Naam Kaag en Braassem
Code 1884
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 26625

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Schoolgebouw Ter Does 90.0 129700.0 116730.0
Sociaal domein Wmo 50.0 150000.0 75000.0
Gemeentefonds Taakdecentralisaties 90.0 417000.0 375300.0
Kapitaalgoederen Groot onderhoud De Tweesprong None None 1516000.0
GR / Verbonden partijen Sociale woningbouw ESW 90.0 1700000.0 1530000.0
Belasting OZB Kernzones van waterstaatswerken 90.0 400000.0 360000.0
ICT algemeen Migratie ICT None None None
Bodemsanering Asbestverwijdering None None None
Kapitaalgoederen Gevolgen essentaksterfte 50.0 85000.0 42500.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet None None 2400000.0
Kapitaalgoederen Beheer en onderhoud vaarwegen 50.0 None None

0 1 2
0 Incidenteel Structureel 2017 2018 2019 2020
1 Beschikbare weerstand Benodigde weerstand 10.848 4.902 1.790 2.022 2.112 2.708 810 810 810 1.260
2 Ratio 2,21 2,21 2,50 2,61 2,15


0 1
0 A. Incidentele weerstandscapaciteit
1 1. De algemene reserve 2. Bestemmingsreserve (reserve grondexploitatie niet gelabeld deel) 10.848 0
2 Beschikbare weerstandscapaciteit: 10.848
3 3. Stille en geheime reserves: 1.464
4 Theoretische weerstandscapaciteit: 12.312


0
0 2018 2019 2020 2021
1 B. Structurele weerstandscapaciteit
2 Begrotingsruimte/ buffer 1.790 2.022 2.112 2.708
3 Beschikbare weerstandscapaciteit: 1.790 2.022 2.112 2.708
4 Onbenutte belastingcapaciteit 2.641 2.641 2.641 2.641
5 Theoretische weerstandscapaciteit: 4.431 4.663 4.753 5.349


0 1
0 Berekening werkelijk gewogen gemiddelde tarief voor toelating tot artikel 12 laatste taxatiewaarde
1 WOZ waarde woningen € 2.927.000.000
2 WOZ waarde niet woningen eigenaren en gebruikers samen 784.000.000
3 Geraamde OZB opbrengst obv totaal WOZ waarde 4.874.829
4 Geraamde onderdekking reiniging/ afvalstoffen 227.162
5 Geraamde onderdekking riolering 44.598
6 Geraamde OZB opbrengst gecorrigeerd voor onderdekking 4.603.069
7 Gewogen gemiddelde OZB tarief 0,1240
8
9 Onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. het redelijk peil/ "toelatingstarief artikel 12"
10 Redelijk peil conform meicirculaire 2017 voor toelating artikel 12 0,1952
11 Werkelijk gewogen gemiddelde OZB tarief voor de gemeente Kaag en Braassem 0,1240
12 Verschil (=weerstandtarief) 0,0712
13 Onbenutte belastingcapaciteit (=weerstandtarief * totale WOZ waarde) € 2.640.803


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving risico per categorie Kans Risico klasse Gevolg Raming schade Risico (kans x gevolg)
1 Incidenteel Structureel
2 2018 2019 2020 2021
3 Financieel
4 1 Schoolgebouw Ter Does 90% 129.700 116.730
5 2 Wmo 50% 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000
6 3 Taakdecentralisaties 90% 417.000 375.300 375.300 375.300 375.300
7 4 Groot onderhoud De Tweesprong 1.516.000 1.516.000 pm pm pm 450.000
8 5 Sociale woningbouw ESW 90% 1.700.000 1.530.000
9 6 OZB Kernzones van waterstaatswerken 90% 400.000 360.000 360.000 360.000 360.000
10 7 Migratie ICT pm pm
11 Milieu
12 8 Asbestverwijdering pm
13 Product/ diensten
14 9 Gevolgen essentaksterfte 50% 85.000 42.500
15 10 Implementatie omgevingswet 2.400.000 1.696.990 pm pm pm
16 11 Beheer en onderhoud vaarwegen 50% pm pm pm pm
17 4.902.220 810.300 810.300 810.300 1.260.300


