Naam Midden-Delfland
Code 1842
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 19338

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Sociaal domein Sociale Domein None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Dividend/Rente Renteontwikkelingen None None None
Grondexploitatie Aantrekken geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Uitgezette geldleningen None None None

0 1 2
0 W aardering weerstandsvermogen Ratio Aanduiding
1 Groter dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Lager dan 0,6 Slecht


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Rekening Begroot
1 Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 a Vaste schulden € 1.172.189 € 1.002.823 € 1.833.457 € 1.672.104 € 535.970 € 4.407.718
3 b Netto vlottende schulden € 6.090.539 € 10.122.674 € 9.920.507 € 11.480.843 € 9.894.717 € 10.263.716
4 c Overlopende passiva € 18.576.402 € 18.323.378 € 18.323.378 € 18.323.378 € 18.323.378 € 18.323.378
5 d1 Financiële activa (gecorr. verstrekte leningen) € 9.173.406 € 9.173.406 € 9.173.406 € 9.173.406 € 9.173.406 € 9.173.406
6 d2 Financiële activa (incl. verstrekte leningen) € 10.860.177 € 10.770.866 € 10.752.260 € 10.737.654 € 10.723.048 € 10.674.510
7 e Uitzettingen <1 jaar € 15.217.140 € 3.971.165 € 3.970.985 € 3.970.985 € 3.970.985 € 3.970.985
8 f Liquide middelen € 107.266 € 223.848 € 223.848 € 223.848 € 223.848 € 223.848
9 g Overlopende activa € 3.013.628 € 3.279.362 € 3.279.362 € 3.279.362 € 3.279.362 € 3.279.362
10 h Totale baten (excl. mutaties reserve) € 41.102.276 € 45.507.738 € 40.485.913 € 39.123.331 € 37.627.189 € 37.277.091
11 Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D 1/ H -4,07% 28,13% 33,17% 37,90% 32,17% 43,85%
12 Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D 2/ H -8,17% 24,62% 29,27% 33,90% 28,06% 39,83%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rekening begroot
1 Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A Raming van het totale eigen vermogen € 69.357.220 € 63.701.130 € 61.468.228 € 59.975.201 € 58.671.343 € 57.631.770
3 B Raming van het totaal van de passiva € 105.721.307 € 109.656.733 € 108.113.452 € 108.081.030 € 104.053.256 € 104.716.785
4 Solvabiliteitsratio = A/B 65,60% 58,09% 56,86% 55,49% 56,39% 55,04%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rekening begroot
1 Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A Raming van het totaal van de activa van de niet in exploitatie genomen bouwgronden € 8.000.000,00 - - - - -
3 B Raming van het totaal van de activa van de bouwgronden in exploitatie €19.050.078,00 €21.300.458,00 €16.948.542,00 € 6.300.000,00 € 3.800.000,00 € 3.900.000,00
4 C Raming van het totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves. € 41.102.276,00 € 45.507.738,00 € 40.485.913,00 €39.123.331,00 €37.627.189,00 €37.277.091,00
5 Grondexploitatie = (A+B) / C 65,81% 46,81% 41,86% 16,10% 10,10% 10,46%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rekening begroot
1 Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves € 44.488.170 € 49.438.979 € 42.221.712 € 40.422.460 € 38.829.455 € 38.263.452
3 B Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves € 41.102.276 € 45.497.738 € 40.664.401 € 39.302.015 € 37.792.532 € 37.483.529
4 C Totaal structurele stortingen in reserves € 1.899.741 € 354.233 € 45.649 € 35.918 € 36.078 € 36.239
5 D Totaal structurele onttrekkingen uit reserves € 6.305.484 € 5.052.517 € 1.626.388 € 1.303.196 € 1.101.220 € 1.078.131
6 E Totaal baten exclusief mutaties reserves € 41.102.276 € 45.507.738 € 40.485.913 € 39.123.331 € 37.627.189 € 37.277.091
7 Structurele Exploitatieruimte = ((B-A) + (DC)) / E 2,48% 1,66% 0,06% 0,38% 0,07% 0,70%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rekening begroot
1 Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 A OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 301 € 304 € 319 € 326 € 332 € 339
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 274 € 227 € 227 € 227 € 227 € 227
4 C Afvalstoffenheffing voor gezin € 318 € 318 € 318 € 318 € 318 € 318
5 D Eventuele Heffingskorting voor gezin - - - - - -
6 E Totale Woonlasten = A+B+C-D € 893 € 849 € 864 € 871 € 877 € 884
7
8 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar € 716 € 723 € 734 € 745 € 756 € 767
9 Belastingcapaciteit = E/F 124,72% 117,43% 117,71% 116,91% 116,01% 115,25%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Sociaal domein Sociale Domein None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Dividend/Rente Renteontwikkelingen None None None
Gemeentefonds Aantrekken geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Uitgezette geldleningen None None None

