting (bedragen x €1.000) 3: opbrengst Staphorst belastingc.
1 Waarde (€1.000) Tarief landelijk Tarief Staphorst
2
3 Woonruimte (eigenaar) 1.422.121 0,1054 0,1023 1.499 1.455
4 Niet woonruimte (eigenaar) 456.831 0,1562 0,1745 714 797
5 Niet woonruimte (gebruiker) 356.008 0,1259 0,1402 448 499
6 Totaal OZB 2.661 2.751 -90
7
8 Leges Burgerzaken / overig belastingen 504 345 159
9 Begrafenisrechten 309 275 34
10 Volkshuisv / RO procedures 1.445 765 680
11 Totaal bedrag 4.919 4.136 783


0 1 2
0 Risicobedrag/ weerstandscapaciteit begin 2017 na vaststellen € 1.505.810 rekening 2015:
1 Mutaties geïdentificeerde risico's nota € 0
2 Nieuwe risico's € 75.000
3 Toename risicobedrag € 75.000
4 Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit begroting 2017 € 1.580.810


0 1 2 3 4
0 P rogramma Risico Toelichting Nieuw Mogelijke risico? beheersmaatregelen
1 5 Sport, Recreatie en Toerisme De beperking/afschaffing van teruggave btw op sportaccommodaties leidt tot extra kosten. De verwachting is dat er een besluit zal worden genomen over inperking/afschaffing van teruggave btw op sportaccommodaties. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er een correctie ontstaat over de teruggevraagde btw van de afgelopen 10 jaar over de nieuwe sportaccommodaties ( denk aan Rouveen), waarbij rekening gehouden zal worden gehouden met bestaande afschrijvingsduur. Ja, €50.000 met kans van 90% = €45.000 Zolang er geen definitief besluit is, blijft dit risico bestaan. Bij def. besluit zal dit eenmalig ten laste van het resultaat van een boekjaar gaan. Voor toekomstige accommodaties is dit een kostprijsverhogend aspect.
2 6 Sociaal Domein Middelen voor de regionale uitvoering van beschermd wonen zijn ontoereikend wat leidt tot tekorten bij individuele gemeenten. Middelen voor beschermd wonen zijn vanuit het Rijk overgeheveld naar de centrumgemeente (Zwolle) die zorg draagt voor de uitvoering. Een tekort aan middelen zal middels een vereveningsbijdrage worden doorbelast aan de individuele gemeenten. Ja, € 100.000 met kans van 30% = €30.000 Een overschot wordt in 1e instantie bij de centrumgemeente als reserve aangehouden, mocht dit onvoldoende zijn, dan kan mogelijk de ingestelde reserve sociaal domein hiervoor aangesproken worden. Deze is voorlopig voldoende, daarom slechts kleine kans dit ten laste gaat van het resultaat enig jaar.
3 Totaal aan nieuw geïdentificeerde risico's begroting 2018 € 75.000


0 1 2 3 4
0 Nr: Programma Risico Kans Max. financieel gevolg
1 1 1: Algemeen bestuur en Organisatie Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen ( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. 70% € 300.000
2 2 9 Overhead Het niet voldoende functioneren van personeel kan leiden tot extra kosten 70% € 250.000
3 3 0 Algemeen bestuur en Organisatie Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70% € 250.000
4 4 Overig Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50% € 300.000
5 5 6 Sociaal Domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90% € 150.000


0 1 2 3 4
0 6 6 Sociaal Domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open end regelingen) 70% € 150.000
1 7 9 Overhead De complexiteit van informatievoorziening/beveiling kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50% € 200.000
2 8 0 Algemeen bestuur en Organisatie Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50% € 200.000
3 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde vergunningen en van rechtswege verleende vergunningen wat leidt tot schadeclaims van derden 50% € 150.000
4 10 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Afboekingen grondexploitaties kan leiden tot een (politiek) risico 30% € 250.000
5 Totaal aan grote risico’s € 2.200.000


