Naam Tubbergen
Code 183
Provincie Overijssel
Inwonertal 21213

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijke eigendommen tegen taxatiewaarde 40.0 1500000.0 600000.0
Sociaal domein Decentralisatie uitkering sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30.0 810000.0 243000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 90.0 250000.0 225000.0
Kapitaalgoederen Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90.0 150000.0 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onvolledig controle op de eisen van de Wet Ketenaansprakelijkheid in het kader inkopen/aanbestedingen 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid Verkrijgen en misbruik maken van persoonsgegevens door derden met als gevolg onrechtmatige besteding van het PGB-budget en onrechtmatig gebruik van voorzieningen. 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Het niet kunnen verhalen van exploitatiebijdrages in gesloten exploitatieovereenkomsten 50.0 250000.0 125000.0

Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A > 2.0 uitstekend
B 1.4 - 2.0 ruim voldoende
C 1.0 - 1.4 voldoende
D 0.8 - 1.0 matig
E 0.6 - 0.8 onvoldoende
F < 0.6 ruim onvoldoende


  2018
Ratio 1,7


Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijke eigendommen tegen taxatiewaarde

40%

max. €1.500.000

13.46%

Decentralisatie uitkering sociaal domein

50%

max. €1.000.000

11.17%

Voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties

50%

max. €500.000

5.60%

Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie

30%

max. €810.000

5.46%

Algemene uitkering valt lager uit dan begroot

90%

max. €250.000

5.01%

Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten

50%

max. €500.000

3.73%

Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB)

90%

max. €150.000

3.02%

Onvolledig controle op de eisen van de Wet Ketenaansprakelijkheid in het kader inkopen/aanbestedingen

50%

max. €250.000

2.81%

Verkrijgen en misbruik maken van persoonsgegevens door derden met als gevolg onrechtmatige besteding van het PGB-budget en onrechtmatig gebruik van voorzieningen.

50%

max. €250.000

2.81%

Het niet kunnen verhalen van exploitatiebijdrages in gesloten exploitatieovereenkomsten

50%

max. €250.000

2.80%Beschikbare  weerstandscapaciteit (in €)

Weerstand

Capaciteit

 

2018

Algemene reserve

1.963.000

Reserve grondexploitatie

3.637.000

Totale weerstandscapaciteit

5.600.000 

Ratio weerstandsvermogen

 

=

beschikbare weerstandscapaciteit

 

=

€ 5.600.000

 

=

 

1,7

benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.300.000 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Vaste schulden

9.206 7.506 5.967

B

Netto vlottende schuld

2.916 2.916 2.916

C

Overlopende passiva

1.712 1.711 1.711

D

Financiële activa

2.304 2.121 1.985

E

Uitzettingen < 1 jaar

16.363 16.363 16.363

F

Liquide middelen

278 279 279

G

Overlopende activa

150 150 150

H

Totale baten

47.753 39.517 40.631

 

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-11,0 -17,2 -20,1


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Vaste schulden

9.206 7.506 5.967

B

Netto vlottende schuld

2.916 2.916 2.916

C

Overlopende passiva

1.712 1.711 1.711

D

Financiële activa

1.108 1.017 926

E

Uitzettingen < 1 jaar

16.363 16.363 16.363

F

Liquide middelen

278 279 279

G

Overlopende activa

150 150 150

H

Totale baten

47.753 39.517 40.631

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-8,5 -14,4 -17,5


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Eigen vermogen

28.828 20.001 17.119

B

Balanstotaal

46.698 52.500 52.263

 

Solvabiliteit (A/B) x 100%

61,7 38,1 32,8


 

(bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0 0 0

B

Bouwgronden in exploitatie

70 70 70

C

Totale baten

47.739 39.517 40.631

 

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

0,1 0,2 0,2


 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

Totale structurele lasten

36.291 29.137 39.248

B

Totale structurele baten

39.057 23.561 38.122

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

2.525 0 0

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

2.527 0 0

E

Totale baten

47.753 39.517 40.631

 

Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E x 100%

5,8 -14,1 -2,8


 

(bedragen in €)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de gemeente Tubbergen (uitgangspunt COELO-atlas)

275 311 315

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

256 256 264

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

122 117 117

D

Eventuele heffingskorting

N.v.t. n.v.t. n.v.t.

E

Totale woonlasten (A+B+C+D)

652 684 696

F

Woonlasten landelijk gemiddelde

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) x 100%

n.n.b. n.n.b. n.n.b.