0
0 Waardering Ratio Aanduiding weerstandsvermogen
1 Groter dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Lager dan 0,6 Slecht


0
0
1 Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)BegrootBegrootBegrootBegrootBegrootRekeningPassiva201720182019202020212022ARaming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar)€ 9.980.660€ 18.977.472€ 18.841.338€ 18.498.521€ 18.153.622€ 17.764.989BRaming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar)€ 3.274.929€ 4.499.508€ 3.097.862€ 3.097.862€ 3.097.862€ 3.097.862CRaming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar)€ 18.779.814€ 18.779.814€ 18.779.814€ 18.779.814€ 18.779.814€ 18.779.814Totaal A+B+C€ 32.035.403€ 42.256.794€ 40.719.014€ 40.376.197€ 40.031.298€ 39.642.665ActivaDFinanciële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen€ 1.496.811€ 1.496.811€ 1.496.811€ 1.496.811€ 1.496.811€ 1.496.811c Totaal van overige langlopende leningend Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jre Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jrf Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr10483533€ 10.571.211€ 10.399.992€ 10.228.774€ 10.067.624€ 9.911.011g Totaal van de bijdragen aan activa in eigendom derdenE Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr€ 9.443.401€ 4.157.924€ 9.151.361€ 8.578.643€ 5.381.179€ 4.161.146F Totaal van alle liquide middelen€ 66.907€ 66.907€ 66.907€ 66.907€ 66.907€ 66.907G Totaal van de overlopende activa€ 3.241.218€ 3.241.218€ 3.241.218€ 3.241.218€ 3.241.218€ 3.241.218Totaal voor netto schuldquote€ 23.235.059€ 18.037.260€ 22.859.478€ 22.115.542€ 18.756.928€ 17.380.282Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)€ 24.731.870€ 19.534.071€ 24.356.289€ 23.612.353€ 20.253.739€ 18.877.093HHet geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves37.226.912€ 42.675.970€ 43.014.407€ 40.828.177€ 40.572.572€ 39.095.608Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f,g] +E+F+G)]] / H23,64%56,75%41,52%44,73%52,44%56,94%Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f,g] +E+F+G)]] / H19,62%53,24%38,04%41,06%48,75%53,11%
2
3 BegrootBegrootBegrootBegrootBegrootRekeningSolvabiliteitsratio201720182019202020212022ARaming van het totale eigen vermogen€ 65.350.419€ 59.039.035€ 56.815.431€ 55.583.600€ 54.614.725€ 53.682.761BRaming van het totaal van de passiva€ 108.238.664€ 114.700.078€ 111.015.828€ 109.633.206€ 105.974.218€ 104.955.435Solvabiliteitsratio = A/B60,38%51,47%51,18%50,70%51,54%51,15%
4
5 BegrootBegrootBegrootBegrootBegrootRekeningGrondexploitatie201720182019202020212022ARaming van het totaal van de activa van de niet in exploitatie genomen bouw gronden€ -€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0BRaming van het totaal van de activa van de bouw gronden in exploitatie€ 10.371.386€ 16.948.542€ 5.785.431€ 5.253.909€ 4.679.322€ 4.845.522CRaming van het totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves.€ 37.226.912€ 42.675.970€ 43.014.407€ 40.828.177€ 40.572.572€ 39.095.608Grondexploitatie = (A+B) / C28%40%13%13%12%12%
6
7 BegrootBegrootBegrootBegrootBegrootRekeningStructurele Exploitatieruimte 201720182019202020212022Totaal lasten exclusief mutaties reserves€ 41.233.714€ 46.549.385€ 45.425.530€ 42.056.719€ 41.392.533€ 39.714.076Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves€ 3.067.873€ 872.165€ 1.087.365€ 217.000ATotaal structurele lasten exclusief mutaties reserves€ 38.165.841€ 45.677.220€ 44.338.165€ 41.839.719€ 41.392.533€ 39.714.076Totaal baten exclusief mutaties reserves37.226.912€ 42.675.970€ 43.014.407€ 40.828.177€ 40.572.572€ 39.095.608Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves€ 1.451.344€ 220.000€ 250.000€ 60.000BTotaal structurele baten exclusief mutaties reserves€ 35.775.568€ 42.455.970€ 42.764.407€ 40.768.177€ 40.572.572€ 39.095.608Totaal stortingen in reserves€ 947.803€ 935.117€ 464.131€ 64.382€ 65.047€ 65.722Totaal incidentele stortingen in reserves€ 141.000€ 220.000€ 400.000€ 0CTotaal structurele stortingen in reserves€ 806.803€ 715.117€ 64.131€ 64.382€ 65.047€ 65.722Totaal onttrekkingen uit reserves€ 5.173.502€ 4.808.532€ 2.875.383€ 1.296.216€ 1.033.922€ 997.686Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves€ 1.905.791€ 872.165€ 1.286.225€ 167.000€ 0DTotaal structurele ontrekkingen uit reserves€ 3.267.711€ 3.936.367€ 1.589.158€ 1.129.216€ 1.033.922€ 997.686ETotaal baten exclusief mutaties reserves€ 37.226.912€ 42.675.970€ 43.014.407€ 40.828.177€ 40.572.572€ 39.095.608Structurele Exploitatieruimte = ((B-A) + (D-C)) / E0,19%0,00%-0,11%-0,02%0,37%0,80%
8
9 BelastingcapaciteitbegrootbegrootbegrootbegrootbegrootRekening 201720182019202020212022AOZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde€ 304€ 319€ 330€ 340€ 350€ 361BRioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde€ 228€ 227€ 227€ 227€ 227€ 227CAfvalstoffenheffing voor gezin€ 318€ 318€ 318€ 318€ 318€ 318DEventuele Heffingskorting voor gezin € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0ETotale Woonlasten = A+B+C-D€ 850€ 864€ 875€ 885€ 895€ 906FWoonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar€ 723€ 721€ 730€ 740€ 750€ 760Belastingcapaciteit = E/F117,57%119,83%119,86%119,58%119,35%119,16%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Sociaal domein Sociale Domein None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Dividend/Rente Renteontwikkelingen None None None
GR / Verbonden partijen Aantrekken geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Uitgezette geldleningen None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Overig Organisatieontwikkeling None None None