0 1
0 Kengetallen (in procenten) Categorie A B C
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle <90% verstrekte leningen 90-130% >130%
3 Solvabiliteitsrisico >50% 20-50% <20%
4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 Structurele exploitatieruimte Begr + meerj >0% Begr of Begr en mjr<0% mjr >0%
6 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Werkelijk Begroting
1 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2018
2 Netto schuldquote -59 -60 -26 -30 -32 -31 -33
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -52 -57 -23 -27 -30 -29 -28
4 Solvabiliteitsrisico 87 88 90 89 90 90 89
5 Grondexploitatie 16 21 7 12 12 12 12
6 Structurele exploitatieruimte 2 8 0 0 0 0 1
7 Belastingcapaciteit 92 91 97 94 95 96 96


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen (dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. 70.0 300000.0 210000.0
Belasting De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij het opstellen van de begroting 50.0 385000.0 192500.0
Gemeentefonds Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70.0 250000.0 175000.0
Projecten Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90.0 150000.0 135000.0
Sociaal domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open eind regelingen) 70.0 150000.0 105000.0
Informatieveiligheid De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50.0 200000.0 100000.0
Gemeentefonds Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50.0 200000.0 100000.0
Informatieveiligheid Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegevens i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet 30.0 300000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde vergunningen en van rechtswege verleende vergunningen wat leidt tot schadeclaims van derden 50.0 150000.0 75000.0

  Ratio weerstandsvermogen Kwalificatie
A ≥ 2,0 Uitstekend
B ≥ 1,4 en < 2,0 Ruim voldoende
C ≥ 1,0 en < 1,4 Voldoende
D ≥ 0,8 en < 1,0 Matig
E ≥ 0,6 en < 0,8 Onvoldoende
F ≤ 0,5 Ruim onvoldoende


WEERSTANDSCAPACITEIT RISICO'S
Algemene reserve Programma 1
Reserve Grondexploitatie Programma 2
Post onvoorzien  enz.
Onbenutte belastingcapaciteit  enz.
   


€ 11.483

€1.766


WEERSTANDSVERMOGEN =
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT / IMPACT RISICO’S BIJ 90% ZEKERHEID


Weerstandsvermogen 6.5

Passen we deze ratio toe op de tabel, zoals benoemd in de beleidsnota, dan is de kwalificatie:

A - (meer dan) uitstekendBedragen x € 1.000 Rekening 2016 Nota 2017
Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Weerstandscapaciteit 11.945 21.623 15.451 10.091 11.483
Risico's 1.646 1.506 1.581 1.580 1.766
Weerstandsvermogen 7,3 14.3 9.8  6.4 6,5


Incidentele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)
1 | Algemene reserve 3.300
2 | Reserve zonder bestemming 1.817
3 |Reserve Grondexploitatie
5.871
4 | Post onvoorziene uitgaven       35
Totaal incidentele weerstandscapaciteit 11.023


Structurele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)
5 | Post onvoorziene uitgaven p.m.
6 | Onbenutte belastingcapaciteit 441
7| Begrotingsruimte   19
8 | Bezuinigingen      0
Totaal structurele weerstandscapaciteit  460


Totaal bedrag weerstandscapaciteit 11.483


Tabel 1: Berekening saldo reserve zonder bestemming (x €1.000)
  Saldo 01-01-2018 5.017
Eenmalige dekking investeringen 2018 3.299
Toevoegingen jaar 2018 (rekeningsaldo 2017)
   349
Saldo 31-12-2018 2.067
Eenmalige dekking investeringen 2019    250
Toevoegingen 2019 -
Saldo 31-12-2019 1.817


Tabel 2: Berekening saldo reserve grondexploitatie (x €1.000)
  Saldo 01-01-2018 6.098
Onttrekkingen  2018 199
Toevoegingen jaar 2018 -
Saldo 31-12-2018 5.901
Onttrekkingen 2019 30
Toevoegingen 2019  
Saldo 31-12-2019 5.871