0
0 < 90% minst risicovol
1 90% > 130% neutraal
2 > 130% meest risicovol


0
0 > 50% minst risicovol
1 20% > 50% neutraal
2 < 20% meest risicovol


0
0 < 20% minst risicovol
1 20% > 35% neutraal
2 > 35% meest risicovol


0
0 < 95% minst risicovol
1 95% > 105% neutraal
2 > 105% meest risicovol


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Wmo 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Reguliere jeugdhulp 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein JB/JR en gesloten jeugdhulp 50.0 200000.0 100000.0
Grondexploitatie Groot onderhoud De Tweesprong None 450000.0 None
Grondexploitatie Groot onderhoud 't Spant 90.0 140000.0 126000.0
Grondexploitatie Sociale woningbouw 50.0 1050000.0 525000.0
ICT algemeen Migratie ICT None None None
Kapitaalgoederen Pontveren 64.0 155000.0 99200.0
Kapitaalgoederen Kunstwerken (bruggen) None None None
Bodemsanering Asbestverwijdering None None None
Kapitaalgoederen Bestrijding essentaksterfte/kastanje bloedingsziekte 50.0 85000.0 42500.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet None 2400000.0 None
Belasting Afvalinzameling/afvalverwerking 61.0 469400.0 286334.0
GR / Verbonden partijen Algemeen 50.0 322000.0 161000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Reguliere jeugdhulp 55.0 925000.0 508750.0
Sociaal domein JB/JR en gesloten jeugdhulp 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Sociale woningbouw 50.0 1050000.0 525000.0
GR / Verbonden partijen Pontveren None None None
Overig Kunstwerken - Onderzoek 80.0 250000.0 200000.0
Overig Kunstwerken - Gevolgen None None None
Overig Kunstwerken - Langebrug None 2500000.0 None
Aanbesteding Asbestverwijdering None None None
Aanbesteding Bestrijding essentaksterfte/kastanje 50.0 85000.0 42500.0
Overig Openbaar groen 90.0 156000.0 140400.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet None 2400000.0 None
Overig Afvalinzameling/afvalverwerking 78.0 474000.0 369720.0
Overig Algemeen 50.0 205000.0 102500.0
Sociaal domein RDOG - Veilig thuis None None None

0 1 2
0 2020 2021 2022 2023
1 B. Structurele weerstandscapaciteit
2 Begrotingsruimte/ buffer 1.850 3.420 805 1.448
3 Beschikbare weerstandscapaciteit: 1.850 3.420 805 1.448
4 Onbenutte belastingcapaciteit 3.484 3.484 3.484 3.484
5 Theoretische weerstandscapaciteit: 5.334 6.904 4.289 4.932


0
0 Incidenteel Structureel 2020 2021 2022 2023
1 Beschikbare weerstand, inclusief effecten Septembercirculaire 2019 12.449 1.988 3.898 1.382 1.950 Benodigde weerstand 4.640 844 861 1.397 1.323
2 Ratio, inclusief effecten Septembercirculaire 2,68 2,36 4,53 0,99 1,47


0
0 A. Incidentele weerstandscapaciteit
1 1. De algemene reserve 12.449 2. Bestemmingsreserves (reserve grondexploitatie niet gelabeld deel) 0
2 Beschikbare weerstandscapaciteit: 12.449
3 3. Stille en geheime reserves: 0
4 Theoretische weerstandscapaciteit: 12.449


0 1
0 Berekening werkelijk gewogen gemiddelde tarief voor toelating tot artikel 12 laatste taxatiewaarde
1 WOZ-waarde woningen € 3.862.384.000
2 WOZ-waarde niet woningen eigenaren en gebruikers samen 479.089.000
3 Geraamde OZB-opbrengst obv totaal WOZ-waarde 5.359.181
4 Geraamde onderdekking reiniging/ afvalstoffen 488.482
5 Geraamde onderdekking riolering 310.164
6 Geraamde OZB-opbrengst gecorrigeerd voor onderdekking 4.560.535
7 Gewogen gemiddelde OZB-tarief 0,1050
8
9 Onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. het redelijk peil/ "toelatingstarief artikel 12"
10 0,1853 Redelijk peil conform meicirculaire 2019 voor toelating artikel 12 0,1050 Werkelijk gewogen gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente Kaag en Braassem 0,0803 Verschil (=weerstandtarief)
11 Onbenutte belastingcapaciteit (=weerstandtarief * totale WOZ-waarde) € 3.484.214


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Risico (kans x gevolg) Omschrijving risico per categorie Kans Gevolg Incidente Structureel Risico Raming el 2020 2021 2022 2023 klasse schade 2020 2021 2022 2023 Totaal risico's Financieel
1 1 Wmo 50% 150 75 0 pm pm pm
2 2 Reguliere jeugdhulp 30-80% 630-1.220 0 276 366 976 976
3 3 JB/ JR en gesloten jeugdhulp 50% 50 0 25 25 25 25
4 4 Sociale woningbouw 50% 1.050 525 0 0 0 0
5 5 Pontveren 0 0 pm pm pm pm
6 6.1 Kunstwerken - Onderzoek 80% 250 200 0 0 0 0
7 eigendomsverhoudingen 6.2 Kunstwerken - Gevolgen pm pm pm pm
8 vervolgonderzoek 6.3 Kunstwerken - Langebrug 2.000- 3.000 2.250 0 0 0 0
9 Milieu
10 0 pm 0 0 0 0 7 Asbestverwijdering
11 Product/ diensten
12 8 Bestrijding essentaksterfte/ kastanje 50% 85 43 5 5 5 5
13 bloedingsziekte 9 Openbaar groen 90% 156 140 140 140 140
14 2.400 1.750 0 0 0 0 10 Implementatie omgevingswet
15 78% 474 295 222 148 74 11 Afvalinzameling/ afvalverwerking
16 Verbonden partijen
17 50% 205 102 102 102 102 12 Algemeen
18 pm pm pm pm 13 RDOG - Veilig thuis
19 4.842 844 861 1.397 1.323 Gekwantificeerde risico's


0
0 3. Solvabiliteitsratio
1 In dit kengetal wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Hoe hoger het percentage hoe beter de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.


0
0 waarde oordeel
1 > 50% minst risicovol
2 20% > 50% neutraal
3 < 20% meest risicovol