0
0 Waardering Ratio Aanduiding weerstandsvermogen
1 Groter dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Lager dan 0,6 Slecht


0
0 Rekenmodel financiële kengetallen begroting Rekening begroot begroot begroot begroot begroot Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Netto schuldquote 99,92% 118,60% 107,41% 133,73% 146,31% 147,89% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 96,26% 115,31% 104,28% 130,25% 142,74% 144,27% Solvabiliteitsratio 45,33% 37,22% 37,39% 36,14% 34,96% 34,68% Grondexploitatie 26,63% 1,13% -9,34% -7,16% -3,31% -2,13% Structurele exploitatieruimte -0,90% 0,47% -1,15% 0,13% 0,51% 1,87% Belastingcapaciteit 122,42% 128,99% 138,75% 138,54% 138,39% 138,30%
1
2
3 Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Rekening Passiva 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) € 18.959.094 € 56.502.000 € 56.160.000 € 55.815.000 € 55.513.000 € 55.164.000 B Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) € 6.967.054 € 3.102.000 € 3.102.000 € 3.102.000 € 3.102.000 € 3.102.000 C Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) € 38.805.058 € 26.285.000 € 23.659.000 € 29.894.000 € 33.493.000 € 33.222.000 Totaal A+B+C € 64.731.206 € 85.889.000 € 82.921.000 € 88.811.000 € 92.108.000 € 91.488.000 Activa D Financiële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen € 1.496.811 € 1.496.811 € 1.496.811 € 1.496.811 € 1.496.811 € 1.496.811 c Totaal van overige langlopende leningen d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr € 9.767.099 € 9.922.000 € 9.908.000 € 9.903.000 € 9.898.000 € 9.894.000 g Totaal van de bijdragen aan activa in eigendom derden E Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr € 6.907.957 € 8.175.000 € 8.175.000 € 8.175.000 € 8.175.000 € 8.175.000 F Totaal van alle liquide middelen € 287.698 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 G Totaal van de overlopende activa € 6.810.284 € 13.626.000 € 13.232.000 € 12.837.000 € 12.442.000 € 12.047.000 Totaal voor netto schuldquote € 23.773.038 € 31.973.000 € 31.565.000 € 31.165.000 € 30.765.000 € 30.366.000 Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c) € 25.269.849 € 33.469.811 € 33.061.811 € 32.661.811 € 32.261.811 € 31.862.811 H Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves € 40.992.783 € 45.460.790 € 47.811.636 € 43.107.357 € 41.926.493 € 41.328.275 Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f,g] +E+F+G)]] / H 99,92% 118,60% 107,41% 133,73% 146,31% 147,89% Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f,g] +E+F+G)]] / H 96,26% 115,31% 104,28% 130,25% 142,74% 144,27%
4
5
6
7
8 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Rekening Solvabiliteitsratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A Raming van het totale eigen vermogen € 63.088.347 € 57.850.000 € 56.582.000 € 55.607.000 € 54.668.000 € 53.740.000 B Raming van het totaal van de passiva € 139.190.015 € 155.422.000 € 151.338.000 € 153.867.000 € 156.368.000 € 154.949.000 Solvabiliteitsratio = A/B 45,33% 37,22% 37,39% 36,14% 34,96% 34,68%