Tabel 3:
Soort belasting (bedragen x € 1.000)  Norm opbrengst
 Opbrengst Staphorst  Onbenutte belastingcapaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Waarde (€1.000) Tarief landelijk
Tarief Staphorst
     
Woonruimte (eigenaar) 1.494.163 0,1000 0,0998 1.494 1.493  
Niet woonruimte (eigenaar) 466.102 0,1569 0,1754 731 817  
Niet woonruimte (gebruiker) 363.376 0,1265 0,1409 460 512  
Totaal OZB 2.685 2.822 -137
          
Leges Burgerzaken / overig belastingen 561 315 246
Begrafenisrechten 390 297 93
Volkshuisv / RO procedures 900 661 239
Totaal bedrag 4.536 4.095 441


Risicobedrag/ weerstandscapaciteit  na vaststellen rekening 2017:   € 1.580.810
Mutaties geïdentificeerde risico's nota  - € 97.000  
Nieuwe risico's € 282.500  
 Toename risicobedrag   € 185.500
Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit begroting 2019 € 1.766.310


Programma Risico Toelichting Nieuw risico? Risico-bedrag
Netto bedrag
Mogelijke beheersmaatregelen
8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Vermindering van inkomsten of verhoging van kosten door een economische crisis: daling bouwleges, rentedaling enz enz. Dit risico aanpassen met: Andersom is ook mogelijk door aantrekkende economie kan er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, waardoor mogelijke investeringen duurder uitpakken dan voorzien,. Ook bestaat er dan de kans dat men moeilijk aan goed personeel kan komen. In hoeverre dit direct in de begrotingen zal worden opgevangen is niet geheel te overzien. Er wordt wel rekening gehouden met inflatie. In hoeverre deze voldoende is, is niet te voorzien.  van 30% naar 50%  €100.000 € 20.000 Geen wijziging in risicobedrag, maar wel in percentage: van 30% naar 50%, door aanpassing omschrijving risico.
9 Overhead Het niet voldoende functioneren van personeel wat leidt tot extra kosten. Er bestaat een risico dat beslissingen niet op tijd worden genomen door capaciteitstekort i.v.m. bezuinigingen op personeel. Te late beslissingen, termijnoverschrijdingen zou kunnen leiden tot extra bezwaar/beroepsschriften. Ook kunnen er mogelijke wachtgeldverplichtingen ontstaan, re-integratietrajecten of schadeclaims door beroepsziekte bij uitvoerend personeel. Ook kan kwantitatief en kwalitatief tekort van personeel leiden tot extra inhuur van externen. Dit leidt tot extra kosten. 70% €-150.000 -€ 105.000 Gedurende het jaar 2018 is geïnvesteerd in kwantiteit en kwaliteit van personeel voor het jaar 2017 en de toekomst. De personeelslast is dan ook structureel verhoogd. Tevens is bij jaarrekening 2017 een voorziening opgenomen voor wachtgeldverplichtingen van een 2-tal medewerkers. Daardoor kan dit risico verlaagd worden tot € 100.000,-
9 Overhead Verhoging AOW leeftijd van 65 naar 67 kan leiden tot extra kosten i.v.m. vergrijzing/ arbeidsongeschiktheid, verminderen productiviteit van medewerkers. De verhoging van de AOW leeftijd leidt tot lagere periode van pensioenuitkering, maar door de stijging van de levensverwachting wordt dit teniet gedaan. Er is niet gebleken dat het risico van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en de improductiviteit van deze groep mensen aanwezig is. Deze groep mensen heeft veelal een hoog arbeidsepos. Daarom dit risico laten vervallen 30%  -€ 40.000  -€ 12.000 Dit risico zal zich niet voordoen, behoeven daarom ook geen beheersmaatregelen te worden getroffen.
Totaal mutaties bestaande risico's begroting 2019      -€ 97.000
 


