Naam Bronckhorst
Code 1876
Provincie Gelderland
Inwonertal 36352

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Organisatie - financi‘le afwaardering van het noordelijk bedrijventerrein A18 80.0 850000.0 680000.0
Overig Omgeving anticiperen op demografische ontwikkelingen 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Mens - handelen van bestuurders omgeving regionale afspraken 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Omgeving - Een niet sluitende exploitatie van een zwembad 70.0 750000.0 525000.0
Overig Omgeving - Toestroom van vluchtelingen 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Mens - toegang voor beschermd wonen in Doetinchem is niet transparant 70.0 500000.0 350000.0
Overig Mens - keuzes leidt tot hogere bijdrage 50.0 625000.0 312500.0
Overig Mens - slechte signalering vanuit omgeving 30.0 1000000.0 300000.0
Gemeentefonds Omgeving - Neerwaartse bijstelling door het ministerie 50.0 500000.0 250000.0
Overig Mens - Vergrijzing minder aanwas, vertrek van jonge mensen 50.0 500000.0 250000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Extern - Wetwijzing abonnementstarief WMO is ingegaan 90.0 400000.0 360000.0
Kapitaalgoederen Omgeving - Geen vervangende huisvesting bibliotheek 90.0 350000.0 315000.0
GR / Verbonden partijen Extern - Het niet behalen van doelstellingen (uitvoeringsprogramma); Rijksuitgaven in het lopende boekjaar laten een verlaging zien van de algemene uitkering 80.0 350000.0 280000.0
Sociaal domein Organisatie - Toename van het aantal jeugdigen met jeugdhulp 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Omgeving - Een niet sluitende exploitatie van een zwembad 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Omgeving - Bijstelling WMO-budgetten door het Rijk 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Organisatie - Opheffing GR Delta 50.0 450000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken 40.0 500000.0 200000.0
Sociaal domein Mens - Sociaal domein, fluctuaties binnen de hoogste van de extra uitkering 50.0 400000.0 200000.0
Energietransitie Extern - Vernietiging van de omgevingsvergunning; Niet tot stand komen van de subsidiëring via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie; Faillissement van de coöperatie. 15.0 1250000.0 187500.0
Sociaal domein Omgeving - Toestroom van vluchtelingen; Europees vluchtelingenbeleid; Huisvesting statushouders 50.0 350000.0 175000.0
Personeel Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming 50.0 250000.0 125000.0
Gemeentefonds Omgeving - Bezuinigingen vanuit het Rijk 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Organisatie - Het berekende rendement bedraagt jaarlijks 4,5% in het plan 2009. Wanneer de beleggingen dat rendement niet opleveren, is het over te dragen bedrag niet voldoende van omvang. 50.0 250000.0 125000.0

0
0
1
2
3