Kengetal Uitkomst (%)

Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Netto schuldquote

-11,0 -17,2 -20,1

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

-8,5 -14,4 -17,5

Solvabiliteit

61,7 38,1 32,8

Grondexploitatie

0,1 0,2 0,2

Structurele exploitatieruimte

5,8 -14,1 -2,8

Belastingcapaciteit

n.n.b. n.n.b. n.n.b.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijke eigendommen tegen taxatiewaarde 40.0 1500000.0 600000.0
Sociaal domein Decentralisatie uitkering sociaal domein 50.0 1000000.0 500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Voorlopige risico inschatting drie decentralisaties 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30.0 810000.0 243000.0
Kapitaalgoederen Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten 50.0 500000.0 250000.0
Overig Autorisaties in Systemen: onvoldoende inzicht in autorisaties (bedragen) 30.0 500000.0 150000.0
Personeel Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90.0 150000.0 135000.0
Informatieveiligheid Verkrijgen en misbruik maken van persoonsgegevens door derden met als gevolg onrechtmatige besteding van het PGB-budget en onrechtmatig gebruik van voorzieningen. 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2 3
0 Aantal kwijtscheldingsverzoeken Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Aanvragen: volledige afwijzing 32 20 30
2 Aanvragen: gedeeltelijke toewijzing 3 0 0
3 Aanvragen: volledige toewijzing 122 135 130
4 Totaal 157 155 160
5
6 Kwijtscheldingsbedragen 2018 2019 2020
7 Raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen (in €) 21.000 15.000 20.000


0 1 2 3
0 Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijke eigendommen tegen taxatiewaarde 40% max.€ 1.500.000 12.09%
2 Decentralisatie uitkering sociaal domein 50% max.€ 1.000.000 10.06%
3 Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 70% max.€ 500.000 7.07%
4 Voorlopige risico inschatting drie decentralisaties 50% max.€ 500.000 5.06%
5 Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild verspreiden van informatie 30% max.€ 810.000 4.85%
6 Onvolledige en niet-actueel registratie van bezittingen/kunstobjecten 50% max.€ 500.000 3.34%
7 Autorisaties in Systemen: onvoldoende inzicht in autorisaties (bedragen) 30% max.€ 500.000 3.04%
8 Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige cao) 50% max.€ 250.000 3.03%
9 Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90% max.€ 150.000 2.71%
10 Verkrijgen en misbruik maken van persoonsgegevens door derden met als gevolg onrechtmatige besteding van het PGB-budget en onrechtmatig gebruik van voorzieningen. 50% max.€ 250.000 2.53%


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)
1 Weerstand Capaciteit
2 2020
3 Algemene reserve 4.818.000
4 Totale weerstandscapaciteit 4.818.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit = € 4.818.000 = 1,5
1 benodigde weerstandscapaciteit € 3.300.000


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A > 2.0 uitstekend
3 B 1.4 - 2.0 ruim voldoende
4 C 1.0 - 1.4 voldoende
5 D 0.8 - 1.0 matig
6 E 0.6 - 0.8 onvoldoende
7 F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Vaste schulden 7.507 5.967 4.608
2 B Netto vlottende schuld 4.306 4.306 4.306
3 C Overlopende passiva 1.299 1.299 1.299
4 D Financiële activa 2.212 1.771 1.679
5 E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 12.387 12.387
6 F Liquide middelen 235 235 235
7 G Overlopende activa 359 359 359
8 H Totale baten 43.445 40.631 42.123
9 Netto schuldquote (A+B+C-DE-F-G)/H x 100% -4,8 -7,8 -10,6


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Vaste schulden 7.507 5.967 4.608
2 B Netto vlottende schuld 4.306 4.306 4.306
3 C Overlopende passiva 1.299 1.299 1.299


0 1 2 3 4
0 D Financiële activa 1.017 850 758
1 E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 12.387 12.387
2 F Liquide middelen 235 235 235
3 G Overlopende activa 359 359 359
4 H Totale baten 43.445 40.631 42.123
5 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-EF-G)/H x 100% -2,0 -5,6 -8,4


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Eigen vermogen 25.809 17.548 16.844
2 B Balanstotaal 43.370 50.190 50.063
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 59,5 35,0 33,6


0 1 2 3 4
0 (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie -569 -769 -659
3 C Totale baten 43.445 40.631 42.123
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -1,3 -1,9 -1,6


0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Totale structurele lasten 40.390 39.248 41.688
2 B Totale structurele baten 41.166 38.122 41.140
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 327 0 0
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 327 0 93
5 E Totale baten 43.445 40.631 42.123
6 Structurele exploitatieruimte (BA)+(D-C)/E x 100% 1,8 -2,8 -1,1


0 1 2 3 4
0 (bedragen in €) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 A Ozb-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde Ozb-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de gemeente Tubbergen (uitgangspunt COELO-atlas) 288 315 326
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 256 264 264
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 117 122 122
4 D Eventuele heffingskorting N.v.t. n.v.t. n.v.t.
5 E Totale woonlasten (A+B+C+D) 661 701 712
6 F Woonlasten landelijk gemiddelde 721 721 n.n.b.
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) x 100% 91,7 97,3 n.n.b.


0 1 2 3
0 Kengetal Uitkomst (%) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote -4,8 -7,8 -10,6
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen -2,0 -5,6 -8,4
3 Solvabiliteit 59,5 35,0 33,6
4 Grondexploitatie -1,3 -1,9 -1,6
5 Structurele exploitatieruimte 1,8 -2,8 -1,1
6 Belastingcapaciteit 91,7 97,3 n.n.b.


0 1 2 3 4
0 Beheerplannen Vaststelling door raad in jaar Looptijd Financiële vertaling in begroting Uitgesteld onderhoud
1 Wegen* 2016 n.v.t. ja nee
2 Riolering 2018 2024 ja nee
3 Groen 2014 n.v.t. ja nee
4 Gebouwen MOP 2016 n.v.t. ja nee