Programma Risico Toelichting %
Risico-bedrag
Netto bedrag
Mogelijke beheersmaatregelen
0: Algemeen Bestuur en Organisatie De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij het opstellen van de begroting Tot en met 2018 is de ruimte onder het BCF-plafond, meegenomen als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met ingang van 2019 wordt in de circulaires voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering. In de toekomst wordt jaarlijks bij de septembercirculaire van dat jaar een nieuw voorschot gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire in het volgend jaar. In de begroting wordt wel rekening gehouden met een overschot. Mocht dit een stuk lager uitvallen, dan ontstaat er een tekort. 50% € 385.000 € 192.500 Het risicobedrag is conform de werkwijze zoals voorgesteld is door de provincie. Er zal altijd wel sprake blijven van ruimte in BCF, echter doordat dit een landelijke regeling is, valt risico niet te beheersen.
0: Algemeen Bestuur en Organisatie Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegeven ikv de nieuwe avg kan leiden tot een boete diekan oplopen tot 4% van de omzet In de gemeente Staphorst is in het voorjaar van 2018 door het college van burgemeester en wethouders een Privacybeleid gemeente Staphorst vastgesteld. In opdracht van de gemeente Staphorst is in 2018 door het Bureau van noordelijke gemeenten in het zogenaamde “Stoplichtenplan” geïnventariseerd welke werkzaamheden en acties moeten worden gedaan om te voldoen aan de AVG. Er zijn 11 urgente acties door het Bureau aangemerkt, waarvan eind augustus 2018 nog maar 1 is uitgevoerd. Het onvoldoende voldoen aan de nieuwe AVG kan leiden tot boetes met maximaal 4% van de omzet. 30% € 300.000 € 90.000 De kans op een datalek of niet voldoen aan de wetgeving is reëel te noemen, maar in hoeverre de boetes ook daadwerkelijk opgelegd worden is onduidelijk. Daarom beperkte kans. Dit risico valt nauwelijks te beheersen, echter door uitvoering te geven aan de aandachtspunten van bureau van de noordelijke gemeenten kan het risico op een boete aanzienlijk worden verkleind.
Totaal nieuw benoemde risico's begroting 2019      €182.500
 


Nr Programma Risico Kans Max. financieel gevolg
1 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen
( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend.
70% € 300.000
2 0 | Algemeen bestuur en organisatie De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij het opstellen van de begroting 50% € 385.000
3 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70% € 250.000
4 Overig Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50% € 300.000
5 6 | Sociaal domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90% € 150.000
6 6 | Sociaal domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open end regelingen) 70% € 150.000
7 9 | Overhead De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50% € 200.000
8 0 | Algemeen bestuur en organisatie Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50% € 200.000
9 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegeven i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet 30% € 300.000
10 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde vergunningen en van rechtswege verleende vergunningen wat leidt tot schadeclaims van derden 50% € 150.000
Totaal aantal grote risico's
€ 2.385.000


Kengetallen (in procenten) Categorie
A B C
Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
Solvabiliteitsrisico >50% 20-50% <20%
Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
Structurele exploitatieruimte Begr+meerj >0% Begr of mjr >0% Begr en mjr<0%
Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


Als beleidsuitgangspunt wordt genomen dat getracht wordt alle kencijfers te laten voldoen aan het minst risicovolle profiel is A.


  Werkelijk      Begroting
2016
2017 2018 2019 2020 2021
2022
Netto schuldquote -61
-67 -39  -38  -35  -35  -36
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -58
-64 -36  -36  -34  -33  -34
Solvabiliteitsrisico 88
89 84  87  87  87  87
Grondexploitatie 21
17 21  20  17  15  14
Structurele exploitatieruimte 8
1 0  0  0  0  1
Belastingcapaciteit 91
91 94  94  95  96  96


Aan het beleidsuitgangspunt dat alle kencijfers moeten voldoen aan het minst risicovolle profiel wordt voldaan.