9
10
11 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Rekening Grondexploitatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A Raming van het totaal van de activa van de niet in exploitatie genomen bouw gronden € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 B Raming van het totaal van de activa van de bouw gronden in exploitatie € 10.916.105 € 514.000 -€ 4.467.000 -€ 3.088.000 -€ 1.387.000 -€ 882.000 C Raming van het totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves. € 40.992.783 € 45.460.790 € 47.811.636 € 43.107.357 € 41.926.493 € 41.328.275 Grondexploitatie = (A+B) / C 27% 1% -9% -7% -3% -2%
12
13
14 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Rekening Structurele Exploitatieruimte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal lasten exclusief mutaties reserves € 43.822.098 € 51.302.703 € 49.735.340 € 44.078.761 € 42.650.007 € 41.485.013 Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves € 2.124.370 € 1.087.365 € 547.000 € 50.000 € 0 € 0 A Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves € 41.697.728 € 50.215.338 € 49.188.340 € 44.028.761 € 42.650.007 € 41.485.013 Totaal baten exclusief mutaties reserves 40.992.783 € 45.460.790 € 47.811.636 € 43.107.357 € 41.926.493 € 41.328.275 Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves € 2.896.469 € 220.000 € 225.000 € 0 € 0 € 0 B Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves € 38.096.314 € 45.240.790 € 47.586.636 € 43.107.357 € 41.926.493 € 41.328.275 Totaal stortingen in reserves € 865.114 € 5.439.399 € 453.672 € 54.177 € 54.689 € 55.209 Totaal incidentele stortingen in reserves € 172.746 € 220.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 C Totaal structurele stortingen in reserves € 692.368 € 5.219.399 € 53.672 € 54.177 € 54.689 € 55.209 Totaal onttrekkingen uit reserves € 3.484.122 € 11.281.310 € 1.821.865 € 1.029.574 € 993.338 € 983.338 Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves € -439.355 € 872.165 € 717.000 € 0 € 0 € 0 D Totaal structurele ontrekkingen uit reserves € 3.923.477 € 10.409.145 € 1.104.865 € 1.029.574 € 993.338 € 983.338 E Totaal baten exclusief mutaties reserves € 40.992.783 € 45.460.790 € 47.811.636 € 43.107.357 € 41.926.493 € 41.328.275 Structurele Exploitatieruimte = ((B-A) + (D-C)) / E -0,90% 0,47% -1,15% 0,13% 0,51% 1,87%
15
16
17
18
19
20
21 Belastingcapaciteit begroot begroot begroot begroot begroot Rekening 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde € 337 € 385 € 412 € 424 € 437 € 450 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-w aarde € 228 € 227 € 228 € 228 € 228 € 228 C Afvalstoffenheffing voor gezin € 318 € 318 € 373 € 373 € 373 € 373 D Eventuele Heffingskorting voor gezin € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 E Totale Woonlasten = A+B+C-D € 883 € 930 € 1.013 € 1.025 € 1.038 € 1.051 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar € 721 € 721 € 730 € 740 € 750 € 760 Belastingcapaciteit = E/F 122,42% 128,99% 138,75% 138,54% 138,39% 138,30%
22
23