Indicator Rek. 2016
Rek. 2017
Begr. 2018 Begr. 2019 Raming 2020 Raming 2021
Raming 2022
Netto schuld per inwoner -1.062
-1.315
-682 -704 -658 -654
-674
Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten  5.81% 4.52%
 -10.79% -5,36% -4,95% -3,81%
-2,45%
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten  1.35% 0.07%
0.27%
-0,40%
     


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen ( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. 70.0 300000.0 210000.0
Personeel Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten. 90.0 250000.0 225000.0
Gemeentefonds Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70.0 250000.0 175000.0
Projecten Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90.0 150000.0 135000.0
Kapitaalgoederen De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering 90.0 150000.0 135000.0
Sociaal domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open end regelingen) 70.0 150000.0 105000.0
Informatieveiligheid De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50.0 200000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegeven i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet 30.0 300000.0 90000.0

  Ratio weerstandsvermogen Kwalificatie
A ≥ 2,0 Uitstekend
B ≥ 1,4 en < 2,0 Ruim voldoende
C ≥ 1,0 en < 1,4 Voldoende
D ≥ 0,8 en < 1,0 Matig
E ≥ 0,6 en < 0,8 Onvoldoende
F ≤ 0,5

Ruim onvoldoendeWEERSTANDSCAPACITEIT RISICO'S
Algemene reserve Programma 1
Reserve Grondexploitatie Programma 2
Post onvoorzien  enz.
Onbenutte belastingcapaciteit  enz.
   


€ 8.013

€1.856


WEERSTANDSVERMOGEN =
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT / IMPACT RISICO’S BIJ 90% ZEKERHEID


Weerstandsvermogen 4,3

Passen we deze ratio toe op de tabel, zoals benoemd in de beleidsnota, dan is de kwalificatie:

A - (meer dan) uitstekendBedragen x € 1.000 Rekening 2016 Nota 2017
Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019
Begroting 2020
Weerstandscapaciteit 11.945 21.623 15.451 16.369 11.483
 8.013
Risico's 1.646 1.506 1.581 1.796 1.766
1.856
Weerstandsvermogen 7,3 14.3 9.8  9.1 6,5
 4,3


Incidentele weerstandscapaciteit Begroting
1 | Algemene reserve 3.400
2 | Reserve zonder bestemming 1.428
3 |Reserve Grondexploitatie 1.362
4 | Post onvoorziene uitgaven 34
Totaal incidentele weerstandscapaciteit 6.224
(x €1.000)


Structurele weerstandscapaciteit Begroting
5 | Post onvoorziene uitgaven p.m.
6 | Onbenutte belastingcapaciteit 1.789
7| Begrotingsruimte 0
8 | Bezuinigingen 0
Totaal structurele weerstandscapaciteit  1.789
(x €1.000)


Totaal bedrag weerstandscapaciteit 8.013
(x €1.000)


Tabel 1: Berekening saldo reserve zonder bestemming
  Saldo 01-01-2019 4.840
Eenmalige dekking investeringen 2019 -4.345
Toevoegingen jaar 2019 (rekeningsaldo 2018)
+85
Saldo 31-12-2019 580
Eenmalige dekking investeringen 2020 -1.438
Onttrekking in 2020 t.g.v. reserve dekking nadelig begrotingssaldo 2020 -2022
-3.885
Toevoegingen 2020 van andere reserves
+6.171
Saldo 31-12-2020 1.428
(x €1.000)


Tabel 2: Berekening saldo reserve grondexploitatie (x €1.000)
  Saldo 01-01-2019 6.452
Onttrekkingen 2019 -338
Toevoegingen jaar 2019 -
Saldo 31-12-2019 6.114
Onttrekkingen 2020 -4.752
Toevoegingen 2020 0
Saldo 31-12-2020 1.362
(x €1.000)


Tabel 3:
Soort belasting  Norm opbrengst
 Opbrengst Staphorst  Onbenutte belastingcapaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Totale waarde (x €1.000) Norm Tarief landelijk
Tarief Staphorst
     
OZB 2.421.909 0,1853 0,1351 4.487 3.273 *1.214 
Leges Burgerzaken
513 258 255
Begrafenisrechten 401 340 61 
Volkshuisv / RO procedures 877 618 259
Totaal bedrag 6.278 4.489 1.789

(x €1.000)

*De onbenutte belastingcapaciteit is gebaseerd op de OZB in 2020 inclusief de verhoging. Wanneer de OZB in de jaren 2021-2023 ook met jaarlijks 10% worden verhoogd, is de onbenutte belastingcapaciteit ultimo 2023 nagenoeg nihil.Risicobedrag / weerstandscapaciteit na vaststellen rekening 2018:   € 1.796.310
Mutaties geïdentificeerde risico's nota  +€60.000
 
Nieuwe risico's €0
 
 Toename risicobedrag   €60.000
Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit begroting 2020 € 1.856.310


Programma Risico Toelichting Nieuw risico? Risico-bedrag
Netto bedrag
Mogelijke beheersmaatregelen

0 Algemeen Bestuur en Organisatie

De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij het opstellen van de begroting. Tot en met 2018 is de ruimte onder het BCF-plafond, meegenomen als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met ingang van 2019 wordt in de circulaires voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering. In de toekomst wordt jaarlijks bij de septembercirculaire van dat jaar een nieuw voorschot gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire in het volgend jaar. In de begroting wordt wel rekening gehouden met een overschot, mocht dit een stuk lager uitvallen, dan ontstaat er een tekort nee
€385.000
-€192.500
De geraamde ruimte onder het BCF plafond wordt niet meegenomen als mogelijke opbrengst in de begroting, gezien de onzkerheid ervan. Daardoor geen risico meer.

0 Algemeen Bestuur en Organisatie

Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen ( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend. Het kan hier gaan om de verschillende deelnemingen in Reestmond, Rendo, Vitens, Essent Rova enz, maar ook om de muziekschool, bibbliotheek museumboerderij. De verkoop van een deelneming leidt tot lagere renteopbrengsten ipv dividendopbrengsten. Een andere verdeelsleutel binnen een verbonden partij kan leiden tot een hogere bijdrage aan deze verbonden partij. Denk hierbij aan verdeelsleutel bij de Veiligheidsregio of Reestmond (inkoopcombinatie) Ook kan gedacht worden aan het opzetten van de RUD, de nieuw opgerichte organisatie Veilig Thuis IJsselland en de RSJ Jeugdzorg. Ook kan het verkopen van mogelijke gezonde onderdelen van een bedrijf leiden tot andere verhoudingen met deze partijen, waardoor de grip verloren gaat wat resulteert in (te) laat kunnen bijsturen nee
 €300.000 0
Dit is een risico wat continue speelt. In de begroting 2020 en verder worden de bedragen opgenomen, zoals deze door de GR's worden aangeleverd. Daardoor is bijv de bijdrage aan Reestmond in de begroting aanzienlijk verhoogd. Het risico blijft bestaan. Het beheersen van dit risico blijft lastig. Dit is voor de secretarissenkring IJsselland aanleiding geweest om als 11 gemeenten een gecoördineerde actie op te zetten richting verbonden partijen om ook van hen een financiële inspanning te vragen en een bijdrage aan deze bezuinigingen te laten leveren (het betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en de RSJ). Risico blijft bestaan.

6 Sociaal Domein

Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (open einde regelingen). 1. Leerlingenvervoer
2. Wet maatschappelijke ondersteuning 3. Jeugdzorg
4. Wet Werk en Bijstand
5. Wet inburgering" ( extra opvang vluchtingen leidt ook tot extra belasting voor gemeente en vluchtingenwerk)
nee €250.000 0 De kosten voor Jeugdzorg nemen toe in de toekomst en worden dan ook als zodanig begroot, waarbij wel rekening is gehouden met de toegang van 0 tot 100, wat in de toekomst moet leiden tot een vermindering van de kosten. Een overschrijding van de budgetten WMO/Jeugd gaat voorlopig nog ten laste van de reserve sociaal domein, echter deze is niet onuitputtelijk. Risico blijft bestaan.

Overhead

De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering. De gemeente Staphorst beschikt momenteel over 4 beheerplannen om het risico beperkt te houden:
1. rioolbeheerplan
2. wegenbeheerplan
3. gebouwenbeheerplan
4. groenbeheerplan
nee was €75.000
wordt €150.000
+€97.500 In de toekomstige begrotingen is sprake van het verlagen van het onderhoudsniveau groen, waardoor de kans op dit risico aanzienlijk toe kan nemen: achterstallig onderhoud, zwaardere onderhoudsmaatregelen, renovaties) Ook het uitstellen van investeringen in eigen gebouwen ( gemeentewerf/gemeentehuis) kan leiden tot extra onderhoudskosten. De kans dat dit risico zich gaat voordoen willen we dan ook verhogen tot 90% en het bedrag tot € 150.000 De toename van het risicobedrag bedraagt dan € 97.500 ( was 50% van € 75.000, wordt 90% van € 150.000)

9 Overhead

Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten. Er bestaat een risico dat beslissingen niet op tijd worden genomen door capaciteitstekort ivm bezuinigingen op personeel. Te late beslissingen, termijnoverschrijdingen zou kunnen leiden tot extra bezwaar/beroepsschriften. Ook zouden er mogelijke wachtgeldverplichtingen kunnen ontstaan, rentegratietrajecten of schadeclaims door beroepsziekte bij uitvoerend personeel. Ook zou een kwantitatief en kwalitatief tekort van personeel kunnen leiden tot extra inhuur van externen, wat leidt tot extra kosten nee was €100.000
wordt €250.000
+€155.000 Er is op dit moment sprake van een aantal formatieve knelpunten, waardoor dit risico zeer actueel is. Het bedrag kan dan ook weer verhoogd worden tot het oorspronkelijke bedrag van € 250.000,- , de kans dat dit voorkomt wordt verhoogd tot 90% Dit leidt tot toename risicobedrag met € 155.000 ( was 70% van €100.000, wordt 90% van €250.000).
Totaal mutaties bestaande risico's begroting 2019      +€60.000
 


Nr Programma Risico Kans Max. financieel gevolg
1 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen
( dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend.
70% €300.000
2
9 | Overhead Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten. 90%
€250.000
3 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70% €250.000
4 Overig Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50% €300.000
5 6 | Sociaal domein Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25% 90% €150.000
6
9 | Overhead De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering 90%
€150.000
7 6 | Sociaal domein Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open end regelingen) 70% €150.000
8 9 | Overhead De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien 50% €200.000
9 0 | Algemeen bestuur en organisatie Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten 50% €200.000
10 0 | Algemeen bestuur en organisatie Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegeven i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet 30% €300.000
Totaal aantal grote risico's
€2.250.000


Kengetallen financiële positie Categorie
A B C
Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
Solvabiliteitsrisico >50% 20-50% <20%
Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
Structurele exploitatieruimte Begr. en mrj >0% Begr. of mjr >0% Begr. en mjr<0%
Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


Als beleidsuitgangspunt wordt genomen dat getracht wordt alle kencijfers te laten voldoen aan het minst risicovolle profiel is A.


Kengetallen financiële positie Werkelijk Begroting
2016
2017 2018
2019 2020 2021 2022
2023
Netto schuldquote -61
-67 -70
-38 -19 -12 -9 -9
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -58
-64 -67
-36 -18 -10 -9 -8
Solvabiliteitsrisico 88
89 89
87 88 87 87 86
Grondexploitatie 21
17 18
20 18 17 16 15
Structurele exploitatieruimte 8
1 8
0 0 0 0 0
Belastingcapaciteit 91
91 91
94 95      


Aan het beleidsuitgangspunt dat alle kencijfers moeten voldoen aan het minst risicovolle profiel wordt voldaan.


Indicator Rek. 2017
Rek. 2018 Begr. 2019 Raming 2020 Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Netto schuld per inwoner -1.315
-1.426 -704 -270 -121 -101 -93
Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten +0,91%
 -3,40% -10,39% -12,08 -9,56 -5,78 -2,21
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten 0.07%
0.27%
-0,17%
3,55%